Home / Advocaten / Karen Dereepere
Portret van Karen Dereepere

Karen Dereepere

Senior Associate

CMS DeBacker
Uitbreidingstraat 2
2600 Antwerpen
België
Talen Nederlands, Engels, Frans

Na meer dan 10 jaar te hebben gewerkt bij het kantoor Tilleman van Hoogenbemt,  waar ze zich specialiseerde in arbeidsrecht, heeft Karen in december 2019 CMS DeBacker vervoegd. 

Karen is gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. Zij staat dagelijks klanten bij in HR aangelegenheden en meer specifiek omtrent beëindiging van arbeidsovereenkomsten, HR policies, beschermde werknemers, stakingen, bonusplannen, herstructureringen, sociale verkiezingen, schijnzelfstandigheid, gezondheid & welzijn op het werk, vragen inzake privacy op de werkvloer,…

Naast haar dagelijks adviespraktijk waarin ze alle aspecten van het individueel en collectief arbeidsrecht behandelt, is Karen gespecialiseerd in het bijstaan van klanten in gerechtelijke procedures die werden opgestart door voormalige medewerkers. Zij treedt dan ook geregeld op als advocaat voor de Belgische (arbeids-)rechtbanken.

Meer Minder

Publicaties

  • Medewerking Randstad Werkpocket Arbeidsrecht
  • Verschillende arbeidsrecht gerelateerde topics in Antwerp Manager Magazine en ZORG Magazine
Meer Minder

Docentschappen

  • Seminarie Vlaams Instituut Vastgoedopleiding, Actualia arbeidsrecht, November 2018
  • Seminarie Peoplesphere Brussel, Wetgeving psychosociale aangelegenheden op de werkvloer, Februari 2014
Meer Minder

Opleidingen

  • 2008 – KU Leuven, Master in Law (Cum Laude)
  • 2008 – Ingeschreven aan de Balie (Antwerpen, België) 
Meer Minder

Feed

24/03/2022
Op­na­me HR we­bi­nar se­ries
Be­kijk de op­na­me van on­ze op­lei­din­gen in het ar­beids­recht.
17/03/2022
Mijn werk­ne­mer is ziek: wat nu?
Wij ver­wel­ko­men u graag tij­dens on­ze nieu­we on­li­ne op­lei­dings­cy­clus. De ses­sies zul­len door­gaan van 13.00 tot 14.00 uur op de vol­gen­de da­ta:18/11/2021 09/12/2021 18/01/2022 17/03/2022 Pro­gram­ma  In­schrij­vings­geld...
18/01/2022
Kan ik door­wer­ken na de pen­si­oen­leef­tijd en wat ge­beurt er met mijn ver­de­re...
Wij ver­wel­ko­men u graag tij­dens on­ze nieu­we on­li­ne op­lei­dings­cy­clus. De ses­sies zul­len door­gaan van 13.00 tot 14.00 uur op de vol­gen­de da­ta: 18/01/2022 17/02/2022 Pro­gram­ma  In­schrij­vings­geld :...
09/12/2021
Mijn werk­ne­mer start een start-up: wat nu?
Wij ver­wel­ko­men u graag tij­dens on­ze nieu­we on­li­ne op­lei­dings­cy­clus. De ses­sies zul­len door­gaan van 13.00 tot 14.00 uur op de vol­gen­de da­ta: 09/12/2021 18/01/2022 17/02/2022 Pro­gram­ma  In­schrij­vings­geld...
22/06/2021
HR tran­si­tie­plan
SES­SI­ON EN FRAN­ÇAIS­Vraag u zich af hoe u uw per­so­neel op de best mo­ge­lij­ke ma­nier te­rug naar het werk laat ko­men nu de CO­VID-maat­re­ge­len lang­zaam aan ver­soe­peld zul­len wor­den? Wilt u we­ten wel­ke nieu­we...
27/05/2021
Ar­beids­rech­te­lij­ke, so­ci­aal ze­ker­heids­rech­te­lij­ke en pen­si­oen­as­pec­ten -...
 me­di­um­De glo­ba­li­se­ring leidt er­toe dat veel Bel­gi­sche on­der­ne­min­gen deel uit­ma­ken van een dy­na­mi­sche groep die in­ter­na­ti­o­naal wordt ge­stuurd. De aan de glo­ba­li­se­ring ver­bon­den be­drijfs­ri­si­co’s ge­ven...
16/06/2020
We­bi­nar: De mo­da­li­tei­ten voor be­ëin­di­ging van ar­beids­over­een­kom­sten in...
In de na­sleep van de CO­VID-19 ge­zond­heids­cri­sis zien ver­schil­len­de werk­ge­vers zich zo­wel in Bel­gië als we­reld­wijd he­laas ge­nood­zaakt om één of meer­de­re ar­beids­over­een­kom­sten te be­ëin­di­gen.   Het...
05/03/2020
CO­RO­NA-VI­RUS : prak­ti­sche gids met com­mer­ci­ë­le en ju­ri­di­sche to­pics/aan­be­ve­lin­gen
We heb­ben de­ze prak­ti­sche gids op­ge­steld om de ju­ri­di­sche teams van on­der­ne­min­gen bij te staan in de aan­pak van de uit­da­gin­gen waar­mee ze ge­con­fron­teerd wor­den bij de snel­le en we­reld­wij­de ver­sprei­ding...