Home / Europa / Nederland / Commercial

Commercial

Als speler in het (internationale) handelsverkeer krijgt u met steeds meer wet- en regelgeving te maken. Het liefst bent u natuurlijk met het ondernemen zelf bezig. Maar hoe beperkt u tegelijkertijd het risico dat u de regels overtreedt? Ook goede, bestendige relaties met uw cliënten en leveranciers zijn bepalend voor het succes van uw onderneming. Het is daarom belangrijk dat u onderling heldere, op uw sector afgestemde afspraken maakt en die goed vastlegt.

Met 350 advocaten in 33 landen kennen onze multidisciplinaire teams de juridische mogelijkheden en beperkingen van het (inter)nationale handelsverkeer door en door. Zij kennen ook de culturele en zakelijke verschillen waar u mee te maken kunt krijgen als u internationaal zaken doet.

Het ondernemingsrecht richt zich op de juridische aspecten van het (inter)nationale handelsverkeer. Het contractenrecht maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Hoewel u en uw contractspartner(s) in beginsel vrij zijn de inhoud van uw overeenkomst te bepalen, gelden er wettelijke regels, waarvan ook in een overeenkomst niet mag worden afgeweken.

Onze teams kennen de sector waarin u opereert. Denk aan financial services, manufacturing, automotive, consumer products, energy & climate change, hotels & leisure, infrastructure & projects, life sciences, supply and logistics, real estate & construction, technology, media & communications and sports. Wij delen graag proactief onze kennis met u - via bijvoorbeeld webinars - om ervoor te zorgen dat u altijd op de hoogte bent van de laatste juridische ontwikkelingen in uw sector.

U kunt bij ons terecht voor al uw juridische vragen over bijvoorbeeld commerciële contracten, leveranties, e-commerce, IT- en telecom, bescherming van data, design en productie, adverteren, sponsoring en marketing, consumentenverkoop, softwarelicenties, outsourcing en verkoop, agenturen, en distributie en franchise.

They know the franchising practice very well.

The Legal 500 EMEA, 2021

A significant global presence with a specific focus on Europe.

Chambers Global, 2020

They have good lawyers and they are well managed.

Chambers Global, 2020

The firm benefits from a "broad practice with strengths across a range of sectors and geographies," as well as valuing its ability to provide "partner-level service at all times."

Chambers Global, 2019

"They've been active in trying to understand our business and we're very happy with them."

Chambers Global, 2019

"The CMS group takes on the full range of M&A work and corporate governance matters in sectors including energy, life sciences, consumer products, financial services, and TMT."

The Legal 500, 2019

Selecteer een gebied

Al­ge­me­ne Voor­waar­den
Al­ge­me­ne Voor­waar­den zijn een on­mis­ba­re tool bij uw ri­si­co­ma­na­ge­ment. Het is nu een­maal on­mo­ge­lijk om ie­de­re trans­ac­tie tot het laat­ste de­tail uit te
Com­pli­an­ce
Wij bren­gen ri­si­co&rs­quo;s in kaart&hel­lip;On­der­ne­min­gen (en men­sen die er wer­ken) heb­ben zich na­tuur­lijk al­tijd al aan al­ler­lei re­gels moe­ten hou­den.
Rolled up neck ties on shelves
Con­su­men­ten­recht
In de con­trac­tu­e­le ver­hou­din­gen tus­sen con­su­men­ten en on­der­ne­mers gel­den an­de­re re­gels dan in de con­trac­tu­e­le ver­hou­din­gen tus­sen on­der­ne­mers on­der­lin
Dis­tri­bu­tie & Fran­chi­sing
Fran­chi­sing is een vorm van dis­tri­bu­tie die in toe­ne­men­de ma­te door on­der­ne­min­gen wordt ge­ko­zen. Fran­chi­sing com­bi­neert zelf­stan­dig on­der­ne­mer­schap vo
In­no­va­tie & start-ups
Hoe maak je van een bril­jant idee een suc­ces­vol pro­duct of be­drijf? En hoe maak je jouw in­no­va­tie groot zon­der veel tijd en ener­gie te hoe­ven ste­ken i
infrastructures gare train rail transport mobilité 925x290
Ver­voers­recht
De voort­gaan­de Eu­ro­pe­se re­gel­ge­ving op het ge­bied van ver­voer zorgt voor een nieu­we di­men­sie voor over­heid, ver­la­ders en ver­voer­ders. Re­tour­lo­gis­tiek
25/02/2019
Dis­rup­ti­on 2.0 – he­re we go again
Whe­ther you are con­cerned or ex­hi­la­ra­ted, the age of AI is he­re – from vir­tu­al as­sis­tants, to dri­ver­less ve­hi­cles and fric­ti­on­less shops. CMS’ la­test re­port uses ex­ten­si­ve con­su­mer re­search and a...
14/01/2019
The ten­si­on bet­ween GD­PR and the ri­se of block­chain tech­no­lo­gies
We li­ve in an era of rapid tech­no­lo­gi­cal de­vel­op­ment. Though this pro­vi­des hu­ma­ni­ty with ama­zing op­por­tu­ni­ties to en­han­ce our standard of li­ving, it al­so for­ces law­ma­kers to work around the clock to ana­ly­se...
25/07/2019
CMS Com­mer­ci­al Glo­bal Bro­chu­re
Com­mer­ci­al law re­a­ches in­to all sec­tors. It is at the co­re of eve­ry bu­si­ness. With over 400 Com­mer­ci­al la­wy­ers across 43 coun­tries glo­bally, we can help you across a ran­ge of Com­mer­ci­al is­sues in all...

Feed

21/04/2023
Key chan­ges for com­pa­nies re­la­ted to the new Ge­ne­ral Pro­duct Sa­fe­ty Re­gu­la­ti­on
On 30 March 2023, the Eu­ro­pean Par­li­a­ment adop­ted the Ge­ne­ral Pro­duct Sa­fe­ty Re­gu­la­ti­on for con­su­mer pro­ducts, which re­pla­ces the Ge­ne­ral Pro­duct Sa­fe­ty Di­rec­ti­ve of 2001 (2001/95/EC). The Coun­cil must...
28/03/2023
Eu­ro­pean Par­li­a­ment and Coun­cil rea­dy to start ne­go­ti­a­ti­ons on EU Da­ta...
In Fe­bru­a­ry 2022 the Eu­ro­pean Com­mis­si­on pre­sen­ted its pro­po­sal for the EU Da­ta Act, which – if adop­ted - will in­tro­du­ce a far-rea­ching legal re­gime on ac­cess to and use of non-per­so­nal da­ta in the...
28/02/2023
New EU sanc­ti­ons against Rus­sia
On 25 Fe­bru­a­ry 2023, one year af­ter Rus­sia star­ted its in­va­si­on of Uk­rai­ne, the EU adop­ted its tenth sanc­ti­ons pack­a­ge against Rus­sia. To­gether with the exis­ting sanc­ti­ons the Eu­ro­pean Com­mis­si­on con­si­ders...
21/02/2023
Ca­se law on Tra­de Se­crets in The Ne­ther­lands
1. Re­qui­re­ment to un­der­ta­ke rea­so­na­ble steps to keep the in­for­ma­ti­on se­cret - art. 2(1)(c) De­ci­si­on of the Court of Ap­peal Am­ster­dam on 17 No­vem­ber 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:3102 In the con­text of...
Comparable
20/02/2023
Sun­ri­se pe­ri­od of the Uni­fied Pa­tent Court to be­gin 1 March
Af­ter the fi­nal ver­si­on of the UPC Ru­les of Pro­ce­du­re had been adop­ted and the ju­d­ges of the UPC had been se­lec­ted and ap­poin­ted, the start of the Sun­ri­se Pe­ri­od, ori­gi­nal­ly plan­ned for 1 Ja­nu­a­ry 2023...
17/02/2023
VBER and Ver­ti­cal Gui­de­li­nes lea­ve ques­ti­on open on what re­stric­ti­ons are...
Ar­ti­cle 4 lit. e) VBER, new­ly in­tro­du­ced with the 2022 re­form of the VBER, re­gu­la­tes a hard­co­re re­stric­ti­on for all forms of dis­tri­bu­ti­on that is spe­ci­fi­cally ge­a­red to In­ter­net com­mer­ce, and is now cen­tral...
16/03/2023
Se­mi­nar: DSA en DMA - de be­te­ke­nis voor Ne­der­land­se  on­der­ne­min­gen en con­su­men­ten
De Di­gi­tal Ser­vi­ces Act (DSA) en de Di­gi­tal Mar­kets Act (DMA) zijn in­mid­dels in wer­king ge­tre­den. De­ze re­gels be­o­gen een vei­li­ge di­gi­ta­le ruim­te te cre­ë­ren en een ge­lijk speel­veld voor on­der­ne­min­gen...
08/02/2023
EU Da­ta Act – Fo­cus on Cloud Ser­vi­ces: what is “func­ti­o­nal equi­va­len­ce”...
In the se­cond Law-Now in our cloud ser­vi­ces se­ries on the pro­po­sed EU Da­ta Act (the “Act”), we fo­cus on the con­cept of func­ti­o­nal equi­va­len­ce. One of the aims of the Act is to re­mo­ve bar­riers to ac­cess...
18/01/2023
Sup­ply Chain Ma­na­ge­ment: waar­om dit een gro­te ju­ri­di­sche uit­da­ging wordt
10-11-2022 Hét woord van 2022 is niet pan­de­mie maar sup­ply chain en dan in het bij­zon­der het ma­na­gen daar­van. Wel­is­waar me­de door de co­ron­a­pan­de­mie, maar ze­ker ook – en niet in de laat­ste plaats – door de oor­log in Oek­ra­ï­ne, ho­ge grond­stof- en ener­gie­prij­zen, ge­vol­gen van kli­maat­ver­an­de­ring en (aan­staan­de) ESG-ver­eis­ten. Nu­cle­ai­re drei­gin­gen, mo­ge­lij­ke sa­bo­ta­ge van gas­pijp­lei­din­gen en an­de­re be­lang­rij­ke in­fra­struc­tu­re­le voor­zie­nin­gen ko­men daar nog eens bij. Het ma­na­gen van een sup­ply chain is so­wie­so al niet aan te mer­ken als een ge­mak­ke­lij­ke op­ga­ve. Dui­de­lijk is dat het on­der­werp als ge­volg van maat­schap­pe­lij­ke en we­reld­wij­de ont­wik­ke­lin­gen in­mid­dels hoog op de be­stuur­lij­ke agen­da staat en daar­mee ook op die van de be­drijfs­ju­rist. In dit hoofd­stuk volgt een schets van ont­wik­ke­lin­gen en hoe hier­mee van­uit ju­ri­disch oog­punt re­ke­ning moet wor­den ge­hou­den. ESG De ju­ri­di­sche ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van ESG in re­la­tie tot sup­ply chain zijn tal­rijk. Een goed over­zicht van on­der­wer­pen die in het ka­der van de drie­poot En­vi­ron­ment, So­ci­al en Gover­nan­ce, re­le­vant zijn, volgt uit een over­zicht op­ge­steld door MS­CI.
20/04/2023
Se­mi­nar: Pro­duct­vei­lig­heid en -aan­spra­ke­lijk­heid
Het is niet de vraag óf het ge­beurt maar wan­neer: een pro­bleem met pro­duct- of voed­sel­vei­lig­heid.    Pro­duct­vei­lig­heid is en blijft daar­mee een ac­tu­eel en be­lang­rijk the­ma, zo­wel voor be­drij­ven als...
19/01/2023
ESG Ont­bijt­ses­sie: Ma­na­ging the Sup­ply Chain
CMS or­ga­ni­seert op don­der­dag 19 ja­nu­a­ri 2023 een ont­bijt­ses­sie over Ma­na­ging the Sup­ply Chain. Tij­dens de ont­bijt­ses­sie Ma­na­ging the Sup­ply Chain, wordt u bij­ge­praat over re­le­van­te wet en re­gel­ge­ving...
24/11/2022
Me­de­din­gings­recht: een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - sep­tem­ber...
On­der­staand treft u een over­zicht aan van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.