Home / Expertise / Life Sciences & Healthcare

Life Sciences & Healthcare

Nederland

Wij werken voor top 100-ondernemingen. Denk aan farmaceuten uit de mondiale top 20. Ook vertrouwen negen van de tien wereldwijde producenten van medische hulpmiddelen op onze kennis. Voor onze advocaten – niet zelden met een in-house historie in uw sector – heeft uw sector geen geheimen. De marketing van geneesmiddelen. Overheidsaanbestedingen. Prijsstelling en vergoedingen. Het beschermen van octrooien. Of overeenkomsten voor clinical trials. Wij weten waar u het over heeft. Daarom staan wij onze topklanten terzijde bij strategische beslissingen, het structureren van zakelijke transacties of het voeren van procedures.

Onze specialisten - van wie een aantal in-house in uw sector heeft gewerkt - hebben alle juridische kennis en kunde op het gebied van geneesmiddelen, biotechnologie en medische instrumenten. Wij hebben een actieve betrokkenheid in grote brancheverenigingen als ABPI, ABHI, BIVDA, PAGB, EUCOMED en EFPIA. Op deze manier dragen wij bij aan het creëren van de wettelijke kaders die de lifesciences-sector beïnvloeden. Wij adviseren u over dagelijkse operationele zaken als adverteren en promotie van geneesmiddelen, overheidsaanbestedingen, prijsstelling en vergoedingen, beschermen van patenten, commerciële overeenkomsten, overeenkomsten voor klinische experimenten, en wet- en regelgeving. Ook kunnen wij u assisteren bij strategische beslissingen, het structureren van een zakelijke transactie of het voeren van een procedure (over bijvoorbeeld productaansprakelijkheid). Ons Lifesciences-team weet wat er in uw sector speelt.

Lees meer Lees minder

‘Speedy responses and practical advice in pharma and corporate law matters.’

The Legal 500 EMEA, 2020

"really brilliant" , "broad network" and that the firm "co-ordinates things well".

Chambers Europe-wide, 2020

"Really efficient and quick."

Chambers Global, 2020

"The firm is a reliable international firm that has shown us a deep knowledge of the applicable law and significant practical experience on relevant cases."

Chambers Global, 2020

"Extremely responsive and overall always felt that I was in extremely safe hands."

Chambers Global, 2019

"They are very well connected with their team; they really use the benefit of working together in their various offices."

Chambers Global, 2019

A client describes the lawyers as "subject matter experts".

Chambers Europe, 2019

Clients praise the firm's international network as a key advantage, particularly appreciating that "it is able to provide expertise across multiple jurisdictions. This co-operation is done in a very expedient and uncomplicated manner."

Chambers Europe, 2019

"The CMS team offers a broad range of expertise including regulatory, IP, and competition."

The Legal 500, 2019

In M&A the firm has a good reputation for working in the hospitality, life sciences and oil and gas sectors.

IFLR1000, 2019

Selecteer een gebied

  Pharmaceuticals

  Het farmaceutisch en gezondheidsrecht ziet op alle speciale regelgeving en alle juridische gebieden rond geneesmiddelenvoorziening, biotechnologie en gezondheidszorg. Of het nu gaat om fabriceren, exploiteren, vergunningen, tarieven, kwaliteit, marktregulering, zorgverzekering, op al deze gebieden bestaat specifieke regelgeving.

  Lees meer
  02/04/2019
  WLG Can­na­bis Le­ga­li­za­ti­on: Eu­ro­pe Up­da­te
  What is the sta­tus of can­na­bis li­be­ra­li­za­ti­on in the Ne­ther­lands, Ger­ma­ny and Spain? Pa­ne­lists El­len Gie­len (CMS Ne­ther­lands), Jörn Witt, Susan­ne Pech (both CMS Ger­ma­ny) and Ju­an Car­los Her­nanz (Cu­atre­casas...
  Sub­scri­be to Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re to­pics

  Feed

  Toon alleen
  20 januari 2021
  Stay ahead - CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te ja­nu­a­ri 2021
  De con­ti­nue ont­wik­ke­ling van nieu­we me­di­sche hulp­mid­de­len en ge­nees­mid­de­len gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie en ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving. In de ener­ve­ren­de li­fe sci­en­ces bran­che neemt...
  15 december 2020
  Stay ahead - CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te de­cem­ber 2020
  De con­ti­nue ont­wik­ke­ling van nieu­we me­di­sche hulp­mid­de­len en ge­nees­mid­de­len gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie en ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving. In de ener­ve­ren­de li­fe sci­en­ces bran­che neemt...
  17 november 2020
  Stay ahead - CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te no­vem­ber 2020
  De con­ti­nue ont­wik­ke­ling van nieu­we me­di­sche hulp­mid­de­len en ge­nees­mid­de­len gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie en ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving. In de ener­ve­ren­de li­fe sci­en­ces bran­che neemt...
  19/10/2020
  Stay ahead - CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te ok­to­ber 2020
  De con­ti­nue ont­wik­ke­ling van nieu­we me­di­sche hulp­mid­de­len en ge­nees­mid­de­len gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie en ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving. In de ener­ve­ren­de li­fe sci­en­ces bran­che neemt...
  17/09/2020
  Stay ahead - CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te
  De con­ti­nue ont­wik­ke­ling van nieu­we me­di­sche hulp­mid­de­len en ge­nees­mid­de­len gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie en ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving. In de ener­ve­ren­de li­fe sci­en­ces bran­che neemt...
  30/07/2020
  Arts en zie­ken­huis niet aan­spra­ke­lijk voor ge­brek­ki­ge PIP-im­plan­ta­ten
  Op 19 ju­ni 2020 heeft de Ho­ge Raad een ar­rest ge­we­zen waar­in zij ant­woord geeft op pre­ju­di­ci­ë­le vra­gen van het hof over de vraag of het ge­bruik van PIP-bor­st­im­plan­ta­ten een toe­re­ken­ba­re te­kort­ko­ming...
  07 juli 2020
  CMS ad­vi­seert Im­ma­tics bij be­drijfs­com­bi­na­tie met Arya Sci­en­ces Ac­qui­si­ti­on...
  Im­ma­tics N.V. heeft de af­ron­ding van de be­drijfs­com­bi­na­tie met Arya Sci­en­ces Ac­qui­si­ti­on Cor­po­ra­ti­on aan­ge­kon­digd. De aan­de­len en war­rants van Im­ma­tics wor­den nu ver­han­deld aan de Nasdaq Ca­pi­tal Mar­ket...
  20/03/2020
  CMS be­ge­leidt Ne­der­lands be­drijf bij de ver­koop en dis­tri­bu­tie van goed­ge­keur­de...
  We­reld­wijd is er een gro­te be­hoef­te aan co­ro­na­tes­ten. Het Ne­der­land­se CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re team heeft on­der ui­terst tijds­kri­ti­sche om­stan­dig­he­den – met het oog op het aan­pak­ken van de pan­de­mie...
  12 maart 2020
  Ran­kings Cham­bers Eu­ro­pe 2020 be­kend
  CMS wordt op­nieuw aan­be­vo­len in de nieu­we edi­tie van de Cham­bers Eu­ro­pe gui­de. On­ze teams in Ne­der­land wor­den er­kend voor hun sec­tor­ex­per­ti­se, bre­de aan­bod, prag­ma­ti­sche aan­pak en snel­le res­pons­tijd...
  31/01/2020
  CMS re­lea­ses pod­cast se­ries on chal­len­ges and bu­si­ness op­por­tu­ni­ties in...
  Cli­ma­te chan­ge, di­gi­tal trans­for­ma­ti­on and in­cre­a­sing au­to­ma­ti­on ha­ve trans­for­med the world of bu­si­ness. With even mo­re sig­ni­fi­cant chan­ges on the ho­ri­zon, bu­si­nes­ses will ha­ve to adopt new, in­no­va­ti­ve...
  20/05/2019
  Hof doet voor­stel voor pre­ju­di­ci­ë­le vra­gen aan HR over ge­brek­ki­ge PIP-im­plan­ta­ten
  Uit het ar­rest van het hof 's-Her­to­gen­bosch van 16 april 2019, ECLI:NL:GHS­HE:2019:1458, volgt dat aan de Ho­ge Raad vra­gen wor­den ge­steld om dui­de­lijk­heid te krij­gen over het toe­re­ke­nen van een te­kort­ko­ming...
  20/05/2019
  Zie­ken­huis aan­spra­ke­lijk on­danks on­be­kend­heid met de on­ge­schikt­heid van...
  Op 27 no­vem­ber 2018 heeft het ge­rechts­hof Arn­hem-Leeu­war­den een ar­rest ge­we­zen, waar­bij ze het zie­ken­huis je­gens de pa­ti­ënt aan­spra­ke­lijk acht­te voor het ge­bruik van een, naar ach­ter­af blijkt, on­ge­schik­te...