Home / Juristen / Benoît Vandervelde
Portrait of Benoît Vandervelde

Benoît Vandervelde

Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels

Benoît is gespecialiseerd in het bank- en financieel recht, alsook in verzekeringsregelgeving. Hij adviseert voornamelijk kredietnemers- en verleners inzake financiële transacties, onder meer in acquisition finance , gesyndiceerde kredieten, real estate finance, schuldherstructurering, etc.

Benoît adviseert daarnaast financiële instellingen (banken, beleggingsfondsen, beleggingsondernemingen, verzekeringsondernemingen, pensioenfondsen, betalingsinstellingen) en publieke overheden, en dit zowel in de loop van hun werkzaamheden (effectisering, kapitaalmarkttransacties, beleggingsproducten, aansprakelijkheid) als in hun relatie met de regelgevende en toezichthoudende instanties (aanvraag en verlening van vergunningen, prudentiële vereisten, fusies en overnames). Hij wordt verder vaak geraadpleegd door gereglementeerde ondernemingen inzake regulatoire- en compliance vereisten. Benoît beschikt tevens een grondige ervaring in het bijstaan en adviseren van gereglementeerde ondernemingen bij het overdragen en ontwikkelen van hun activiteiten in België naar aanleiding van Brexit.

Benoît maakte gedurende drie maanden ook deel uit van het banking en finance team van CMS Londen.

Benoît wordt vaak geprezen als “really pragmatic”, en “he understands immediately what clients need and helps out straight away.” Daarnaast werd hij in Chambers (2019) vermeld als “up and coming”.

Meer Minder

“One client admires the 'very proactive and to the point' lawyer for his brevity and timeliness, adding: "He gives concise but no-nonsense advice and keeps well to agreed timeframes.“

Feedback from a client about Benoît Vandervelde – Chambers Global, 2019 (Banking & Finance)

"The firm is 'Very proactive, able to move the files on and work at a fast pace to produce clear and helpful advice.'"

Feedback from a client about the department - Chambers Europe, 2018 (Banking & Finance)

Relevante ervaring

 • Regelmatig bijstaan van kredietnemers en -verleners bij grensoverschrijdende LMA-transacties, onder meer het opstellen en onderhandelen van LMA kredietovereenkomsten, overeenkomsten tussen schuldeisers en financiële zekerheidsovereenkomsten (garantieovereenkomsten met beperkingsclausule en pandovereenkomsten op ondernemingen, -handelsvorderingen, -banktegoeden, - aandelen, etc.), inclusief het afleveren van legal opinions.
 • Adviseren van verschillende Britse verzekeringsbemiddelaars bij het opmaken en implementeren van hun Brexit-strategie, onder meer het verlenen van bijstand bij het aanvragen van vergunningen bij de FSMA.
 • Adviseren van Aedefica in het kader van een kapitaalmarkttransactie (€ 150.000.000 treasury note programma) gearrangeerd door Belfius Bank en BNP Paribas Fortis. Het uitgifteprogramma werd gestructureerd als mix van kort- en middellang lopende treasury notes.
 • Adviseren van een Belgische Fintech-onderneming die zich toespitst als liquiditeitsverschaffer binnen de cryptovalutamarkt. Onze inzet bestond voornamelijk uit het opstellen en onderhandelen van verschillende cryptovaluta-gedenomineerde kredietovereenkomsten, in het bijzonder rekening houdend met de specifieke eigenschappen van dergelijk nieuwe valuta (escrow wallets, zogenaamde smart contracts, etc).
 • Bijstaan van een van de grootste Zwitserse privébanken bij het opzetten en de marketing van een online fondsplatform. Het platform centraliseert tot 100,000 verschillende investeringsfondsen, gericht aan professionele investeerders en lokale fondsverdelers wereldwijd, zowel voor eigen investeringen als voor herverpakking in fund of funds of fonds-gelinkte polissen. Onze bijstand bestond uit advies op het vlak van alternatieve investeringsfondsen, en bijstand in het kader van de regels rond complexe investeringsdiensten (MiFID).
 • Assistentie van een Belgische bank inzake vier afzonderlijke effectiseringsprogramma’s van twee van de grootste metallurgische groepen wereldwijd (€ 140.000.000 en € 150.000.000), een wereldwijde cementgroep (€ 250.000.000) en een wereldleider in het zeevervoer van containers (€ 51.000.000).
Meer Minder

Publicaties

 • « Equity line transactions : une nouvelle technique de financement pour les sociétés cotées ? », met V. Dirckx, Droit Bancaire et Financier, 2015/III, p.187
 • "Fusions de banques et cessions d’activités bancaires", in 20 jaar Bankwet, Anthémis, 2013
 • "Pensions complémentaires", B. Vandervelde (gereglementeerde- en levensverzekerings- aspecten) met G. Chuffart, Salaires, Kluwer, 2011, 106 p.
 • "L’offre conjointe et les services Financiers" in De nieuwe wet marktpraktijen en consumentenbescherming : volledig overzicht van oud en nieuw, Larcier, 2010
 • "La conversion de dette en capital : un remède dans le cadre des restructurations de crédit", met Arnaud Van Oekel, Forum Financier/Droit bancaire et financier 2009/VI
Meer Minder

Opleidingen

 • 2004 - Université Catholique de Louvain, UCL (Licenciaat in de rechten)
 • 2004 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
Meer Minder
18/12/2017
Het nieu­we Bel­gi­sche stel­sel van za­ke­lij­ke ze­ker­he­den in 10 vra­gen
De her­vor­ming van het ju­ri­disch stel­sel met be­trek­king tot roe­ren­de za­ke­lij­ke ze­ker­he­den, werd reeds sinds lan­ge tijd ver­wacht. Door de over­gang van het ou­de stel­sel, dat ge­ba­seerd was op de bui­ten­be­zit­stel­ling...
13 juni 2018
CMS in­tro­du­ces Pri­va­te Pla­ce­ments on­li­ne Ques­ti­on­nai­re
Pri­va­te pla­ce­ments are in­cre­a­sin­gly being used for debt fun­ding as an al­ter­na­ti­ve to bank fi­nan­cing Find the right one for you! The mar­ket of­fers a lar­ge num­ber of Pri­va­te Pla­ce­ment (PP) pro­ducts...

Feed

Toon alleen
06 april 2021
Hoe te vol­doen aan de voor­schrif­ten van de Bel­gi­sche toe­zicht­hou­der in...
Naar aan­lei­ding van de in­wer­king­tre­ding van de Eu­ro­pe­se Ver­or­de­ning be­tref­fen­de in­for­ma­tie­ver­schaf­fing over duur­zaam­heid in de fi­nan­ci­ë­le­dien­sten­sec­tor (“SF­DR”) op 10 maart 2021, heeft de Bel­gi­sche...
16/03/2021
In­wer­king­tre­ding van de Eu­ro­pe­se "duur­zaam­heids"-ver­or­de­ning: wat zijn...
De kern van de Eu­ro­pe­se ver­or­de­ning be­tref­fen­de in­for­ma­tie­ver­schaf­fing over duur­zaam­heid in de fi­nan­ci­ë­le dien­sten­sec­tor ("SF­DR"/"Ver­or­de­ning") is op 10 maart 2021 in wer­king ge­tre­den en, aan de voor­avond...
11 februari 2021
Mi­ni­mum­in­houd van “ge­schikt­heids­ver­kla­rin­gen” voor niet-pro­fes­si­o­ne­le cli­ën­ten
Op 26 ja­nu­a­ri, heeft de FS­MA een me­de­de­ling ge­pu­bli­ceerd over de “ge­schikt­heids­ver­kla­ring”. De­ze me­de­de­ling is van be­lang voor ge­re­gle­men­teer­de on­der­ne­min­gen die be­leg­gings­ad­vies ver­strek­ken aan...
06 juli 2020
Le­vens­ver­ze­ke­raars ver­plicht om uit­ke­rin­gen snel uit te be­ta­len
Op ba­sis van de aan­be­ve­lin­gen van de Om­buds­man voor Ver­ze­ke­rin­gen - die vaak klach­ten ont­vangt be­tref­fen­de laat­tij­di­ge be­ta­ling van le­vens­ver­ze­ke­rings­con­trac­ten – is re­cen­te­lijk een wet aan­ge­no­men om...
05/02/2020
Nieu­we ven­noot bij CMS Bel­g­ïe
CMS telt een nieu­we ven­noot in Bel­g­ïe Het ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS kon­digt aan dat Be­noît Van­der­vel­de ver­ko­zen werd als ven­noot bin­nen het Bel­gi­sche de­par­te­ment bank­we­zen en fi­nan­ci­ën en dit van­af ja­nu­a­ri...
11/06/2019
In­voe­ring van een "ban­kiers­eed" in Bel­gië
Zo­als in Ne­der­land reeds en­ke­le ja­ren het ge­val is, is Bel­gië van plan een "ban­kiers­eed" in te voe­ren waar­bij de le­den van de bank­sec­tor zich er per­soon­lijk toe ver­bin­den ethi­sche nor­men na te le­ven.De­ze...
27/05/2019
BU­RIED IN THE FI­NE PRINT: re­cen­te wij­zi­ging van het Bur­ger­lijk Wet­boek...
In haar laat­ste week van werk­zaam­he­den voor de na­ken­de ver­kie­zin­gen keur­de de Ka­mer op 25 april laats­le­den nog op de val­reep een eer­der lij­vi­ge “wet hou­den­de di­ver­se fi­nan­ci­ë­le be­pa­lin­gen” (de “Wet”)...
30/01/2019
Be­noît Van­der­vel­de be­noemd als As­so­ci­a­te Part­ner
Het ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS kon­digt aan dat Be­noît Van­der­vel­de be­vor­derd werd tot As­so­ci­a­te Part­ner en dit van­af ja­nu­a­ri 2019. Be­noît, die het kan­toor ver­voeg­de in 2008, heeft een di­plo­ma rech­ten van de...
21 november 2018
Last call: wie voor 1 ja­nu­a­ri 2018 hou­der was van een pand op de han­del­zaak;...
Het is on­der­tus­sen bij­na een jaar ge­le­den dat de Wet van 11 ju­li 2013 tot wij­zi­ging van het Bur­ger­lijk Wet­boek wat de za­ke­lij­ke ze­ker­he­den op roe­ren­de goe­de­ren be­treft en tot op­hef­fing van di­ver­se be­pa­lin­gen...
18/12/2017
Het nieu­we Bel­gi­sche stel­sel van za­ke­lij­ke ze­ker­he­den in 10 vra­gen
De her­vor­ming van het ju­ri­disch stel­sel met be­trek­king tot roe­ren­de za­ke­lij­ke ze­ker­he­den, werd reeds sinds lan­ge tijd ver­wacht. Door de over­gang van het ou­de stel­sel, dat ge­ba­seerd was op de bui­ten­be­zit­stel­ling...
31/01/2017
CMS stond ca­pi­ton bij in­za­ke de over­na­me van een meer­der­heids­be­lang in...
Ca­pi­ton - een Duit­se pri­va­te equi­ty-fonds - heeft een over­een­komst ge­slo­ten over de over­na­me van een meer­der­heids­be­lang in Ge­ma­co Group met de hui­di­ge meer­der­heids­aan­deel­hou­der Saf­fel­berg In­vest­ments...