Home / Advocaten / Bertrand Simonart
Portret van Bertrand Simonart

Bertrand Simonart

Advocaat

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels, Spaans

Bertrand is gespecialiseerd in arbeids- en socialezekerheidsrecht. Hij komt tussen in diverse juridische procedures en adviseert cliënten in de verschillende domeinen van het sociaal recht.

Meer Minder

Publicaties

  • G. Chuffart, B. Simonart, « Pensions complémentaires », Kluwer, 2016.
Meer Minder

Docentschappen

  • G. Chuffart, B. Simonart, « Pensions complémentaires », webinar Kluwer, 21 april 2016.
Meer Minder

Opleidingen

  • 2011 - Université Catholique de Louvain, UCL (Master in de Rechten)
  • 2012 - Louvain School of Management, UCL (Master in het Management)
  • 2013 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
Meer Minder

Feed

07/05/2020
De te pres­te­ren op­zeg­gings­ter­mijn tij­dens een pe­ri­o­de van "co­vid-19" tij­de­lij­ke...
Lees­tijd: 2 mi­nu­ten Wat voor­ziet de wet­ge­ving op dit ogen­blik? Ter her­in­ne­ring, de hui­di­ge wet­ge­ving maakt een on­der­scheid tus­sen twee vor­men van tij­de­lij­ke werk­loos­heid: tij­de­lij­ke werk­loos­heid we­gens...
31/05/2017
Wet Pee­ters : tus­sen flexi­bi­li­teit en for­ma­lis­me
De Wet be­tref­fen­de werk­baar en wend­baar werk – ook be­kend als de wet “Pee­ters” - werd ge­pu­bli­ceerd in het Bel­gisch Staats­blad op 15 maart 2017. De­ze wet wil het ar­beids­recht mo­der­ni­se­ren door meer...
30/06/2016
Mo­ti­ve­ring van het ont­slag: wel­ke re­de­nen moe­ten wor­den mee­ge­deeld?
Sinds de in­wer­king­tre­din van CAO nr. 109 van 12 fe­bru­a­ri 2014 be­tref­fen­de de mo­ti­ve­ring van het ont­slag heeft el­ke werk­ne­mer het recht om de re­de­nen van zijn ont­slag te ken­nen, of­wel op zijn ver­zoek...