Home / Expertise / Insurance

Insurance

Nederland

Wij weten dat u als verzekeraar, tussenpersoon of herverzekeraar acteert in een wereld die onvoorspelbaar is. En die steeds sneller verandert. Onze verzekeringsspecialisten kennen de details van uw markt. Zij staan pal voor uw commerciële belangen en kunnen u assisteren, waar ook ter wereld. Veel van onze juristen hebben zelf een achtergrond in het verzekeringswezen. Daardoor weten zij hoe complex uw sector kan zijn. Wij staan zowel schade- en levensverzekeraars bij als ondernemingen, zoals transportbedrijven, leasemaatschappijen, producenten, vastgoed- ondernemingen en overheden. Wij zijn uw steun en toeverlaat, in Nederland en daarbuiten. De uitkomst die het best past bij uw organisatie is daarbij ons doel.

Lees meer Lees minder

"CMS offers a broad range of expertise spanning D&O, personal injury, product liability, and reinsurance in conjunction with M&A assistance in the construction, healthcare, and aviation sectors."

The Legal 500, 2019

"Capable of handling the most difficult issues" and provides "a very good international network that really works seamlessly."

Chambers Europe, 2019

"They are very approachable and responsive."

Chambers Europe, 2019

"very good understanding of cross-border matters."

The Legal 500, 2018
Ten things eve­ry in­su­rer should know
12 September 2018
Trans­for­ming In­su­ran­ce
In­du­stry per­spec­ti­ves on the op­por­tu­ni­ties and chal­len­ges...
June 2019
CMS In­su­ran­ce Glo­bal Bro­chu­re

Feed

Toon alleen
21/11/2019
CMS ad­vi­seert Ar­kan­ce bij de ac­qui­si­tie van Greenock
05 mrt. 20
Pri­mai­re dek­kings­om­schrij­ving m.m.v. Starr Com­pa­nies
26 okt. 16
Ont­trek­king ver­mo­gen aan ver­haal door mis­bruik van af­ge­schei­den ver­mo­gen:...
In­lei­ding Ei­ser in cas­sa­tie, Re­sort of the World, heeft ver­weer­der in cas­sa­tie, Map­le Leaf (een stich­ting par­ti­cu­lier fonds naar het recht van Sint Maar­ten) en haar be­gun­stig­de aan­spra­ke­lijk ge­steld...
14/08/2019
BNR Ju­ri­di­sche Za­ken: Hoe maak je je ei­gen cryp­to­munt?...
Pod­cast
02 apr. 20
Uit­leg van ver­ze­ke­rings­over­een­kom­sten m.m.v. Swiss...
11 jul. 16
In­vloed van scha­de­ver­ze­ke­ring op vast­stel­ling scha­de op grond van...
In 2001 is in het be­drijfs­pand van Mo­ram­plas­tics brand ont­staan. De brand is over­ge­sla­gen naar een naast­ge­le­gen op­slag­loods waar­door voor de ver­koop be­stem­de land­bouw­ma­chi­nes van Deere ver­lo­ren zijn ge­gaan....
21/06/2019
Be­slag on­der de D&O-ver­ze­ke­ring: een ge­mis­te kans in...
14 mei 20
Ver­van­gings­kos­ten­clau­su­le/op­zicht­uit­slui­ting m.m.v....
11 jul. 16
Be­roep op exo­ne­ra­tie­be­ding in Me­taal­unie­voor­waar­den
B B.V. heeft bij Ve­ka het cas­co be­steld van een schip. Ei­ser in cas­sa­tie heeft in op­dracht van Ve­ka be­re­ke­nin­gen en con­struc­tie­te­ke­nin­gen voor het schip ge­maakt. Het schip is vol­gens de­ze te­ke­nin­gen en...
04/06/2019
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen...
28 jun. 16
Wordt de vrij­heid van ver­ze­ke­raars om de gren­zen van hun dek­king te...
Sinds HR 9 ju­ni 2006, NJ 2006, 326 (Val­scherm­zweef­toe­stel) geldt als uit­gangs­punt dat het de ver­ze­ke­raar vrij­staat met de dek­kings­om­schrij­ving de gren­zen te om­schrij­ven waar­bin­nen hij be­reid is dek­king...
20/05/2019
Zie­ken­huis aan­spra­ke­lijk on­danks on­be­kend­heid met de...