Home / Advocaten / Youri Musschebroeck
Portret van Youri Musschebroeck

Youri Musschebroeck

Senior Associate

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Nederlands, Frans, Engels

Youri is gespecialiseerd in het bestuursrecht en het economisch publiekrecht (met inbegrip van overheidsopdrachten, concessieovereenkomsten, PPS-projecten, openbaarheid van bestuur, de taalwetgeving, het ambtenaren- en energierecht). Hij is sedert 2014 werkzaam als advocaat bij CMS en begeleidt zowel ondernemingen als besturen die actief zijn in diverse sectoren (de bouw-, gezondheids-, IT- en energiesector). Hij heeft een uitgebreide proceservaring zowel voor de Raad van State als de burgerlijke rechtbanken.

Youri is verbonden aan de vakgroep staats-en bestuursrecht van de Vrije Universiteit Brussel en doceert als praktijkassistent het seminarie ‘bestuursrecht’. Hij is auteur van verschillende artikels en spreekt regelmatig op congressen. Hij is als opleider verbonden aan de vzw ESIMAP en is tot slot lid van het Tijdschrift voor Aannemingsrecht.

 

Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

 • Praktijkassistent van het seminarie bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).
 • Wetenschappelijk medewerker aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).
Meer Minder

Publicaties

 • Auteur voor Mercatus (de artikelgewijze commentaar van de overheidsopdrachtenreglementering van Kluwer)
 • Y. MUSSCHEBROECK & L. DEPYPERE, « De bescherming van bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke informatie in het kader van overheidsopdrachten », Overheidsopdrachten voor werken en private aannemingsovereenkomsten, Anthemis 2021, pp. 201-232
 • Y. MUSSCHEBROECK, “Omzendbrief van 16 januari 2019 inzake het gebruik van de e-Procurement-applicaties door de entiteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, T. Aann. 2019, afl. 2, 111-118.
 • Y. MUSSCHEBROECK & V. DOR, “Exclusiviteit in hoofde van de opdrachtnemer – het openhousemodel en de rol van de exclusiviteit in de uitvoering van een opdracht”, in Jaarboek overheidsopdrachten 2018-2019,  731-746.
 • Y. MUSSCHEBROECK & L. BEVERNAEGE, “De betaling van de onderaannemer en de tegenstelbaarheid aan de onderaannemer van met de aanbestedende overheid overeengekomen prijzen in het kader van een overheidsopdracht”, T. Aann. 2018, afl. 3.
 • Y. MUSSCHEBROECK & V. DOR, “Het bewijs van de geschiktheid van de kandidaat of de inschrijver – De toepassing van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) en de impliciete verklaring op erewoord”, in Jaarboek overheidsopdrachten 2017-2018.
 • Y. MUSSCHEBROECK & V. DOR,  Overheidsopdrachten Code(x) Marchés publics, Kluwer, 2017, 1240.
 • Y. MUSSCHEBROECK & V. DOR, “De wijziging van de identiteit van de inschrijver” in Jaarboek overheidsopdrachten 2016-2017, 303-320.
 • Y. MUSSCHEBROECK, “Onderaanneming in overheidsopdrachten: een analyse inzake de gunning en uitvoering”, Overheidsopdrachten en Overeenkomsten, 2017/1, pp. 11-42.
Meer Minder

Docentschappen

 • Spreker CMS Lunch Overheidsopdrachten (NL), (vb. : « Duurzaam aanbesteden », « De rechten van de inschrijvers en de verplichtingen van de aanbestedende diensten », « De ondertekening van de offertes », « De stopzetting van een overheidsopdracht: geen absoluut recht », « Recente rechtspraak inzake overheidsopdrachten »
 • 09/05/2022 : Opleiding voor ESIMAP – Intra Gemeente Evere, « De uitvoering van overheidsopdrachten van werken », Brussel
 • 17/02/2022 : Healthcare Tender Day (EBP Events), pannellid « Hoe uw aankoop / verkoop optimaliseren ? », Brussel
 • 24/02/2021 : Opleiding voor LAMEPRO, « Overheidsopdrachten »
 • 22/10/2020 : Spreker voor EBP, Congres voor het Openbaar Ambt, « Recente trends in het debat over statutaire versus contractuele tewerkstelling », samen met prof. K. Leus .
 • 24/09/2020 : Spreker voor het jaarlijks EBP congres « ICT Day 2020", "De bijzonderheden van de regelgeving inzake overheidsopdrachten op het gebied van elektronische communicatie, radio-omroep en audiovisuele media. Hoe moeten we de uitzonderingen voorzien in de reglementering interpreteren in het digitale tijdperk van nieuwe communicatievormen ? », Brussel. 
 • 26/09/2019 : Spreker voor het congres voor het Openbaar Ambt 2019, « De recente rechtspraak van de Raad van State over de tuchtprocedure »
 • Van maart tot juni 2019 : Opleiding voor Brussel Mobiliteit, « Gunning en uitvoering van overheidsopdrachten »
 • 22/01/2019 : Opleiding voor die Keure, Studiedag inzake Smart Cities, « Innovatieve overheidsopdrachten », Brussel.
 • 13/12/2018 : Opleiding voor IFE, « Het bestek », Antwerpen.
 • 28/11/2017 : Opleiding ESIMAP voor FOD Financiën, « Recente ontwikkelingen in de onderhandelingsprocedures ».
 • 24/10/2017 : Opleiding ESIMAP voor BIM, « Algemene inleiding in de overheidsopdrachten ».
 • 19/10/2017 : Opleiding voor EDF Luminus, « Algemene inleiding in de overheidsopdrachen in de nutssectoren ».
 • 06/10/2017 : Opleiding ESIMAP voor Belspo, Federaal Wetenschapsbeleid, « De nieuwe overheidsopdrachtenreglementering ».
 • 18/09/2017 : Studiedag georganiseerd door Agoria, « De regelmatigheid en abnormale prijzen ».
 • 22 & 23/06/2017 : Opleiding voor het Nationaal Verbond van de Socialistische Mutualiteiten, « De nieuwe overheidsopdrachtenreglementering ».
 • 06/06/2017 : Opleiding voor IFE, « Overheidsopdrachten voor werken ». 
Meer Minder

Opleidingen

 • 2014 - Toegelaten tot de Brusselse Nederlanstalige Balie 
 • 2014 - Vrije Universiteit Brussel, VUB (Master in de rechten)
Meer Minder

Feed

16/06/2022
Re­cen­te recht­spraak in­za­ke over­heids­op­drach­ten
> VOIR LA SES­SI­ON FRAN­ÇAI­SE­Het team van CMS ge­spe­ci­a­li­seerd in over­heids­op­drach­ten heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor een nieu­we op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot to­pics in het...
31/05/2022
De stop­zet­ting van een over­heids­op­dracht: geen ab­so­luut recht
> VOIR LA SES­SI­ON FRAN­ÇAI­SE­Het team van CMS ge­spe­ci­a­li­seerd in over­heids­op­drach­ten heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor een nieu­we op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot to­pics in het...
19/04/2022
De on­der­te­ke­ning van de of­fer­tes
> VOIR LA SES­SI­ON FRAN­ÇAI­SE­Het team van CMS ge­spe­ci­a­li­seerd in over­heids­op­drach­ten heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor een nieu­we op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot to­pics in het...
02/12/2021
De rech­ten van de in­schrij­vers, de ver­plich­tin­gen van de aan­be­ste­den­de...
> VOIR LA SES­SI­ON FRAN­ÇAI­SE­Het team van CMS ge­spe­ci­a­li­seerd in over­heids­op­drach­ten heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor een nieu­we op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot to­pics in het...
26/10/2021
Duur­zaam aan­be­ste­den
> VOIR LA SES­SI­ON FRAN­ÇAI­SE­Het team van CMS ge­spe­ci­a­li­seerd in over­heids­op­drach­ten heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor een nieu­we op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot to­pics in het...
23/09/2021
Re­cen­te recht­spraak van het Hof van Jus­ti­tie en van de Raad van Sta­te
> VOIR LA SES­SI­ON FRAN­ÇAI­SE­Het team van CMS ge­spe­ci­a­li­seerd in over­heids­op­drach­ten heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor een nieu­we op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot to­pics in het...
20/05/2021
"Trans­ac­ties be­tref­fen­de on­roe­ren­de goe­de­ren (bv. de huur en koop van ge­bouw...
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we vir­tu­e­le op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht van 11.00...
22/04/2021
Hoe te on­der­han­de­len in het ka­der van een over­heids­op­dracht
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we vir­tu­e­le op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht van 11.00...
25/03/2021
Hoe kun­nen uit­voe­rings­ge­schil­len het best wor­den be­heerd?
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we vir­tu­e­le op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht van 11.00...
26/02/2021
Co­vid-19 en de ge­vol­gen daar­van voor de gun­ning en de uit­voe­ring van over­heids­op­drach­ten
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we vir­tu­e­le op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht van 11.00...
11/02/2020
De recht­spraak van het Hof van Jus­ti­tie van de Eu­ro­pe­se Unie 2019 en de...
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht. Pro­gram­ma...
10/12/2019
Over­heids­op­dracht voor wer­ken in de prak­tijk
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-leer­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht. Pro­gram­ma De...