Home / Advocaten / Marie Vandenneucker
Portret van Marie Vandenneucker

Marie Vandenneucker

Advocaat

Contact
CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels

Marie specialiseert zich in het Europese - en het Belgische mededingingsrecht (misbruik van machtspositie, kartels en aanmeldingen van concentraties), alsook in de Europese staatssteunregels. Tijdens haar studies heeft ze een grote belangstelling ontwikkeld voor mededinging in het digitale tijdperk en heeft ze haar thesis geschreven over de impact van prijs algoritmes op collusie.

Ze is sinds 2019 ingeschreven op de lijst van de stagiaires van de Nederlandse orde van advocaten bij de Balie van Brussel.

Marie behaalde een bachelor in rechten aan de UNamur (2016), een master in de rechten aan de KU Leuven (2018) en een LL.M. in rechten met nadruk op het Europese mededingingsrecht aan de University of Edinburgh (2019).

Ze behandelt dossiers in het Frans, Nederlands en Engels.

Ze vervoegde CMS in 2019.

Meer Minder

Publicaties

  •  M. VANDENNEUCKER & A. LEPIECE, « Arrêt Sumal : responsabilité civile d’une filiale en raison des pratiques anticoncurrentielles de sa société mère », JDE, 2022/02, n° 286, p. 60;
  • M. VANDENNEUCKER & A. LEPIECE, « Arrêt « Volvo » : compétence en matière d’action en réparation du dommage causé par une infraction à l’article 101 TFUE », JDE, 2021/12, n° 284, p. 468;
  • M. VANDENNEUCKER & A. LEPIECE, « Le cadre européen applicable aux aides d’Etat dans le contexte de la crise du COVID-19 », Revue de Droit commercial, 2020/12; 
  • M. VANDENNEUCKER & A. LEPIECE, « Arrêt Otis : l’action en réparation pour toute personne ayant subi un préjudice indirect à la suite d’un cartel », JDE, 2020/04, n° 268, p. 167;
  • M. VANDENNEUCKER & R. ALDERWEIRELDT, « Google: the record fine », Competition Law Insight, 19/11/2019.
Meer Minder

Opleidingen

  • 2019 - Toegelaten tot de Brusselse Nederlandstalige Balie 
  • 2019 - The University of Edinburgh, UoE - Schotland (LL.M. in Law focusing on European Competition Law)
  • 2018 - The University of Sheffield - Verenigd Koninkrijd (Erasmus)
  • 2018 - Katholieke Universiteit Leuven, KU Leuven - Belgium (Master in de rechten)
Meer Minder
12/05/2022
10 key as­pects of the re­vi­sed EU com­pe­ti­ti­on law in the field of dis­tri­bu­ti­on...
The new Ver­ti­cal Block Exemp­ti­on Re­gu­la­ti­on (VBER) and the new ac­com­pan­ying Ver­ti­cal Gui­de­li­nes (VGL) we­re pu­blis­hed on 10 May 2022. The new VBER will en­ter in­to for­ce on 1 Ju­ne 2022 and ap­ply for the next twel­ve ye­ars. The new VBER/VGL in­tro­du­ce sev

Feed

21/04/2020
CO­VID-19: de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie geeft toe­stem­ming voor de Bel­gi­sche waar­bor­g­re­ge­lin­gen
De eer­ste Bel­gi­sche steun­re­ge­lin­gen aan­ge­meld bij de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie sinds het be­gin van de CO­VID-19-cri­sis wer­den door de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie goed­ge­keurd. De Com­mis­sie heeft op 9 april 2020 toe­stem­ming...
27/09/2019
Fi­nan­ci­ë­le steun te ver­le­nen aan de lid­sta­ten en Eu­ro­pe­se be­drij­ven in...
Een Brexit zon­der ak­koord zal be­lang­rij­ke ge­vol­gen heb­ben op de eco­no­mie, de ar­beids­markt en de open­ba­re fi­nan­ci­ën van de lid­sta­ten die nau­we fi­nan­ci­ë­le en han­dels­be­trek­kin­gen heb­ben met het Ver­e­nigd...