Home / Vestiging / Nederland / Amsterdam

Amsterdam

Nederland

Wij zijn CMS, één van de grootste advocatenkantoren ter wereld met meer dan 70 vestigingen in ruim 40 landen. We combineren onze diepgaande kennis van de Nederlandse markt, waarop we al meer dan een eeuw actief zijn, met een wereldwijd netwerk en perspectief. 

more less

Routebeschrijving

Routebeschrijving auto
Gebruik het adres "Strawinskylaan 2999, 1077 ZX Amsterdam" wanneer u gebruik maakt van een navigatiesysteem. Dit is het adres van onze parkeergarage.

Den Haag, Rotterdam, Schiphol
Neem de A4 richting Amsterdam, neem de A10 richting Ring Oost: Amersfoort en neem vervolgens de afslag s108 Buitenveldert. Ga links naar de Amstelveenseweg, ga links naar De Boelelaan, ga links naar Buitenveldertselaan en sla rechtsaf naar de Strawinskylaan. De ingang van onze parkeergarage bevindt zich aan uw rechter zijde.

Utrecht
Neem de A2 richting Amsterdam, neem de A10 richting Ring West: Den Haag/Zaanstad en neem vervolgens de afslag s109 Amsterdam RAI. Ga links naar de Europaboulevard, ga rechts naar De Boelelaan, ga rechts naar Buitenveldertselaan en sla rechtsaf naar de Strawinskylaan. De ingang van onze parkeergarage bevindt zich aan uw rechter zijde.

Amersfoort
Neem de A1 richting Amsterdam, neem de A10 richting Ring West: Den Haag en neem vervolgens de afslag s109 Amsterdam RAI. Ga links naar de Europaboulevard, ga rechts naar De Boelelaan, ga rechts naar Buitenveldertselaan en sla rechtsaf naar de Strawinskylaan. De ingang van onze parkeergarage bevindt zich aan uw rechter zijde.

Per vliegtuig
Amsterdam Airport Schiphol

Openbaar vervoer
Neem de trein naar Station Amsterdam-Zuid. Vanaf het perron is het maximaal 5 minuten lopen naar ons kantoor:
Verlaat het perron via de "Parnassusweg / VU" uitgang; dit is de tegenovergestelde richting van de stationshal. Neem de trap naar beneden en ga direct naar rechts. Vervolg de route onder de snelweg door en ga de eerste straat rechts. Het Atrium bevindt zich aan uw linkerzijde. Gebruik de Zuidtoren ingang.

Maak je routebeschrijving met Google Maps
Ga naar google maps om een route in te stellen.

more less

Vestiging

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Open Google Maps
Sub­scri­be to Da­ta Pro­tec­ti­on & Pri­va­cy To­pics
16/04/2019
CMS Soil and Ground­wa­ter Con­ta­mi­na­ti­on Gui­de
From the 1970s on­wards, soil and ground­wa­ter con­ta­mi­na­ti­on has be­co­me an in­cre­a­sin­gly im­por­tant re­gu­la­to­ry is­sue. Howe­ver, the­re are still no uni­form re­gu­la­ti­ons. Nu­merous sets of ru­les ha­ve been de­vel­o­ped...

Feed

16/05/2022
De 10 be­lang­rijk­ste ver­an­de­rin­gen voor dis­tri­bu­tie­over­een­kom­sten en on­li­ne...
De Eu­ro­pe­se re­gels voor dis­tri­bu­tie­over­een­kom­sten en on­li­ne plat­forms zijn ge­mo­der­ni­seerd. Met de op 10 mei 2022 ge­pu­bli­ceer­de nieu­we groeps­vrij­stel­lings­ver­or­de­ning voor ver­ti­ca­le over­een­kom­sten (GVV)...
10/05/2022
Me­de­din­gings­recht: een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - maart en...
On­der­staand treft u een over­zicht aan van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kort:Op 20 april 2022 maakt de Au­to­ri­teit Con­su­ment & Markt (“ACM”) be­kend...
10/05/2022
Maak Wwft stan­daard on­der­deel van be­drijfs­pro­ces
De an­ti-wit­was­re­gel­ge­ving is voort­du­rend in be­we­ging en staat hoog op de agen­da van de EU. Dit brengt voor (fi­nan­ci­ë­le) on­der­ne­min­gen veel uit­da­gin­gen mee. Zij moe­ten hun be­leid en pro­ce­du­res op or­de...
09/05/2022
Een be­roep op over­macht uit­slui­ten in tij­den van cri­sis?
In een re­cen­te uit­spraak van de voor­zie­nin­gen­rech­ter van de recht­bank Noord-Hol­land werd ge­con­clu­deerd dat een aan­be­ste­den­de dienst on­der de hui­di­ge on­ze­ke­re markt­om­stan­dig­he­den een be­roep op over­macht...
06/05/2022
Stay ahead - CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te april 2022
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling van nieu­we me­di­sche hulp­mid­de­len en ge­nees­mid­de­len gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie en ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving. In de ener­ve­ren­de li­fe sci­en­ces bran­che neemt...
31/05/2022
CMS No­ta­ri­ë­le Lunch
Ben jij als stu­dent No­ta­ri­eel Recht be­nieuwd naar CMS en de col­le­ga's van het No­ta­ri­aat (Re­al Es­ta­te en Cor­po­ra­te)? Kom dan op dins­dag 31 mei 2022 naar de No­ta­ri­ë­le lunch bij ons op kan­toor in Am­ster­dam...
19/05/2022
Wwft-com­pli­ant zijn: van the­o­rie naar prak­tijk
Dat de Wet ter voor­ko­ming van Wit­was­sen en fi­nan­cie­ren van ter­ro­ris­me (Wwft) een be­lang­rij­ker the­ma is dan ooit, is dui­de­lijk. Daar­om bun­del­den CMS, EY en Com­pa­ny.in­fo de krach­ten. Sa­men ont­wik­kel­den...
28/04/2022
De reik­wijd­te van het Di­dam-ar­rest ver­dui­de­lijkt?
De reik­wijd­te van het Di­dam-ar­rest is door de voor­zie­nin­gen­rech­ter van de recht­bank Mid­den-Ne­der­land re­cen­te­lijk ver­dui­de­lijkt: ook vóór het Di­dam-ar­rest was de ge­meen­te Nieu­we­gein op grond van het...
28/04/2022
El­mer Veen­man treedt toe als part­ner bij CMS
Ad­vo­caat El­mer Veen­man treedt op 1 mei 2022 toe als part­ner bij CMS. Zijn komst le­vert een gro­te bij­dra­ge aan de ver­de­re groei en ont­wik­ke­ling van de M&A-prak­tijk van CMS.El­mer is een er­va­ren M&A-ad­vo­caat...
26/04/2022
CMS In­su­ran­ce - Ho­ge Raad Alert
De Ho­ge Raad der Ne­der­lan­den (Ho­ge Raad) is de hoog­ste rech­ter in Ne­der­land in ci­vie­le za­ken, straf­za­ken en be­las­ting­za­ken. Dat be­te­kent dat de Ho­ge Raad be­oor­deelt of een la­ge­re rech­ter (recht­bank/ge­rechts­hof) bij een uit­spraak het recht juist heeft toe­ge­past en of de pro­ce­du­re juist is ge­volgd. De ar­res­ten die de Ho­ge Raad wijst heb­ben veel­al dan ook een gro­te im­pact op de ju­ri­di­sche prak­tijk. In de CMS In­su­ran­ce – Ho­ge Raad Alert sig­na­le­ren wij al­le voor de ver­ze­ke­rings­rech­te­lij­ke prak­tijk re­le­van­te ar­res­ten. Dit doen wij door mid­del van een kor­te si­tu­a­tie­be­schrij­ving, de be­slis­sing die de Ho­ge Raad hier­in heeft ge­no­men en een link naar de uit­spraak zelf. Hier­mee bent u al­tijd up-to-da­te en bij vra­gen kunt u ge­rust con­tact op­ne­men met on­ze ad­vo­ca­ten.
21/04/2022
Het de­len van da­ta is nood­za­ke­lijk en on­ver­mij­de­lijk voor de mo­bi­li­teits­tran­si­tie
Vier jaar na de laat­ste edi­tie vond op dins­dag 29 maart tot en met vrij­dag 1 april 2022 in de RAI Am­ster­dam In­ter­traf­fic weer plaats. In­ter­traf­fic is de groot­ste in­ter­na­ti­o­na­le vak­beurs voor mo­bi­li­teit...
07/06/2022
Ac­tu­a­li­tei­ten­dag Aan­be­ste­ding­recht
CMS or­ga­ni­seert op dins­dag 7 ju­ni 2022 het se­mi­nar 'Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­be­ste­dings­recht' op het kan­toor van CMS in Am­ster­dam. Het se­mi­nar zal om 15:00 uur van start gaan.   Tij­dens het se­mi­nar zul­len...