Home / Advocaten / Olivier Querinjean
Portret van Olivier Querinjean

Olivier Querinjean

Partner
Lid van de groep fiscaal recht

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Duits, Engels, Frans, Nederlands

Olivier is gespecialiseerd in vennootschapsbelastingen, meer bepaald in de reorganisatie of herstructurering van vennootschappen en in grensoverschrijdende transacties. Hij geeft cliënten - zowel nationale als internationale - advies bij fusies en overnames, overdrachten, aankoop van stock en activa, de omruiling van aandelen, MBO’s, LBO’s, joint ventures en spin-offs en hij onderhandelt akkoorden met de fiscale administratie onder meer bij herstructureringen. Hij geeft ook advies over de fiscale aspecten van werknemersparticipaties.

Daarnaast treedt hij ook op in fiscale geschillen.

Meer Minder

"Highly educated professionals with a lot of attention to details. I have been working with Olivier Querinjean since 2014 and always very happy to work with him on very different kind of subjects."

Feedback from a client, Legal 500, 2022

Relevante ervaring

 • Opstelling van allerhande structuren van vermogensplanning in een internationale context
 • Assistentie van een belangrijke Franse leverancier van milieudiensten in verband met de organisatie, het beleid en de structuur van haar Belgische financiële entiteit
 • Adviesverlening aan een zinkproducent, gebaseerd in het Verenigd Koninkrijk, bij de opstarting en de toepassing van transfer pricing procedures en de onderhandeling van een tax ruling
 • Assistentie van een belangrijke suikerproducent bij de indirecte overname van verschillende stijfseleenheden in Europa, met fiscale optimalisatie
 • Adviesverlening aan verschillende verzekeringsmaatschappijen voor de herstructurering van hun Belgische activiteiten
Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

 • Lector bij de Chambre Belge des Comptables, Experts Comptables et Conseils Fiscaux
 • Lector bij FUCAM (CEFIAD)
Meer Minder

Publicaties

 • Olivier heeft verschillende artikelen geschreven in verband met fiscaal recht
Meer Minder

Opleidingen

 • 2000 - Université Catholique de Louvain, UCL (Licentiaat in de rechten)
 • 2001 - Ecole Supérieure des Sciences Fiscales, ESSF (Speciale licentie in fiscaal recht)
 • 2001 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
Meer Minder

Expertise

Feed

01/08/2022
Fis­ca­le her­vor­ming: de mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën heeft zijn plan ge­pre­sen­teerd
De mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën heeft zijn plan voor­ge­steld voor de fis­ca­le her­vor­ming die over de ko­men­de 10 jaar zou wor­den ge­spreid. Het aan­ge­ge­ven doel van de her­vor­ming is de druk op de be­las­ting op ar­beid...
10/01/2022
Bij­zon­de­re be­las­ting­re­ge­ling voor bui­ten­land­se ka­der­le­den en bui­ten­land­se...
De nieu­we wet­ge­ving tot im­ple­men­ta­tie van een nieu­we bij­zon­de­re be­las­ting­re­ge­ling voor bui­ten­land­se ka­der­le­den en on­der­zoe­kers, die wij reeds be­spra­ken in ons eA­lert van 25 no­vem­ber (Bij­zon­de­re be­las­ting­re­ge­ling...
25/11/2021
Bij­zon­de­re be­las­ting­re­ge­ling voor bui­ten­land­se ka­der­le­den: nieu­we re­ge­ling...
Een wets­voor­stel om de bij­zon­de­re be­las­ting­re­ge­ling voor bui­ten­land­se ka­der­le­den van­af 1 ja­nu­a­ri 2022 te her­vor­men, wordt mo­men­teel on­der­zocht bij de Ka­mer. De hoofd­lij­nen er­van, die tot dus­ver nog niet...
11/01/2021
Wets­ont­werp hou­den­de de in­voe­ring van een nieu­we jaar­lijk­se taks op de...
De Bel­gi­sche re­ge­ring heeft een nieuw wets­ont­werp in­ge­diend hou­den­de de in­voe­ring van een jaar­lijk­se taks op de ef­fec­ten­re­ke­nin­gen. Dit voor­stel is mo­men­teel in be­han­de­ling bij de Ka­mer van volks­ver­te­gen­woor­di­gers...
10/06/2020
3 nieu­we maat­re­ge­len ter be­vor­de­ring van de li­qui­di­teit en sol­va­bi­li­teit...
In het ka­der van de cri­sis ver­oor­zaakt door de CO­VID-19-pan­de­mie, be­vat een wets­voor­stel van 5 ju­ni 2020 drie maat­re­ge­len om de li­qui­di­teit en sol­va­bi­li­teit van on­der­ne­min­gen te be­vor­de­ren.    1°...
12/05/2020
In­te­res­taf­trek­be­per­king: de im­pact van spe­ci­fie­ke be­ta­lings­voor­waar­den...
Op 5 mei 2020 heeft de Al­ge­me­ne Ad­mi­ni­stra­tie van de Fis­ca­li­teit een ad­den­dum (cir­cu­lai­re 2020/C/62) bij de cir­cu­lai­re 2019/C/89 ge­voegd met be­trek­king tot de “grand­fa­thering” - clau­su­le in het ka­der...
16/04/2020
Co­ro­na­vi­rus cri­sis - fis­ca­le steun­maat­re­ge­len (up­da­te)
De co­ro­na­vi­rus cri­sis heeft ver­re­gaan­de eco­no­mi­sche ge­vol­gen. Daar­om be­slis­te de Bel­gi­sche over­heid om on­der­ne­min­gen en par­ti­cu­lie­ren ver­schil­len­de fis­ca­le steun­maat­re­ge­len aan te bie­den. De ge­no­men fis­ca­le...
07/04/2020
Co­ro­na­vi­rus cri­sis: voor­ont­werp drin­gen­de fis­ca­le maat­re­ge­len goed­ge­keurd
De mi­nis­ter­raad keurt op voor­stel van mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën een voor­ont­werp van wet goed dat ver­schil­len­de drin­gen­de fis­ca­le be­pa­lin­gen ten ge­vol­ge van de CO­VID-19-pan­de­mie om­vat. Het voor­ont­werp heeft...
30/03/2020
Co­ro­na­vi­rus cri­sis: fis­ca­le vrij­stel­ling op waar­de­ver­min­de­rin­gen van han­dels­vor­de­rin­gen
Het Bel­gisch Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën heeft een Cir­cu­lai­re uit­ge­vaar­digd (Circ. 2020/C/45 van 23 maart 2020) om een bij­ko­men­de steun­maat­re­gel aan te bie­den aan pro­fes­si­o­ne­le be­las­ting­plich­ti­gen die ver­re­gaan­de...
12/12/2019
De wet tot om­zet­ting van de Richt­lijn 2018/822 met be­trek­king tot mel­dings­plich­ti­ge...
De re­cent aan­ge­no­men wet be­oogt de om­zet­ting van richt­lijn 2018/822 van 25 mei 2018 wat be­treft de ver­plich­te au­to­ma­ti­sche uit­wis­se­ling van in­lich­tin­gen op be­las­ting­ge­bied met be­trek­king tot mel­dings­plich­ti­ge...
28/02/2013
Co­me­os e-com­mer­ce Uni­ver­si­ty (28/2)
In twee hal­ve da­gen ge­ven 5 top­ad­vo­ca­ten van het ver­maar­de CMS De­Bac­ker je vor­ming en be­ge­lei­ding bij de vol­gen­de ju­ri­di­sche on­der­de­len:e-com­mer­ce wet­ge­ving, dis­tri­bu­tie- en con­cur­ren­tie­recht­markt­prak­tij­ken...
26/02/2013
Co­me­os e-com­mer­ce Uni­ver­si­ty (26/2)
In twee hal­ve da­gen ge­ven 5 top­ad­vo­ca­ten van het ver­maar­de CMS De­Bac­ker je vor­ming en be­ge­lei­ding bij de vol­gen­de ju­ri­di­sche on­der­de­len:e-com­mer­ce wet­ge­ving, dis­tri­bu­tie- en con­cur­ren­tie­recht­markt­prak­tij­ken...