Home / Expertise / Administrative Law

Administrative Law

Nederland

Binnen het bestuursrecht vallen alle besluiten die de overheid neemt, zoals het verlenen van vergunningen en handhavingsbesluiten. Deze besluiten hebben consequenties voor bedrijven en particulieren. Er zijn dan ook veel regels/waarborgen waar overheidsbesluiten aan moeten voldoen.

Ondernemers en particulieren kunnen bezwaar maken tegen een besluit als ze vinden dat het niet juist wordt uitgelegd of toegepast. Daarnaast heeft het bestuursrecht veel raakvlakken met andere rechtsgebieden, zoals bijvoorbeeld het milieurecht en het omgevingsrecht. Zo kunnen grote bouwprojecten leiden tot schade of overlast bij omwonenden.

Ook als u overeenkomsten met de overheid wilt sluiten, bijvoorbeeld een koopovereenkomst of een zogenaamde publiek private samenwerkingsovereenkomst komt u in aanraking met het bestuursrecht.

CMS adviseert ondernemers, zoals projectontwikkelaars, maar ook particulieren, over alle facetten van het bestuursrecht. Overheidsorganisaties die wij bijstaan zijn onder meer gemeenten, waterschappen en provincies. Ook hebben wij ervaring met publieke samenwerkingsverbanden.

Wij zijn gespecialiseerd in:

Lees meer Lees minder
April 2019
CMS Soil and Ground­wa­ter Con­ta­mi­na­ti­on Gui­de
Sub­scri­be to Ad­mi­ni­stra­ti­ve Law to­pics

Feed

Toon alleen
26/03/2020
So­ci­al dis­tan­cing en re­tail: rij bui­ten of slui­ten?
20/02/2020
Het voor­keurs­recht en zelf­re­a­li­sa­tie
17/09/2019
Wo­ning­bouw Hem­brug­ter­rein strui­kelt over zee­ha­ven­norm
22/08/2019
Ver­trou­wens­be­gin­sel: per­spec­tief van de bur­ger staat...
05/08/2019
Op­roep tot in­ten­sie­ve sa­men­wer­king markt en over­heid...
20/03/2019
On­be­man­de ge­luid­me­ting mo­ge­lijk als be­wijs over­tre­ding...
08/10/2018
Te­le­com­mu­ni­ca­tie­wet, be­stuur­lij­ke boe­te (Rb Rot­ter­dam,...
June 2018
De­li­ve­ring qua­li­ty ad­vi­ce you can act on
An­nu­al Re­view 2017 – 2018
27/03/2018
Streep door Scheeps­werf Rei­mers­waal
23/02/2018
Wie is be­lang­heb­ben­de bij be­slui­ten in­za­ke de aan­leg...
22/02/2018
Ge­meen­te­lijk voor­keurs­recht: ver­nie­ti­ging rechts­han­de­ling...
06/02/2018
Toe­de­ling bo­ven­wijk­se kos­ten af­han­ke­lijk van si­tu­e­ring...