De foto van Youri Musschebroek

Youri Musschebroeck

Advocaat

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Nederlands, Frans, Engels

Youri werkt in het departement publiek recht van CMS sedert september 2014 en specialiseert zich in het publiek -en administratief recht, met een bijzondere interesse voor overheidsopdrachten en PPS. In deze materies staat hij diverse cliënten (zowel aanbestedende overheden als inschrijvers) bij, door periodiek advies te verlenen en diverse opdrachtdocumenten op te stellen. Youri is tevens vertrouwd met het overheidsopdrachtencontentieux, en dit zowel voor de Raad van State als de burgerlijke rechtbanken.

Youri is auteur van een reeks wetenschappelijke artikels in deze materie, geeft regelmatig opleidingen en is als opleider verbonden aan de vzw ESIMAP (studie-, diensten- en informatiecentrum op het vlak van overheidsopdrachten en verwante domeinen).

Meer Minder

Opleidingen

 • 2014 - Vrije Universiteit Brussel, VUB (master in de rechten)
 • 2014 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
Meer Minder

Lidmaatschappen

 • Wetenschappelijk medewerker aan de V.U.B. (2014-2016)
Meer Minder

Publicaties

 • V. Dor en Y. Musschebroeck, “Het bewijs van de geschiktheid van de kandidaat of de inschrijver – De toepassing van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) en de impliciete verklaring op erewoord”, in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel en B. Demeulenaere (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2017-2018, Brussel, EBP Publishers, 2018.
 • V. Dor en Y. Musschebroeck, Overheidsopdrachten Code(x) Marchés publics, Waterloo, Kluwer, 2017, 1240.
 • Y. Musschebroeck, “De wijziging van de identiteit van de inschrijver” in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel and B. Demeulenaere (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2016-2017, Brussel, EBP Publishers, 2017, 303-320.
 • Y. Musschebroeck, “Onderaanneming in overheidsopdrachten: een analyse inzake de gunning en uitvoering”, OOO 2017, ed. 1, 11-42.
 • Y. Y. Musschebroeck, “Het besluit van 27 februari 2015 tot aanpassing van diverse besluiten aan een aantal nieuwe begrippen in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid", TRNI 2015, ed. 3, 363-365.
 • Y. Musschebroeck, “Een overheidsopdracht, een overeenkomst onder bezwarende titel” in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel and B. Demeulenaere (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2015-2016, Brussels, EBP Publishers, 2016, 731-752.
 • V. Dor en Y. Musschebroeck, “eVigilo Ltd – (On)partijdigheid en het bewijs daarvan – Rechtsbescherming in geval van discriminatoire bestekbepalingen – De rechtsgeldigheid van gunningscriteria”, OOO 2015, ed. 3-4, 345-355.
 • V. Dor en Y. Musschebroeck, “Het abnormale prijzenvraagstuk, een complexe oefening” in C. De Coninck, P. Flamey, P. Thiel en B. Demeulenaere (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2014-2015, Brussel, EBP Publishers, 2015, 297-319.
Meer Minder

Feed

Toon alleen
22/06/2018
Ju­ne 2018 News­let­ter
15-06-2018
In­schrij­vers moe­ten het UEA voor­leg­gen op het mo­ment van de in­die­ning...
De Raad van Sta­te heeft in twee re­cen­te ar­res­ten haar licht la­ten schij­nen over het lot van of­fer­tes, die niet ver­ge­zeld wa­ren van een Uni­form Eu­ro­pees Aan­be­ste­dings­do­cu­ment (hier­na: het “UEA”), waar­mee de­ze in­schrij­vers moesten ver­kla­ren te vol­doen aan al­le.
20/11/2017
Mar­chés pu­blics co­deX over­heids­op­drach­ten
27-04-2017
On­der­aan­ne­ming in over­heids­op­drach­ten: ei­sen dat de op­dracht­ne­mer...
U her­in­nert zich waar­schijn­lijk dat het Hof van Jus­ti­tie in een ar­rest van 14 ju­li 2016 (C-406/14) heeft ge­oor­deeld dat een aan­be­ste­den­de dienst niet kan be­din­gen dat de on­der­ne­mer aan wie de op­dracht wordt ge­gund, een be­paald ab­stract per­cen­ta­ge van de on­der.
27/10/2017
Oc­to­ber 2017 News­let­ter
30-01-2017
In­schrij­vers moe­ten in or­de zijn met hun ver­plich­tin­gen in­za­ke so­ci­a­le...
Het Eu­ro­pees Hof van Jus­ti­tie heeft een in­te­res­sant ar­rest ge­veld op 10 no­vem­ber 2016 (Ci­clat Soc. Coop. Vl. Con­sip SpA, C-199/15) met de be­trek­king tot de uit­slui­tings­gron­den. In de zaak die voor het Hof werd ge­bracht, had een in­schrij­ver niet vol­daan aan.
31/03/2017
April 2017 News­let­ter
10 Dec. 18
De her­vor­ming van het over­heids­op­drach­ten­recht: één...
Op­lei­dings­cy­clus (lunch­for­mu­le)
27-01-2017
De Mi­nis­ter­raad keurt het ko­nink­lijk be­sluit plaat­sing over­heids­op­drach­ten...
De mi­nis­ter­raad heeft op 20 ja­nu­a­ri 2016 op voor­stel van eer­ste mi­nis­ter Char­les Mi­chel een ont­werp van ko­nink­lijk be­sluit goed­ge­keurd in ver­band met de plaat­sing van over­heids­op­drach­ten in de klas­sie­ke sec­to­ren.