Home / Europa / Nederland / Antitrust, Competition and Trade

Antitrust, Competition & Trade (ACT) advocatenkantoor

Advocatenkantoor Amsterdam

Het Nederlandse Antitrust, Competition & Trade-team van CMS maakt deel uit van een van de grootste gespecialiseerde ACT-teams ter wereld. De meer dan 225 CMS-experts van het internationale ACT-team adviseren cliënten in meer dan 40 landen wereldwijd over allerlei aangelegenheden op het gebied van ACT.

Door onze omvang en de spreiding van onze kantoren kunnen wij alle ACT-zaken behandelen, ongeacht de geografische dimensie daarvan. Waar nodig werken we samen met vaste contacten uit ons bredere netwerk van advocatenkantoren overal ter wereld.

De leden van het ACT-team in Nederland zijn erkende specialisten. Bovendien hebben wij subgroepen van deskundigen die veel kennis en ervaring hebben op het gebied van bijvoorbeeld staatssteun en Foreign Direct Investments (FDI).

Onze cliënten zijn niet alleen grote multinationals die graag met ons ACT-team samenwerken om een grotere regio (bijvoorbeeld Europa) te bestrijken maar ook middelgrote ondernemingen. In voorkomend geval werken wij ook voor de Rijksoverheid en voor lagere overheden.

De ondernemingen die wij bijstaan zijn actief in uiteenlopende sectoren van de economie. Wij hebben ervaring in de auto-industrie, op het gebied van consumentenproducten, in de bouw en aanverwante sectoren en in de energiesector om maar enkele voorbeelden te noemen.

In het kader van onze dienstverlening maken wij vanzelfsprekend gebruik van de meest actuele technische en AI-tools om onze cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen.

‘The team has depth and knowledge of the courts and judicial thinking in the Netherlands, which gives it an edge over its rivals.’

The Legal500 EMEA, 2022

In-depth knowledge and commitment to delivering good work.

The Legal 500 EMEA, 2021

Experts in the field of EU law.

The Legal 500 EMEA, 2021

Recommended in the 2021 edition of the Global Competition Review 100

GCR 100, 2021

‘CMS quickly provides and clear practical answers and solutions in complicated legal matters and is proactive.‘

The Legal 500 EMEA 2020

Selecteer een gebied

Ci­vie­le hand­ha­ving van het me­de­din­gings­recht
Het CMS-team treedt op voor eisers en gedaagden in alle mededingingszaken die dienen of mogelijk zullen dienen voor civiele rechtbanken in Nederland.
Com­pli­an­ce
CMS helpt cliënten te voorkomen dat de mededingingsregels door de onderneming worden geschonden. Met dat oogmerk verzorgen wij vaak compliance tr
Con­tro­le op bui­ten­land­se sub­si­dies
De EU heeft het toezicht op staatssteun uitgebreid tot de steun aan ondernemingen die door overheden van landen buiten de EU wordt verleend en heeft d
Dawn Raid
Het kan ook u of uw onderneming overkomen: op een ochtend staat de overheid onverwacht op de stoep. Men wil toegang tot uw administratie, men wil kopi
Di­gi­ta­le mark­ten
CMS wordt algemeen erkend als uitmuntend juridisch adviseur in digitale en technologiemarkten. Wij helpen ondernemingen risico's te vermijden en kanse
EU-recht in bre­de zin
Met onze gespecialiseerde expertise in EU-recht in brede zin helpen wij ondernemingen hun commerciële belangen te verdedigen, bijvoorbeeld in pro
Ex­port­con­tro­le en sanc­ties
In een steeds uitdagendere internationale zakenwereld helpt CMS ondernemingen om aan de regels te blijven voldoen en het functioneren van de supply ch
Fu­sie­con­tro­le
CMS heeft in Nederland een uitgebreide staat van dienst op het gebied van fusiecontrole. Elk jaar melden we een groot aantal transacties bij de Europe
Ho­ri­zon­ta­le over­een­kom­sten
Waar het contacten tussen en met concurrenten betreft, is de scheidslijn tussen toelaatbaar gedrag en een inbreuk op de mededingingsregels dun. De exp
Kar­tel­on­der­zoe­ken
Ondernemingen moeten zich bewust zijn van de consequenties die kartelgedrag voor de ondernemingen zelf en hun management kan hebben. Wij staan cli&eum
Mis­bruik van een eco­no­mi­sche machts­po­si­tie
Het gedrag van ondernemingen met een economische machtspositie wordt steeds kritischer bekeken en misbruik kan leiden tot hoge boetes van de Europese
On­eer­lij­ke han­dels­prak­tij­ken (UTP)
CMS neemt het voortouw bij het adviseren van cliënten op het gebied van oneerlijke handelspraktijken, wat een relatief nieuw rechtsgebied in vele
Re­gu­le­ring
Ondernemingen in gereguleerde sectoren staan voortdurend onder toezicht op concurrentiebeperkend gedrag, zeker in verband met de Digital Markets Act (
Scree­ning van bui­ten­land­se in­ves­te­rin­gen
Hoewel eerder in Nederland geen of nauwelijks aandacht behoefde te worden besteed aan screening van buitenlandse investeringen (FDI) met het oog op na
Staats­steun
Staatssteun vormt een belangrijk rechtsgebied dat voortdurend in ontwikkeling is. De EU en de lidstaten, waaronder Nederland, hebben vergaande regelin
Ver­ti­ca­le over­een­kom­sten
De toegenomen aandacht van de Europese Commissie en de Autoriteit Consument & Markt betekent dat de verenigbaarheid van verticale overeenkomsten m
CMS Dawn Raid App
This app is de­sig­ned to as­sist you in the event of a Dawn Raid and pre­pa­ra­ti­on be­fo­re
Sub­scri­be to An­ti­trust, Com­pe­ti­ti­on & Tra­de (ACT) to­pics
Blijf up-to-da­te met on­ze client ser­vi­ces.

Feed

01/06/2023
Sta­te aid: fol­lo­wing ap­peals by Ry­a­nair, the Ge­ne­ral Court of the EU an­nuls...
On 11 May 2023, the Ge­ne­ral Court of the EU can­cel­led two Eu­ro­pean Com­mis­si­on de­ci­si­ons au­tho­ri­zing Sta­te aid in the form of ca­pi­tal in­jec­ti­ons for the air­li­nes SAS and Deut­sche Lufthan­sa, in par­ti­cu­lar...
25/05/2023
Meer dan 2,7 mil­jard eu­ro aan AVG-boe­tes op­ge­legd in Eu­ro­pa
In Eu­ro­pa is tus­sen maart 2022 en maart 2023 voor 1,19 mil­jard eu­ro aan boe­tes op­ge­legd voor niet-na­le­ving van de Al­ge­me­ne Ver­or­de­ning Ge­ge­vens­be­scher­ming (AVG). Dat blijkt uit de vier­de edi­tie van het...
18/05/2023
Eu­ro­pean Com­mis­si­on's pu­blic con­sulta­ti­on on the ex­ten­si­on of ope­ra­ting...
The Eu­ro­pean Com­mis­si­on has re­cent­ly sub­mit­ted for pu­blic con­sulta­ti­on its draft com­mu­ni­ca­ti­on ex­ten­ding the tran­si­ti­o­nal pe­ri­od for ope­ra­ting aid that can be gran­ted to re­gi­o­nal air­ports un­der the 2014...
20/04/2023
An­ti­trust, Com­pe­ti­ti­on & Tra­de (ACT) up­da­te: ja­nu­a­ri en fe­bru­a­ri 2023
On­der­staand treft u een over­zicht aan van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.
13/04/2023
Sta­te aid: Ita­li­an EUR 400 mil­li­on lo­an for Ali­ta­lia qua­li­fied by the Eu­ro­pean...
On 27 March 2023, the Eu­ro­pean Com­mis­si­on con­clu­ded that an Ita­li­an lo­an of EUR 400 mil­li­on gran­ted in 2019 in fa­vour of Ali­ta­lia con­sti­tu­ted il­legal and in­com­pa­ti­ble aid that has to be reim­bur­sed. Ali­ta­lia...
15/03/2023
Sta­te aid: re­vi­si­on of GBER and Tem­po­ra­ry Cri­sis Fra­me­work to en­cou­ra­ge...
On 9 March 2023, the Eu­ro­pean Com­mis­si­on ap­pro­ved re­vi­si­ons to the Ge­ne­ral Block Exemp­ti­on Re­gu­la­ti­on (GBER) and the Tem­po­ra­ry Cri­sis Fra­me­work with the aim of ena­bling Mem­ber Sta­tes to pro­vi­de the ne­ces­sa­ry...
13/03/2023
Sta­te aid: the Court of Jus­ti­ce of the EU an­nuls Com­mis­si­on de­ci­si­on in...
On 17 No­vem­ber 2022, the Court of Jus­ti­ce of the EU held two ju­dg­ments an­nul­ling the ru­lings of the Ge­ne­ral Court of the EU of 13 May 2020 for ca­se easyJet (T-8/18) and ca­se Vo­lo­tea (T-607/17), which...
10/03/2023
Sta­te aid: the Ge­ne­ral Court of the EU an­nuls the de­ci­si­on of the Eu­ro­pean...
On 8 Fe­bru­a­ry 2023, the Ge­ne­ral Court of the EU an­nul­led the Eu­ro­pean Com­mis­si­on de­ci­si­on that had con­clu­ded to the ab­sen­ce of  aid gran­ted by Ti­mișoa­ra Air­port in fa­vour of Wizz Air fol­lo­wing an an­nul­ment...
16/02/2023
Fo­reign sub­si­dies con­trol cre­a­tes a bur­den­so­me mer­ger con­trol 3.0
Fo­reign sub­si­dies con­trols ha­ve the po­ten­ti­al to cre­a­te an ad­di­ti­o­nal bur­den­so­me clea­ran­ce pro­ce­du­re for M&A trans­ac­ti­ons on top of mer­ger and in­vest­ment con­trol pro­ce­du­res:  High ad­mi­ni­stra­ti­ve bur­dens...
16/03/2023
Se­mi­nar: DSA en DMA - de be­te­ke­nis voor Ne­der­land­se  on­der­ne­min­gen en con­su­men­ten
De Di­gi­tal Ser­vi­ces Act (DSA) en de Di­gi­tal Mar­kets Act (DMA) zijn in­mid­dels in wer­king ge­tre­den. De­ze re­gels be­o­gen een vei­li­ge di­gi­ta­le ruim­te te cre­ë­ren en een ge­lijk speel­veld voor on­der­ne­min­gen...
05/02/2023
An­ti­trust, Com­pe­ti­ti­on & Tra­de (ACT) up­da­te: no­vem­ber en de­cem­ber 2022
On­der­staand treft u een over­zicht aan van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.
23/01/2023
The Eu­ro­pean Com­mis­si­on pu­blis­hes the re­sults of its eva­lu­a­ti­on of Sta­te...
The Eu­ro­pean Com­mis­si­on has re­cent­ly pu­blis­hed the re­sults of the eva­lu­a­ti­on of its Sta­te aid ru­les ap­pli­ca­ble to ser­vi­ces of ge­ne­ral eco­no­mic in­te­rest (SGEI) in the field of so­ci­al ser­vi­ces, he­alth and...