Home / Expertise / Consumer Products

Consumer Products

Nederland

Als speler in de consumentenproducten-industrie loopt u tegen allerlei uitdagingen aan: grote concurrentie, globalisering en digitalisering, veranderende regelgeving, de roep om duurzame en milieuvriendelijke producten, de roep om producten die de gezondheid niet schaden, schommelingen van grondstofprijzen, supply chain management, druk van consumenten en de media, de groeiende macht van retailers, de gigantische opmars van e-commerce en de vertroebeling van de markt door namaakproducten. Al deze zaken vragen van u een duidelijke strategie en maken goede juridische advisering onontbeerlijk. Ons Consumer Products-team is vertegenwoordigd in heel Europa en heeft alle kennis in huis over consumentenproducten als cosmetica, kleding, elektronica, health & beauty, voedsel en drank en huishoudartikelen, alsmede over retailers en producenten. Of u nu een leverancier, investeerder, toezichthouder of andere stakeholder bent, wij beschikken over alle kennis en ervaring om u te kunnen assisteren.

Om u het juridische advies te kunnen bieden waar uw onderneming om vraagt zijn onze teams samengesteld uit experts op elk juridisch gebied dat uw sector raakt. Wij begeleiden u bij financieringen, acquisities, mededinging, de omgang met media, voedings- en gezondheidsclaims, adverteren en marketing, bescherming van intellectueel eigendom, databescherming, outsourcing, distributieovereenkomsten, vastgoedtransacties en product recalls. We houden u op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen binnen uw sector en adviseren u over de mogelijkheden die niet alleen juridisch de beste zijn, maar die ook het best aansluiten bij uw commerciële doelstellingen.

Lees meer Lees minder

The group's experience encompasses a variety of corporate and private equity transactions combined with expertise in IP matters, product launches, packaging work and the related regulations. Ranked Tier 2 for Food in The Legal 500 EMEA 2020

The Legal 500 EMEA, 2020

"CMS advises on the tax and legal aspects of operating in the retail/consumer products sector."

The Legal 500, 2019

Selecteer een gebied

  Aansprakelijkheidsrecht

  Het overkomt iedere ondernemer vroeg of laat: een wederpartij die zijn verplichtingen niet nakomt. Indien u er in slaagt er voor te zorgen dat hij dit alsnog doet, blijft u toch nog zitten met kosten die door de nakoming niet worden gecompenseerd.

  Lees meer

  Automotive

  De ervaren automative-specialisten van CMS weten wat er speelt in de automobielbranche en geven u advies en hulp op maat.

  Lees meer
  25 February 2019
  Dis­rup­ti­on 2.0 – he­re we go again
  Whe­ther you are con­cerned or ex­hi­la­ra­ted, the age of AI is he­re – from vir­tu­al as­sis­tants, to dri­ver­less ve­hi­cles and fric­ti­on­less shops. CMS’ la­test re­port uses ex­ten­si­ve con­su­mer re­search and a sur­vey of bu­si­ness lea­ders to ex­plo­re AI tech­no­lo­gies
  Feb 2019
  Elec­tric ve­hi­cles and char­ging in­fra­struc­tu­re
  560340htt­ps://me­dia.cms­legal.com/me­dia/em­bed?uni­que_key=923b2bd­cb10e5df3393a11a3ff0cdc48&width=720&height=405&au­to­play=fal­se&au­to­lights­off=fal­se&loop=fal­se&clean1al­way­se­z­no­de://501981The up­ta­ke of elec­tric ve­hi­cles (EVs) has soa­red in re­cent ye­ars (a
  June 2019
  CMS Con­su­mer Pro­ducts Glo­bal Bro­chu­re
  As lea­ding ad­vi­sers to the con­su­mer pro­ducts sec­tor, we help com­pa­nies cre­a­te, de­li­ver, and sell their goods, pro­tec­ting their in­no­va­ti­on and mar­ket po­si­ti­on eve­ry step of the way. We work with top FM­CG, fas­hi­on & luxu­ry, hou­se­hold goods, and food &

  Feed

  Toon alleen
  30/07/2020
  Arts en zie­ken­huis niet aan­spra­ke­lijk voor ge­brek­ki­ge PIP-im­plan­ta­ten
  20 april 2020
  CMS Ex­pert Gui­de to can­na­bis law and le­gis­la­ti­on
  Are you loo­king for in­for­ma­ti­on on can­na­bis law and le­gis­la­ti­on? This CMS Ex­pert Gui­de pro­vi­des you with eve­ry­thing you need to know.
  20 januari 2017
  Kans­scha­de in ge­val van me­di­sche aan­spra­ke­lijk­heid
  Ho­ge Raad 23 de­cem­ber 2016, ECLI:NL:HR:2016:2987 In dit ar­rest er­kent de Ho­ge Raad de mo­ge­lijk­heid tot het vor­de­ren van "kans­scha­de" (scha­de door het ver­lie­zen van een kans) in ge­val van me­di­sche aan­spra­ke­lijk­heid....
  19/05/2020
  AFM pleit voor wet­te­lij­ke re­gu­le­ring van en toe­zicht op pri­va­te lea­se
  16 november 2016
  Aan­spra­ke­lijk­heid van com­man­di­tai­re ven­no­ten bij een per­so­ne­le unie tus­sen...
  Ho­ge Raad 4 no­vem­ber 2016, ECLI:NL:HR:2016:2516 In dit ar­rest van de Ho­ge Raad staat de sanc­tie van ar­ti­kel 21 Wet­boek van Koop­han­del (WvK) cen­traal. Op grond van ar­ti­kel 20 WvK is het een com­man­di­tai­re...
  11/03/2020
  Vol­doet uw web­shop wel aan de wet­te­lij­ke ver­eis­ten?
  11 juli 2016
  In­vloed van scha­de­ver­ze­ke­ring op vast­stel­ling scha­de op grond van on­recht­ma­ti­ge...
  In 2001 is in het be­drijfs­pand van Mo­ram­plas­tics brand ont­staan. De brand is over­ge­sla­gen naar een naast­ge­le­gen op­slag­loods waar­door voor de ver­koop be­stem­de land­bouw­ma­chi­nes van Deere ver­lo­ren zijn ge­gaan....
  28/02/2020
  Le­ve­rings­pro­ble­men en het Co­ro­na­vi­rus, over­macht of niet?
  11 juli 2016
  Be­roep op exo­ne­ra­tie­be­ding in Me­taal­unie­voor­waar­den
  B B.V. heeft bij Ve­ka het cas­co be­steld van een schip. Ei­ser in cas­sa­tie heeft in op­dracht van Ve­ka be­re­ke­nin­gen en con­struc­tie­te­ke­nin­gen voor het schip ge­maakt. Het schip is vol­gens de­ze te­ke­nin­gen en...
  14/2/2020
  Nieu­we ener­gie- en mi­li­eu­re­gels bij in­koop en aan­be­ste­ding weg­voer­tui­gen
  11 juli 2016
  Pri­vaat­rech­te­lijk kos­ten­ver­haal ge­meen­ten op Staat en scha­de­ver­goe­ding...
  Op 12 de­cem­ber 2007 vlie­gen twee pi­lo­ten van het Mi­nis­te­rie van De­fen­sie met een Apa­che he­li­kop­ter te­gen hoog­span­nings­lei­din­gen het­geen leidt tot een gro­te stroom­sto­ring. Vier ge­meen­ten ma­ken kos­ten ter...
  22 januari 2020
  CMS be­ge­leidt Mo­sa Meat B.V. bij toe­tre­ding van Nu­tre­co en Lo­wer­car­bon...