Home / Expertise / Life Sciences & Healthcare

Life Sciences & Healthcare

Nederland

Wij werken voor top 100-ondernemingen. Denk aan farmaceuten uit de mondiale top 20. Ook vertrouwen negen van de tien wereldwijde producenten van medische hulpmiddelen op onze kennis. Voor onze advocaten – niet zelden met een in-house historie in uw sector – heeft uw sector geen geheimen. De marketing van geneesmiddelen. Overheidsaanbestedingen. Prijsstelling en vergoedingen. Het beschermen van octrooien. Of overeenkomsten voor clinical trials. Wij weten waar u het over heeft. Daarom staan wij onze topklanten terzijde bij strategische beslissingen, het structureren van zakelijke transacties of het voeren van procedures.

Onze specialisten - van wie een aantal in-house in uw sector heeft gewerkt - hebben alle juridische kennis en kunde op het gebied van geneesmiddelen, biotechnologie en medische instrumenten. Wij hebben een actieve betrokkenheid in grote brancheverenigingen als ABPI, ABHI, BIVDA, PAGB, EUCOMED en EFPIA. Op deze manier dragen wij bij aan het creëren van de wettelijke kaders die de lifesciences-sector beïnvloeden. Wij adviseren u over dagelijkse operationele zaken als adverteren en promotie van geneesmiddelen, overheidsaanbestedingen, prijsstelling en vergoedingen, beschermen van patenten, commerciële overeenkomsten, overeenkomsten voor klinische experimenten, en wet- en regelgeving. Ook kunnen wij u assisteren bij strategische beslissingen, het structureren van een zakelijke transactie of het voeren van een procedure (over bijvoorbeeld productaansprakelijkheid). Ons Lifesciences-team weet wat er in uw sector speelt.

Lees meer Lees minder

"really brilliant" , "broad network" and that the firm "co-ordinates things well".

Chambers Europe-wide, 2020

"Really efficient and quick."

Chambers Global, 2020

"The firm is a reliable international firm that has shown us a deep knowledge of the applicable law and significant practical experience on relevant cases."

Chambers Global, 2020

"Extremely responsive and overall always felt that I was in extremely safe hands."

Chambers Global, 2019

"They are very well connected with their team; they really use the benefit of working together in their various offices."

Chambers Global, 2019

A client describes the lawyers as "subject matter experts".

Chambers Europe, 2019

Clients praise the firm's international network as a key advantage, particularly appreciating that "it is able to provide expertise across multiple jurisdictions. This co-operation is done in a very expedient and uncomplicated manner."

Chambers Europe, 2019

"The CMS team offers a broad range of expertise including regulatory, IP, and competition."

The Legal 500, 2019

In M&A the firm has a good reputation for working in the hospitality, life sciences and oil and gas sectors.

IFLR1000, 2019

Selecteer een gebied

  Pharmaceuticals

  Het farmaceutisch en gezondheidsrecht ziet op alle speciale regelgeving en alle juridische gebieden rond geneesmiddelenvoorziening, biotechnologie en gezondheidszorg. Of het nu gaat om fabriceren, exploiteren, vergunningen, tarieven, kwaliteit, marktregulering, zorgverzekering, op al deze gebieden bestaat specifieke regelgeving.

  Lees meer
  02/04/2019
  WLG Can­na­bis Le­ga­li­za­ti­on: Eu­ro­pe Up­da­te
  Pod­cast
  Sub­scri­be to Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re to­pics

  Feed

  Toon alleen
  20/03/2020
  CMS be­ge­leidt Ne­der­lands be­drijf bij de ver­koop en...
  20 jan. 17
  Kans­scha­de in ge­val van me­di­sche aan­spra­ke­lijk­heid
  Ho­ge Raad 23 de­cem­ber 2016, ECLI:NL:HR:2016:2987 In dit ar­rest er­kent de Ho­ge Raad de mo­ge­lijk­heid tot het vor­de­ren van "kans­scha­de" (scha­de door het ver­lie­zen van een kans) in ge­val van me­di­sche aan­spra­ke­lijk­heid....
  12 mrt. 20
  Ran­kings Cham­bers Eu­ro­pe 2020 be­kend
  07 okt. 16
  Ge­recht van de EU be­ves­tigt Lund­beck be­slis­sing van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie...
  Op 8 sep­tem­ber 2016 heeft het Ge­recht van de EU voor de eer­ste maal een oor­deel ge­veld in een pay-for-de­lay zaak in de far­ma­ceu­ti­sche sec­tor. Zij be­ves­tig­de hier­bij het eer­de­re be­sluit van de Eu­ro­pe­se...
  31/01/2020
  CMS re­lea­ses pod­cast se­ries on chal­len­ges and bu­si­ness...
  07 jul. 16
  Nieu­we NIB-richt­lijn ver­plicht be­drij­ven tot be­te­re in­for­ma­tie­be­vei­li­ging
  Het aan­tal da­ta­lek­ken en be­vei­li­gings­in­ci­den­ten dat per week plaats­vindt, is am­per op één hand te tel­len. Re­cen­te voor­beel­den van ge­hack­te IT-sys­te­men, kwijt­ge­raak­te niet-ver­sleu­tel­de har­de schij­ven,...
  20/05/2019
  Hof doet voor­stel voor pre­ju­di­ci­ë­le vra­gen aan HR over...
  19 okt. 15
  HvJ EU maakt de weg vrij voor lan­ge­re ABC-ter­mij­nen
  Op 6 ok­to­ber heeft het Eu­ro­pees Hof van Jus­ti­tie (HvJ) ge­oor­deeld dat de da­tum waar­op de hou­der in ken­nis wordt ge­steld van het be­sluit tot ver­le­ning van een han­dels­ver­gun­ning, de re­le­van­te da­tum is om...
  20/05/2019
  Zie­ken­huis aan­spra­ke­lijk on­danks on­be­kend­heid met de...
  09 okt. 15
  HvJ EU maakt de weg vrij voor lan­ge­re ABC-ter­mij­nen
  Op 6 ok­to­ber heeft het Eu­ro­pees Hof van Jus­ti­tie (HvJ) ge­oor­deeld dat de da­tum waar­op de hou­der in ken­nis wordt ge­steld van het be­sluit tot ver­le­ning van een han­dels­ver­gun­ning, de re­le­van­te da­tum is om...
  11/04/2019
  Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
  07/03/2019
  Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen – ja­nu­a­ri...