Home / Juristen / Youri Musschebroeck
Portrait of Youri Musschebroeck

Youri Musschebroeck

Advocaat

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Nederlands, Frans, Engels

Youri werkt in het departement publiek recht van CMS sedert september 2014 en specialiseert zich in het publiek -en administratief recht, met een bijzondere interesse voor overheidsopdrachten en PPS. In deze materies staat hij diverse cliënten (zowel aanbestedende overheden als inschrijvers) bij, door periodiek advies te verlenen en diverse opdrachtdocumenten op te stellen. Youri is tevens vertrouwd met het overheidsopdrachtencontentieux, en dit zowel voor de Raad van State als de burgerlijke rechtbanken.

Youri is auteur van een reeks wetenschappelijke artikels in deze materie, geeft regelmatig opleidingen en is als opleider verbonden aan de vzw ESIMAP (studie-, diensten- en informatiecentrum op het vlak van overheidsopdrachten en verwante domeinen). Hij is tevens lid van het coördinatiecomité van het Tijdschrift voor Aannemingsrecht, alsook praktijkassistent van het seminarie bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Brussel.

Meer Minder

Opleidingen

 • 2014 - Vrije Universiteit Brussel, VUB (master in de rechten)
 • 2014 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
Meer Minder

Lidmaatschappen

 • Praktijkassistent van het seminarie bestuursrecht aan de V.U.B. (2018 – heden)
 • Wetenschappelijk medewerker aan de V.U.B. (2014-2016)
Meer Minder

Publicaties

 • Y. Musschebroeck, “Omzendbrief van 16 januari 2019 inzake het gebruik van de e-Procurement-applicaties door de entiteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, T. Aann. 2019, afl. 2, 111-118.
 • V. Dor en Y. Musschebroeck, “Exclusiviteit in hoofde van de opdrachtnemer – het openhousemodel en de rol van de exclusiviteit in de uitvoering van een opdracht”, in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel and B. Wathelet (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2018-2019, Brussels, EBP Publishers, 2019, 731-746
 • Y. Musschebroeck en L. Bevernaege, “De betaling van de onderaannemer en de tegenstelbaarheid aan de onderaannemer van met de aanbestedende overheid overeengekomen prijzen in het kader van een overheidsopdracht”, T. Aann. 2018, afl. 3
 • V. Dor en Y. Musschebroeck, “Het bewijs van de geschiktheid van de kandidaat of de inschrijver – De toepassing van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) en de impliciete verklaring op erewoord”, in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel en B. Demeulenaere (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2017-2018, Brussel, EBP Publishers, 2018.
 • V. Dor en Y. Musschebroeck, Overheidsopdrachten Code(x) Marchés publics, Waterloo, Kluwer, 2017, 1240.
 • Y. Musschebroeck, “De wijziging van de identiteit van de inschrijver” in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel and B. Demeulenaere (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2016-2017, Brussel, EBP Publishers, 2017, 303-320.
 • Y. Musschebroeck, “Onderaanneming in overheidsopdrachten: een analyse inzake de gunning en uitvoering”, OOO 2017, ed. 1, 11-42.
 • Y. Musschebroeck, “Het besluit van 27 februari 2015 tot aanpassing van diverse besluiten aan een aantal nieuwe begrippen in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid", TRNI 2015, ed. 3, 363-365.
 • Y. Musschebroeck, “Een overheidsopdracht, een overeenkomst onder bezwarende titel” in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel and B. Demeulenaere (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2015-2016, Brussels, EBP Publishers, 2016, 731-752.
 • V. Dor en Y. Musschebroeck, “eVigilo Ltd – (On)partijdigheid en het bewijs daarvan – Rechtsbescherming in geval van discriminatoire bestekbepalingen – De rechtsgeldigheid van gunningscriteria”, OOO 2015, ed. 3-4, 345-355.
 • V. Dor en Y. Musschebroeck, “Het abnormale prijzenvraagstuk, een complexe oefening” in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel en B. Demeulenaere (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2014-2015, Brussel, EBP Publishers, 2015, 297-319.
Meer Minder

Docentschappen

 • 05/02/2021 : Training voor LAMEPRO, « Overheidsopdrachten », (online sessie)
 • 24/09/2020 : Spreker voor het jaarlijks EBP congres « ICT Day 2020 – De bijzonderheden van de regelgeving inzake overheidsopdrachten op het gebied van elektronische communicatie, radio-omroep en audiovisuele media. Hoe moeten we de uitzonderingen voorzien in de reglementering interpreteren in het digitale tijdperk van nieuwe communicatievormen ? », Brussel 
 • 26/03/2019 : Lunch Overheidsopdrachten (CMS) : De regelmatigheid in 10 recente arresten van de Raad van State
 • 13/03/2019 : Training voor Brussel Mobiliteit (module 1)
 • 22/01/2019 : Training voor die Keure - Studiedag inzake Smart Cities “Innovatieve overheidsopdrachten”, Brussel
 • 13/12/2018 : Training voor IFE – “Het bestek”, Antwerpen
 • 28/11/2017 : ESIMAP voor FOD Financiën, “Recente ontwikkelingen in de onderhandelingsprocedures” (halve dag).
 • 24/10/2017 : ESIMAP for BIM, “Algemene inleiding in de overheidsopdrachten” (halve dag).
 • 19/10/2017 : EDF Luminus (ENG) – “Algemene inleiding in de overheidsopdrachen in de nutssectoren” (halve dag).
 • 06/10/2017 : ESIMAP voor Belspo, Federaal Wetenschapsbeleid – “De nieuwe overheidsopdrachtenreglementering” (halve dag).
 • 18/09/2017 : Studiedag georganiseerd door Agoria – “De regelmatigheid en abnormale prijzen” 
 • 22-23/06/2017 : Nationaal Verbond van de Socialistische Mutualiteiten – “De nieuwe overheidsopdrachtenreglementering”  (2 dagen)
 • 06/06/2017 : IFE – “Overheidsopdrachten voor werken” 
 • 24/04/2017 : Lunch Overheidsopdrachten (CMS) : “Onderaanneming in het kader van overheidsopdrachten
 • Training voor Partena Promeris – (5 halve dagen (8 december 2016, 31 januari 2017, 7 februari 2017, 10 maart en 6 april 2017) – Algemene inleiding op de overheidsopdrachten met verschillende praktische oefeningen
 • 10/11/2016 : Training voor BIM - 10 November 2016 – Inleiding tot de overheidsopdrachten (half day).
 • 04/10/2016 : Training voor FOD Financiën – 4 oktober 2016 – “Overzicht van de recente rechtspraak van het Hof van Justitie” (halve dag)
 • 30/05/2016 : Lunch Overheidsopdrachten (CMS) : “De nieuwe wet overheidsopdrachten”
 • 21/10/2015 : Lunch Overheidsopdrachten (CMS) : “abnormale prijzenonderzoek”
Meer Minder

Feed

Toon alleen
22 april 2021
Hoe te on­der­han­de­len in het ka­der van een over­heids­op­dracht
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we vir­tu­e­le op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht van 11.00...
25 maart 2021
Hoe kun­nen uit­voe­rings­ge­schil­len het best wor­den be­heerd?
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we vir­tu­e­le op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht van 11.00...
26 februari 2021
Co­vid-19 en de ge­vol­gen daar­van voor de gun­ning en de uit­voe­ring van over­heids­op­drach­ten
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we vir­tu­e­le op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht van 11.00...
11 februari 2020
De recht­spraak van het Hof van Jus­ti­tie van de Eu­ro­pe­se Unie 2019 en de...
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht. Pro­gram­ma...
10 december 2019
Over­heids­op­dracht voor wer­ken in de prak­tijk
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-leer­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht. Pro­gram­ma De...
18 november 2019
Raam­over­een­kom­sten in de prak­tijk.
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-leer­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht. Pro­gram­ma De...
22 oktober 2019
De sa­men­wer­king tus­sen pu­blie­ke over­he­den: In hou­se, niet-ge­ïn­sti­tu­ti­o­na­li­seer­de...
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-leer­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht. Pro­gram­ma De...
01 oktober 2019
De im­pact van de her­vor­ming van het on­der­ne­mings- en ven­noot­schaps­recht...
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-leer­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht. Pro­gram­ma De...
10/07/2019
Im­pact van de her­vor­ming van het on­der­ne­mings- en ven­noot­schaps­recht op...
On­langs volg­den twee her­vor­min­gen die be­trek­king heb­ben op het be­drijfs­le­ven el­kaar snel op: die van het on­der­ne­mings­recht (zie in dit ver­band de wet van 15 april 2018 hou­den­de her­vor­ming van het on­der­ne­mings­recht...
30 april 2019
Com­plexe plaat­sings­pro­ce­du­res: het in­no­va­tie­part­ner­schap, de con­cur­ren­tie­ge­rich­te...
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-leer­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht. Pro­gram­ma De...
26 maart 2019
De re­gel­ma­tig­heid in 10 re­cen­te ar­res­ten van de Raad van Sta­te
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-leer­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht. Pro­gram­ma De...
25 februari 2019
De recht­spraak van het Hof van Jus­ti­tie van de Eu­ro­pe­se Unie 2018-2019
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-leer­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht. Pro­gram­ma De...