Home / Expertise / Commercial

Commercial

Nederland

Als speler in het (internationale) handelsverkeer krijgt u met steeds meer wet- en regelgeving te maken. Het liefst bent u natuurlijk met het ondernemen zelf bezig. Maar hoe beperkt u tegelijkertijd het risico dat u de regels overtreedt? Ook goede, bestendige relaties met uw cliënten en leveranciers zijn bepalend voor het succes van uw onderneming. Het is daarom belangrijk dat u onderling heldere, op uw sector afgestemde afspraken maakt en die goed vastlegt.

Met 350 advocaten in 33 landen kennen onze multidisciplinaire teams de juridische mogelijkheden en beperkingen van het (inter)nationale handelsverkeer door en door. Zij kennen ook de culturele en zakelijke verschillen waar u mee te maken kunt krijgen als u internationaal zaken doet.

Het ondernemingsrecht richt zich op de juridische aspecten van het (inter)nationale handelsverkeer. Het contractenrecht maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Hoewel u en uw contractspartner(s) in beginsel vrij zijn de inhoud van uw overeenkomst te bepalen, gelden er wettelijke regels, waarvan ook in een overeenkomst niet mag worden afgeweken.

Onze teams kennen de sector waarin u opereert. Denk aan financial services, manufacturing, automotive, consumer products, energy & climate change, hotels & leisure, infrastructure & projects, life sciences, supply and logistics, real estate & construction, technology, media & communications and sports. Wij delen graag proactief onze kennis met u - via bijvoorbeeld webinars - om ervoor te zorgen dat u altijd op de hoogte bent van de laatste juridische ontwikkelingen in uw sector.

U kunt bij ons terecht voor al uw juridische vragen over bijvoorbeeld commerciële contracten, leveranties, e-commerce, IT- en telecom, bescherming van data, design en productie, adverteren, sponsoring en marketing, consumentenverkoop, softwarelicenties, outsourcing en verkoop, agenturen, en distributie en franchise.

Lees meer Lees minder

A significant global presence with a specific focus on Europe.

Chambers Global, 2020

They have good lawyers and they are well managed.

Chambers Global, 2020

The firm benefits from a "broad practice with strengths across a range of sectors and geographies," as well as valuing its ability to provide "partner-level service at all times."

Chambers Global, 2019

"They've been active in trying to understand our business and we're very happy with them."

Chambers Global, 2019

"The CMS group takes on the full range of M&A work and corporate governance matters in sectors including energy, life sciences, consumer products, financial services, and TMT."

The Legal 500, 2019

Selecteer een gebied

  Algemene Voorwaarden

  Algemene Voorwaarden zijn een onmisbare tool bij uw risicomanagement. Het is nu eenmaal onmogelijk om iedere transactie tot het laatste detail uit te onderhandelen. Vandaar dat professionele organisaties gebruik maken van Algemene Voorwaarden. Zij dienen als vangnet wanneer teveel wordt gevergd van uw coulance en de algemene wettelijke regeling voor u nadelig is.

  Lees meer

  Compliance

  Wij brengen risico’s in kaart…

  Ondernemingen (en mensen die er werken) hebben zich natuurlijk altijd al aan allerlei regels moeten houden. Toch waren er vroeger geen risk managers, compliance officers en integrity managers. De context waarbinnen bedrijven en instellingen opereren is veranderd met de komst van veel nieuwe Nederlandse en internationale wet- en regelgeving, van talrijke gedragscodes, van steeds meer toezicht op naleving en van sterk toegenomen verplichtingen tot het afleggen van verantwoording (intern en in ’t openbaar).

  Lees meer

  Consumentenrecht

  In de contractuele verhoudingen tussen consumenten en ondernemers gelden andere regels dan in de contractuele verhoudingen tussen ondernemers onderling. De wet kent aan de consument eenvoudigweg meer rechten en een verdergaande bescherming toe dan aan de ondernemer. Zo heeft een consument de vrije keuze tussen vervanging of reparatie van een product als er iets aan mankeert. Ook kan een consument zich erop beroepen dat een door hem gekocht product niet voldoet aan de verwachtingen die bijvoorbeeld in reclamemateriaal zijn gewekt. Daarnaast verbiedt de wet het gebruik van een aantal bedingen in algemene voorwaarden, wanneer er wordt gecontracteerd met een consument.

  Lees meer

  Distributie & Franchising

  Op het eerste gezicht lijken de activiteiten van een distributeur en een handelsagent veel met elkaar gemeen te hebben. Toch verschillen de wettelijke regels die op de distributie- en agentuurovereenkomst van toepassing zijn, wezenlijk van elkaar. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de rechten die aan de contracterende partijen toekomen, maar ook voor de verplichtingen die op hen rusten. Om die reden is het van belang dat u goed weet wat voor type overeenkomst u sluit en wat voor gevolgen dit voor u kan hebben.

  Lees meer

  Innovatie & start-ups

  Hoe maak je van een briljant idee een succesvol product of bedrijf? En hoe maak je jouw innovatie groot zonder veel tijd en energie te hoeven steken in zaken als juridische en fiscale structuren, juridische valkuilen en kleine lettertjes?

  Lees meer

  Vervoersrecht

  De voortgaande Europese regelgeving op het gebied van vervoer zorgt voor een nieuwe dimensie voor overheid, verladers en vervoerders. Retourlogistiek wordt steeds belangrijker voor de producenten. Zaken als grensoverschrijdend verkeer van chauffeurs en verdergaande en concretere milieuvoorschriften (geluid, uitstoot, arbeidsomstandigheden) vragen om nieuwe oplossingen van bestaande problemen. De voortschrijdende globalisering, in combinatie met nieuwe communicatiemethoden, consolidatie en de specialisatie van de verschillende deelnemers maakt het vervoersrecht complexer. Daarnaast is er meer aandacht voor criminaliteitsbestrijding en risicobestrijding in het vervoer.

  Lees meer
  25 February 2019
  Dis­rup­ti­on 2.0 – he­re we go again
  Whe­ther you are con­cerned or ex­hi­la­ra­ted, the age of AI is he­re – from vir­tu­al as­sis­tants, to dri­ver­less ve­hi­cles and fric­ti­on­less shops. CMS’ la­test re­port uses ex­ten­si­ve con­su­mer re­search and a sur­vey of bu­si­ness lea­ders to ex­plo­re AI tech­no­lo­gies
  January 2019
  The ten­si­on bet­ween GD­PR and the ri­se of block­chain tech­no­lo­gies
  We li­ve in an era of rapid tech­no­lo­gi­cal de­vel­op­ment. Though this pro­vi­des hu­ma­ni­ty with ama­zing op­por­tu­ni­ties to en­han­ce our standard of li­ving, it al­so for­ces law­ma­kers to work around the clock to ana­ly­se and cap­tu­re the im­pli­ca­ti­ons of the tech­nol
  August 2020
  CMS Com­mer­ci­al Glo­bal Bro­chu­re
  Com­mer­ci­al law re­a­ches in­to all sec­tors. It is at the co­re of eve­ry bu­si­ness. With over 400 Com­mer­ci­al la­wy­ers across 43 coun­tries glo­bally, we can help you across a ran­ge of Com­mer­ci­al is­sues in all the ju­ris­dic­ti­ons in which you ope­ra­te.Learn mo­re

  Feed

  Toon alleen
  20/08/2020
  Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
  02 juni 2020
  CMS Ex­pert Gui­de to pay­ment term le­gis­la­ti­on
  15 januari 2018
  Ne­ther­lands to be­co­me a new hub for in­ter­na­ti­o­nal com­mer­ci­al dis­pu­te re­so­lu­ti­on
  Re­cent ye­ars has seen a down­ward trend in in­ter­na­ti­o­nal tra­de and com­mer­ci­al ca­ses brought be­fo­re Dut­ch courts. But with the Dut­ch par­li­a­ment sche­du­led to de­ba­te a bill for the es­ta­blish­ment of the Ne­ther­lands...
  24/08/2020
  Over­leg- en in­stem­mings­ver­plich­tin­gen on­der de Wet Fran­chi­se: wat be­te­kent...
  27 maart 2020
  CMS Ex­pert Gui­de to for­ce ma­jeu­re
  11 juli 2016
  Be­roep op exo­ne­ra­tie­be­ding in Me­taal­unie­voor­waar­den
  B B.V. heeft bij Ve­ka het cas­co be­steld van een schip. Ei­ser in cas­sa­tie heeft in op­dracht van Ve­ka be­re­ke­nin­gen en con­struc­tie­te­ke­nin­gen voor het schip ge­maakt. Het schip is vol­gens de­ze te­ke­nin­gen en...
  17/07/2020
  In­for­ma­tie­ver­plich­tin­gen op ba­sis van de Wet Fran­chi­se: wat be­te­kent dit...
  28 oktober 2019
  CMS Ex­pert Gui­de to dis­tri­bu­ti­on law
  Are you loo­king for in­for­ma­ti­on on dis­tri­bu­ti­on law? This CMS Ex­pert Gui­de pro­vi­des you with eve­ry­thing you need to know.
  06/07/2020
  Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
  01 november 2015
  CMS Ex­pert Gui­de to war­ran­ty law in sup­ply con­tracts
  The fol­lo­wing CMS Gui­de on War­ran­ties in Sup­ply Con­tracts il­lu­stra­tes the legal con­di­ti­ons for sup­ply agree­ments in se­ve­r­al Eu­ro­pean coun­tries.
  23/6/2020
  De Wet Fran­chi­se komt er (snel) aan!
  31/03/2020
  Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht