Home / Juristen / Benoît Vandervelde
De foto van Benoît Vandervelde

Benoît Vandervelde

Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels

Benoît is gespecialiseerd in het bank- en financieel recht, alsook in verzekeringsregelgeving. Hij adviseert voornamelijk kredietnemers- en verleners inzake financiële transacties, onder meer in acquisition finance , gesyndiceerde kredieten, real estate finance, schuldherstructurering, etc.

Benoît adviseert daarnaast financiële instellingen (banken, beleggingsfondsen, beleggingsondernemingen, verzekeringsondernemingen, pensioenfondsen, betalingsinstellingen) en publieke overheden, en dit zowel in de loop van hun werkzaamheden (effectisering, kapitaalmarkttransacties, beleggingsproducten, aansprakelijkheid) als in hun relatie met de regelgevende en toezichthoudende instanties (aanvraag en verlening van vergunningen, prudentiële vereisten, fusies en overnames). Hij wordt verder vaak geraadpleegd door gereglementeerde ondernemingen inzake regulatoire- en compliance vereisten. Benoît beschikt tevens een grondige ervaring in het bijstaan en adviseren van gereglementeerde ondernemingen bij het overdragen en ontwikkelen van hun activiteiten in België naar aanleiding van Brexit.

Benoît maakte gedurende drie maanden ook deel uit van het banking en finance team van CMS Londen.

Benoît wordt vaak geprezen als “really pragmatic”, en “he understands immediately what clients need and helps out straight away.” Daarnaast werd hij in Chambers (2019) vermeld als “up and coming”.

Meer Minder

“One client admires the 'very proactive and to the point' lawyer for his brevity and timeliness, adding: "He gives concise but no-nonsense advice and keeps well to agreed timeframes.“

Feedback from a client about Benoît Vandervelde – Chambers Global, 2019 (Banking & Finance)

"The firm is 'Very proactive, able to move the files on and work at a fast pace to produce clear and helpful advice.'"

Feedback from a client about the department - Chambers Europe, 2018 (Banking & Finance)

Relevante ervaring

 • Regelmatig bijstaan van kredietnemers en -verleners bij grensoverschrijdende LMA-transacties, onder meer het opstellen en onderhandelen van LMA kredietovereenkomsten, overeenkomsten tussen schuldeisers en financiële zekerheidsovereenkomsten (garantieovereenkomsten met beperkingsclausule en pandovereenkomsten op ondernemingen, -handelsvorderingen, -banktegoeden, - aandelen, etc.), inclusief het afleveren van legal opinions.
 • Adviseren van verschillende Britse verzekeringsbemiddelaars bij het opmaken en implementeren van hun Brexit-strategie, onder meer het verlenen van bijstand bij het aanvragen van vergunningen bij de FSMA.
 • Adviseren van Aedefica in het kader van een kapitaalmarkttransactie (€ 150.000.000 treasury note programma) gearrangeerd door Belfius Bank en BNP Paribas Fortis. Het uitgifteprogramma werd gestructureerd als mix van kort- en middellang lopende treasury notes.
 • Adviseren van een Belgische Fintech-onderneming die zich toespitst als liquiditeitsverschaffer binnen de cryptovalutamarkt. Onze inzet bestond voornamelijk uit het opstellen en onderhandelen van verschillende cryptovaluta-gedenomineerde kredietovereenkomsten, in het bijzonder rekening houdend met de specifieke eigenschappen van dergelijk nieuwe valuta (escrow wallets, zogenaamde smart contracts, etc).
 • Bijstaan van een van de grootste Zwitserse privébanken bij het opzetten en de marketing van een online fondsplatform. Het platform centraliseert tot 100,000 verschillende investeringsfondsen, gericht aan professionele investeerders en lokale fondsverdelers wereldwijd, zowel voor eigen investeringen als voor herverpakking in fund of funds of fonds-gelinkte polissen. Onze bijstand bestond uit advies op het vlak van alternatieve investeringsfondsen, en bijstand in het kader van de regels rond complexe investeringsdiensten (MiFID).
 • Assistentie van een Belgische bank inzake vier afzonderlijke effectiseringsprogramma’s van twee van de grootste metallurgische groepen wereldwijd (€ 140.000.000 en € 150.000.000), een wereldwijde cementgroep (€ 250.000.000) en een wereldleider in het zeevervoer van containers (€ 51.000.000).
Meer Minder

Opleidingen

 • 2004 - Université Catholique de Louvain, UCL (Licenciaat in de rechten)
 • 2004 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
Meer Minder

Publicaties

 • « Equity line transactions : une nouvelle technique de financement pour les sociétés cotées ? », met V. Dirckx, Droit Bancaire et Financier, 2015/III, p.187
 • "Fusions de banques et cessions d’activités bancaires", in 20 jaar Bankwet, Anthémis, 2013
 • "Pensions complémentaires", B. Vandervelde (gereglementeerde- en levensverzekerings- aspecten) met G. Chuffart, Salaires, Kluwer, 2011, 106 p.
 • "L’offre conjointe et les services Financiers" in De nieuwe wet marktpraktijen en consumentenbescherming : volledig overzicht van oud en nieuw, Larcier, 2010
 • "La conversion de dette en capital : un remède dans le cadre des restructurations de crédit", met Arnaud Van Oekel, Forum Financier/Droit bancaire et financier 2009/VI
Meer Minder
18/12/2017
Het nieu­we Bel­gi­sche stel­sel van za­ke­lij­ke ze­ker­he­den...
June 2018
CMS in­tro­du­ces Pri­va­te Pla­ce­ments on­li­ne Ques­ti­on­nai­re

Feed

Toon alleen
CMS Ex­pert Gui­de to Co­ro­na­vi­rus Re­la­ted Lo­an Mo­ra­to­ri­ums
21 nov. 18
Last call: wie voor 1 ja­nu­a­ri 2018 hou­der was van een pand op de han­del­zaak;...
Het is on­der­tus­sen bij­na een jaar ge­le­den dat de Wet van 11 ju­li 2013 tot wij­zi­ging van het Bur­ger­lijk Wet­boek wat de za­ke­lij­ke ze­ker­he­den op roe­ren­de goe­de­ren be­treft en tot op­hef­fing van di­ver­se be­pa­lin­gen...
05/02/2020
Nieu­we ven­noot bij CMS Bel­g­ïe
CMS Ex­pert Gui­de to Pas­spor­ting (UCITS)
11/06/2019
In­voe­ring van een "ban­kiers­eed" in Bel­gië
27/05/2019
BU­RIED IN THE FI­NE PRINT: re­cen­te wij­zi­ging van het...
30/01/2019
Be­noît Van­der­vel­de be­noemd als As­so­ci­a­te Part­ner
30/11/2018
No­vem­ber 2018 News­let­ter
26/10/2018
Oc­to­ber 2018 News­let­ter
28/09/2018
Sep­tem­ber 2018 News­let­ter
22/06/2018
Ju­ne 2018 News­let­ter
24/05/2018
May 2018 News­let­ter