Home / Expertise / Consumer Products

Consumer Products

Nederland

Als speler in de consumentenproducten-industrie loopt u tegen allerlei uitdagingen aan: grote concurrentie, globalisering en digitalisering, veranderende regelgeving, de roep om duurzame en milieuvriendelijke producten, de roep om producten die de gezondheid niet schaden, schommelingen van grondstofprijzen, supply chain management, druk van consumenten en de media, de groeiende macht van retailers, de gigantische opmars van e-commerce en de vertroebeling van de markt door namaakproducten. Al deze zaken vragen van u een duidelijke strategie en maken goede juridische advisering onontbeerlijk. Ons Consumer Products-team is vertegenwoordigd in heel Europa en heeft alle kennis in huis over consumentenproducten als cosmetica, kleding, elektronica, health & beauty, voedsel en drank en huishoudartikelen, alsmede over retailers en producenten. Of u nu een leverancier, investeerder, toezichthouder of andere stakeholder bent, wij beschikken over alle kennis en ervaring om u te kunnen assisteren.

Om u het juridische advies te kunnen bieden waar uw onderneming om vraagt zijn onze teams samengesteld uit experts op elk juridisch gebied dat uw sector raakt. Wij begeleiden u bij financieringen, acquisities, mededinging, de omgang met media, voedings- en gezondheidsclaims, adverteren en marketing, bescherming van intellectueel eigendom, databescherming, outsourcing, distributieovereenkomsten, vastgoedtransacties en product recalls. We houden u op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen binnen uw sector en adviseren u over de mogelijkheden die niet alleen juridisch de beste zijn, maar die ook het best aansluiten bij uw commerciële doelstellingen.

Lees meer Lees minder

The group's experience encompasses a variety of corporate and private equity transactions combined with expertise in IP matters, product launches, packaging work and the related regulations. Ranked Tier 2 for Food in The Legal 500 EMEA 2020

The Legal 500 EMEA, 2020

"CMS advises on the tax and legal aspects of operating in the retail/consumer products sector."

The Legal 500, 2019

Selecteer een gebied

25 februari 2019
Dis­rup­ti­on 2.0 – he­re we go again
Whe­ther you are con­cerned or ex­hi­la­ra­ted, the age of AI is he­re – from vir­tu­al as­sis­tants, to dri­ver­less ve­hi­cles and fric­ti­on­less shops. CMS’ la­test re­port uses ex­ten­si­ve con­su­mer re­search and a...
27 februari 2019
Elec­tric ve­hi­cles and char­ging in­fra­struc­tu­re
The up­ta­ke of elec­tric ve­hi­cles (EVs) has soa­red in re­cent ye­ars (al­beit from a very low ba­se), with ju­ris­dic­ti­ons such as Nor­way and The Ne­ther­lands cur­rent­ly lea­ding the pack. Howe­ver, in or­der for...
25 juli 2019
CMS Con­su­mer Pro­ducts Glo­bal Bro­chu­re
As lea­ding ad­vi­sers to the con­su­mer pro­ducts sec­tor, we help com­pa­nies cre­a­te, de­li­ver, and sell their goods, pro­tec­ting their in­no­va­ti­on and mar­ket po­si­ti­on eve­ry step of the way. We work with top...

Feed

Toon alleen
12 mei 2021
Spot­light on Sustai­na­bi­li­ty - Con­su­mer Pro­ducts News­let­ter
Wel­co­me to our brand new edi­ti­on of the CMS Con­su­mer Pro­ducts News­let­ter!
09 maart 2021
New com­pe­ti­ti­on tools for di­gi­tal mar­kets – Ger­man com­pe­ti­ti­on law vs....
Af­ter the new Ger­man com­pe­ti­ti­on law ca­me in­to ef­fect in Ja­nu­a­ry 2021, ma­jor di­gi­tal plat­forms are now af­fec­ted by ar­ti­cle 19a of the Ger­man Com­pe­ti­ti­on Act. Un­der ar­ti­cle 19a, the Ger­man com­pe­ti­ti­on...
16 februari 2021
Figh­ting poor me­di­ca­ti­on ad­he­ren­ce in the Eu­ro­pean Union: The Gra­vi­ta­te-He­alth...
No­wa­days, Eu­ro­pean ci­ti­zens can ob­tain a gre­at amount of in­for­ma­ti­on (on­li­ne and of­fli­ne) about any me­di­ci­ne. Howe­ver, this in­for­ma­ti­on is in ma­ny ca­ses un­re­lia­ble and dif­fi­cult to un­der­stand, en­cou­ra­ging...
12 februari 2021
‘It’s li­ke milk but ma­de for hu­mans’: Ge­ne­ral Court over­turns EU­IPO’s re­fu­sal...
On 20 Ja­nu­a­ry 2021, the Ge­ne­ral Court (“GC”) hand­ed down its ju­dg­ment in the ap­peal brought by Oat­ly AB (“Oat­ly”) against the de­ci­si­on of the EU In­tel­lec­tu­al Pro­per­ty Of­fi­ce (“EU­IPO”) to re­fu­se...
10 december 2020
We­bi­nar: Re­struc­tu­ring - the re­tail & con­su­mer sec­tor
We are plea­sed to in­vi­te you to this we­bi­nar of our re­struc­tu­ring se­ries on Thurs­day, 10 De­cem­ber 2020, from 3:00pm to 4:00pm CET.In this we­bi­nar the ex­perts from Bel­gi­um, Ger­ma­ny, Cro­a­tia and the Uni­ted...
23 november 2020
EU high court con­firms CBD is not a nar­co­tic
In a long-awai­ted ru­ling, the Eu­ro­pean Court of Jus­ti­ce (ECJ) cla­ri­fied that the can­na­bis ac­ti­ve in­gre­dient Can­na­bidi­ol (CBD) is not to be clas­si­fied as a nar­co­tic. Fran­ce sub­mits ques­ti­on on CBD in...
10 november 2020
Re­gu­la­ting high-risk AI: EU Par­li­a­ment calls for a new ci­vil li­a­bi­li­ty...
On the 19 Oc­to­ber 2020, the Eu­ro­pean Par­li­a­ment (“EP”) adop­ted pro­po­sals on re­gu­la­ti­on of Ar­ti­fi­ci­al In­tel­li­gen­ce (“AI”) pre­pa­red by the EP’s Com­mit­tee on Legal Af­fairs (“JU­RI Com­mit­tee”)...
15 september 2020
Eu­ro­pean Com­mis­si­on pu­blis­hes Staff Wor­king Do­cu­ment on Ver­ti­cal Block...
The Staff Wor­king Do­cu­ment (SWD 2020 173 fi­nal) is the next step on the road to an up­da­ted VBER and cor­res­pon­ding gui­de­li­nes. With the cur­rent VBER due to ex­pi­re on 31 May 2022, the Staff Wor­king Do­cu­ment...
13 augustus 2020
Sustai­na­ble food pro­gress may clo­se glo­bal re­gu­la­to­ry gap
In­no­va­ti­on in the sustai­na­ble food sec­tor is for­ging ahead at a re­mar­ka­ble pa­ce. Our cur­rent food sour­ces ac­count for ne­ar­ly one-third of glo­bal GHG emis­si­ons whi­le con­su­mers are in­cre­a­sin­gly bet­ter edu­ca­ted...
30/07/2020
Arts en zie­ken­huis niet aan­spra­ke­lijk voor ge­brek­ki­ge PIP-im­plan­ta­ten
Op 19 ju­ni 2020 heeft de Ho­ge Raad een ar­rest ge­we­zen waar­in zij ant­woord geeft op pre­ju­di­ci­ë­le vra­gen van het hof over de vraag of het ge­bruik van PIP-bor­st­im­plan­ta­ten een toe­re­ken­ba­re te­kort­ko­ming...
02 juli 2020
EU agrees new class ac­ti­on re­gime for con­su­mer dis­pu­tes
Af­ter a long ge­sta­ti­on, on 30 Ju­ne 2020 the Coun­cil of the EU pu­blis­hed the text for the col­lec­ti­ve re­dress di­rec­ti­ve (the “CR Di­rec­ti­ve”) (text avai­la­ble he­re). This le­gis­la­ti­on is in­ten­ded to bet­ter...
19/05/2020
AFM pleit voor wet­te­lij­ke re­gu­le­ring van en toe­zicht op pri­va­te lea­se
De Au­to­ri­teit Fi­nan­ci­ë­le Mark­ten (AFM) pleit in haar jaar­lijk­se wet­ge­vings­brief aan de Mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën voor aan­pas­sin­gen in de toe­zicht­wet­ge­ving. Dit voor­jaar heeft de AFM in haar wet­ge­vings­brief...