Home / Advocaten / Tom Heremans
Portret van Tom Heremans

Tom Heremans

Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Nederlands, Engels, Frans, Duits

Tom is gespecialiseerd in merkenrecht, auteursrecht en octrooirecht, reclame en marketing, internet en elektronische handel, media en technologie, distributierecht en handelsgeschillen.

Zijn belangrijkste cliënten zijn fabrikanten van consumptieartikelen zoals wasmiddelen, kledij en voeding, domeinnaamregisters, distributieondernemingen en internationale sportorganisaties.

Tom werd toegelaten tot de Balie van Brussel in 1991.

Meer Minder

"I have worked with Tom Heremans at CMS on several matters. I look to Tom for matters in the Benelux countries related to litigation and possible litigation and for complicated opinions. Tom is extremely smart and creative yet has a practical and strategic view of matters."

Feedback from a client, Legal 500, 2022

"Tom Heremans is our outside brain for legal work."

Feedback from a client, Legal 500, 2022

"Tom Heremans and Renaud Dupont are trusted IP partners who bring expertise and common sense to bear."

Feedback from a client, Legal 500, 2022

"Tom Heremans and Lisbeth Depypere are highly knowledgeable lawyers. They provide honest assessment on the chances of success. They have a good understanding of the commercial interests and the focus of their clients."

Feedback from a client, Legal 500, 2022

"Heremans is particularly popular with media companies for advice on copyright mandates. A client appreciates that Heremans provides 'pragmatic advice and assistance in a short time.'"

Chambers Europe, 2021

"Handles a range of contentious intellectual property mandates, including copyright and trade mark infringements, as well as non-contentious matters, such as registrations. Clients enthuse: 'His arguments are always very creative and strong and he's always on top of things.'"

Chambers Europe, 2021

Relevante ervaring

 • Geschillenregeling in verband met domeinnamen als geaccrediteerd panellid en als eiser of verweerder zowel voor nationale als internationale cliënten
 • Geschil voor het Hof van Justitie van de EU in verband met auteursrechten met betrekking tot satelliettelevisie (Airfield)
 • Geschil voor het Hof van cassatie in verband met een vermeende namaak van software
 • Bijstaan van een groot multinationals inzake verkoopspromoties
 • Adviesverlening aan sportverenigingen betreffende niet-toegelaten uitzendingen van voetbalmatchen, piraterij en douanetussenkomsten
 • Adviesverlening aan nationale en internationale cliënten bij geschillen met betrekking tot handelsmerken (bv. stakingsvorderingen, beslag inzake namaak, douanebeslag, schadevergoedingen, …)
 • Bijstaan van een internationale onderneming in een geschil inzake de modelbescherming van een levensmiddel
 • Optreden inzake octrooigeschillen voor een internationaal transportbedrijf in verband met een uitvinding van een bepaald tramsysteem
Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

 • Lector aan de EHSAL Management School en Odisee (KULeuven) voor het vak marketingrecht en sociale media
 • Voormalig lid van van de Raad voor de Intellectuele Eigendom
 • Voormalig voorzitter van de Beneluxvereniging voor Merken- Modellenrecht (B.M.M.)
 • Winnaar van de Wim Mak Award in 2006 van de Beneluxvereniging voor Merken- Modellenrecht (B.M.M.)
 • Lid van de International Trademark Association (INTA)
 • Lid van de Belgische Vereniging voor de Bescherming van het Auteursrecht
 • Lid van het redactiecomité van het tijdschrift voor intellectueel eigendomsrecht I.R.D.I.
Meer Minder

Publicaties

 • T. HEREMANS, “101 marketingvragen juridisch beantwoord”, vierde uitgave, Intersentia, 2021, 316 pag.
 • T. HEREMANS, “ De Antigoonleer en het beslag inzake namaak” IRDI 2018, p. 139-142.
 • T. HEREMANS, ” Mitsubishi: rots in de-branding van alternatief merkgebruik », BMM Bulletin, 2019, p. 69-80.
Meer Minder

Opleidingen

 • 1998 - University of California, Los Angeles - USA  (LL.M.)
 • 1993 - Université Libre de Bruxelles, ULB (Postgraduaat economisch recht)
 • 1991 - Toegelaten tot de Brusselse Nederlandstalige Balie
 • 1991 - Vrije Universiteit Brussel, VUB (Licentiaat in de rechten)
Meer Minder
27/09/2018
101 mar­ke­ting­vra­gen ju­ri­disch be­ant­woord (der­de edi­tie)
me­di­um­Mag ik me­zelf in re­cla­me een Rolls Roy­ce noe­men? Wat met fluis­ter­sol­den? Wel­ke te­kens kun­nen als merk ge­de­po­neerd wor­den? Zijn loo­k­a­li­ke­ver­pak­kin­gen toe­ge­la­ten? Mo­gen werk­ne­mers zelf be­rich­ten plaat­sen...
06/12/2017
Mis­lea­ding re­pre­sen­ta­ti­ons of new "de­sig­ner food"
Li­ke ma­ny other in­du­stries, the food in­du­stry is in­no­va­ting rapid­ly and food pro­du­cers are launching new pro­ducts re­gu­lar­ly to sa­tis­fy con­su­mer de­mand.But how should the­se new pro­ducts be pre­sen­ted to...

Feed

18/01/2022
CMS staat de ei­ge­naars van Dob­by bij in de ver­koop van hun be­drijf aan...
CMS heeft de ei­ge­naars van Dob­by, een pi­o­nier in de ont­wik­ke­ling van be­heer­soft­wa­re voor de vast­goed­sec­tor, bij­ge­staan in de ver­koop­s­trans­ac­tie van hun be­drijf aan Ge­ran­tis, die on­der­steund wordt door...
19/02/2019
Stu­die­na­mid­dag: 101 Mar­ke­ting­vra­gen ju­ri­disch be­ant­woord
Het mar­ke­ting­recht evo­lu­eert, net als de mar­ke­ting zelf, bij­zon­der snel. De blij­ven­de groei van de so­ci­a­le me­dia gaat hand in hand met de be­zorgd­heid over een af­doen­de be­scher­ming van de pri­va­cy. Dit...
20/11/2018
Stu­die­na­mid­dag: 101 Mar­ke­ting­vra­gen ju­ri­disch be­ant­woord
Het mar­ke­ting­recht evo­lu­eert, net als de mar­ke­ting zelf, bij­zon­der snel. De blij­ven­de groei van de so­ci­a­le me­dia gaat hand in hand met de be­zorgd­heid over een af­doen­de be­scher­ming van de pri­va­cy...
27/09/2018
101 mar­ke­ting­vra­gen ju­ri­disch be­ant­woord (der­de edi­tie)
me­di­um­Mag ik me­zelf in re­cla­me een Rolls Roy­ce noe­men? Wat met fluis­ter­sol­den? Wel­ke te­kens kun­nen als merk ge­de­po­neerd wor­den? Zijn loo­k­a­li­ke­ver­pak­kin­gen toe­ge­la­ten? Mo­gen werk­ne­mers zelf be­rich­ten plaat­sen...
30/01/2018
Do­ing bu­si­ness in a da­ta-dri­ven world
Du­ring this se­mi­nar, CMS ex­perts will up­da­te you on the la­test legal de­vel­op­ments about do­ing bu­si­ness in a da­ta-dri­ven world. As you can see be­low, we will deal with ques­ti­ons re­la­ting to com­pe­ti­ti­on...
23/01/2018
Hof van Be­roep Brus­sel oor­deelt dat Al­di’s Bu­val pils geen in­breuk maakt...
  In een ar­rest van 12 de­cem­ber 2017 heeft het Hof van Be­roep Brus­sel ge­oor­deeld dat Al­di’s Bu­val-pils geen in­breuk uit­maakt op In­bev’s mer­ken­rech­ten, en niet in strijd is met de eer­lij­ke markt­prak­tij­ken...
20/06/2017
CMS maakt om­zet 2016 be­kend van EUR 999 mln
Top 10 in­ter­na­ti­o­naal ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS maakt van­daag de jaar­cij­fers over 2016 be­kend.Een to­ta­le jaar­om­zet van EUR 999 mln in 2016. Va­lu­ta­schom­me­lin­gen bui­ten be­schou­wing ge­la­ten, komt de jaar­om­zet...
30/03/2017
CMS fu­seert met Ols­wang in Bel­gië
Naar aan­lei­ding van een in­ter­na­ti­o­na­le fu­sie, zul­len ook de Bel­gi­sche kan­to­ren van CMS met het ad­vo­ca­ten­kan­toor Ols­wang fu­se­ren op 1 mei. Sa­men vor­men zij het 6de groot­ste ad­vo­ca­ten­kan­toor ter we­reld...
20/09/2016
Het ge­za­men­lijk aan­bod van een com­pu­ter met voor­ge­ïn­stal­leer­de soft­wa­re...
Op 7 sep­tem­ber 2016 heeft het Hof van Jus­ti­tie van de EU (HJEU) in de zaak C-310/15 (Vin­cent De­roo-Blan­quart/So­ny Eu­ro­pe Li­mi­ted) een in­te­res­san­te prak­ti­sche pre­ju­di­ci­ë­le vraag be­ant­woord over de rechts­gel­dig­heid...
26/04/2016
Geen merk­in­breuk door voor­ma­lig er­ken­de ga­ra­ge­hou­der bij in­ter­net­ad­ver­ten­ties...
Vo­ri­ge maand heeft het Hof van Jus­ti­tie van de EU (HJEU) in de zaak C-179/15 (Daim­ler/Egy­üd Ga­ra­ge) een in­te­res­san­te prak­ti­sche pre­ju­di­ci­ë­le vraag be­ant­woord over de aan­spra­ke­lijk­heid van voor­ma­li­ge...
17/11/2015
Re­tail Lun­ches
Op­lei­dings­cy­clus Da­ta: 17/11/2015 - 14/01/2016 - 25/02/2016 - 14/04/2016 - 24/05/201612:00 - 14:00CMS heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor de op­lei­dings­ses­sies over ver­schil­len­de on­der­wer­pen in­za­ke...
25/11/2014
Class Ac­ti­ons Lunch
Sinds 1 sep­tem­ber 2014 is de col­lec­tie­ve rechts­vor­de­ring in Bel­gië mo­ge­lijk. De con­su­men­ten zijn er klaar voor. En u? Sinds 1 sep­tem­ber jl. kun­nen con­su­men­ten voor de recht­ban­ken te Brus­sel een vor­de­ring...