Home / Europa / Nederland / Insurance

Insurance

Advocatenkantoor in Nederland gespecialiseerd in Insurance

Wij weten dat u als verzekeraar, tussenpersoon of herverzekeraar acteert in een wereld die onvoorspelbaar is. En die steeds sneller verandert. Onze verzekeringsspecialisten kennen de details van uw markt. Zij staan pal voor uw commerciële belangen en kunnen u assisteren, waar ook ter wereld. Veel van onze juristen hebben zelf een achtergrond in het verzekeringswezen. Daardoor weten zij hoe complex uw sector kan zijn. Wij staan zowel schade- en levensverzekeraars bij als ondernemingen, zoals transportbedrijven, leasemaatschappijen, producenten, vastgoed- ondernemingen en overheden. Wij zijn uw steun en toeverlaat, in Nederland en daarbuiten. De uitkomst die het best past bij uw organisatie is daarbij ons doel.

"Unique experience on complex transaction liability and tax claims in an insurance context."

The Legal 500 EMEA, 2024

"Digestible reports, engagement and responsiveness."

The Legal 500 EMEA, 2024

"Good collaboration within the legal team, I like the interaction between the Amsterdam and London teams."

The Legal 500 EMEA, 2024

"They have a personal touch and take an interest in the matter."

The Legal 500 EMEA, 2024

"Good team of people to work with, easy to access, short response times, they keep all interested parties in the loop."

The Legal 500 EMEA, 2024

"CMS has an excellent insurance and litigation department, providing support and legal strategy to conclude claims in the best potential manner."

Chambers Europe, 2024

"CMS gives very quick and thorough advice with consideration to legal timelines and commerciality."

Chambers Europe, 2023

"Specialists in warranty and indemnity claims with experts also on tax."

The Legal 500 EMEA, 2023

"The team I work with is highly qualified and, perhaps even more important, accessible."

The Legal 500 EMEA, 2023

"Strong team covering the areas of insurance law, regulation and data protection, which makes it well-equipped for an agile development of new insurance products."

The Legal 500 EMEA, 2022

"Experienced in providing specialist Dutch law advice in line with the London market, which differentiates them from their competitors."

The Legal 500 EMEA, 2022

"The team is "pragmatic and has a keen eye for solutions."

Chambers Europe, 2022

"They have a good international network what really works."

The Legal 500 EMEA, 2021

"CMS has the strength of having its own offices in many countries with the right specialist on board."

Chambers Europe, 2021

"This is one of the biggest liability and insurance teams in the market. They combine great knowledge with a pragmatic approach. A very flexible team that is not focused on the billable hours, but on the result for their clients. This team also believes in knowledge sharing and also organises many great events each year to share their experiences for free with all parties interested."

The Legal 500 EMEA, 2020
Aanmelden voor Insurance onderwerpen
Blijf up-to-date met onze client services.
11/07/2023
CMS Insurance - Hoge Raad Alert
De Hoge Raad der Nederlanden (Hoge Raad) is de hoogste rechter in Nederland in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of een lagere rechter (recht­bank/ge­rechts­hof) bij een uitspraak het recht juist heeft toegepast en of de procedure juist is gevolgd. De arresten die de Hoge Raad wijst hebben veelal dan ook een grote impact op de juridische praktijk. In de CMS Insurance – Hoge Raad Alert signaleren wij alle voor de ver­ze­ke­rings­rech­te­lij­ke praktijk relevante arresten. Dit doen wij door middel van een korte si­tu­a­tie­be­schrij­ving, de beslissing die de Hoge Raad hierin heeft genomen en een link naar de uitspraak zelf. Hiermee bent u altijd up-to-date en bij vragen kunt u gerust contact opnemen met onze advocaten.
CMS Insurance Group - The Netherlands
Download the Dutch CMS Insurance Group brochure

Feed

25/06/2024
De (vrijgestelde) ne­ven­ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­soon nader belicht
Onder bepaalde voorwaarden kent het financieel toezichtrecht een vrijstelling van de vergunningplicht voor het bemiddelen in verzekeringen door partijen die ver­ze­ke­rings­dis­tri­bu­tie als ne­ven­ac­ti­vi­teit...
19/06/2024
AFM geeft nadere duiding aan verplichting tot actieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie
In een eerdere Insurance Regulatory Alert hebben wij aandacht besteed aan het Wij­zi­gings­be­sluit Financiële Markten 2023 (het ''Wij­zi­gings­be­sluit''), welke per 1 juli 2024 in werking treedt. Het Wij­zi­gings­be­sluit introduceert onder meer een ''actieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie­plicht'' voor bemiddelaars en adviseurs in scha­de­ver­ze­ke­rin­gen. Onlangs heeft de Autoriteit Financiële Markten ("AFM") een interpretatie gepubliceerd waarin zij nadere duiding geeft aan de nieuwe verplichting tot actieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie. In deze Insurance Regulatory Alert bespreken wij de gepubliceerde interpretatie van de AFM. Van passieve naar actieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie Op basis van de huidige wetgeving moet een adviseur of bemiddelaar in scha­de­ver­ze­ke­rin­gen het bedrag van de ontvangen provisie kenbaar maken wanneer de klant daarom verzoekt. Deze verplichting wordt aangeduid als de ''passieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie­plicht''. Per 1 juli 2024 maakt de passieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie­plicht plaats voor een actieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie­plicht ten opzichte van consumenten. Dit betekent dat adviseurs en bemiddelaars niet langer kunnen volstaan met het verstrekken van informatie over de ontvangen provisie enkel op verzoek van de consument, maar hier ook informatie over moeten verstrekken als de consument daar niet naar vraagt. De actieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie­plicht geldt niet tegenover zakelijke klanten. Ten aanzien van deze klanten blijft voor adviseurs en bemiddelaars in scha­de­ver­ze­ke­rin­gen een passieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie­plicht gelden. Hierbij geldt wel de kanttekening dat per 1 juli 2024 ook op de zakelijke markt voor directe aanbieders van verzekeringen (in andere woorden: voor scha­de­ver­ze­ke­raars) aanvullende trans­pa­ran­tie­ver­plich­tin­gen zullen gaan gelden. Voor scha­de­ver­ze­ke­raars gaat de verplichting gelden om kenbaar te maken aan zowel consumenten als zakelijke klanten wat zij aan derden, niet zijnde adviseurs of bemiddelaars, betalen als zogeheten ''aan­breng­ver­goe­ding''. Een voorbeeld van een ''aan­breng­ver­goe­ding'' is de vergoeding die scha­de­ver­ze­ke­raars betalen aan een prijs­ver­ge­lij­kings­si­te, die niet tevens bemiddelaar of adviseur is, nadat de klant via de prijs­ver­ge­lij­kings­si­te op de website van de scha­de­ver­ze­ke­raar komt en vervolgens daar een verzekering afsluit. Doel actieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie De AFM geeft in de interpretatie aan dat het doel van de actieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie­plicht is om consumenten in alle gevallen inzicht te geven in de hoogte van de provisie, ook als zij daar niet zelf naar informeren. Hiermee wordt de consument in staat gesteld om kosten te vergelijken. Dit in verhouding tot de prijs en te leveren dienst­ver­le­ning.  Vorm actieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie In beginsel dient het exacte bedrag van de provisie aan de consument te worden gecommuniceerd. Als het exacte bedrag van de provisie (nog) niet bekend is, kan worden volstaan met een zo nauwkeurig mogelijke indicatie van de exacte provisie. Hiervoor bestaat het concept ''fijnmazig gemiddelde''. Op basis van dit concept vergelijkt de ad­vi­seur/be­mid­de­laar de verzekering met andere producten met vergelijkbare risicodekkingen om vervolgens een inschatting te maken van de provisie. De AFM geeft aan dat als blijkt dat deze inschatting op een later moment gedurende de dienstverlening significant wijzigt, de consument hierover proactief dient te worden geïnformeerd door de ad­vi­seur/be­mid­de­laar. Reikwijdte actieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie De verplichting tot actieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie geldt voor scha­de­ver­ze­ke­rings­over­een­kom­sten die worden aangegaan vanaf 1 juli 2024. De AFM geeft aan dat de vraag of een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan, een ci­viel­rech­te­lij­ke vraag is en ter beoordeling is van partijen zelf. Dit vraagstuk kan bijvoorbeeld opspelen bij de prolongatie van bestaande overeenkomsten. Het antwoord op de vraag of in een dergelijk geval een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan, is mede afhankelijk van de vraag of er sprake is van een wezenlijke wijziging van de essentiële onderdelen van de bestaande overeenkomst. De AFM beveelt partijen aan om als er onduidelijkheid is over de vraag of een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan, te handelen volgens de regels van de actieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie. Ne­ven­ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­so­nen en pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie Tot slot haalt de AFM in haar interpretatie de ne­ven­ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­so­nen aan. Dit zijn partijen die een andere hoofd­be­roeps­werk­zaam­heid hebben dan bemiddelen in verzekeringen, zoals fietsenzaken, au­to­ver­huur­be­drij­ven, verkopers van mobiele telefoons en reisbureaus die naast hun hoofdactiviteit ook bemiddelen in verzekeringen. Onder bepaalde voorwaarden zijn ne­ven­ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­so­nen vrijgesteld van de vergunningplicht voor het bemiddelen in verzekeringen en een groot deel van de ge­drags­ver­plich­tin­gen uit de Wet op het financieel toezicht en onderliggende wetgeving. Ne­ven­ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­so­nen zijn ook vrijgesteld van de actieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie­plicht. In het verlengde van de voor ne­ven­ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­so­nen geldende regels rondom koppelverkoop (op grond waarvan informatie over de kosten en bijbehorende lasten van financiële producten en diensten dient te worden verstrekt), beveelt de AFM ne­ven­ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­so­nen desondanks aan om te handelen volgens de regels van de actieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie. Contact Heeft u vragen over de naderende inwerkingtreding van de actieve pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie­plicht? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee.
11/04/2024
Wanneer is er sprake van vergunningplicht bij groeps­ver­ze­ke­rin­gen?
In maart 2024 heeft de Autoriteit Financiële Markten (''AFM'') de ''Interpretatie Groeps­ver­ze­ke­rin­gen'' (de ''In­ter­pre­ta­tie'') gepubliceerd. In deze Interpretatie verduidelijkt de AFM wanneer een zogenoemde ''­groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer'' van een groeps­ver­ze­ke­ring kwalificeert als bemiddelaar in verzekeringen en daarmee in principe ver­gun­ning­plich­tig is. In dit artikel bespreken we de hoofdpunten van deze Interpretatie. Een groeps­ver­ze­ke­ring is kort gezegd een tussen een verzekeraar en verzekeringnemer gesloten ver­ze­ke­rings­over­een­komst, waarbij de verzekeringnemer deze ver­ze­ke­rings­over­een­komst niet voor zichzelf sluit, maar ten behoeve van bepaalde derden die zich al dan niet op vrijwillige basis aansluiten bij de ver­ze­ke­rings­over­een­komst. De verzekeringnemer wordt in dit verband veelal aangeduid als de ''­groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer'' en de derden die zich aansluiten als de ''individuele verzekerden''. De AFM noemt als voorbeeld van een structuur met een groeps­ver­ze­ke­ring een verhuisbedrijf die aan klanten de mogelijkheid biedt om een verzekering af te sluiten tegen schade aan de inboedel. De Interpretatie van de AFM volgt op een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (''HvJ EU'') van 29 september 2022. Kort gezegd oordeelde het HvJ EU in deze uitspraak dat een groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer onder bepaalde voorwaarden als een bemiddelaar in verzekeringen kwalificeert waarvoor in beginsel een vergunningplicht geldt. In de Interpretatie zoekt de AFM aansluiting bij deze voorwaarden en biedt zij duidelijkheid over de vergunningplicht bij groeps­ver­ze­ke­rin­gen voor de Nederlandse praktijk. De Interpretatie In de Interpretatie geeft de AFM aan dat een groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer kwalificeert als bemiddelaar in verzekeringen indien aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:de individuele verzekerde heeft een keu­ze­mo­ge­lijk­heid; ende groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer ontvangt een vergoeding. Keu­ze­mo­ge­lijk­heid Met betrekking tot de eerste voorwaarde is van belang of er sprake is van een zogeheten automatische of een niet-au­to­ma­ti­sche toetreding van de individuele verzekerden tot de groeps­ver­ze­ke­ring. Van een ''automatische toetreding'' tot een groeps­ver­ze­ke­ring is sprake indien de individuele verzekerden geen keu­ze­mo­ge­lijk­heid hebben. Van ''geen keu­ze­mo­ge­lijk­heid'' is sprake als aan de volgende cumulatieve elementen wordt voldaan. De individuele verzekerden hebben:geen keuze voor een bepaalde dekking;geen keuze voor een bepaald verzekerd bedrag;geen keuze tussen verschillende polissen; engeen keuze voor een aan­bie­der/ver­ze­ke­raar. Is aan één of meer van de hiervoor genoemde cumulatieve elementen niet voldaan, dan is sprake van een niet-au­to­ma­ti­sche toetreding van de individuele verzekerden tot de groeps­ver­ze­ke­ring en daarom van een keu­ze­mo­ge­lijk­heid. Indien wel aan alle hiervoor genoemde cumulatieve elementen is voldaan, kwalificeert de groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer naar het oordeel van de AFM niet als bemiddelaar. Voorwaarde hiervoor is wel dat geen sprake mag zijn van het vervullen van een adviserende rol door de groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer ten opzichte van de individuele verzekerden. Als voorbeeld van een groeps­ver­ze­ke­ring zonder keu­ze­mo­ge­lijk­heid noemt de AFM een on­ge­val­len­ver­ze­ke­ring die een school of sportvereniging afsluit ten behoeve van hun leerlingen of leden, waarbij de leerlingen en leden automatisch verzekerd zijn onder de on­ge­val­len­ver­ze­ke­ring. Vergoeding Met betrekking tot de tweede voorwaarde om te kwalificeren als bemiddelaar in verzekeringen, is van belang of de groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer een vergoeding ontvangt. Met ''vergoeding'' bedoelt de AFM dat de groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer daadwerkelijk een financieel voordeel behaalt. Het uitsluitend doorberekenen van de premie en (ad­mi­ni­stra­tie)kos­ten door de groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer wordt daarom door de AFM niet gezien als vergoeding in dit verband. Vergunningplicht en vrijstelling Indien voldaan is aan de voorwaarden met betrekking tot de keu­ze­mo­ge­lijk­heid en de vergoeding, kwalificeert de groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer als bemiddelaar in verzekeringen. De AFM verduidelijkt echter in haar Interpretatie dat niet in alle gevallen waarin een groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer kwalificeert als bemiddelaar, sprake is van een ver­gun­ning­plicht. De AFM wijst in dit verband op de vrijstelling voor de zogenoemde ''­ne­ven­ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­so­nen'' zoals geregeld in artikel 7 van de Vrij­stel­lings­re­ge­ling Wft. Dit artikel kent onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van de vergunningplicht en een groot deel van de ge­drags­ver­plich­tin­gen uit de Wet op het financieel toezicht voor ne­ven­ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­so­nen. Dit zijn partijen die een andere hoofd­be­roeps­werk­zaam­heid hebben dan bemiddelen in verzekeringen, zoals fietsenzaken, au­to­ver­huur­be­drij­ven, verkopers van mobiele telefoons en reisbureaus die naast hun hoofdactiviteit ook bemiddelen in verzekeringen. De voorwaarden voor deze vrijstelling zijn kort gezegd dat de verzekering het risico moet dekken van een defect, verlies of beschadiging van een geleverde zaak of het niet-gebruik van een verleende dienst. Verder mag de premie niet hoger zijn dan € 600 per jaar, of € 200 per persoon per jaar als de verzekering een aanvulling betreft op een dienst met een duur van maximaal drie maanden. De AFM geeft aan dat een groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer zich op deze vrijstelling kan beroepen als aangetoond kan worden dat per individuele verzekerde binnen de groep aan de voorwaarden van de vrijstelling wordt voldaan. Overigens hebben wij recent voor het Tijdschrift voor Financieel Recht een artikel geschreven over de ne­ven­ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­soon. In dit artikel (getiteld ''De (vrijgestelde) ne­ven­ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­soon nader belicht'') bespreken wij enkele praktische vraagstukken bij de toepassing van de vrijstelling voor ne­ven­ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­so­nen. Groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mers die kwalificeren als bemiddelaar en geen gebruik kunnen maken van een uitzondering op of vrijstelling van de ver­gun­ning­plicht, moeten bij de AFM een vergunning aanvragen. Het is voor dergelijke partijen vereist om uiterlijk 1 oktober 2025 over de benodigde vergunning te beschikken. Contact Vraagt u zich af of de Interpretatie van de AFM impact heeft op uw organisatie, of heeft u vragen over bovengenoemd tijd­schrift­ar­ti­kel, neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee.
21/03/2024
Be­stuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid en D&O in 2024
Tijdens het webinar Be­stuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid en D&O in 2024 zullen wij zowel ingaan op de verschillende trends en ontwikkelingen als op de juridische en ver­ze­ke­rings­rech­te­lij­ke aspecten over be­stuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid...
21/02/2024
CMS Insurance - Hoge Raad Alert: Februari 2024
De Hoge Raad der Nederlanden (Hoge Raad) is de hoogste rechter in Nederland in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of een lagere rechter (recht­bank/ge­rechts­hof) bij een uitspraak het recht juist heeft toegepast en of de procedure juist is gevolgd. De arresten die de Hoge Raad wijst hebben veelal dan ook een grote impact op de juridische praktijk. In de CMS Insurance – Hoge Raad Alert signaleren wij alle voor de ver­ze­ke­rings­rech­te­lij­ke praktijk relevante arresten. Dit doen wij door middel van een korte si­tu­a­tie­be­schrij­ving, de beslissing die de Hoge Raad hierin heeft genomen en een link naar de uitspraak zelf. Hiermee bent u altijd up-to-date en bij vragen kunt u gerust contact opnemen met onze advocaten.
19/02/2024
Nieuwe pro­vi­sie­trans­pa­ran­tie- en ad­vies­ver­plich­tin­gen per 1 juli 2024
Per 1 juli 2024 treedt het Wij­zi­gings­be­sluit Financiële Markten 2023 (het ''Wij­zi­gings­be­sluit'') in werking. Het Wij­zi­gings­be­sluit bevat diverse nieuwe verplichtingen voor onder meer aanbieders, adviseurs en bemiddelaars in verzekeringen. In deze signalering gaan wij in op een aantal van deze verplichtingen.
13/02/2024
EU legislative initiatives on recovery and resolution planning for insurance...
With the compromise proposal for an Insurance Recovery and Resolution Directive (IRRD) published by the EU Council in January 2024, EU legislative initiatives to establish a recovery and resolution framework...
14/12/2023
ESG Power Hour: Ontdek de trends voor 2024
Wij nodigen u van harte uit voor het webinar "ESG Power Hour: Ontdek de trends voor 2024" op donderdag 14 december 2023, van 08:30 tot 09:30 uur, live via GoTo Webinar.
12/12/2023
ESG Ontbijtsessies 2024
CMS organiseert in 2024 een zestal ESG-ont­bijt­ses­sies, van 08:00 tot 10:00 uur, bij ons op kantoor in Am­ster­dam. Aan­mel­den kan via onderstaande pagina's. Mocht u vragen hebben over dit evenement, neem dan con­tact met ons op. Wij zien uit naar uw deelname.
06/12/2023
EU publishes Directive on distance financial services contracts in Official...
In November 2023, the EU legislator adopted the new Directive regarding financial services contracts concluded at distance.This Directive essentially aims to modernise the existing legal framework governing...
08/11/2023
DNB geeft handvatten in het kader van de voorbereiding op DORA
In een eerdere signalering hebben wij geschreven over een publicatie van de Autoriteit Financiële Markten ('AFM') waarin de financiële sector wordt opgeroepen zich voor te bereiden op de komst van de Digital Operational Resilience Act ('DORA'). In deze Insurance Regulatory Alert staat een recente publicatie van De Nederlandsche Bank (‘DNB’) met een soortgelijke oproep centraal. DORA DORA betreft Europese wetgeving die tot doel heeft de ICT- en cy­ber­weer­baar­heid van de financiële sector te verbeteren en te versterken. DORA bevat verplichtingen met betrekking tot onder meer ICT-ri­si­co­ma­na­ge­ment, ICT-incidenten, de beheersing van risico’s bij uitbesteding aan derden en de uitwisseling van informatie. Vrijwel alle gereguleerde financiële ondernemingen worden geraakt door DORA, waaronder in ieder geval Solvency II-verzekeraars en herverzekeraars (niet zijnde verzekeraars met een beperkte risico-omvang). Voor ver­ze­ke­rings­ad­vi­seurs- en bemiddelaars, gevolmachtigd agenten en her­ver­ze­ke­rings­be­mid­de­laars geldt dat zij uitsluitend onder het toe­pas­sings­be­reik van DORA vallen voor zover zij niet als micro-, kleine of middelgrote ondernemingen (zoals nader gedefinieerd in DORA) kwalificeren. DORA is per 17 januari 2023 in werking getreden, maar kent een im­ple­men­ta­tie­pe­ri­o­de van 24 maanden. Dit betekent dat financiële ondernemingen die onderhevig zijn aan DORA tot 17 januari 2025 de tijd hebben om compliant te worden met DORA. Tot op heden is uitsluitend de zogeheten ‘level 1-wetgeving’ onder DORA (bestaande uit een verordening en een richtlijn) in finale versie gepubliceerd. De onderliggende ‘level 2-wetgeving’ (zijnde de Regulatory Technical Standards en Implementing Technical Standards) is nog niet in definitieve versie beschikbaar. DNB benadrukt dat het feit dat de lagere level 2-wetgeving nog niet definitief is, geen belemmering zou moeten vormen om niet al voortvarend van start te gaan met de implementatie van DORA. De details en nadere uitwerking van de hoofd­ver­plich­tin­gen zoals neergelegd in de level 1-wetgeving van DORA zijn weliswaar vervat in de level 2-wetgeving, maar deze wetgeving zal volgens DNB geen nieuwe onderwerpen bevatten ten opzichte van de huidige level 1-wetgeving. Praktische handvatten In het kader van de voorbereiding op DORA geeft DNB een aantal praktische handvatten die financiële ondernemingen die onderhevig zullen zijn aan DORA reeds kunnen toepassen:Zorgen dat reeds voldaan wordt aan het huidige wettelijke kader op het gebied van ICT-management, door gebruikmaking van bestaande guidance vanuit DNB en de Europese toe­zichts­au­to­ri­tei­ten. In dit kader merken wij vol­le­dig­heids­hal­ve op dat DNB in haar publicatie aangeeft binnenkort een nieuwe versie van de ‘Good Practice in­for­ma­tie­be­vei­li­ging’ te publiceren. Het kennisgebied van bestuurders en interne toezichthouders met betrekking tot ICT-ri­si­co­ma­na­ge­ment op een minimaal niveau brengen en actueel houden. Het evalueren van het huidige kennisniveau van bestuurders en interne toezichthouders met betrekking tot ICT-ri­si­co­ma­na­ge­ment, alsmede het evalueren van reeds bestaande ICT gerelateerde documentatie en processen. Een gap-analyse uitvoeren (een vergelijking maken tussen reeds bestaande verplichtingen en nieuwe verplichtingen) op basis van de DORA level 1-wetgeving met een ac­ti­vi­tei­ten­plan. Deze gap-analyse kan later aangescherpt worden op basis van de definitieve lagere DORA-wetgeving. In gesprek gaan met ICT-ser­vi­ce­pro­vi­ders over de aanscherping van wettelijke vereisten voor contractering, ri­si­co­be­oor­de­ling en monitoring. Afspraken maken met ICT-ser­vi­ce­pro­vi­ders voor diensten die cruciaal zijn voor de financiële dienstverlening (de zogeheten ‘kritieke derde aanbieder van ICT-diensten’) over het verkrijgen van toereikende zogenoemde ‘assurance’ rapportages voor de gehele uit­be­ste­dings­ke­ten. De publicatie van DNB vindt u hier. Contact Wilt u meer weten over hoe uw onderneming zich het beste kan voorbereiden op de komst van DORA? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee.
12/10/2023
Wetswijziging geeft verzekeringnemer recht op premierestitutie ondanks...
Wetswijziging artikel 7:930 lid 4 BW: onder bepaalde voorwaarden heeft een verzekeringnemer recht op premierestitutie wanneer de verzekeraar geen uitkering doet wegens precontractuele verzwijging.