Home / Expertise / Energy & Climate Change

Energy & Climate Change

Nederland

Wij zijn de gewaardeerde gesprekspartner voor toonaangevende energiebedrijven, toezichthouders, overheden, grote afnemers en investeerders. Ons energieteam kent uw sector: upstream en downstream olie en gas, elektriciteit, onshore en offshore windenergie, zonne-energie en andere (duurzame) energiebronnen als warmte en biomassa. Wij bouwen mee aan de juridische kaders voor de energiesector. Wij begrijpen de uitdagingen van de sector en het belang van innovatie en we lopen voorop bij het toepassen van nieuwe ontwikkelingen lokaal en internationaal. Wij zijn de juridische spil bij energieprojecten en –transacties. Zo staat bijvoorbeeld de eerste Nederlandse offshore windtender op ons conto en de acquisitie, ontwikkeling en projectfinanciering van het grootste zonnepark. Kortom onze ervaring, sectorkennis en creativiteit stellen u in staat om van uw initiatieven in deze sector een succes te maken.

Lees meer Lees minder

‘CMS has one of strongest teams for renewable energy/energy related topics. From regulatory and tax to finance and transactional topics, CMS provides a high quality of services. They are unique in having done some of the premier deals in the Dutch market to date.‘

The Legal 500 EMEA, 2020

Well versed in the renewable energy sector, including wind and solar energy, as well as non-renewable power.

Chambers Europe, 2020

Delivers what is needed on time and in a manner that always brings the deal forward, and not in a deadlock.

Chambers Europe, 2020

The firm's "network in Europe is one of its strengths."

Chambers Global, 2020

"The team at CMS is especially active on renewable energy mandates."

The Legal 500, 2019

"The lawyers give us an excellent understanding of local regulations and consequently facilitate our critical decision-making process within the project."

Chambers Global, 2019

"They are able to meet deadlines even in cases where they have been provided with little time."

Chambers Global, 2019

"The firm has the right type of people and processes in place to serve major international clients on mega projects with national and international significance."

Chambers Europe, 2019

"Good quality and hands-on mentality."

Chambers Europe, 2019

In M&A the firm has a good reputation for working in the hospitality, life sciences and oil and gas sectors.

IFLR1000, 2019

Selecteer een gebied

  Energy - Contracts & Trade

  Wij zijn gespecialiseerd in advisering ten aanzien van commerciële contracten die binnen de energiesector gehanteerd worden, zoals leveringsovereenkomsten van gas, elektriciteit en warmte en aansluit- en transportovereenkomsten.

  Lees meer

  Energy - Corporate

  Wij adviseren tal van partijen op het gebied van fusies en overnames, (her)structureringen, privatiseringen, samenwerkingsverbanden en projectstructuren binnen de energie- en watersector. Daarnaast beschikken wij over jarenlange ervaring op het gebied van upstream oil & gas transacties.

  Lees meer

  Energy - Projects & Finance

  Ons Energy & Climate Change Team begeleidt een breed scala aan projecten op het gebied van energie en water, variërend tot de ontwikkeling en financiering van conventionele centrales, biomassa centrales, windparken (zowel onshore als offshore), LNG terminals, biodieselfabrieken, waterzuiveringsinstallaties, gasopslaginstallaties, FPSO's en interconnectoren. Wij treden hierbij onder meer op voor energiemaatschappijen, banken, investeringsfondsen en projectontwikkelaars.

  Lees meer

  Energy - Regulatory

  Onze specialisten hebben ruime ervaring en een brede kennis op het gebied van het Europees en Nederlands mededingingsrecht en op het gebied van gereguleerde markten. Wij adviseren ten aanzien van sectorspecifieke regelgeving voor de energie- en watersector (onder meer op het gebied van gas, elektriciteit, warmte, mijnbouw en duurzame energie), mededingingsrecht en aanbestedingsrecht. Daarnaast treden wij op voor partijen in administratief- en civielrechtelijke geschillen.

  Lees meer
  08 september 2020
  CMS Ex­pert Gui­de to Hy­dro­gen
  A con­sen­sus is fast emer­ging that hy­dro­gen will play a key role as an ener­gy vec­tor and a pil­lar in the on­go­ing ener­gy tran­si­ti­on. It pro­mi­ses to ac­ce­le­ra­te trans­for­ma­ti­ve chan­ges across ma­ny sec­tors, most no­ta­bly ener­gy and trans­port. This gui­de dra
  Sub­scri­be to Ener­gy & Cli­ma­te Chan­ge to­pics
  April 2020
  CMS Ener­gy Glo­bal Bro­chu­re
  The ener­gy sec­tor is used to chan­ge, but has ne­ver fa­ced gre­a­ter chan­ge than it does to­day­The big­gest me­di­um and long-term is­sue of our ti­me is how to meet our ener­gy needs in a way that sustains the fu­tu­re of the pla­net, whi­le al­so sustai­ning the se

  Feed

  Toon alleen
  03/08/2020
  Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - ju­ni 2020
  08 september 2020
  CMS Ex­pert Gui­de to Hy­dro­gen
  03 oktober 2017
  Stren­ge ei­sen aan uit­zon­de­ring op aan­be­ste­dings­plicht bij spe­ci­a­le sec­tor...
  De voor­zie­nin­gen­rech­ter heeft een streep ge­zet door de am­bi­ti­eu­ze plan­nen van Cu­re en Dong voor de ont­wik­ke­ling en re­a­li­sa­tie van een af­val­ver­wer­kings­in­stal­la­tie. Cu­re en Dong stel­den de op­dracht hier­voor...
  23/6/2020
  Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - april en mei 2020
  08 juli 2020
  CMS Ex­pert Gui­de to cli­ma­te chan­ge tax re­forms and in­cen­ti­ves
  24 juni 2016
  Brexit: de ver­volg­pro­ce­du­re
  De Brit­se be­vol­king heeft zich ne­ga­tief uit­ge­la­ten over de vraag of het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk ("VK") lid moet blij­ven van de Eu­ro­pe­se Unie. Met de­ze stem voor uit­tre­ding is de eer­ste stap ge­zet in wat be­looft...
  12 maart 2020
  Ran­kings Cham­bers Eu­ro­pe 2020 be­kend
  15 mei 2020
  CMS Ex­pert Gui­de to re­ne­wa­ble ener­gy law and re­gu­la­ti­on
  Are you loo­king for in­for­ma­ti­on on re­ne­wa­ble ener­gy law and re­gu­la­ti­on? This CMS Ex­pert Gui­de pro­vi­des you with eve­ry­thing you need to know.
  14/2/2020
  Nieu­we ener­gie- en mi­li­eu­re­gels bij in­koop en aan­be­ste­ding weg­voer­tui­gen
  22 juni 2018
  CMS Ex­pert Gui­de to off­sho­re wind law in Nor­thern Eu­ro­pe
  Are you loo­king for legal in­for­ma­ti­on on off­sho­re wind ener­gy? This CMS Ex­pert Gui­de pro­vi­des you with eve­ry­thing you need to know.
  31/01/2020
  CMS re­lea­ses pod­cast se­ries on chal­len­ges and bu­si­ness op­por­tu­ni­ties in...
  24 april 2018
  CMS Ex­pert Gui­de to ener­gy stor­a­ge re­gu­la­ti­on
  Are you loo­king for in­for­ma­ti­on on ener­gy stor­a­ge re­gu­la­ti­on? This CMS Ex­pert Gui­de pro­vi­des you with eve­ry­thing you need to know.