Home / Advocaten / Vincent Dirckx
Portret van Vincent Dirckx

Vincent Dirckx

Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Engels, Nederlands

Vincent begon zijn loopbaan in New York bij Kelley Drye & Warren en vervolgens bij Baker & McKenzie. Nadien vervoegde hij de Belgische praktijk van Freshfields en werkte hij vooral in Brussel, maar ook vanuit Londen. Van 2003 tot 2009 was hij corporate en finance vennoot bij Lydian.

In 2009 werd Vincent vennoot bij CMS België. Vincent zetelt in het Corporate/M&A Management Committee van CMS en staat aan het hoofd van het departement fusies- en overnames van CMS in België. Zijn praktijk concentreert zich op fusies en overnames, private equity en kapitaalmarkten met betrekking tot private en openbare transacties, zowel grensoverschrijdend als binnenlands, hoofdzakelijk voor rekening van grote Belgische en niet-Belgische ondernemingen en investeringsfondsen.

Vincent is opgenomen in de ranglijst van Chambers Europe en wordt daarin aanbevolen.

Meer Minder

Relevante ervaring

 • Norkring | Advisering van Ancala Partners, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde beheerder van infrastructuurinvesteringen, in verband met hun overname van 75% van het aandelenkapitaal van Norkring Belgium, een dochteronderneming van Norkring AS uit Noorwegen, die een toonaangevende speler is op het gebied van draadloze distributie en transport van digitale televisie, radio en andere datatoepassingen.
 • Centrica | Adviseerde Centrica in verband met haar overname van de Belgische onderneming Restore NV, Europa's leidende demand response aggregator.
 • Ahold Delhaize | Advisering van Ahold Delhaize, de Nederlandse nieuwe moedermaatschappij van de Belgische Delhaize Groep na hun recente fusie van 10,6 miljard, in verband met een reeks aandelentransacties zowel in België als in de VS.
 • Delhaize Groep | Het bijstaan van Delhaize Groep, België's grootste retailketen, in verband met de overname van een concurrent voor 1 miljard in acht Europese jurisdicties
 • Burger King | Het adviseren van Burger King bij de overname (met inbegrip van due diligence, analyse van de aandelenkoopovereenkomst en fusiecontrole en advies met betrekking tot franchiseaspecten) van Quick Restaurants (de grootste fastfoodketen van België), dat actief is in Franse overzeese gebieden, met de hulp van CMS Luxemburg en CMS Frankrijk.
 • Korys | Bijstand aan Korys in verband met verschillende investeringen in Belgische en niet-Belgische ondernemingen die actief zijn in de energiesector
 • Bakkavor | Assistentie bij de verkoop van de Belgische activiteiten van Bakkavor Limited (kant-en-klare maaltijden) aan Culinor, een bekende Belgische speler in dezelfde sector
 • Delhaize | Begeleiding van Delhaize bij de verkoop van haar merk Tom&Co, de gespecialiseerde winkelketen voor dierenvoeding en -verzorging, aan de investeringsgroep PetSerCo
 • Deutsche Bahn | Assistentie van Deutsche Bahn bij de herstructurering van hun Belgische activiteiten
 • Marsh | Marsh, de wereldwijde leider in verzekeringsmakelaardij, bijgestaan in verband met de overname van een Belgische marktleider in dezelfde sector
 • Johnson & Johnson | Het adviseren van de Amerikaanse multinationale onderneming in consumentenproducten in verband met een reeks desinvesteringen door middel van activa transacties
 • Bijstaan van grote en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen bij openbare en onderhandse uitgiften van schuldpapier en aandelen tot EUR 900 miljoen, alsook bij een reeks corporate governance- en marktmisbruikkwesties.
Meer Minder

Publicaties

 • V. DIRCKX, "Les acquisitions vont-elles résister au virus ?", L’Echo, 01/04/2020
 • Vincent is de auteur van verschillende publicaties, in het Frans en in het Engels, met betrekking tot openbare overnamebiedingen en fusie- en overnametransacties. Hij treedt geregeld op als spreker tijdens conferenties over onderwerpen die met zijn praktijk verband houden, waaronder de aansprakelijkheid van bestuurders.
Meer Minder

Opleidingen

 • 1995 - Toegelaten tot de Brusselse Franstalige Balie
 • 1991 - Université Catholique de Louvain, UCLouvain (Licentiaat in de rechten)
Meer Minder
20/06/2017
Sha­re­hol­der Ac­ti­vism: A Eu­ro­pean Per­spec­ti­ve
In re­cent ye­ars, the­re has been sig­ni­fi­cant growth in sha­re­hol­der ac­ti­vism. The­se “ac­ti­vist sha­re­hol­ders” are fund ma­na­gers (ty­pi­cally hed­ge funds) who usu­al­ly ac­qui­re mi­no­ri­ty in­te­rests in li­sted...

Feed

22/09/2022
Han­de­la­ren op­ti­mis­tisch on­danks moei­lij­ke markt­om­stan­dig­he­den
De ver­wach­tin­gen voor fu­sies en over­na­mes zijn hoog­ge­span­nen: Bij­na al­le res­pon­den­ten (88%) over­we­gen mo­men­teel fu­sies en over­na­mes.On­der­ge­waar­deer­de doel­wit­ten en nood­lij­den­de ver­ko­pen sti­mu­le­ren ac­ti­vi­teit:...
23/03/2022
CMS: De Eu­ro­pe­se M&A-markt is te­rug op het ni­veau van vóór de co­ron­a­pan­de­mie
23 maart 2022 – De Eu­ro­pe­se M&A-markt is te­rug op het ni­veau van vóór de co­ron­a­pan­de­mie. Dat blijkt uit de jaar­lijk­se Eu­ro­pean M&A Stu­dy van in­ter­na­ti­o­naal ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS. Vo­rig jaar was er...
14/09/2021
De weg naar her­stel: Eu­ro­pean M&A Out­look 2022
Pri­va­te equi­ty-par­tij­en pro­fi­te­ren meer dan stra­te­gi­sche ko­pers van de koop­kan­sen als ge­volg van de co­rona­cri­sis. Dat stelt maar liefst 71% van de deal­ma­kers in de ne­gen­de edi­tie van de 'Eu­ro­pean M&A...
24/03/2021
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2021: Eu­ro­pees M&A-kli­maat kan­telt naar 'ko­pers­vrien­de­lijk'...
Eu­ro­pa is te­rug­ge­keerd naar een 'ko­per­vrien­de­lijk' kli­maat, ver­ge­lijk­baar met de VS waar meer "ko­per­vrien­de­lij­ke" stand­pun­ten ge­brui­ke­lijk zijn, nu de CO­VID-19 pan­de­mie een meer ri­si­co­mij­den­de hou­ding...
22/09/2020
Eu­ro­pean M&A Out­look 2020
De CO­VID-19-pan­de­mie heeft een gro­te weer­slag op de Eu­ro­pe­se fu­sie- en over­na­me­markt. De voor­uit­zich­ten voor trans­ac­ties in Eu­ro­pa zijn som­ber. Toch zijn er kan­sen en mo­ge­lijk­he­den voor de­ge­nen die ri­si­co's...
19/03/2020
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2020: Sel­ler remains king in Eu­ro­pe whi­le in­du­stry...
Met de hui­di­ge acu­te pan­de­mie staan we te­gen­over zeer uit­da­gen­de tij­den in ver­schil­len­de as­pec­ten. We zijn al­len be­zorgd om on­ze ge­lief­den, on­ze col­le­ga's en ons­zelf in een goe­de ge­zond­heid te kun­nen...
05/09/2019
Eu­ro­pe­se M&A exe­cu­ti­ves voor­zich­tig met het ma­ken van deals
Brus­sel, 5 sep­tem­ber 2019. Zwak­ke eco­no­mi­sche in­di­ca­to­ren, on­ze­ker­heid rond­om de Brexit en groei­end pro­tec­ti­o­nis­me in de we­reld­han­del heb­ben ge­leid tot een ver­schui­ving in het sen­ti­ment in de M&A-we­reld...
27/03/2019
CMS Eu­ro­pees M&A-on­der­zoek 2019: On­danks een on­ze­ke­re markt­si­tu­a­tie, be­pa­len...
De "ver­ko­pers­vrien­de­lij­ke" dy­na­miek in Eu­ro­pe­se fu­sies en over­na­mes nam in 2018 toe, on­danks een da­ling van de vo­lu­mes op het ein­de van het jaar. Dit in te­gen­stel­ling tot de Ame­ri­kaan­se markt, waar de...
23/03/2017
CMS Eu­ro­pees M&A-on­der­zoek: M&A was ro­buust in 2016 en blijft kan­sen cre­ë­ren...
In 2016 bleef het aan­tal trans­ac­ties in Eu­ro­pa op het ni­veau van 2015, al lag de glo­ba­le waar­de er­van wel la­ger; in Eu­ro­pa von­den meer deals plaats dan in Noord-Ame­ri­ka of elk an­der we­reld­deelEu­ro­pe­se...
19/01/2017
CMS Bel­gië stond Tro­ca­de­ro Ca­pi­tal Part­ners bij in ver­band met de fi­nan­cie­ring...
CMS Bel­gië stond het Fran­se in­ves­te­rings­fonds Tro­ca­de­ro Ca­pi­tal Part­ners bij in ver­band met de fi­nan­cie­ring van de Groep 4C.4C Con­sul­ting is een Pla­ti­num Sa­les­For­ce in­te­gra­tor, op­ge­richt in Bel­gië in...
09/11/2016
CMS stond No­zon bij in zijn over­na­me door Star­bree­ze AB
CMS Bel­gië stond de aan­deel­hou­ders van No­zon bij met be­trek­king tot de over­na­me door Star­bree­ze AB, een beurs­ge­no­teer­de pro­du­cent, uit­ge­ver en ver­de­ler van en­ter­tain­ment­soft­wa­re. De trans­ac­tie be­droeg...
08/11/2016
De pro-Brexit-stem be­koelt de ver­wach­tin­gen rond deals, zo blijkt uit on­der­zoek...
79% van de on­der­vraag­den geeft aan dat grens­over­schrij­den­de deals in Eu­ro­pa door niet-Eu­ro­pe­se ko­pers zul­len toe­ne­men54% is van me­ning dat on­der­ge­waar­deer­de doe­len de be­lang­rijk­ste drijf­veer is aan de...