Home / Juristen / Olivier Querinjean
Picture of Olivier Querinjean

Olivier Querinjean

Partner
Lid van de groep fiscaal recht

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels, Duits

Olivier is gespecialiseerd in vennootschapsbelastingen, meer bepaald in de reorganisatie of herstructurering van vennootschappen en in grensoverschrijdende transacties. Hij geeft cliënten - zowel nationale als internationale - advies bij fusies en overnames, overdrachten, aankoop van stock en activa, de omruiling van aandelen, MBO’s, LBO’s, joint ventures en spin-offs en hij onderhandelt akkoorden met de fiscale administratie onder meer bij herstructureringen. Hij geeft ook advies over de fiscale aspecten van werknemersparticipaties.

Daarnaast treedt hij ook op in fiscale geschillen.

Meer Minder

Relevante ervaring

 • Opstelling van allerhande structuren van vermogensplanning in een internationale context
 • Assistentie van een belangrijke Franse leverancier van milieudiensten in verband met de organisatie, het beleid en de structuur van haar Belgische financiële entiteit
 • Adviesverlening aan een zinkproducent, gebaseerd in het Verenigd Koninkrijk, bij de opstarting en de toepassing van transfer pricing procedures en de onderhandeling van een tax ruling
 • Assistentie van een belangrijke suikerproducent bij de indirecte overname van verschillende stijfseleenheden in Europa, met fiscale optimalisatie
 • Adviesverlening aan verschillende verzekeringsmaatschappijen voor de herstructurering van hun Belgische activiteiten
Meer Minder

Opleidingen

 • 2000 - Université Catholique de Louvain, UCL (Licentiaat in de rechten)
 • 2001 - Ecole Supérieure des Sciences Fiscales, ESSF (Speciale licentie in fiscaal recht)
 • 2001 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
Meer Minder

Lidmaatschappen

 • Lector bij de Chambre Belge des Comptables, Experts Comptables et Conseils Fiscaux
 • Lector bij FUCAM (CEFIAD)
Meer Minder

Publicaties

 • Olivier heeft verschillende artikelen geschreven in verband met fiscaal recht
Meer Minder

Expertise

Feed

Toon alleen
29/09/2017
Sep­tem­ber 2017 News­let­ter
12 mei 20
In­te­res­taf­trek­be­per­king: de im­pact van spe­ci­fie­ke be­ta­lings­voor­waar­den...
Op 5 mei 2020 heeft de Al­ge­me­ne Ad­mi­ni­stra­tie van de Fis­ca­li­teit een ad­den­dum (cir­cu­lai­re 2020/C/62) bij de cir­cu­lai­re 2019/C/89 ge­voegd met be­trek­king tot de “grand­fa­thering” - clau­su­le in het ka­der...
31/03/2017
May 2017 News­let­ter
07 apr. 20
Co­ro­na­vi­rus cri­sis: voor­ont­werp drin­gen­de fis­ca­le maat­re­ge­len goed­ge­keurd
De mi­nis­ter­raad keurt op voor­stel van mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën een voor­ont­werp van wet goed dat ver­schil­len­de drin­gen­de fis­ca­le be­pa­lin­gen ten ge­vol­ge van de CO­VID-19-pan­de­mie om­vat. Het voor­ont­werp heeft...
CMS Ex­pert Gui­de to Trans­fer Pri­cing Do­cu­men­ta­ti­on...
30 mrt. 20
Co­ro­na­vi­rus cri­sis: fis­ca­le vrij­stel­ling op waar­de­ver­min­de­rin­gen van...
Het Bel­gisch Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën heeft een Cir­cu­lai­re uit­ge­vaar­digd (Circ. 2020/C/45 van 23 maart 2020) om een bij­ko­men­de steun­maat­re­gel aan te bie­den aan pro­fes­si­o­ne­le be­las­ting­plich­ti­gen die ver­re­gaan­de...
CMS Ex­pert Gui­de to Trans­fer Pri­cing
20 mrt. 20
Co­ro­na­vi­rus cri­sis - fis­ca­le steun­maat­re­ge­len 
De co­ro­na­vi­rus cri­sis heeft ver­re­gaan­de eco­no­mi­sche ge­vol­gen. Daar­om be­slis­te de Bel­gi­sche over­heid om on­der­ne­min­gen en par­ti­cu­lie­ren ver­schil­len­de fis­ca­le steun­maat­re­ge­len aan te bie­den. De ge­no­men fis­ca­le...
30/11/2016
No­vem­ber 2016 News­let­ter
12 dec. 19
De wet tot om­zet­ting van de Richt­lijn 2018/822 met be­trek­king tot...
De re­cent aan­ge­no­men wet be­oogt de om­zet­ting van richt­lijn 2018/822 van 25 mei 2018 wat be­treft de ver­plich­te au­to­ma­ti­sche uit­wis­se­ling van in­lich­tin­gen op be­las­ting­ge­bied met be­trek­king tot mel­dings­plich­ti­ge...
28/10/2016
Oc­to­ber 2016 News­let­ter
30/09/2016
Sep­tem­ber 2016 News­let­ter