Home / Europa / Nederland / Mobility

Mobility

Smart-cities, duurzame mobiliteit, MaaS of autonome en elektrische deelauto's. Wij begrijpen wat u in beweging brengt. Ons team is bekend met de ambities en innovaties in de Mobility-sector. Onze kennis en ervaring is gebaseerd op het werk dat wij al jaren doen voor toonaangevende partijen in deze branche zoals vervoersbedrijven, investeerders, erkende distributeurs van automerken, financiële instellingen, verzekeraars, fietsfabrikanten en brandstofleveranciers of partijen die zich richten op parkeermanagement en transport- en bezorgdiensten. Om die reden zijn wij een uitstekende sparring-partner. Wij denken mee over de uitdagingen in uw sector, of het nou gaat om duurzaamheidvraagstukken, het financieren van mobiliteit of opkomende technologieën. Wij wijzen u op de juridische kaders, maar nog liever op de mogelijkheden.

Ons Mobility-team verbindt jarenlange ervaring in de sector met up-to-date kennis van de laatste technologie en een pragmatische juridische aanpak. CMS heeft het grootste legal Mobility-team van Nederland, bestaande uit experts op het gebied van onder meer big data en privacy, aanbestedingen, infrastructuur, vervoer, vastgoed, finance en andere relevante rechtsgebieden.

Kortom, met onze sectorkennis en creativiteit brengen wij uw initiatief een stap vooruit. Ons mobiliteitsteam staat voor u klaar.

Wilt u weten welke bijdrage wij aan u onderneming kunnen leveren? Neem dan direct contact op met een van onze specialisten.

Good knowledge of the automotive sector and they really understand our business and our challenges

The Legal500 EMEA, 2022

Exceptionally strong advice – don’t just quote the law, they provide advice and alternatives.

The Legal 500 EMEA, 2021

The group at CMS positions itself at the forefront of next-generation initiatives including mobility-as-a-service, autonomous and electric shared cars, and has advised local governments on optimising traffic flow and public transport.

The Legal 500 EMEA, 2020

Selecteer een gebied

Automotive
De ervaren automative-specialisten van CMS weten wat er speelt in de automobielbranche en geven u advies en hulp op maat.De automobielbranche kent haa
05/02/2019
Smart Mo­bi­li­ty
Smart mo­bi­li­ty is res­ha­ping the trans­port sec­tor, sha­king up and chal­len­ging tra­di­ti­o­nal trans­porta­ti­on mo­dels.Coun­tries with clear govern­ment sup­port and ef­fi­cient re­gu­la­to­ry up­gra­des are lea­ding the...
27/02/2019
Elec­tric ve­hi­cles and char­ging in­fra­struc­tu­re
The up­ta­ke of elec­tric ve­hi­cles (EVs) has soa­red in re­cent ye­ars (al­beit from a very low ba­se), with ju­ris­dic­ti­ons such as Nor­way and The Ne­ther­lands cur­rent­ly lea­ding the pack. Howe­ver, in or­der for...
Sub­scri­be to Mo­bi­li­ty to­pics

Feed

04/01/2023
EU adopts NIS2 Di­rec­ti­ve to en­han­ce cy­ber­se­cu­ri­ty and re­si­lien­ce
The NIS2 will pro­vi­de the fra­me­work for cy­ber­se­cu­ri­ty risk ma­na­ge­ment me­a­su­res and re­por­ting obli­ga­ti­ons in spe­ci­fied sec­tors, such as ener­gy, trans­port, he­alth, and di­gi­tal in­fra­struc­tu­re. Fur­ther­mo­re...
05/12/2022
EU Com­mis­si­on pro­po­ses to mo­der­ni­se pro­duct li­a­bi­li­ty ru­les for green and...
Cur­rent pro­duct li­a­bi­li­ty ru­les, ba­sed on the 85/374/EGK Pro­duct Li­a­bi­li­ty Di­rec­ti­ve (PLD), are ne­ar­ly 40 ye­ars old and no lon­ger suit­able for the mo­dern di­gi­tal age. Among other things, the PLD is un­cer­tain...
12/10/2022
Com­mis­si­on pro­po­ses land­mark new ru­les on li­a­bi­li­ty for AI sys­tems
On 28 Sep­tem­ber 2022, the Eu­ro­pean Com­mis­si­on pro­po­sed the draft AI Li­a­bi­li­ty Di­rec­ti­ve (AILD Draft) on adap­ting non-con­trac­tu­al ci­vil li­a­bi­li­ty ru­les to ar­ti­fi­ci­al in­tel­li­gen­ce as a po­ten­ti­al so­lu­ti­on...
13/09/2022
UPC Ru­les of Pro­ce­du­re go in­to for­ce with ju­dg­ments to be ma­de pu­blic
The en­try in­to for­ce of the Ru­les of Pro­ce­du­re is part of the fi­nal pre­pa­ra­ti­ons for the Uni­ted Pa­tent Court (UPC), which is cur­rent­ly ex­pec­ted to start work in ear­ly 2023. Af­ter the bo­dies of the UPC...
22/08/2022
EU in­tel­lec­tu­al pro­per­ty of­fi­ce pu­blis­hes ap­pro­ach for clas­si­fying vir­tu­al...
With the ex­plo­si­on in po­pu­la­ri­ty of Non-Fun­gi­ble To­kens (NFTs) in re­cent ye­ars that has seen see­min­gly or­di­na­ry pic­tu­res of apes being sold for tens of mil­li­ons of dol­lars, the EU In­tel­lec­tu­al Pro­per­ty...
02/08/2022
Legal is­sues in the meta­ver­se / Part 4 - Ex­pec­ted im­pact of the EU Ar­ti­fi­ci­al...
Part 4 - Ex­pec­ted im­pact of the EU Ar­ti­fi­ci­al In­tel­li­gen­ce Re­gu­la­ti­on, the meta­ver­se as a work­pla­ce In our first ar­ti­cle, we exa­mi­ned the na­tu­re of the meta­ver­se, the sha­red vir­tu­al world. The emer­gen­ce...
27/07/2022
Legal is­sues in the meta­ver­se / Part 3 - Da­ta pro­tec­ti­on chal­len­ges, the...
Part 3 - Da­ta pro­tec­ti­on chal­len­ges, the im­por­tan­ce of cy­ber­se­cu­ri­ty, ad­ver­ti­sing re­gu­la­ti­on in the meta­ver­se In our first ar­ti­cle, we exa­mi­ned the na­tu­re of the meta­ver­se, the sha­red vir­tu­al world...
19/07/2022
Legal is­sues in the meta­ver­se / Part 2 - Tra­de­marks and co­py­right, NFTs...
Part 2 - Tra­de­marks and co­py­right, NFTs and ci­vil law prin­ci­ples in the meta­ver­se In our first ar­ti­cle, we exa­mi­ned the na­tu­re of the meta­ver­se, the sha­red vir­tu­al world. In the meta­ver­se, tra­de in vir­tu­al...
13/06/2022
Up­da­ted CMS Ex­pert Gui­de to Tra­de Se­crets
From pa­tents to pro­gram­mes, de­signs to da­ta, your most va­lu­a­ble bu­si­ness as­sets can be the things you can’t put un­der lock and key. But what legal re­cour­se do you ha­ve to pro­tect the­se in­tan­gi­ble as­sets...
26/05/2022
Schrems II: Re­ac­ti­ons to the ju­d­ge­ment and the su­per­vi­so­ry au­tho­ri­ties'...
“Schrems II”: Opi­ni­ons of the su­per­vi­so­ry au­tho­ri­ties on Schrems II and re­com­men­da­ti­ons on the im­ple­men­ta­ti­on of the ju­d­ge­ment in in­ter­na­ti­o­nal da­ta trans­fers On 16 Ju­ly 2020, the Court of Jus­ti­ce...
23/05/2022
CMS be­ge­leidt Fi­nan­ci­al Lea­se Ne­der­land bij ver­koop meer­der­heids­be­lang...
CMS heeft de op­rich­ters van Fi­nan­ci­al Lea­se Ne­der­land B.V. bij­ge­staan bij de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang aan de Ne­der­land­se in­ves­te­rings­maat­schap­pij Ege­ria. Fi­nan­ci­al Lea­se Ne­der­land B.V. is in...
21/04/2022
Het de­len van da­ta is nood­za­ke­lijk en on­ver­mij­de­lijk voor de mo­bi­li­teits­tran­si­tie
Vier jaar na de laat­ste edi­tie vond op dins­dag 29 maart tot en met vrij­dag 1 april 2022 in de RAI Am­ster­dam In­ter­traf­fic weer plaats. In­ter­traf­fic is de groot­ste in­ter­na­ti­o­na­le vak­beurs voor mo­bi­li­teit...