Home / Juristen / Tom De Cordier
Portrait of Tom De Cordier

Tom De Cordier

Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Nederlands, Frans, Engels

Voor CMS, was Tom werkzaam bij Allen & Overy waar hij zijn carrière begon in oktober 2000, en vervolgens gepromoveerd werd tot senior associate in mei 2007 en counsel in mei 2011.

Tom is een ervaren advocaat met een sterke focus op data privacy wetgeving, technologie, media en communicatie recht, technologie-gerelateerde IP en life sciences.

Hij wordt door cliënten geprezen voor zijn commerciële inzicht en zijn pragmatische en down-to-earth aanpak.

Zijn praktijk omvat een brede waaier van zowel nationale als internationale adviesverlening, transacties en geschillen met betrekking tot de gegevensbescherming, TMC en life sciences.

Tom stond aangeprezen in de meest recente lijst van Legal 500 van de meest vooraanstaande specialisten inzake EU gegevensbescherming. Chambers Europe vermeldde Tom als “Up and coming” in de categorie Technology, Media & Telecommunications in België. Corporate International Magazine prees Tom onlangs als “rijzende ster van het jaar in België” inzake telecommunicatie.

Meer Minder

"Practice head Tom De Cordier is 'knowledgeable' and 'always fast to respond'."

Legal 500, 2020

"Tom DeCordier is the lynchpin to the regulatory team that advises our company and provides exceptional advice in a practical and savvy yet highly ethical manner."

Feedback from a client - Legal 500, 2020

"Tom has a wide practice assisting clients with data protection compliance and domain name issues. He is described by pleased clients as a 'very pragmatic and dedicated lawyer,' who is 'a great person to work with.'"

Chambers Europe, 2020

"The privacy and data protection team is strong on the legal points, very responsive and available and reacts quickly with pragmatic solutions."

Feedback from a client about the department - Legal 500 (Privacy & Data Protection)

Relevante ervaring

  • Van 2012 tot 2014 was Tom een lid van de Europese Raad van Advies van de IAPP (the International Association of Privacy Professionals)
Meer Minder

Opleidingen

  • 1999 - Universiteit Gent, UGent (Master in de rechten)
  • 2000 - Universiteit van London (LL.M. in Computers & Communications)
  • 2000 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
Meer Minder
06 november 2015
Im­pli­ca­ti­ons of a Di­gi­tal Sin­gle Mar­ket
On 16 Oc­to­ber 2015, CMS ho­sted a con­fe­ren­ce on the im­pli­ca­ti­ons of the Eu­ro­pean Com­mis­si­on’s plans to cre­a­te a Di­gi­tal Sin­gle Mar­ket. The con­fe­ren­ce ge­ne­ra­ted me­a­ning­ful dis­cus­si­ons on the true im­pact...
15 april 2016
CMS Net­work Sha­ring Stu­dy 2016
CMS is de­ligh­ted to be pre­sen­ting the se­cond edi­ti­on of its stu­dy on the sha­ring of com­mu­ni­ca­ti­on net­works in the EU and around the world. The first edi­ti­on was high­ly in­flu­en­ti­al and re­cei­ved a gre­at...

Feed

Toon alleen
30 januari 2018
Do­ing bu­si­ness in a da­ta-dri­ven world
Du­ring this se­mi­nar, CMS ex­perts will up­da­te you on the la­test legal de­vel­op­ments about do­ing bu­si­ness in a da­ta-dri­ven world. As you can see be­low, we will deal with ques­ti­ons re­la­ting to com­pe­ti­ti­on...
20 november 2017
Het team ar­ti­fi­ci­ë­le in­tel­li­gen­tie
De le­den van de groep ar­ti­fi­ci­ë­le in­tel­li­gen­tie zijn aan­dach­ti­ge wa­kers van de ont­wik­ke­ling van ar­ti­fi­ci­ë­le in­tel­li­gen­tie bin­nen hun vak­ge­bied. Ze heb­ben een pas­sie voor in­no­va­tie en zijn ge­spe­ci­a­li­seerd...
09 februari 2017
In­for­ma­ti­on Se­cu­ri­ty event
As from May 2018 your or­ga­ni­za­ti­on will ha­ve to com­ply with new and strin­gent da­ta pri­va­cy ru­les. The new ru­les, that are set out in the Ge­ne­ral Da­ta Pro­tec­ti­on Re­gu­la­ti­on (GD­PR), will be ac­com­pa­nied...
18 februari 2016
Nieu­we pri­va­cy­re­gels op komst: wat u als werk­ge­ver moet we­ten en hoe uw...
Uw werk­ne­mers heb­ben be­paal­de pri­va­cy­rech­ten op de werk­vloer. En uw on­der­ne­ming heeft, als werk­ge­ver, be­paal­de ver­plich­tin­gen wan­neer u hun per­soons­ge­ge­vens ge­bruikt. Als ge­volg van een nieu­we Eu­ro­pe­se...
30/09/2015
CMS boost haar TMC/da­ta pro­tec­ti­on/Li­fe Sci­en­ces team met la­te­ra­le aan­winst
Brus­sel – Het in­ter­na­ti­o­na­le ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS maak­te van­daag de aan­stel­ling be­kend van TMC/da­ta pro­tec­ti­on/li­fe sci­en­ces part­ner Tom De Cor­dier die Al­len & Overy ver­laat. Tom De Cor­dier heeft meer...