Home / Expertise / Administrative Law

Administrative Law

Nederland

Binnen het bestuursrecht vallen alle besluiten die de overheid neemt, zoals het verlenen van vergunningen en handhavingsbesluiten. Deze besluiten hebben consequenties voor bedrijven en particulieren. Er zijn dan ook veel regels/waarborgen waar overheidsbesluiten aan moeten voldoen.

Ondernemers en particulieren kunnen bezwaar maken tegen een besluit als ze vinden dat het niet juist wordt uitgelegd of toegepast. Daarnaast heeft het bestuursrecht veel raakvlakken met andere rechtsgebieden, zoals bijvoorbeeld het milieurecht en het omgevingsrecht. Zo kunnen grote bouwprojecten leiden tot schade of overlast bij omwonenden.

Ook als u overeenkomsten met de overheid wilt sluiten, bijvoorbeeld een koopovereenkomst of een zogenaamde publiek private samenwerkingsovereenkomst komt u in aanraking met het bestuursrecht.

CMS adviseert ondernemers, zoals projectontwikkelaars, maar ook particulieren, over alle facetten van het bestuursrecht. Overheidsorganisaties die wij bijstaan zijn onder meer gemeenten, waterschappen en provincies. Ook hebben wij ervaring met publieke samenwerkingsverbanden.

Wij zijn gespecialiseerd in:

Lees meer Lees minder
April 2019
CMS Soil and Ground­wa­ter Con­ta­mi­na­ti­on Gui­de
From the 1970s on­wards, soil and ground­wa­ter con­ta­mi­na­ti­on has be­co­me an in­cre­a­sin­gly im­por­tant re­gu­la­to­ry is­sue. Howe­ver, the­re are still no uni­form re­gu­la­ti­ons. Nu­merous sets of ru­les ha­ve been de­vel­o­ped which, among other things, aim to pro­tect so
Sub­scri­be to Ad­mi­ni­stra­ti­ve Law to­pics

Feed

Toon alleen
08/07/2020
Co­ro­na en be­slis­ter­mij­nen. Nood breekt wet?
26/03/2020
So­ci­al dis­tan­cing en re­tail: rij bui­ten of slui­ten?
20/02/2020
Het voor­keurs­recht en zelf­re­a­li­sa­tie
17/09/2019
Wo­ning­bouw Hem­brug­ter­rein strui­kelt over zee­ha­ven­norm
22/08/2019
Ver­trou­wens­be­gin­sel: per­spec­tief van de bur­ger staat voort­aan cen­traal
05/08/2019
Op­roep tot in­ten­sie­ve sa­men­wer­king markt en over­heid bij in­fra­struc­tuur­pro­jec­ten
20/03/2019
On­be­man­de ge­luid­me­ting mo­ge­lijk als be­wijs over­tre­ding ge­luid­voor­schrift
08/10/2018
Te­le­com­mu­ni­ca­tie­wet, be­stuur­lij­ke boe­te (Rb Rot­ter­dam, 22 maart 2018)
June 2018
De­li­ve­ring qua­li­ty ad­vi­ce you can act on
An­nu­al Re­view 2017 – 2018
27/03/2018
Streep door Scheeps­werf Rei­mers­waal
23/02/2018
Wie is be­lang­heb­ben­de bij be­slui­ten in­za­ke de aan­leg van een wind­park op...
22/02/2018
Ge­meen­te­lijk voor­keurs­recht: ver­nie­ti­ging rechts­han­de­ling dis­pro­por­ti­o­neel...