Home / Advocaten / Tom De Cordier
Portret van Tom De Cordier

Tom De Cordier

Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Nederlands, Frans, Engels

Voor hij CMS vervoegde was Tom werkzaam bij Allen & Overy waar hij zijn carrière begon in 2000. Hij werd gepromoveerd tot senior associate in mei 2007 en tot councel in 2011.  

Tom is een ervaren advocaat met een sterke focus op data privacy wetgeving, technologie, media en communicatie recht, technologie-gerelateerde IP en life sciences.

Hij wordt door cliënten geprezen voor zijn commerciële inzicht en zijn pragmatische en down-to-earth aanpak.

Zijn praktijk omvat een brede waaier van zowel nationale als internationale adviesverlening, transacties en geschillen met betrekking tot de gegevensbescherming, TMC en life sciences.

Tom stond aangeprezen in de meest recente lijst van Legal 500 van de meest vooraanstaande specialisten inzake EU gegevensbescherming. Chambers Europe vermeldde Tom als “Up and coming” in de categorie Technology, Media & Telecommunications in België. Corporate International Magazine prees Tom onlangs als “rijzende ster van het jaar in België” inzake telecommunicatie.

Meer Minder

"broad experience, knowledge of the market, politeness and resourcefulness"

Feedback from a client - Chambers Europe, 2022

"Tom De Cordier knows our organisation, is truly supportive, and understands our business needs and requirements."

Feedback from a client - Legal 500, 2022

Feedback about Tom De Cordier: "I appreciate the down to earth approach, the willingness to underpin advice with context, and most of all willingness to listen, really listen to the points being raised, perhaps in defence of a different viewpoint."

Feedback from a client - Legal 500, 2022

"Practice head Tom De Cordier is 'like a rock in any storm, knowledgeable and responsive and with a good business acumen'."

Feedback from a client - Legal 500, 2021

Publicaties

 • T. DE CORDIER, T. DUBUISSON & J. VAN DAELE, « EU Advocate-General opinion hints Europe’s top court is unlikely to disrupt international data flows in pending decision », 17/07/2020. 
 • T. DE CORDIER & T. DUBUISSON, «Deadline approaching for notifying CCTV cameras to Belgian police», 14/05/2020.
 • T. DE CORDIER & T. DUBUISSON, « EU Cybersecurity Month: When a simple phishing click can severely harm your company », 11/10/2019.
 • T. DE CORDIER & T. DUBUISSON, « Time to update your cookie consent and policy! CJEU says pre-ticked checkboxes are not valid », 02/10/2019.
 • T. DE CORDIER & T. DUBUISSON, « Using social plug-ins on your website? You and the social network will be jointly liable for the data processing »,  31/07/2019.
 • T. DE CORDIER & T. DUBUISSON, « First Belgian GDPR sanction: DPA fines mayor EUR 2,000 », 31/05/2019.
 • T. DE CORDIER & T. DUBUISSON, « EU Advocate General gives Internet cookie opinion that could impact data privacy regs »,  02/04/2019.
 • T. DE CORDIER, A-M. GORIS &  T. DUBUISSON, « Belgium's privacy watchdog publishes guidance on the notions of controller and processor », 17/01/2019.
Meer Minder

Docentschappen

 • 26/05/2020: Webinar “Smart Contracts: From Clauses to Code”, met D. Dobbelaere & F. Dubois.
 • 11/06/2020: Webinar CMS “Digitalisation of the in-House legal team…and what it means for you”, met J. Challoner.
 • 09/09/2020:  Webinar  “Law and Beyond - Digital Transformation: seizing the opportunity whilst avoiding the pitfalls” met S. Viaene & P. Coffyn.
 • 27/10/2020: Webinar “Joint CMS-Marsh webinar : “The Changing Face of Cyber Claims “, met A-S. Coppens.
 • 25/11/2020, Webinar “Data, Data, Data“.
Meer Minder

Opleidingen

 • 2000 - Toegelaten tot de Brusselse Nederlandstalige Balie
 • 2000 - Universiteit van London - Verenigd Koninkrijk (LL.M. in Computers & Communications)
 • 1999 - Universiteit Gent, UGent (Master in de rechten)
Meer Minder
06/11/2015
Im­pli­ca­ti­ons of a Di­gi­tal Sin­gle Mar­ket
On 16 Oc­to­ber 2015, CMS ho­sted a con­fe­ren­ce on the im­pli­ca­ti­ons of the Eu­ro­pean Com­mis­si­on’s plans to cre­a­te a Di­gi­tal Sin­gle Mar­ket. The con­fe­ren­ce ge­ne­ra­ted me­a­ning­ful dis­cus­si­ons on the true im­pact...
15/04/2016
CMS Net­work Sha­ring Stu­dy 2016
CMS is de­ligh­ted to be pre­sen­ting the se­cond edi­ti­on of its stu­dy on the sha­ring of com­mu­ni­ca­ti­on net­works in the EU and around the world. The first edi­ti­on was high­ly in­flu­en­ti­al and re­cei­ved a gre­at...

Feed

26/04/2021
Het team ar­ti­fi­ci­ë­le in­tel­li­gen­tie
De le­den van de groep ar­ti­fi­ci­ë­le in­tel­li­gen­tie zijn aan­dach­ti­ge wa­kers van de ont­wik­ke­ling van ar­ti­fi­ci­ë­le in­tel­li­gen­tie bin­nen hun vak­ge­bied. Ze heb­ben een pas­sie voor in­no­va­tie en zijn ge­spe­ci­a­li­seerd...
30/01/2018
Do­ing bu­si­ness in a da­ta-dri­ven world
Du­ring this se­mi­nar, CMS ex­perts will up­da­te you on the la­test legal de­vel­op­ments about do­ing bu­si­ness in a da­ta-dri­ven world. As you can see be­low, we will deal with ques­ti­ons re­la­ting to com­pe­ti­ti­on...
09/02/2017
In­for­ma­ti­on Se­cu­ri­ty event
As from May 2018 your or­ga­ni­za­ti­on will ha­ve to com­ply with new and strin­gent da­ta pri­va­cy ru­les. The new ru­les, that are set out in the Ge­ne­ral Da­ta Pro­tec­ti­on Re­gu­la­ti­on (GD­PR), will be ac­com­pa­nied...
18/02/2016
Nieu­we pri­va­cy­re­gels op komst: wat u als werk­ge­ver moet we­ten en hoe uw...
Uw werk­ne­mers heb­ben be­paal­de pri­va­cy­rech­ten op de werk­vloer. En uw on­der­ne­ming heeft, als werk­ge­ver, be­paal­de ver­plich­tin­gen wan­neer u hun per­soons­ge­ge­vens ge­bruikt. Als ge­volg van een nieu­we Eu­ro­pe­se...
30/09/2015
CMS boost haar TMC/da­ta pro­tec­ti­on/Li­fe Sci­en­ces team met la­te­ra­le aan­winst
Brus­sel – Het in­ter­na­ti­o­na­le ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS maak­te van­daag de aan­stel­ling be­kend van TMC/da­ta pro­tec­ti­on/li­fe sci­en­ces part­ner Tom De Cor­dier die Al­len & Overy ver­laat. Tom De Cor­dier heeft meer...