Home / Advocaten / Elke Duden
Portret van Elke Duden

Elke Duden

Partner

CMS DeBacker
Uitbreidingstraat 2
2600 Antwerpen
België
Talen Nederlands, Engels, Frans, Duits

Elke is partner in de praktijk Arbeids-, Pensioen- en Sociale zekerheidsrecht, waar ze hoofd is van de praktijk Pensioenrecht.

Zij behandelt alle aspecten van het arbeids- en bedrijfspensioenrecht. Zij adviseert over dagelijks personeelsbeleid, incentiveregelingen voor werknemers, personeelsherstructurering, arbeidsgeschillen, gezondheid en veiligheid en hogere leidinggevenden. Haar praktijk concentreert zich op twee specifieke niches: (i) collectieve arbeidskwesties bij grote bedrijfsreorganisaties; en (ii) specifieke projecten op het gebied van pensioenen (d.w.z. fusie en bestuur van pan-Europese pensioenfondsen, herstructurering of afbouw van pensioenregelingen, complexe rechtszaken).

Meer Minder

A client highlights her "pragmatic approach and her ability to consider the interests of all stakeholders in an appropriately balanced way."

Feedback from a client - Chambers Europe, 2022

"Elke Duden has a great pulse on the market and an ability to provide practical advice and solutions to issues we are facing. I am impressed by her ability to hone in on the legal issues that a particular set of facts poses and to explain that to us and our clients."

Feedback from a client, Legal 500, 2022

"Elke Duden has been exceptional in her confident advice, great stakeholder management, depth of understanding and flexibility."

Feedback from a client, Legal 500, 2022

Lidmaatschappen en functies

 • Bestuurslid BePLA
 • Lid IPEBLA
 • Lid PensioPlus
 • Lid van de Employment Lawyers Association Antwerp
Meer Minder

Publicaties

 • Arbeidsrechtelijke, sociaalzekerheidsrechtelijke en pensioenaspecten bij bedrijfsovernames, Kluwer, 2010
 • De Wet Aanvullende Pensioenen is 10 jaar oud: De Belgian Pension Lawyers Association maakte een balans op, Kluwer 2014
Meer Minder

Opleidingen

 • 2008 - Leerstoel pensioenrecht (KUL Leuven)
 • 2002 - The London School of Economics and Political Science (LSE)
 • 2001 - Inschrijving aan de balie van Antwerpen
 • 1997 - Inschrijving aan de balie van Brussel
 • 1997 - Universiteit Antwerpen (Master in de rechten)
Meer Minder

Feed

24/03/2022
Op­na­me HR we­bi­nar se­ries
Be­kijk de op­na­me van on­ze op­lei­din­gen in het ar­beids­recht.
17/03/2022
Mijn werk­ne­mer is ziek: wat nu?
Wij ver­wel­ko­men u graag tij­dens on­ze nieu­we on­li­ne op­lei­dings­cy­clus. De ses­sies zul­len door­gaan van 13.00 tot 14.00 uur op de vol­gen­de da­ta:18/11/2021 09/12/2021 18/01/2022 17/03/2022 Pro­gram­ma  In­schrij­vings­geld...
18/01/2022
Kan ik door­wer­ken na de pen­si­oen­leef­tijd en wat ge­beurt er met mijn ver­de­re...
Wij ver­wel­ko­men u graag tij­dens on­ze nieu­we on­li­ne op­lei­dings­cy­clus. De ses­sies zul­len door­gaan van 13.00 tot 14.00 uur op de vol­gen­de da­ta: 18/01/2022 17/02/2022 Pro­gram­ma  In­schrij­vings­geld :...
09/12/2021
Mijn werk­ne­mer start een start-up: wat nu?
Wij ver­wel­ko­men u graag tij­dens on­ze nieu­we on­li­ne op­lei­dings­cy­clus. De ses­sies zul­len door­gaan van 13.00 tot 14.00 uur op de vol­gen­de da­ta: 09/12/2021 18/01/2022 17/02/2022 Pro­gram­ma  In­schrij­vings­geld...
22/06/2021
HR tran­si­tie­plan
SES­SI­ON EN FRAN­ÇAIS­Vraag u zich af hoe u uw per­so­neel op de best mo­ge­lij­ke ma­nier te­rug naar het werk laat ko­men nu de CO­VID-maat­re­ge­len lang­zaam aan ver­soe­peld zul­len wor­den? Wilt u we­ten wel­ke nieu­we...
27/05/2021
Ar­beids­rech­te­lij­ke, so­ci­aal ze­ker­heids­rech­te­lij­ke en pen­si­oen­as­pec­ten -...
 me­di­um­De glo­ba­li­se­ring leidt er­toe dat veel Bel­gi­sche on­der­ne­min­gen deel uit­ma­ken van een dy­na­mi­sche groep die in­ter­na­ti­o­naal wordt ge­stuurd. De aan de glo­ba­li­se­ring ver­bon­den be­drijfs­ri­si­co’s ge­ven...
23/06/2020
We­bi­nar: Wat is de im­pact van de co­rona­cri­sis op uw aan­vul­lend pen­si­oen?
De Co­rona­cri­sis heeft een im­pact ge­had op zeer veel as­pec­ten van het da­ge­lijk­se le­ven.Werk­ne­mers zijn of wa­ren tij­de­lijk werk­loos, na­men ex­tra va­kan­tie op of wer­den ziek.  Bent u zich be­wust van het...
16/06/2020
We­bi­nar: De mo­da­li­tei­ten voor be­ëin­di­ging van ar­beids­over­een­kom­sten in...
In de na­sleep van de CO­VID-19 ge­zond­heids­cri­sis zien ver­schil­len­de werk­ge­vers zich zo­wel in Bel­gië als we­reld­wijd he­laas ge­nood­zaakt om één of meer­de­re ar­beids­over­een­kom­sten te be­ëin­di­gen.   Het...
29/04/2020
On­der­gaat het over­heids­per­so­neel een ge­zond­heids­cri­sis?
Op 4 mei 2020 mo­gen de niet-es­sen­ti­ë­le be­drij­ven, die op 3 mei moesten slui­ten om­dat ze ‘so­ci­al dis­tan­cing’ on­vol­doen­de kon­den ga­ran­de­ren, op­nieuw op­star­ten op voor­waar­de dat zij een reeks ge­zond­heids­maat­re­ge­len...
05/03/2020
CO­RO­NA-VI­RUS : prak­ti­sche gids met com­mer­ci­ë­le en ju­ri­di­sche to­pics/aan­be­ve­lin­gen
We heb­ben de­ze prak­ti­sche gids op­ge­steld om de ju­ri­di­sche teams van on­der­ne­min­gen bij te staan in de aan­pak van de uit­da­gin­gen waar­mee ze ge­con­fron­teerd wor­den bij de snel­le en we­reld­wij­de ver­sprei­ding...
12/07/2019
De lo­ka­le over­he­den in het Waal­se Ge­west heb­ben tot 31 ok­to­ber 2019 de...
De Waal­se lo­ka­le over­he­den heb­ben tot 31 ok­to­ber 2019 de tijd om een over­een­komst te slui­ten met be­trek­king tot het aan­vul­lend pen­si­oen van hun con­trac­tu­e­le amb­te­na­ren en te ge­nie­ten van een fi­nan­ci­eel...