Home / Europa / Nederland / Competition & EU

Competition & EU

Mededingingsautoriteiten en toezichthouders hebben vergaande bevoegdheden. Ze mogen bedrijven aan onderzoeken onderwerpen, commerciële afspraken beoordelen, fusies en overnames verbieden, splitsing van gefuseerde ondernemingen eisen, markten beoordelen en boetes opleggen. Ook loopt u als organisatie het risico van private handhaving, zoals schadevorderingen van andere ondernemingen. Het is daarom van groot belang om aan de regels te voldoen en te zorgen voor effectieve strategieën om risico’s te vermijden. Wij focussen niet alleen op het oplossen van problemen, maar - misschien nog wel belangrijker - ook op het voorkomen van problemen. Wij hebben een groot mededingingsteam dat alles weet van de lastige trajecten die gevolgd moeten worden, in welk land of in welke markt dan ook. Zij zorgen ervoor dat u zich weer volledig kunt concentreren op het ondernemen zelf.

CMS’ mededingings-team is een van de grootste van Europa en is vertegenwoordigd in een groot aantal Europese landen. Daarom fungeren wij voor cliënten als één loket waar ze alle bijstand kunnen vinden die ze in Europa en daarbuiten nodig hebben. Onze mededingingsadvocaten worden ondersteund door ons EU Law-team in Brussel. Het EU Law-team heeft veel praktijkervaring met het omgaan met de Europese Commissie, alle nationale mededingingsautoriteiten en lokale en Europese rechtbanken. Wij staan cliënten bij op alle terreinen van het mededingingsrecht: kartels, distributieovereenkomsten en andere vormen van horizontale of verticale mededinging, machtsmisbruik, concentratiecontrole, private handhaving, staatssteun, onderzoeken en compliance. Omdat we werken met gespecialiseerde sector-teams begrijpen we uw wereld en de zaken waar u tegenaan kunt lopen.

In-depth knowledge and commitment to delivering good work.

The Legal 500 EMEA, 2021

Experts in the field of EU law.

The Legal 500 EMEA, 2021

Recommended in the 2021 edition of the Global Competition Review 100

GCR 100, 2021

‘CMS quickly provides and clear practical answers and solutions in complicated legal matters and is proactive.‘

The Legal 500 EMEA 2020

"The team ‘has a reassuring pragmatic and knowledgeable approach’."

The Legal 500, 2019

Selecteer een gebied

Dawn Raid
Het kan ook u of uw onderneming overkomen: op een ochtend staat de overheid onverwacht op de stoep. Men wil toegang tot uw administratie, men wil kopi
traffic light with long exposure
Gereguleerde markten
Ondernemingen die actief zijn op het gebied van energie, post- en telecommunicatie, media en gezondheidszorg worden niet alleen in toenemende mate gec
Staatssteun
Wij hebben op dit gebied ruime ervaring met het adviseren van zowel verleners als ontvangers van staatssteun, waaronder provincies, gemeenten, watersc
CMS Dawn Raid App
25/07/2019
CMS Com­pe­ti­ti­on & EU Glo­bal Bro­chu­re
The CMS Com­pe­ti­ti­on & EU Group is one of the lar­gest com­pe­ti­ti­on teams in Eu­ro­pe and of­fers you the most wi­despread pan-Eu­ro­pean co­ver­a­ge. With mo­re than 225 com­pe­ti­ti­on la­wy­ers ba­sed in 35 coun­tries...
Sub­scri­be to Com­pe­ti­ti­on & EU to­pics

Feed

22/09/2021
EU Green Deal, sustai­na­bi­li­ty and com­pe­ti­ti­on law: Eu­ro­pean Com­mis­si­on’s...
In De­cem­ber 2019, the Eu­ro­pean Com­mis­si­on pre­sen­ted the “Eu­ro­pean Green Deal”, which com­mits to cli­ma­te neu­tra­li­ty by 2050. EU Mem­ber Sta­tes pro­mi­sed to re­du­ce emis­si­ons by at least 55% by 2030, com­pa­red...
22/09/2021
“Friends of an ef­fec­ti­ve Di­gi­tal Mar­kets Act” part 2 – Fran­ce, Ger­ma­ny...
In May 2021, Fran­ce, Ger­ma­ny and the Ne­ther­lands pu­blis­hed a non-pa­per with pro­po­sals to im­pro­ve the Di­gi­tal Mar­kets Act (DMA). In this pa­per, the three mem­ber sta­tes, which re­fer to them­sel­ves as “Friends...
31/08/2021
CO­VID-19: the Eu­ro­pean Com­mis­si­on clears 800 mil­li­on EUR Ita­li­an com­pen­sa­ti­on...
On 26 Ju­ly 2021, the Eu­ro­pean Com­mis­si­on au­tho­ri­sed a da­ma­ge com­pen­sa­ti­on sche­me for Ita­li­an air­ports and ground­hand­lers in the con­text of the CO­VID-19 out­break. The sche­me of di­rect grants has an esti­ma­te...
12/08/2021
Me­de­din­gings­recht: een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - mei, ju­ni...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kort:Op 22 ju­li 2021 kon­digt de ACM aan dat zij geen re­den ziet voor na­der on­der­zoek...
26/07/2021
De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie keurt wij­zi­gin­gen goed aan twee Vlaam­se steun­re­ge­lin­gen...
Op 5 ju­li 2021 heeft de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie nieu­we wij­zi­gin­gen goed­ge­keurd aan twee be­staan­de Vlaam­se steun­re­ge­lin­gen die in 2020 wa­ren goed­ge­keurd op grond van sec­ties 3.1 en 3.3 van de tij­de­lij­ke ka­der­re­ge­ling...
15/07/2021
CO­VID-19: The Eu­ro­pean Com­mis­si­on ap­pro­ves a fifth aid to Ali­ta­lia
On 2 Ju­ly 2021, the Eu­ro­pean Com­mis­si­on au­tho­ri­sed Ita­li­an aid of EUR 39.7 mil­li­on for Ali­ta­lia. This aid me­a­su­re is in­ten­ded to com­pen­sa­te Ali­ta­lia for the da­ma­ge suf­fe­red on cer­tain rou­tes cau­sed by...
15/07/2021
Eu­ro­pean Com­mis­si­on pu­blis­hed drafts of the re­vi­sed Ver­ti­cal Block Exemp­ti­on...
On 9 Ju­ly, the Eu­ro­pean Com­mis­si­on pu­blis­hed its draft re­vi­sed Ver­ti­cal Block Exemp­ti­on Re­gu­la­ti­on (VBER) and the cor­res­pon­ding Ver­ti­cal Gui­de­li­nes. The VBER con­cerns ver­ti­cal agree­ments, which are agree­ments...
13/07/2021
Pro­po­sed ac­qui­si­ti­on of Air Eu­ro­pa by IAG: Com­mis­si­on opens in-depth in­ves­ti­ga­ti­on
On 29 Ju­ne 2021, the Eu­ro­pean Com­mis­si­on ope­ned Pha­se II mer­ger con­trol pro­ceedings on IA­G's pro­po­sed ac­qui­si­ti­on of Air Eu­ro­pa be­cau­se of its po­ten­ti­al im­pact on the Spa­nish air ser­vi­ces mar­ket. In May...
06/07/2021
What to ex­pect from the Eu­ro­pean Com­mis­si­on’s re­vi­sed Cli­ma­te, Ener­gy and...
On 7 Ju­ne 2021, the Eu­ro­pean Com­mis­si­on has laun­ched a pu­blic con­sulta­ti­on in­vi­ting in­te­rested par­ties to com­ment on the draft Gui­de­li­nes on sta­te aid for cli­ma­te, en­vi­ron­men­tal pro­tec­ti­on and ener­gy...
30/06/2021
EU Na­ti­o­nal Com­pe­ti­ti­on Au­tho­ri­ties pu­blish joint pa­per on Di­gi­tal Mar­kets...
The de­ba­te about the draft Di­gi­tal Mar­kets Act (DMA) – the Eu­ro­pean Com­mis­si­on's flagship pro­ject in the di­gi­tal sec­tor – is in­ten­si­fying. In May, the self-pro­clai­med "Friends of an Ef­fec­ti­ve DMA"...
22/06/2021
Staats­steun: het Ge­recht van de EU ver­klaart de be­slis­sing van de Com­mis­sie...
Op 9 ju­ni 2021 heeft het Ge­recht van de EU, na het ver­zoek tot nie­tig­ver­kla­ring in­ge­diend door Dansk Er­h­verv op 23 ja­nu­a­ri 2019, de be­slis­sing van de Com­mis­sie van 4 ok­to­ber 2018 be­tref­fen­de de ver­meen­de...
16/06/2021
CMS Eu­ro­pean Class Ac­ti­ons Re­port 2021
First re­port on the true pic­tu­re of Eu­ro­pean class ac­ti­on risk, a key con­cern for ma­jor cor­po­ra­tes