Home / Vestiging / Amsterdam

Amsterdam

Nederland

Wij zijn CMS, één van de grootste advocatenkantoren ter wereld met meer dan 70 vestigingen in ruim 40 landen. We combineren onze diepgaande kennis van de Nederlandse markt, waarop we al meer dan een eeuw actief zijn, met een wereldwijd netwerk en perspectief. 

more less

Routebeschrijving

Routebeschrijving auto
Gebruik het adres "Strawinskylaan 2999, 1077 ZX Amsterdam" wanneer u gebruik maakt van een navigatiesysteem. Dit is het adres van onze parkeergarage.

Den Haag, Rotterdam, Schiphol
Neem de A4 richting Amsterdam, neem de A10 richting Ring Oost: Amersfoort en neem vervolgens de afslag s108 Buitenveldert. Ga links naar de Amstelveenseweg, ga links naar De Boelelaan, ga links naar Buitenveldertselaan en sla rechtsaf naar de Strawinskylaan. De ingang van onze parkeergarage bevindt zich aan uw rechter zijde.

Utrecht
Neem de A2 richting Amsterdam, neem de A10 richting Ring West: Den Haag/Zaanstad en neem vervolgens de afslag s109 Amsterdam RAI. Ga links naar de Europaboulevard, ga rechts naar De Boelelaan, ga rechts naar Buitenveldertselaan en sla rechtsaf naar de Strawinskylaan. De ingang van onze parkeergarage bevindt zich aan uw rechter zijde.

Amersfoort
Neem de A1 richting Amsterdam, neem de A10 richting Ring West: Den Haag en neem vervolgens de afslag s109 Amsterdam RAI. Ga links naar de Europaboulevard, ga rechts naar De Boelelaan, ga rechts naar Buitenveldertselaan en sla rechtsaf naar de Strawinskylaan. De ingang van onze parkeergarage bevindt zich aan uw rechter zijde.

Per vliegtuig
Amsterdam Airport Schiphol

Openbaar vervoer
Neem de trein naar Station Amsterdam-Zuid. Vanaf het perron is het maximaal 5 minuten lopen naar ons kantoor:
Verlaat het perron via de "Parnassusweg / VU" uitgang; dit is de tegenovergestelde richting van de stationshal. Neem de trap naar beneden en ga direct naar rechts. Vervolg de route onder de snelweg door en ga de eerste straat rechts. Het Atrium bevindt zich aan uw linkerzijde. Gebruik de Zuidtoren ingang.

Maak je routebeschrijving met Google Maps
Ga naar google maps om een route in te stellen.

more less

Location

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Open Google Maps
27/03/2019
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy
Met trots pre­sen­teert de CMS Cor­po­ra­te/M&A groep de elf­de edi­tie van haar jaar­lijk­se Eu­ro­pe­se M&A-on­der­zoek. Het CMS Eu­ro­pees M&A-on­der­zoek 2019 ana­ly­seert 458 trans­ac­ties waar­in CMS in 2018 heeft ge­ad­vi­seerd...
Sub­scri­be to Da­ta Pro­tec­ti­on & Pri­va­cy To­pics
16/04/2019
CMS Soil and Ground­wa­ter Con­ta­mi­na­ti­on Gui­de
From the 1970s on­wards, soil and ground­wa­ter con­ta­mi­na­ti­on has be­co­me an in­cre­a­sin­gly im­por­tant re­gu­la­to­ry is­sue. Howe­ver, the­re are still no uni­form re­gu­la­ti­ons. Nu­merous sets of ru­les ha­ve been de­vel­o­ped...

Feed

06/12/2021
Over­drachts­be­las­ting­vrij­stel­ling voor in­ter­ne net­wer­ken
De Ho­ge Raad heeft re­cen­te­lijk een ar­rest ge­we­zen over de hef­fing van over­drachts­be­las­ting bij de ver­krij­ging van bron­net­ten van een warm­te-kou­de-op­slag­in­stal­la­tie (WKO). In de zaak voor de Ho­ge Raad...
30/11/2021
CMS Green Guid­an­ce - De pu­blie­ke opi­nie als groot­ste ri­si­co­fac­tor
Duur­zaam­heid in fi­nan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning is een vak­ge­bied waar­in ex­per­ti­ses op het ge­bied van fi­nan­cie­ring, duur­zaam­heid, com­pli­an­ce en legal el­kaar vin­den. In CMS Green Guid­an­ce de­len we maan­de­lijks...
25/11/2021
CMS be­ge­leidt JB Wealth Ma­na­ge­ment bij ver­koop Ap­plied Risk aan DNV AS
CMS heeft JB Wealth Ma­na­ge­ment bij­ge­staan bij de ver­koop van Ap­plied Risk Hol­ding B.V. aan DNV AS. Ap­plied Risk is een cy­ber se­cu­ri­ty spe­ci­a­list op het ge­bied van in­du­stri­ë­le sys­te­men. Met de­ze over­na­me...
24/11/2021
De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie ver­lengt de tij­de­lij­ke ka­der­re­ge­ling in­za­ke staats­steun...
De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie heeft be­slo­ten de tij­de­lij­ke ka­der­re­ge­ling in­za­ke staats­steun te ver­len­gen tot 30 ju­ni 2022. Naast de ver­len­ging van de gel­dig­heids­duur be­oogt de wij­zi­ging de drem­pels voor be­paal­de...
22/11/2021
IP/TMC up­da­te no­vem­ber 2021
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling op het ge­bied van IP & TMC gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie, een con­ti­nu ver­schui­ving van de of­fli­ne naar de on­li­ne we­reld en de bij­be­ho­ren­de ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving.CMS...
16/11/2021
Stay ahead - CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te no­vem­ber 2021
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling van nieu­we me­di­sche hulp­mid­de­len en ge­nees­mid­de­len gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie en ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving. In de ener­ve­ren­de li­fe sci­en­ces bran­che neemt...
12/11/2021
Be­kend­ma­king nieu­we drem­pel­be­dra­gen bij Eu­ro­pe­se aan­be­ste­din­gen voor 2022-2023
Op 11 no­vem­ber 2021 zijn de nieu­we drem­pel­be­dra­gen voor Eu­ro­pe­se aan­be­ste­dings­pro­ce­du­res be­kend­ge­maakt in het Pu­bli­ca­tie­blad van de Eu­ro­pe­se Unie. Daar­naast heeft de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie een me­de­de­ling...
08/12/2021
CMS­pres­so: No­ta­ri­ë­le ba­rista­cur­sus
Ben jij als stu­dent No­ta­ri­eel Recht be­nieuwd naar CMS en de col­le­ga's van het No­ta­ri­aat? Kom naar de No­ta­ri­ë­le ba­rista­cur­sus op 8 de­cem­ber 2021 bij ons op kan­toor. Het be­gint om 10.00 uur en duurt tot...
12/05/2022
CMS Ca­reer Chal­len­ge 2022
Houd de­ze pa­gi­na in de ga­ten voor meer in­for­ma­tie.
04/11/2021
De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie roept voor de twee­de keer op tot het in­die­nen van...
Op 26 ok­to­ber 2021 heeft de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie voor de twee­de keer een op­roep ge­daan tot het in­die­nen van voor­stel­len voor groot­scha­li­ge pro­jec­ten, d.w.z. pro­jec­ten met een ka­pi­taal­kost van meer dan 7,5...
03/11/2021
Me­de­din­gings­recht: een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - au­gus­tus,...
On­der­staand treft u een over­zicht aan van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kort:In een FD-ar­ti­kel van 17 ok­to­ber 2021 wordt aan­ge­kon­digd dat de Au­to­ri­teit...
01/11/2021
Tijd voor mo­der­ni­se­ring van het no­ta­ri­aat!
Hein van der Meer gaat in zijn co­lumn in Pro­per­tyNL Ma­ga­zi­ne in op de in­ter­ne spel­re­gels voor no­ta­ris­sen in het vast­goed-no­ta­ri­aat. De no­ta­ri­ë­le wet- en re­gel­ge­ving moet aan­slui­ting zoe­ken bij de mo­der­ne...