Home / Advocaten / Renaud Dupont
Portret van Renaud Dupont

Renaud Dupont

Managing Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Engels, Frans, Italiaans, Nederlands

Renaud is gespecialiseerd in copyrights, handelsmerken en octrooien. Zijn cliëntenportefeuille omvat multinationals in de sector van retail, media en chemie.

Hij heeft een brede kennis van zowel juridische als niet-juridische intellectuele eigendomskwesties, handelsgeheimen en oneerlijke marktpraktijken. Renaud ontfermt zich met regelmaat over distributieovereenkomsten (exclusieve en selectieve distributie, agentschappen, franchising, licentieovereenkomsten, commerciële promoties en andere marktpraktijken).

Hij is lid van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM) en de European Community trademark association (ECTA). Renaud is tevens voorzitter van de raad van bestuur van de AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle).

Hij publiceert en geeft regelmatig uiteenzetting over intellectuele eigendomsonderwerpen en distributievraagstukken.

Meer Minder

"Dupont's broad knowledge of distribution agreements makes him a key port of call for various multinational retailers."

Legal 500, 2022

"Tom Heremans and Renaud Dupont are trusted IP partners who bring expertise and common sense to bear."

Feedback from a client, Legal 500, 2022

Relevante ervaring

 • Assistentie van een internationale zender in verband met auteursrechtelijke problemen
 • Assistentie van een internationaal chemisch bedrijf voor octrooiproblemen
 • Procesvoering in verband met octrooien voor een belangrijke vennootschap die materiaal voor brouwers produceert
 • Procesvoering betreffende handelsmerken voor een belangrijk Amerikaans chemisch bedrijf
Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

 • Lid van de European Community trademark association (ECTA)
 • Lid van de Association Belge pour la Protection du Droit d’Auteur, van de Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (A.I.P.P.I.) en van de Benelux Trade Mark Association (B.M.M.)
 • Arbiter voor de .be domeinnaam ADR
 • Zetel in de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien
 • Universitair-Assistent aan de Université de Liège (2000-2004)
 • Verantwoordelijke van de praktijk Handelsrecht van het kantoor
Meer Minder

Publicaties

 • "La Directive relative à la protection des secrets d’affaires : quelques perspectives au regard du droit belge", in Revue de Droit Intellectuel, 2016, n° 2, p. 150
 • "Taking unfair advantage of trademarks: parasitism and free riding", verslag van de Belgische groep van AIPPI over de Q245 kwestie, Revue de droit intellectuel. L'ingénieur-conseil, 2015/2
 • "Retail – Aperçu juridique / Juridisch bekeken. Hommage à André Lombart / Eerbetoon aan André Lombart", Larcier, 2014
 • Brusselse Hof van Beroep, hfst. 8, 8 april 2013, zaak "Suske en Wiske", nota met opmerkingen van Renaud Dupont
 • "L'exception de parodie devant la Cour de justice : l’humour est-il l’apanage du Luxembourg ?", Revue de Droit Intellectuel. L'ingénieur Conseil, 2013/3
 • "L’exigence d’usage sérieux des marques pour le maintien de la protection", Revue de Droit Intellectuel, 2011, nr. 5-6, p. 561
 • "The impact of public health issues on exclusive patent rights", Revue de droit intellectuel 2008, vol. 3, p. 317
 • "L’information précontractuelle dans le cadre d’accords relatifs aux droits intellectuels", IRDI 2007, ed. 1, pp. 6-12
 • "Introduction au droit de la société de l’information" co-auteur met Franklin Dehousse en Tania Zgajewski, Editions Juridiques de l’Université de Liège 2002, 168 p.
Meer Minder

Opleidingen

 • 1997 - Université de Liège, ULg (Licentiaat in de rechten)
 • 1998 - Katholieke Universiteit Leuven, KUL (Postgraduaat in IP en IT recht)
 • 1998 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
Meer Minder
28/02/2014
Re­tail - Aper­çu ju­ri­di­que
L’ob­jec­tif de cet ou­vra­ge est de don­ner un lar­ge aper­çu du su­jet du droit de la dis­tri­bu­ti­on/re­tail. Ain­si, tant les as­pects clas­si­ques que ceux plus trans­versaux y sont trai­tés (bail com­mer­ci­al,...).Di­plô­mé...
14/02/2014
CMS Com­mer­ci­al Law Group Gui­de
This gui­de pro­vi­des ans­wers to the most com­mon­ly as­ked ques­ti­ons in the area of dis­tri­bu­ti­on and ad­dres­ses im­por­tant dif­fe­ren­ces across Eu­ro­pean ju­ris­dic­ti­ons. Whilst ma­ny as­pects of the dis­tri­bu­ti­on...

Feed

28/10/2021
Who will pay for the Co­vid-re­la­ted pu­blic de­fi­cits?
The out­break of the co­ro­na­vi­rus has dra­ma­ti­cally chan­ged the eco­no­mic si­tu­a­ti­on in Eu­ro­pe. Over the past year, most Wes­tern coun­tries ha­ve car­ried out the most sig­ni­fi­cant fi­nan­ci­al in­ter­ven­ti­ons sin­ce...
26/10/2021
DE­BAT: Wie zal de over­heids­te­kor­ten als ge­volg van CO­VID-19 be­ta­len?
Door de uit­braak van het co­ro­na­vi­rus is de eco­no­misch si­tu­a­tie in Eu­ro­pa in­grij­pend ver­an­derd. De mees­te wes­ter­se lan­den heb­ben het af­ge­lo­pen jaar de be­lang­rijk­ste fi­nan­ci­ë­le tus­sen­kom­sten ge­le­verd sinds...
07/10/2019
CMS ver­ste­vigt po­si­tie in Afri­ka met kan­to­ren in Zuid-Afri­ka en Ke­nia
RM Part­ners en Da­ly & In­am­dar Ad­vo­ca­tes, ge­ves­tigd in Zuid-Afri­ka res­pec­tie­ve­lijk Ke­nia, zijn van­daag on­der­deel ge­wor­den van CMS. De­ze kan­to­ren zul­len in het ver­volg ope­re­ren on­der de na­men CMS RM Part­ners...
03/06/2019
Nieu­we re­gels die van toe­pas­sing zijn op B2B-re­la­ties – Mis­bruik van eco­no­mi­sche...
24 mei 2019 werd in het Bel­gisch Staats­blad een reeks maat­re­ge­len ge­pu­bli­ceerd om mis­bruik te be­strij­den en het even­wicht in de eco­no­mi­sche be­trek­kin­gen tus­sen on­der­ne­min­gen te her­stel­len. De­ze nieu­we...
29/06/2018
Het be­roep van ad­vo­caat evo­lu­eert: CMS neemt het voor­touw
Brus­sel, 29 ju­ni 2018. CMS heeft Renaud Du­pont (44) aan­ge­we­zen tot nieu­we ma­na­ging part­ner van­af 1 ju­li 2018.Te­ge­lijk met de­ze be­noe­ming wordt ook het di­rec­tie­team ver­nieuwd. Daar­mee geeft het kan­toor...
30/01/2018
Do­ing bu­si­ness in a da­ta-dri­ven world
Du­ring this se­mi­nar, CMS ex­perts will up­da­te you on the la­test legal de­vel­op­ments about do­ing bu­si­ness in a da­ta-dri­ven world. As you can see be­low, we will deal with ques­ti­ons re­la­ting to com­pe­ti­ti­on...
19/04/2016
Lunch­de­bat: de rol van ga­ran­tie­be­pa­lin­gen in on­der­ne­mings­con­trac­ten: een...
Voor een be­paald aan­tal con­trac­ten is on­der­han­de­len geen op­tie. Dit kan gaan over het­zij toe­tre­dings­con­trac­ten waar­bij één van de par­tij­en geen an­de­re keu­ze heeft dan het con­tract al dan niet te aan­vaar­den...
25/09/2015
Re­tail & Fran­chi­sing
De re­tail­sec­tor heeft een ei­gen spe­ci­fiek ka­rak­ter. Dit ver­eist ad­vie­zen die op maat ge­maakt zijn, ju­ri­disch be­trouw­baar, maar ook op het ter­rein toe­pas­baar. Wij hou­den dan ook re­ke­ning met de be­per­kin­gen...
02/04/2014
Re­tail: Ju­ri­di­sche as­pec­ten
Op 2 april 2014 or­ga­ni­seert CMS De­Bac­ker een eve­ne­ment ter ge­le­gen­heid van de uit­ga­ve van het hul­de­boek voor An­dré Lom­bart.Schrijf u nu reeds in
21/06/2013
Het Nieu­we Wet­boek van Eco­no­misch Recht
Op 29 maart jl. werd de wet tot in­voe­ring van het Wet­boek van Eco­no­misch Recht in het Bel­gisch Staats­blad ge­pu­bli­ceerd. De­ze wet cre­ëert het ka­der waar­bin­nen in de vol­gen­de maan­den in to­taal 17 wet­boe­ken...
28/02/2013
Co­me­os e-com­mer­ce Uni­ver­si­ty (28/2)
In twee hal­ve da­gen ge­ven 5 top­ad­vo­ca­ten van het ver­maar­de CMS De­Bac­ker je vor­ming en be­ge­lei­ding bij de vol­gen­de ju­ri­di­sche on­der­de­len:e-com­mer­ce wet­ge­ving, dis­tri­bu­tie- en con­cur­ren­tie­recht­markt­prak­tij­ken...
26/02/2013
Co­me­os e-com­mer­ce Uni­ver­si­ty (26/2)
In twee hal­ve da­gen ge­ven 5 top­ad­vo­ca­ten van het ver­maar­de CMS De­Bac­ker je vor­ming en be­ge­lei­ding bij de vol­gen­de ju­ri­di­sche on­der­de­len:e-com­mer­ce wet­ge­ving, dis­tri­bu­tie- en con­cur­ren­tie­recht­markt­prak­tij­ken...