Home / Juristen / Youri Musschebroeck
Youri Musschebroeck

Youri Musschebroeck

Advocaat

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Nederlands, Frans, Engels

Youri werkt in het departement publiek recht van CMS sedert september 2014 en specialiseert zich in het publiek -en administratief recht, met een bijzondere interesse voor overheidsopdrachten en PPS. In deze materies staat hij diverse cliënten (zowel aanbestedende overheden als inschrijvers) bij, door periodiek advies te verlenen en diverse opdrachtdocumenten op te stellen. Youri is tevens vertrouwd met het overheidsopdrachtencontentieux, en dit zowel voor de Raad van State als de burgerlijke rechtbanken.

Youri is auteur van een reeks wetenschappelijke artikels in deze materie, geeft regelmatig opleidingen en is als opleider verbonden aan de vzw ESIMAP (studie-, diensten- en informatiecentrum op het vlak van overheidsopdrachten en verwante domeinen). Hij is tevens lid van het coördinatiecomité van het Tijdschrift voor Aannemingsrecht, alsook praktijkassistent van het seminarie bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Brussel.

Meer Minder

Opleidingen

 • 2014 - Vrije Universiteit Brussel, VUB (master in de rechten)
 • 2014 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
Meer Minder

Lidmaatschappen

 • Wetenschappelijk medewerker aan de V.U.B. (2014-2016)
Meer Minder

Publicaties

 • Y. Musschebroeck, “Omzendbrief van 16 januari 2019 inzake het gebruik van de e-Procurement-applicaties door de entiteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, T. Aann. 2019, afl. 2, 111-118.
 • V. Dor and Y. Musschebroeck, “Exclusiviteit in hoofde van de opdrachtnemer – het openhousemodel en de rol van de exclusiviteit in de uitvoering van een opdracht”, in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel and B. Wathelet (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2018-2019, Brussels, EBP Publishers, 2019, 731-746
 • Y. Musschebroeck en L. Bevernaege, “De betaling van de onderaannemer en de tegenstelbaarheid aan de onderaannemer van met de aanbestedende overheid overeengekomen prijzen in het kader van een overheidsopdracht”, T. Aann. 2018, afl. 3
 • V. Dor en Y. Musschebroeck, “Het bewijs van de geschiktheid van de kandidaat of de inschrijver – De toepassing van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) en de impliciete verklaring op erewoord”, in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel en B. Demeulenaere (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2017-2018, Brussel, EBP Publishers, 2018.
 • V. Dor en Y. Musschebroeck, Overheidsopdrachten Code(x) Marchés publics, Waterloo, Kluwer, 2017, 1240.
 • Y. Musschebroeck, “De wijziging van de identiteit van de inschrijver” in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel and B. Demeulenaere (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2016-2017, Brussel, EBP Publishers, 2017, 303-320.
 • Y. Musschebroeck, “Onderaanneming in overheidsopdrachten: een analyse inzake de gunning en uitvoering”, OOO 2017, ed. 1, 11-42.
 • Y. Musschebroeck, “Het besluit van 27 februari 2015 tot aanpassing van diverse besluiten aan een aantal nieuwe begrippen in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid", TRNI 2015, ed. 3, 363-365.
 • Y. Musschebroeck, “Een overheidsopdracht, een overeenkomst onder bezwarende titel” in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel and B. Demeulenaere (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2015-2016, Brussels, EBP Publishers, 2016, 731-752.
 • V. Dor en Y. Musschebroeck, “eVigilo Ltd – (On)partijdigheid en het bewijs daarvan – Rechtsbescherming in geval van discriminatoire bestekbepalingen – De rechtsgeldigheid van gunningscriteria”, OOO 2015, ed. 3-4, 345-355.
 • V. Dor en Y. Musschebroeck, “Het abnormale prijzenvraagstuk, een complexe oefening” in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel en B. Demeulenaere (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2014-2015, Brussel, EBP Publishers, 2015, 297-319.
Meer Minder

Docentschappen

 • 26/03/2019 : Lunch Overheidsopdrachten (CMS) : De regelmatigheid in 10 recente arresten van de Raad van State
 • 13/03/2019 : Training voor Brussel Mobiliteit (module 1)
 • 22/01/2019 : Training voor die Keure - Studiedag inzake Smart Cities “Innovatieve overheidsopdrachten”, Brussel
 • 13/12/2018 : Training voor IFE – “Het bestek”, Antwerpen
 • 28/11/2017 : ESIMAP voor FOD Financiën, “Recente ontwikkelingen in de onderhandelingsprocedures” (halve dag).
 • 24/10/2017 : ESIMAP for BIM, “Algemene inleiding in de overheidsopdrachten” (halve dag).
 • 19/10/2017 : EDF Luminus (ENG) – “Algemene inleiding in de overheidsopdrachen in de nutssectoren” (halve dag).
 • 06/10/2017 : ESIMAP voor Belspo, Federaal Wetenschapsbeleid – “De nieuwe overheidsopdrachtenreglementering” (halve dag).
 • 18/09/2017 : Studiedag georganiseerd door Agoria – “De regelmatigheid en abnormale prijzen” 
 • 22-23/06/2017 : Nationaal Verbond van de Socialistische Mutualiteiten – “De nieuwe overheidsopdrachtenreglementering”  (2 dagen)
 • 06/06/2017 : IFE – “Overheidsopdrachten voor werken” 
 • 24/04/2017 : Lunch Overheidsopdrachten (CMS) : “Onderaanneming in het kader van overheidsopdrachten
 • Training voor Partena Promeris – (5 halve dagen (8 december 2016, 31 januari 2017, 7 februari 2017, 10 maart en 6 april 2017) – Algemene inleiding op de overheidsopdrachten met verschillende praktische oefeningen
 • 10/11/2016 : Training voor BIM - 10 November 2016 – Inleiding tot de overheidsopdrachten (half day).
 • 04/10/2016 : Training voor FOD Financiën – 4 oktober 2016 – “Overzicht van de recente rechtspraak van het Hof van Justitie” (halve dag)
 • 30/05/2016 : Lunch Overheidsopdrachten (CMS) : “De nieuwe wet overheidsopdrachten”
 • 21/10/2015 : Lunch Overheidsopdrachten (CMS) : “abnormale prijzenonderzoek”
Meer Minder

Feed

Toon alleen
10/07/2019
Im­pact van de her­vor­ming van het on­der­ne­mings- en ven­noot­schaps­recht...
15 jun. 18
In­schrij­vers moe­ten het UEA voor­leg­gen op het mo­ment van de in­die­ning...
De Raad van Sta­te heeft in twee re­cen­te ar­res­ten haar licht la­ten schij­nen over het lot van of­fer­tes, die niet ver­ge­zeld wa­ren van een Uni­form Eu­ro­pees Aan­be­ste­dings­do­cu­ment (hier­na: het “UEA”), waar­mee...
22/06/2018
Ju­ne 2018 News­let­ter
27 apr. 17
On­der­aan­ne­ming in over­heids­op­drach­ten: ei­sen dat de op­dracht­ne­mer...
U her­in­nert zich waar­schijn­lijk dat het Hof van Jus­ti­tie in een ar­rest van 14 ju­li 2016 (C-406/14) heeft ge­oor­deeld dat een aan­be­ste­den­de dienst niet kan be­din­gen dat de on­der­ne­mer aan wie de op­dracht...
20/11/2017
Mar­chés pu­blics co­deX over­heids­op­drach­ten
30 jan. 17
In­schrij­vers moe­ten in or­de zijn met hun ver­plich­tin­gen in­za­ke so­ci­a­le...
Het Eu­ro­pees Hof van Jus­ti­tie heeft een in­te­res­sant ar­rest ge­veld op 10 no­vem­ber 2016 (Ci­clat Soc. Coop. Vl. Con­sip SpA, C-199/15) met de be­trek­king tot de uit­slui­tings­gron­den. In de zaak die voor het...
27/10/2017
Oc­to­ber 2017 News­let­ter
27 jan. 17
De Mi­nis­ter­raad keurt het ko­nink­lijk be­sluit plaat­sing over­heids­op­drach­ten...
De mi­nis­ter­raad heeft op 20 ja­nu­a­ri 2016 op voor­stel van eer­ste mi­nis­ter Char­les Mi­chel een ont­werp van ko­nink­lijk be­sluit goed­ge­keurd in ver­band met de plaat­sing van over­heids­op­drach­ten in de klas­sie­ke...
31/03/2017
April 2017 News­let­ter
22 sep. 16
De ad­vie­zen van de Af­de­ling wet­ge­ving van de Raad van Sta­te moe­ten...
Op 16 au­gus­tus zijn de ge­co­ör­di­neer­de wet­ten op de Raad van Sta­te ge­wij­zigd ten­ein­de de pu­bli­ca­tie van de ad­vie­zen van haar Af­de­ling wet­ge­ving te or­ga­ni­se­ren. De Af­de­ling wet­ge­ving van de Raad van Sta­te...
31/01/2017
Ja­nu­a­ry 2017 News­let­ter
13 jul. 16
De nieu­we edi­tie van het Jaar­boek Over­heids­op­drach­ten 2015-2016 is...
De nieu­we edi­tie van het Jaar­boek over­heids­op­drach­ten 2015-2016 is weer ver­sche­nen en CMS heeft ook dit jaar weer de ge­le­gen­heid ge­had om bij te dra­gen met twee the­ma-ar­ti­ke­len, die hier­on­der kort wor­den...