Home / Publicaties / Wetsvoorstel tot oprichting van Federale Raad van...

Wetsvoorstel tot oprichting van Federale Raad van apothekers

10/04/2019

Op 15 maart 2019 werd een wetsvoorstel aangenomen dat een reeks wijzigingen aanbrengt aan de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

Het voorstel bepaalt onder meer dat een Federale Raad van apothekers wordt opgericht, naar analogie met de adviesorganen van de andere gezondheidszorgberoepen. De oprichting van deze Raad werd reeds voorzien door Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block in het meerjarenkader voor de patiënt met de officina-apothekers van 2017.

Dit adviesorgaan, gevestigd binnen de FOD Volksgezondheid, zal adviezen verstrekken inzake de uitoefening van het beroep van apotheker en de ontwikkeling van de klinisch farmaceutische zorg. De Raad zal bestaan uit artsen, apothekers en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties. Een evenwicht moet worden gehandhaafd tussen de leden uit de academische wereld en leden uit het werkveld.

Daarnaast kunnen het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), het RIZIV en de Orde van Apothekers één vertegenwoordiger afvaardigen om deel te nemen aan de debatten van de Raad met raadgevende stem. Deze afgevaardigden zijn evenwel geen lid van de Raad.

Op vraag van de minister van Volksgezondheid of van de Federale Raad zelf kunnen permanente en ad hoc werkroepen opgericht worden binnen de Raad waaraan ook experts kunnen deelnemen.

Ten slotte vereist het wetsvoorstel ook dat voor ieder koninklijk besluit dat het beroep van apotheker regelt, het advies van de Federale Raad wordt ingewonnen.

De concrete datum van inwerkingtreding is nog niet bekend.

Auteurs

Portret van Bruno Fonteyn
Bruno Fonteyn
Senior Associate
Brussel
Delphine Phan