Home / Europa / Nederland / Administrative Law

Bestuursrecht

Binnen het bestuursrecht vallen alle besluiten die de overheid neemt, zoals het verlenen van vergunningen en handhavingsbesluiten. Deze besluiten hebben consequenties voor bedrijven en particulieren. Er zijn dan ook veel regels/waarborgen waar overheidsbesluiten aan moeten voldoen.

Ondernemers en particulieren kunnen bezwaar maken tegen een besluit als ze vinden dat het niet juist wordt uitgelegd of toegepast. Daarnaast heeft het bestuursrecht veel raakvlakken met andere rechtsgebieden, zoals bijvoorbeeld het milieurecht en het omgevingsrecht. Zo kunnen grote bouwprojecten leiden tot schade of overlast bij omwonenden.

Ook als u overeenkomsten met de overheid wilt sluiten, bijvoorbeeld een koopovereenkomst of een zogenaamde publiek private samenwerkingsovereenkomst komt u in aanraking met het bestuursrecht.

CMS adviseert ondernemers, zoals projectontwikkelaars, maar ook particulieren, over alle facetten van het bestuursrecht. Overheidsorganisaties die wij bijstaan zijn onder meer gemeenten, waterschappen en provincies. Ook hebben wij ervaring met publieke samenwerkingsverbanden.

Wij zijn gespecialiseerd in:

‘Dedicated to reach the best possible result.‘

The Legal500 EMEA, 2022

‘They think bigger than just the case.‘

The Legal500 EMEA, 2022

Very responsive and has good knowledge of the legal system, which they translate into practical and helpful advice.

The Legal 500 EMEA, 2021
Sub­scri­be to Ad­mi­ni­stra­ti­ve Law to­pics

Feed

14/12/2021
Wind te­gen voor wind­ener­gie
Luurt Wil­de­boer is als re­dac­tie­lid ver­bon­den aan het tijd­schrift Ge­luid. Bij­gaand zijn bij­dra­ge aan num­mer 4 - 2021.De Raad van Sta­te kop­te in haar pers­be­richt over de uit­spraak over wind­park Delf­zijl...
23/09/2021
Warm­te­pom­pen, ma­ken ze te­veel la­waai of is er nog toe­komst?
Luurt Wil­de­boer is als re­dac­tie­lid ver­bon­den aan het tijd­schrift Ge­luid.In de ru­briek Ju­ris­pru­den­tie wor­den uit­spra­ken over ge­luid(hin­der) sa­men­ge­vat. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer 3 - 2021, ver­zorgd...
08/10/2020
Laag­fre­quent ge­luid
Luurt Wil­de­boer is als re­dac­tie­lid ver­bon­den aan het tijd­schrift Ge­luid.In de ru­briek Ju­ris­pru­den­tie wor­den uit­spra­ken over ge­luid(hin­der) sa­men­ge­vat. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer 3 - 2020, ver­zorgd...
08/07/2020
Co­ro­na en be­slis­ter­mij­nen. Nood breekt wet?
De co­rona­cri­sis heeft gro­te ge­vol­gen voor zo­wel bur­gers en be­drij­ven als het open­baar be­stuur. Net als veel kan­to­ren en be­drij­ven, zijn over­heids­ge­bou­wen ge­slo­ten en kun­nen be­stuurs­or­ga­nen niet (nor­maal)...
26/03/2020
So­ci­al dis­tan­cing en re­tail: rij bui­ten of slui­ten?
Op maan­dag 23 maart pre­sen­teer­de het ka­bi­net aan­ge­scherp­te maat­re­ge­len om het CO­VID-19 vi­rus het hoofd te bie­den. Eén van die maat­re­ge­len luidt: “Win­kels en het open­baar ver­voer wor­den ver­plicht om...
20/02/2020
Het voor­keurs­recht en zelf­re­a­li­sa­tie
On­der de hui­di­ge Wet voor­keurs­recht ge­meen­ten speelt een be­roep op zelf­re­a­li­sa­tie geen en­ke­le rol. De ei­ge­naar van grond waar­op een voor­keurs­recht is ge­ves­tigd heeft wei­nig kans om met een be­roep op zelf­re­a­li­sa­tie...
18/11/2019
On­recht­ma­ti­ge daad in de on­der­ne­mings­prak­tijk
Bij on­recht­ma­ti­ge daad in de on­der­ne­mings­recht prak­tijk wordt aan­dacht be­steed aan de 5 ver­eis­ten voor een on­recht­ma­tig­de daad en wor­den nor­men de­ze toe­ge­past in de ver­die­pen­de leer­stuk­ken als, zorg­plich­ten...
17/09/2019
Wo­ning­bouw Hem­brug­ter­rein strui­kelt over zee­ha­ven­norm
Luurt Wil­de­boer is als re­dac­tie­lid ver­bon­den aan het tijd­schrift Ge­luid.  In de ru­briek Ju­ris­pru­den­tie wor­den uit­spra­ken over ge­luid(hin­der) sa­men­ge­vat. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer 3 - 2019, ver­zorgd...
22/08/2019
Ver­trou­wens­be­gin­sel: per­spec­tief van de bur­ger staat voort­aan cen­traal
In het be­stuurs(pro­ces)recht wordt met eni­ge re­gel­maat door een bur­ger of be­drijf (hier­na: een bur­ger) een be­roep ge­daan op het ver­trou­wens­be­gin­sel met als doel dat het be­trok­ken be­stuurs­or­gaan een voor...
05/08/2019
Op­roep tot in­ten­sie­ve sa­men­wer­king markt en over­heid bij in­fra­struc­tuur­pro­jec­ten
Gro­te mo­bi­li­teits- en in­fra­struc­tuur­pro­jec­ten ver­lo­pen vaak niet vlek­ke­loos. Er ont­staan pro­ble­men bij de uit­voe­ring en pro­jec­ten vlie­gen bud­get­tair ge­re­geld uit de bocht. Re­cen­te voor­beel­den zijn het...
17/06/2019
Ac­tu­a­li­tei­ten Bur­ger­lijk Pro­ces­recht
In de­ze cur­sus kun­nen al­le pro­ces­rech­te­lij­ke ac­tu­a­li­tei­ten van de laat­ste voor­af­gaan­de twaalf maan­den aan de or­de ko­men. Dit kun­nen nieu­we wen­din­gen in ju­ris­pru­den­tie, wet­ge­ving of li­te­ra­tuur zijn, maar...
16/04/2019
CMS Soil and Ground­wa­ter Con­ta­mi­na­ti­on Gui­de
From the 1970s on­wards, soil and ground­wa­ter con­ta­mi­na­ti­on has be­co­me an in­cre­a­sin­gly im­por­tant re­gu­la­to­ry is­sue. Howe­ver, the­re are still no uni­form re­gu­la­ti­ons. Nu­merous sets of ru­les ha­ve been de­vel­o­ped...