Home / Europa / Nederland / Mobility

Mobility

Smart-cities, duurzame mobiliteit, MaaS of autonome en elektrische deelauto's. Wij begrijpen wat u in beweging brengt. Ons team is bekend met de ambities en innovaties in de Mobility-sector. Onze kennis en ervaring is gebaseerd op het werk dat wij al jaren doen voor toonaangevende partijen in deze branche zoals vervoersbedrijven, investeerders, erkende distributeurs van automerken, financiële instellingen, verzekeraars, fietsfabrikanten en brandstofleveranciers of partijen die zich richten op parkeermanagement en transport- en bezorgdiensten. Om die reden zijn wij een uitstekende sparring-partner. Wij denken mee over de uitdagingen in uw sector, of het nou gaat om duurzaamheidvraagstukken, het financieren van mobiliteit of opkomende technologieën. Wij wijzen u op de juridische kaders, maar nog liever op de mogelijkheden.

Ons Mobility-team verbindt jarenlange ervaring in de sector met up-to-date kennis van de laatste technologie en een pragmatische juridische aanpak. CMS heeft het grootste legal Mobility-team van Nederland, bestaande uit experts op het gebied van onder meer big data en privacy, aanbestedingen, infrastructuur, vervoer, vastgoed, finance en andere relevante rechtsgebieden.

Kortom, met onze sectorkennis en creativiteit brengen wij uw initiatief een stap vooruit. Ons mobiliteitsteam staat voor u klaar.

Wilt u weten welke bijdrage wij aan u onderneming kunnen leveren? Neem dan direct contact op met een van onze specialisten.

Exceptionally strong advice – don’t just quote the law, they provide advice and alternatives.

The Legal 500 EMEA, 2021

The group at CMS positions itself at the forefront of next-generation initiatives including mobility-as-a-service, autonomous and electric shared cars, and has advised local governments on optimising traffic flow and public transport.

The Legal 500 EMEA, 2020

Selecteer een gebied

Automotive
De ervaren automative-specialisten van CMS weten wat er speelt in de automobielbranche en geven u advies en hulp op maat.De automobielbranche kent haa
05/02/2019
Smart Mo­bi­li­ty
Smart mo­bi­li­ty is res­ha­ping the trans­port sec­tor, sha­king up and chal­len­ging tra­di­ti­o­nal trans­porta­ti­on mo­dels.Coun­tries with clear govern­ment sup­port and ef­fi­cient re­gu­la­to­ry up­gra­des are lea­ding the...
27/02/2019
Elec­tric ve­hi­cles and char­ging in­fra­struc­tu­re
The up­ta­ke of elec­tric ve­hi­cles (EVs) has soa­red in re­cent ye­ars (al­beit from a very low ba­se), with ju­ris­dic­ti­ons such as Nor­way and The Ne­ther­lands cur­rent­ly lea­ding the pack. Howe­ver, in or­der for...
Sub­scri­be to Mo­bi­li­ty to­pics

Feed

06/09/2021
Der­tig aan­be­ve­lin­gen voor meer flexi­be­le OV-con­ces­sies
Het ver­gro­ten van flexi­bi­li­teit in con­ces­sies is bin­nen het open­baar ver­voer al lan­ger een the­ma, maar door de CO­VID-19-pan­de­mie be­lang­rij­ker dan ooit. Aan het be­gin van de pan­de­mie heeft de over­heid...
16/06/2021
ED­PB ap­pro­ves first EU GD­PR Co­de of Con­duct for Cloud Ser­vi­ce Pro­vi­ders
Fol­lo­wing the sub­mis­si­on by the Bel­gi­an Da­ta Pro­tec­ti­on Au­tho­ri­ty, on May 19 the Eu­ro­pean Da­ta Pro­tec­ti­on Board (ED­PB) ap­pro­ved the EU Cloud Co­de of Con­duct with sub­se­quent fi­nal ap­pro­val by the Bel­gi­an...
15/06/2021
New GD­PR Co­de of Con­duct ap­pro­ved for Cloud In­fra­struc­tu­re Ser­vi­ce Pro­vi­ders
The Eu­ro­pean Da­ta Pro­tec­ti­on Board (ED­PB) and the French Da­ta Pro­tec­ti­on Au­tho­ri­ty (CNIL) ap­pro­ved the CIS­PE Da­ta Pro­tec­ti­on Co­de of Con­duct of Cloud In­fra­struc­tu­re Ser­vi­ce Pro­vi­ders in Eu­ro­pe (CIS­PE...
12/04/2021
EU Di­gi­tal Ser­vi­ces Act gi­ves new legal fra­me­work for plat­form eco­no­my
The Eu­ro­pean Com­mis­si­on has is­sued the draft pro­po­sal for the Re­gu­la­ti­on on a Sin­gle Mar­ket for Di­gi­tal Ser­vi­ces (Di­gi­tal Ser­vi­ces Act or DSA), which cre­a­tes a new legal fra­me­work for di­gi­tal ser­vi­ces...
06/04/2021
EU is­sues draft of Di­gi­tal Mar­kets Act ai­med at cre­a­ting a new and fair...
The Eu­ro­pean Com­mis­si­on has pu­blis­hed a draft pro­po­sal for a new com­pe­ti­ti­on law fra­me­work for lar­ge on­li­ne plat­forms, cal­l­ed the Di­gi­tal Mar­kets Act (DMA). The Com­mis­si­on pro­po­sed the DMA due to the...
29/03/2021
ED­PS & ED­PB re­lea­se joint opi­ni­on on the Da­ta Gover­nan­ce Act
On 10 March 2021, the ED­PB and the ED­PS re­lea­sed their joint opi­ni­on on the Da­ta Gover­nan­ce Act (DGA), the Eu­ro­pean Com­mis­si­on’s Pro­po­sal for a Re­gu­la­ti­on on Eu­ro­pean da­ta gover­nan­ce. The DGA is an...
01/03/2021
The Glo­bal Sulp­hur Ban – One Year On
Sin­ce 1 March 2020 all ma­ri­ne ves­sels ha­ve been sub­ject to a ban from car­rying on board high sulp­hur ma­ri­ne fu­el oil (“HS­FO”) with sulp­hur con­tent gre­a­ter than 0.50% un­less they ha­ve a ‘scrub­ber’...
01/02/2021
Eu­ro­pe­se Com­mis­sie: duur­zaam stap­pen­plan naar groe­ne, be­taal­ba­re en slim­me...
Op 9 de­cem­ber 2020 heeft de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie (EC) haar stra­te­gie ge­pre­sen­teerd voor een groe­ne, be­taal­ba­re en slim­me mo­bi­li­teit: het Plan voor Duur­za­me Mo­bi­li­teit. Het doel van dit plan is om een fun­da­men­te­le...
22/01/2021
ED­PB is­sues draft gui­de­li­nes for da­ta breach no­ti­fi­ca­ti­ons
Fur­ther to the GD­PR re­qui­re­ment for re­por­ting per­so­nal da­ta bre­a­ches to the com­pe­tent da­ta pro­tec­ti­on au­tho­ri­ty and, in cer­tain ca­ses, to af­fec­ted in­di­vi­du­als, the Eu­ro­pean Da­ta Pro­tec­ti­on Board (ED­PB)...
19/01/2021
New GD­PR stra­te­gy to tac­kle new tech­no­lo­gy, da­ta se­cu­ri­ty, in­ter­na­ti­o­nal...
The Eu­ro­pean Da­ta Pro­tec­ti­on Board (ED­PB) pu­blis­hed its GD­PR Stra­te­gy 2021-2023 on 5 Ja­nu­a­ry 2021, set­ting out four main pil­lars and key ac­ti­ons, which in­clu­de: Pil­lar 1: Ad­van­cing har­mo­ni­sa­ti­on and...
13/01/2021
EU­'s Por­tu­gue­se pre­si­d­en­cy re­lea­ses new draft of ePri­va­cy Re­gu­la­ti­on
On 5 Ja­nu­a­ry 2021, the Coun­cil of the EU – with Por­tu­gal ser­ving as the Pre­si­dent-in-Of­fi­ce – re­lea­sed a new draft ver­si­on of the ePri­va­cy Re­gu­la­ti­on, which is me­ant to re­pla­ce the ePri­va­cy Di­rec­ti­ve...
15/12/2020
Fi­ve ye­ars af­ter Hua­wei ZTE FRAND li­cen­sing obli­ga­ti­ons again be­fo­re the...
On 26 No­vem­ber 2020, the Düs­sel­dorf Re­gi­o­nal Court an­noun­ced that it would sus­pend a pa­tent in­frin­ge­ment pro­ceeding and re­fer key ques­ti­ons on com­pul­s­ory li­cen­sing of standard es­sen­ti­al pa­tents (SEP)...