Home / Juristen / Pierre-Axel Chabot
De foto van Pierre-Axel Chabot

Pierre-Axel Chabot

Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Engels, Nederlands

Pierre-Axel is gespecialiseerd in de vastgoedsector waarin hij vele Belgische en buitenlandse zakenpartners, waaronder investeerders, eigenaars, opdrachtgevers of financiers, adviseert. Zijn werk bestaat vooral uit het onderhandelen bij akten van overdracht voor vastgoed, overeenkomsten voor de aankoop van aandelen, partnerschapsovereenkomsten, huurovereenkomsten voor kantoren en detailhandel, bouwcontracten of zaken betreffende vastgoedfinanciering. Hij adviseert zijn cliënten ook bij geschillen in vastgoed- en bouwprojecten. Pierre-Axel heeft ook specifieke vakkennis in de hotelsector.

Meer Minder

Pierre-Axel Chabot truly knows and understands real estate from an investor perspective. He is a very tough negotiator

Legal 500, 2020

Pierre-Axel Chabot receives praise for being "very clear in terms of explaining legal concepts," and striking "a very good balance between legal and commercial."

Chambers 2020

"the real estate group’s ‘local experience, connections and insights are invaluable’"

Feedback about the Real Estate department - Legal 500

"I would recommend CMS in connection to real estate in Belgium. We are fully satisfied with the level of service for real estate matters and the response time is good."

Feedback from a client about the Real Estate department, Chambers Europe

“Iemand die tot het uiterste gaat om ons uitstekend strategisch advies en achtergrondinformatie te geven die gevolgen kunnen hebben voor onze zaak; hierbij is hij altijd initiatiefrijk en begripvol.”

Chambers Europe - 2012

Relevante ervaring

 • Een grote Britse investeringsmaatschappij adviseren over de aankoop van een grote sport- en vrijetijdsclub in Ukkel, Brussel, en over de verhuur ervan aan de operator
 • Aankoop van een steengroeve in Wallonië voor een toonaangevende, wereldwijde producent van industriële mineralen
 • Een toonaangevend Amerikaans bedrijf voor elektronische handel en cloud computing adviseren bij het verhuizen/renoveren van verschillende Europese kantoren van het bedrijf
 • Verkoop van een vroegere industriële standplaats in Brussel voor de herontwikkeling ervan in een multifunctioneel project van ongeveer 45.000 vierkante meter
 • Een bekende eigendomverstrekker adviseren over de financiering van verscheidene aankopen van vastgoed en de ontwikkeling ervan
 • Verscheidene toonaangevende Europese detailhandelaars bijstaan tijdens het verwerven van bekendheid op de Belgische markt en voor sommigen van hen ook tijdens hun uitbreiding op de internationale markt
 • Overdracht van vervuilde percelen voor de herinrichting van ongeveer 20.000 vierkante meter
Meer Minder

Opleidingen

 • 1998 - Katholieke Universiteit Leuven, KUL (Diploma Rechten)
 • 1998 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
 • 2000 - Vrije Universiteit Brussel, VUB (Master in European business law [Europees vennootschapsrecht])
 • 2005 - Solvay Business School, VUB (Executive programma in vastgoed)
Meer Minder

Lidmaatschappen

 • MRICS
Meer Minder

Publicaties

 • Verscheidene publicaties over vastgoed
Meer Minder
Cor­po­ra­te Re­al Es­ta­te
Our re­al strength lies in com­bi­ning our know­led­ge of the com­mer­ci­al pro­per­ty sec­tor with the par­ti­cu­lar skills of spe­ci­a­list la­wy­ers within the firm – such as fi­nan­ce, cor­po­ra­te trans­ac­ti­ons and struc­tu­res...
04/10/2016
CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2016
2015 was ano­ther re­cord year, with the deal va­lue of the Eu­ro­pean in­vest­ment mar­ket rea­ching an un­pre­ce­den­ted high of al­most EUR 250bn. Hig­hest growth was in Ger­ma­ny, whe­re deal va­lu­es we­re al­most EUR...

Feed

Toon alleen
26 april 2018
CMS Re­al Es­ta­te Cam­pus 2018
CMS is very plea­sed to in­vi­te you to the 2018 edi­ti­on of its Re­al Es­ta­te Cam­pus se­mi­nar. This learning and net­wor­king event will ta­ke pla­ce on 26 April 2018 from 8:30 to 13:30. Our re­al es­ta­te team...
04 februari 2020
De her­vor­ming van het goe­de­ren­recht werd goed­ge­keurd
De Ka­mer heeft on­langs, op 30 ja­nu­a­ri 2020, met een­pa­rig­heid van stem­men een wets­voor­stel hou­den­de in­voe­ging van een nieuw Boek 3 “Goe­de­ren” goed­ge­keurd. De­ze mijl­paal vindt plaats in het ka­der van...
09 juni 2016
Re­al Es­ta­te Cam­pus 2016
Deel­na­me­kos­ten 125 €/per­soon voor de cy­clus van 3 op­lei­din­gen (geen ge­deel­te­lij­ke in­schrij­ving mo­ge­lijk). Voor el­ke in­schrij­ving schenkt CMS € 50 aan Sa­muso­ci­al.Het is ons een ge­noe­gen u te mo­gen...
15 september 2016
Re­al Es­ta­te Cam­pus 2016
Deel­na­me­kos­ten 125 €/per­soon voor de cy­clus van 3 op­lei­din­gen (geen ge­deel­te­lij­ke in­schrij­ving mo­ge­lijk). Voor el­ke in­schrij­ving schenkt CMS € 50 aan Sa­muso­ci­al.Het is ons een ge­noe­gen u te mo­gen...
12 mei 2016
Re­al Es­ta­te Cam­pus 2016
Deel­na­me­kos­ten: 125 €/per­soon voor de cy­clus van 3 op­lei­din­gen (geen ge­deel­te­lij­ke in­schrij­ving mo­ge­lijk). Voor el­ke in­schrij­ving schenkt CMS € 50 aan Sa­muso­ci­al.Het is ons een ge­noe­gen u te mo­gen...
20 juni 2013
Re­al Es­ta­te Break­fast Fran­ce
Veel Bel­gi­sche on­der­ne­min­gen die in Frank­rijk ac­tief zijn, wor­den er ge­con­fron­teerd met vast­goed­pro­ble­ma­tie­ken. Ver­schil­len­de pro­mo­to­ren zijn er ac­tief, even­als een aan­tal in­ves­teer­ders in het do­mein...
03 december 2009
Grey to Green
Nous som­mes heu­reux de vous con­vier à la pre­mi­è­re édi­ti­on de no­tre « Re­al Es­ta­te An­nu­al Con­fe­ren­ce ». Cet évè­ne­ment se tien­dra chaque an­née dans le cou­rant de l’au­tom­ne. Son am­bi­ti­on est de...
17/11/2016
Over­view of re­tail lea­se agree­ments in Eu­ro­pe
This gui­de sum­ma­ri­ses the main pro­vi­si­ons ap­pli­ca­ble to re­tail lea­se agree­ments across a num­ber of the prin­ci­pal wes­tern and cen­tral Eu­ro­pean ju­ris­dic­ti­ons.
24/10/2016
CMS Eu­ro­pean Deal Point Stu­dy 2016
• Ster­ke vraag naar kan­toor- en win­kel­ruim­te • Meer con­trac­ten wor­den ge­slo­ten met aan­spra­ke­lijk­heids­be­per­kin­gen en met kor­te­re con­trac­tu­e­le ver­val­ter­mij­nen voor ver­ko­pers • Meer na­ti­o­na­le in­ves­teer­ders...
01/04/2015
March 2015 News­let­ter
The goal of our news­let­ter is to keep you abre­ast of re­cent legal and tax de­vel­op­ments in the va­rious are­as whe­re our firm has re­cog­ni­sed ex­per­ti­se.  Edi­to­ri­al Dear rea­der­Ca­re­ful­ly op­ti­mis­tic - Last...
02/03/2015
Fe­bru­a­ry 2015 News­let­ter
The goal of our news­let­ter is to keep you abre­ast of re­cent legal and tax de­vel­op­ments in the va­rious are­as whe­re our firm has re­cog­ni­sed ex­per­ti­se. Edi­to­ri­al Dear Rea­der,With a bright new year ahead...
13/03/2013
CMS kon­digt eer­ste pan-Eu­ro­pe­se stan­daard groe­ne huur­clau­su­les aan
CMS, voor­aan­staand Eu­ro­pe­se ju­ri­di­sche en fis­ca­le dienst­ver­le­ner, ont­hult op MI­PIM – de in­ter­na­tio-na­le beurs voor on­roe­rend goed in Can­nes - de eer­ste stan­daard groe­ne huur­clau­su­les, toe­pas­baar door­heen...