Home / Advocaten / Benoît Vandervelde
Portret van Benoît Vandervelde

Benoît Vandervelde

Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels

Benoît is gespecialiseerd in het bank- en financieel recht, alsook in verzekeringsregelgeving. Hij adviseert voornamelijk kredietnemers- en verleners inzake financiële transacties, onder meer in acquisition finance , gesyndiceerde kredieten, real estate finance, schuldherstructurering, etc.

Benoît adviseert daarnaast financiële instellingen (banken, beleggingsfondsen, beleggingsondernemingen, verzekeringsondernemingen, pensioenfondsen, betalingsinstellingen) en publieke overheden, en dit zowel in de loop van hun werkzaamheden (effectisering, kapitaalmarkttransacties, beleggingsproducten, aansprakelijkheid) als in hun relatie met de regelgevende en toezichthoudende instanties (aanvraag en verlening van vergunningen, prudentiële vereisten, fusies en overnames). Hij wordt verder vaak geraadpleegd door gereglementeerde ondernemingen inzake regulatoire- en compliance vereisten. Benoît beschikt tevens een grondige ervaring in het bijstaan en adviseren van gereglementeerde ondernemingen bij het overdragen en ontwikkelen van hun activiteiten in België naar aanleiding van Brexit.

Benoît maakte gedurende drie maanden ook deel uit van het banking en finance team van CMS Londen.

Benoît wordt vaak geprezen als “really pragmatic”, en “he understands immediately what clients need and helps out straight away.” Daarnaast werd hij in Chambers (2019) vermeld als “up and coming”.

Meer Minder

"Benoît Vandervelde is praised by one client for his "strength not only in the legal regulatory aspect, but also in a commercial and practical sense." The same client also appreciates that he "makes sure things are completed on time." He has a wide range of expertise, assisting borrowers with financing issues, as well as advising public sector clients on COVID-19 support measures. He also acts for financial institutions on regulatory matters."

Chambers Global, 2022

"Benoît Vandervelde is a very efficient and pleasant partner with great know-how in legal finance matters allowing a great work for our bank."

Feedback from a client, Legal 500, 2022

"Benoit knows about the business and its needs. He is very pragmatic in his approach."

Feedback from a client, Legal 500, 2022

"Benoît Vandervelde is an excellent finance lawyer. Benoit is very competent and knowledgeable. He is responsive and adds value by giving succinct legal advice with a keen commercial view."

Feedback from a client, Legal 500, 2022

"Benoit Vandervelde is hands on and thus provides advice which can be applied by companies."

Feedback from a client, Legal 500, 2022

"Benoit Vandervelde is easy to reach, giving short to the point advice and pleasant to work with."

Feedback from a client, Legal 500, 2022

"Benoît Vandervelde is a very efficient and pleasant partner with excellent know-how in real estate matters."

Feedback from a client, Legal 500, 2022

"Benoît Vandervelde is extremely knowledgeable, responsive and collaborative. He takes time to explain complex issues and breaks them down in a way that makes it easy to digest and share with internal stakeholders. We have found him to be extremely helpful on a number of key issues relating to our Belgian entity and European business activities."

Feedback from a client, Legal 500, 2022

Relevante ervaring

 • Regelmatig bijstaan van kredietnemers en -verleners bij grensoverschrijdende LMA-transacties, onder meer het opstellen en onderhandelen van LMA kredietovereenkomsten, overeenkomsten tussen schuldeisers en financiële zekerheidsovereenkomsten (garantieovereenkomsten met beperkingsclausule en pandovereenkomsten op ondernemingen, -handelsvorderingen, -banktegoeden, - aandelen, etc.), inclusief het afleveren van legal opinions.
 • Adviseren van verschillende Britse verzekeringsbemiddelaars bij het opmaken en implementeren van hun Brexit-strategie, onder meer het verlenen van bijstand bij het aanvragen van vergunningen bij de FSMA.
 • Adviseren van Aedefica in het kader van een kapitaalmarkttransactie (€ 150.000.000 treasury note programma) gearrangeerd door Belfius Bank en BNP Paribas Fortis. Het uitgifteprogramma werd gestructureerd als mix van kort- en middellang lopende treasury notes.
 • Adviseren van een Belgische Fintech-onderneming die zich toespitst als liquiditeitsverschaffer binnen de cryptovalutamarkt. Onze inzet bestond voornamelijk uit het opstellen en onderhandelen van verschillende cryptovaluta-gedenomineerde kredietovereenkomsten, in het bijzonder rekening houdend met de specifieke eigenschappen van dergelijk nieuwe valuta (escrow wallets, zogenaamde smart contracts, etc).
 • Bijstaan van een van de grootste Zwitserse privébanken bij het opzetten en de marketing van een online fondsplatform. Het platform centraliseert tot 100,000 verschillende investeringsfondsen, gericht aan professionele investeerders en lokale fondsverdelers wereldwijd, zowel voor eigen investeringen als voor herverpakking in fund of funds of fonds-gelinkte polissen. Onze bijstand bestond uit advies op het vlak van alternatieve investeringsfondsen, en bijstand in het kader van de regels rond complexe investeringsdiensten (MiFID).
 • Assistentie van een Belgische bank inzake vier afzonderlijke effectiseringsprogramma’s van twee van de grootste metallurgische groepen wereldwijd (€ 140.000.000 en € 150.000.000), een wereldwijde cementgroep (€ 250.000.000) en een wereldleider in het zeevervoer van containers (€ 51.000.000).
Meer Minder

Publicaties

 • « Equity line transactions : une nouvelle technique de financement pour les sociétés cotées ? », met V. Dirckx, Droit Bancaire et Financier, 2015/III, p.187
 • "Fusions de banques et cessions d’activités bancaires", in 20 jaar Bankwet, Anthémis, 2013
 • "Pensions complémentaires", B. Vandervelde (gereglementeerde- en levensverzekerings- aspecten) met G. Chuffart, Salaires, Kluwer, 2011, 106 p.
 • "L’offre conjointe et les services Financiers" in De nieuwe wet marktpraktijen en consumentenbescherming : volledig overzicht van oud en nieuw, Larcier, 2010
 • "La conversion de dette en capital : un remède dans le cadre des restructurations de crédit", met Arnaud Van Oekel, Forum Financier/Droit bancaire et financier 2009/VI
Meer Minder

Opleidingen

 • 2004 - Université Catholique de Louvain, UCL (Licenciaat in de rechten)
 • 2004 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
Meer Minder
18/12/2017
Het nieu­we Bel­gi­sche stel­sel van za­ke­lij­ke ze­ker­he­den in 10 vra­gen
De her­vor­ming van het ju­ri­disch stel­sel met be­trek­king tot roe­ren­de za­ke­lij­ke ze­ker­he­den, werd reeds sinds lan­ge tijd ver­wacht. Door de over­gang van het ou­de stel­sel, dat ge­ba­seerd was op de bui­ten­be­zit­stel­ling...
13/06/2018
CMS in­tro­du­ces Pri­va­te Pla­ce­ments on­li­ne Ques­ti­on­nai­re
Pri­va­te pla­ce­ments are in­cre­a­sin­gly being used for debt fun­ding as an al­ter­na­ti­ve to bank fi­nan­cing Find the right one for you! The mar­ket of­fers a lar­ge num­ber of Pri­va­te Pla­ce­ment (PP) pro­ducts...

Feed

22/03/2022
In­schrij­vings­ver­eis­ten voor aan­bie­ders van dien­sten met vir­tu­e­le va­lu­ta
In na­vol­ging van de reeds eer­der ver­sche­nen nieuws­brief om­trent de nieu­we wet die dienst­ver­le­ners van vir­tu­e­le ac­ti­va aan de an­ti­wit­was­wet­ge­ving on­der­werpt, is in­tus­sen even­eens het ko­nink­lijk be­sluit...
21/02/2022
Dienst­ver­le­ners van vir­tu­e­le ac­ti­va wel­dra on­der toe­zicht van de FS­MA
Op 27 ja­nu­a­ri jongst­le­den kwam er een ein­de aan een tijd­perk waar­in het aan­bie­den van dien­sten in ver­band met vir­tu­e­le ac­ti­va geen ge­re­gle­men­teer­de ac­ti­vi­teit was in Bel­gië. Op die da­tum werd im­mers...
21/09/2021
Nieu­we re­gel­ge­ving om­trent pre-mar­ke­ting van fond­sen in Bel­gië
Be­heer­ders van al­ter­na­tie­ve in­stel­lin­gen voor col­lec­tie­ve be­leg­ging (“AICB’s”) die wen­sen na te gaan in hoe­ver­re be­leg­gers open­staan voor een be­paald be­leg­gings­idee of -stra­te­gie, wer­den tot voor...
31/08/2021
Be­stuur­ders van ge­re­gle­men­teer­de on­der­ne­min­gen kun­nen niet lan­ger wor­den...
Tot voor kort kon­den be­stuur­ders van ge­re­gle­men­teer­de on­der­ne­min­gen als zelf­stan­di­ge op­tre­den en te­ge­lij­ker­tijd hun ope­ra­ti­o­ne­le ta­ken als werk­ne­mer ver­vul­len. Die tijd is nu voor­bij. De­ze ken­te­ring is...
06/04/2021
Hoe te vol­doen aan de voor­schrif­ten van de Bel­gi­sche toe­zicht­hou­der in...
Naar aan­lei­ding van de in­wer­king­tre­ding van de Eu­ro­pe­se Ver­or­de­ning be­tref­fen­de in­for­ma­tie­ver­schaf­fing over duur­zaam­heid in de fi­nan­ci­ë­le­dien­sten­sec­tor (“SF­DR”) op 10 maart 2021, heeft de Bel­gi­sche...
16/03/2021
In­wer­king­tre­ding van de Eu­ro­pe­se "duur­zaam­heids"-ver­or­de­ning: wat zijn...
De kern van de Eu­ro­pe­se ver­or­de­ning be­tref­fen­de in­for­ma­tie­ver­schaf­fing over duur­zaam­heid in de fi­nan­ci­ë­le dien­sten­sec­tor ("SF­DR"/"Ver­or­de­ning") is op 10 maart 2021 in wer­king ge­tre­den en, aan de voor­avond...
11/02/2021
Mi­ni­mum­in­houd van “ge­schikt­heids­ver­kla­rin­gen” voor niet-pro­fes­si­o­ne­le cli­ën­ten
Op 26 ja­nu­a­ri, heeft de FS­MA een me­de­de­ling ge­pu­bli­ceerd over de “ge­schikt­heids­ver­kla­ring”. De­ze me­de­de­ling is van be­lang voor ge­re­gle­men­teer­de on­der­ne­min­gen die be­leg­gings­ad­vies ver­strek­ken aan...
06/07/2020
Le­vens­ver­ze­ke­raars ver­plicht om uit­ke­rin­gen snel uit te be­ta­len
Op ba­sis van de aan­be­ve­lin­gen van de Om­buds­man voor Ver­ze­ke­rin­gen - die vaak klach­ten ont­vangt be­tref­fen­de laat­tij­di­ge be­ta­ling van le­vens­ver­ze­ke­rings­con­trac­ten – is re­cen­te­lijk een wet aan­ge­no­men om...
06/02/2020
Nieu­we ven­noot bij CMS Bel­g­ïe
CMS telt een nieu­we ven­noot in Bel­g­ïe Het ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS kon­digt aan dat Be­noît Van­der­vel­de ver­ko­zen werd als ven­noot bin­nen het Bel­gi­sche de­par­te­ment bank­we­zen en fi­nan­ci­ën en dit van­af ja­nu­a­ri...
11/06/2019
In­voe­ring van een "ban­kiers­eed" in Bel­gië
Zo­als in Ne­der­land reeds en­ke­le ja­ren het ge­val is, is Bel­gië van plan een "ban­kiers­eed" in te voe­ren waar­bij de le­den van de bank­sec­tor zich er per­soon­lijk toe ver­bin­den ethi­sche nor­men na te le­ven.De­ze...
27/05/2019
BU­RIED IN THE FI­NE PRINT: re­cen­te wij­zi­ging van het Bur­ger­lijk Wet­boek...
In haar laat­ste week van werk­zaam­he­den voor de na­ken­de ver­kie­zin­gen keur­de de Ka­mer op 25 april laats­le­den nog op de val­reep een eer­der lij­vi­ge “wet hou­den­de di­ver­se fi­nan­ci­ë­le be­pa­lin­gen” (de “Wet”)...
30/01/2019
Be­noît Van­der­vel­de be­noemd als As­so­ci­a­te Part­ner
Het ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS kon­digt aan dat Be­noît Van­der­vel­de be­vor­derd werd tot As­so­ci­a­te Part­ner en dit van­af ja­nu­a­ri 2019. Be­noît, die het kan­toor ver­voeg­de in 2008, heeft een di­plo­ma rech­ten van de...