Home / Insight / Bescherm uw bedrijfsgeheimen

Bescherm uw bedrijfsgeheimen

Tijd voor actie: Bescherm uw bedrijfsgeheimen

De grootste waarde van bedrijven zit vandaag de dag in immateriële activa, zoals software, algoritmen, bedrijfsstrategieën, recepten en klantenlijsten. Deze immateriële activa worden ook wel bedrijfsgeheimen genoemd en kunnen niet worden beschermd door traditionele intellectuele eigendomsrechten, zoals patenten of octrooien. Tegelijkertijd worden bedrijfsgeheimen in toenemende mate bedreigd door bijvoorbeeld cyberaanvallen of door het lekken van medewerkers. Het is daarom van groot belang om deze informatie op een adequate wijze te beschermen tegen diefstal. Gebeurt dit niet, dan kunnen derden of oud-medewerkers deze informatie ongeoorloofd gebruiken, zonder dat daar sancties aan kunnen worden verbonden.

Uit onderzoek van CMS en “The Economist Intelligence Unit“ blijkt dat drie van de vier ondervraagde executives vinden dat bedrijfsgeheimen beter moeten worden beschermd. Slechts de helft van de bevraagde ondernemingen heeft echter actief maatregelen getroffen om de toegang tot vertrouwelijke informatie en het risico van onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen te beperken.

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen biedt handvatten voor bescherming en stelt als voorwaarde dat er “redelijke maatregelen” moeten worden getroffen om de informatie geheim te houden (anders biedt de wet geen bescherming).

Onder deze maatregelen wordt verstaan dat er voor alle gevoelige informatie op drie niveaus voor bescherming moet worden gezorgd:

  1. op juridisch niveau (bijv. vertrouwelijkheidsdocumenten, NDA’s);
  2. op organisatorisch niveau (bijv. werknemerstraining);
  3. op technisch niveau (bijv. IT-beveiligingsmaatregelen).

De daadwerkelijke beschermingsmaatregelen zijn afhankelijk van het belang, de aard en het risico van onrechtmatig gebruik van de informatie. Er bestaat geen standaardoplossing. Bedrijfsgeheimen dienen  voor elke onderneming afzonderlijk te worden gecategoriseerd, zodat er een passende beschermingsstrategie kan worden ontwikkeld en geïmplementeerd.

Gratis online stress-test van CMS

Onze online stress-test (risico analysetool) helpt u te beoordelen hoe goed bedrijfsgeheimen binnen uw organisatie worden beschermd en geeft u een eerste inzicht van de potentiële kwetsbaarheden.

Het kost u slechts vijf minuten om erachter te komen of uw organisatie stappen moet ondernemen om haar bedrijfsgeheimen beter te beschermen.

Klik hier

De oplossing: CMS PROTECT

Met CMS PROTECT helpt CMS ondernemingen haar bedrijfsgeheimen beter te beschermen.

Met de drie modules van CMS PROTECT ontwikkelen en implementeren wij met en voor uw bedrijf een beschermingsstrategie dat de veiligheid van uw bedrijfsgeheimen waarborgt. 

Wenst u meer informatie over CMS PROTECT te ontvangen of heeft u vragen, neemt u dan contact op met ons team van deskundigen.

Ga voor meer informatie over CMS PROTECT naar deze webpagina.

13/09/2022
Open se­crets? Gu­ar­ding va­lue in the in­tan­gi­ble eco­no­my
So­me leaks can’t be fixed “Con­fi­den­ti­al in­for­ma­ti­on is li­ke an ice cu­be... gi­ve it to the par­ty who has no re­fri­ge­ra­tor or will not agree to keep it in one, and by the ti­me of the tri­al you ha­ve just a pool of wa­ter.” This, from the so-cal­l­ed Spy­cat­cher ca­se (1987), ap­plies well to cor­po­ra­te as­sets: fail to sto­re them cor­rect­ly and all you might ha­ve left is an ex­pen­si­ve mess.The con­se­quen­ces of even a mi­nor ex­po­su­re of a tra­de se­cret can be hu­ge. As this re­port re­veals, the pro­tec­ti­on of tra­de se­crets is rightly re­cog­ni­sed by most se­ni­or exe­cu­ti­ves as a pri­o­ri­ty is­sue. But the re­search al­so re­veals gaps that lea­ve com­pa­nies un­ne­ces­sa­ri­ly ex­po­sed to risks. The top na­med th­re­ats – cy­ber­se­cu­ri­ty at­tacks and em­ploy­ee leaks – re­so­na­te with what we see im­pac­ting our clients. In­crea­sed ho­me and re­mo­te wor­king is strai­ning se­cu­ri­ty me­a­su­res and em­ploy­ee loy­al­ty. Ad­ded to this, an ‘in­no­va­te or die’ at­ti­tu­de in high­ly-com­pe­ti­ti­ve sec­tors can mo­ti­va­te new joi­ners to ar­ri­ve with ques­ti­o­na­ble ma­te­ri­al from their pre­vious em­ploy­er, or wor­se: out­right theft bet­ween com­pe­ti­tors. But whi­le it is ea­sy to fo­cus on the lur­king th­re­ats from wea­ke­ned cy­ber se­cu­ri­ty and dis­grunt­led em­ploy­ees – and they are im­por­tant – the­re are mo­re rou­ti­ne ac­ti­ons a com­pa­ny can ta­ke to sa­fe­gu­ard its se­crets than just up­da­ting its IT sys­tems or the em­ploy­ee hand­book. Com­mon­ly, tho­se who most need our help al­rea­dy ha­ve a tra­de se­crets po­li­cy but ha­ve not pro­per­ly im­ple­men­ted it in re­la­ti­on to the se­cret in ques­ti­on. Or the po­li­cy has not been up­da­ted to re­flect the in­tan­gi­ble as­sets the bu­si­ness now owns. Or pro­tec­ti­on was ta­ken for gran­ted.With tra­de se­crets – which for ma­ny bu­si­nes­ses are stra­te­gi­cally mo­re im­por­tant than a pu­blic pa­tent port­fo­lio – it is al­ways cost­lier and mes­sier to find so­lu­ti­ons af­ter a theft or a leak. Iden­ti­fying the tra­de se­crets and the th­re­ats po­sed to them, com­bi­ned with ri­gorous in­ter­nal pro­ces­ses and well-draf­ted con­tracts, can help pre­vent such pro­blems from hap­pe­ning. Har­der, but just as ne­ces­sa­ry, is en­ga­ging hearts and minds in cor­po­ra­te cul­tu­re, to know why tra­de se­crets are im­por­tant, why we are all are res­pon­si­ble for pro­tec­ting them, and what may hap­pen if we do not (to both the com­pa­ny and the in­di­vi­du­al). In our ex­pe­rien­ce, the bu­si­nes­ses with the stron­gest de­fen­ces ha­ve not on­ly thought stra­te­gi­cally about their in­tan­gi­ble as­sets and how best to pro­tect them but are al­so pre­pa­red for the worst. The trick to avoi­ding an as­set be­co­ming a cri­sis is to be wi­se be­fo­re the event.
CMS Ex­pert Gui­de to tra­de se­crets
Glo­bal Ex­pert Gui­de on tra­de se­crets which of­fers the legal fra­me­work per...
03/11/2021
Hey, Co­py­right Di­rec­ti­ve
A vi­deo se­ries to ex­plain co­py­right ru­les re­vam­ped

Ontdek meer

CMS PROTECT

Auteurs

Portret van Rogier Vrey
Rogier de Vrey
Amsterdam
Portret van Aukje Haan
Aukje Haan
Amsterdam
Portret van Ayşegül Avci
Ayşegül Avci
Amsterdam

Feed

07/06/2022
Tra­de se­cret laws in the Ne­ther­lands
Ge­ne­ral 1. Has the Di­rec­ti­ve (EU) 2016/943 of the Eu­ro­pean Par­li­a­ment and of the Coun­cil of 8 Ju­ne 2016 on the pro­tec­ti­on of un­dis­clo­sed know-how and bu­si­ness in­for­ma­ti­on (tra­de se­crets) against their...
Comparable
13/10/2021
Uw kroon­ju­we­len in de di­gi­ta­le in­for­ma­tie­maat­schap­pij
Vijf­tig jaar ge­le­den werd de waar­de van een be­drijf uit­slui­tend be­paald op ba­sis van haar fy­sie­ke ka­pi­taal. Van­daag de dag is de waar­de van de meest suc­ces­vol­le be­drij­ven ter we­reld ge­fun­deerd op im­ma­te­ri­ë­le...
09/09/2021
The Chan­ging Fa­ce of Cy­ber Claims
A cy­ber in­su­ran­ce loss stu­dy in Con­ti­nen­tal Eu­ro­pe
20/07/2021
Ro­gier de Vrey: be­drij­ven ne­men niet ge­noeg maat­re­ge­len om hun ge­ge­vens...
Bij­na de helft (45%) van de beurs­ge­no­teer­de be­drij­ven faalt in het be­scher­men van be­drijfs­ge­hei­men. Dit blijkt uit een we­reld­wijd on­der­zoek van CMS on­der 314 exe­cu­ti­ves. Het rap­port be­na­drukt dat de kos­ten...