Home / Juristen / Vincent Dirckx
Portrait of Vincent Dirckx

Vincent Dirckx

Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Engels, Nederlands

Vincent begon zijn loopbaan in New York bij Kelley Drye & Warren en naderhand bij Baker & McKenzie. Nadien was hij werkzaam hij het Belgisch kantoor van Freshfield in Brussel en in Londen. In 2000 vervoegde hij als vennoot het Duitse kantoor Haarmann Hemmelrath & Partners en ontwikkelde hij er de vennootschapspraktijk voor België. Van 2003 tot 2009 was hij vennoot bij Lydian voor het departement “Corporate & Finance”.

In 2009 werd Vincent vennoot bij CMS België. Vincent zetelt in het Corporate/M&A Management Committee van CMS en leidt het departement fusies en overnames van CMS in België. Vincent is gespecialiseerd in fusies en overnames, private equity en kapitaalmarkten met betrekking tot private en openbare transacties, hetzij nationaal, hetzij internationaal, hoofdzakelijk als adviseur van Britse en Amerikaanse cliënten.

Vincent staat aangeprezen in Chambers Europe.

Meer Minder

"Thanks so much Vincent (...), I couldn’t be happier with the outcome or with the level of service provided by you and your colleagues at CMS."

Lisa Giles-Klein, Burger King

"I value the fact that Vincent specializes not only in M&A, but also in corporate. For an international group like Delhaize it is crucial to be able to rely on the expertise and swift availability of CMS. Vincent and his colleagues understand the dynamics of international business and the Delhaize way of working. This is of vital importance to us."

Philippe Dechamps, (former) General Counsel Delhaize Group

Relevante ervaring

 • Advies aan de grootste voedingsdistributeur van België met noteringen op Euronext Brussel en NYSE en een omzet van ongeveer 20 miljard euro, in verband met de uitgifte van obligaties ter waarde van 400 miljoen euro (om de inkoop van eigen obligaties te financieren) en de daaropvolgende terugkoop van eurobankbiljetten ter waarde van 100 miljoen euro en dollarbiljetten ter waarde van 300 miljoen USD.
 • Advies aan de grootste voedingsdistributeur van België met noteringen op Euronext Brussel en NYSE en een omzet van ongeveer 20 miljard euro, in verband met haar overname, ter waarde van 932,5 miljoen euro, van een toonaangevende voedingsdistributeur, gevestigd in de Balkan en actief in zes verschillende rechtsgebieden.
 • Advies aan een wereldwijde leider in telecommunicatie voor de Belgische juridische aspecten van zijn 16 miljard USD joint venture met een belangrijk Duits telecom bedrijf
 • Advies aan een in Londen gevestigde investeringsbank en industriële spelers voor de organisatie en/of implementering van diverse voorgestelde en feitelijke, verplichte en vrijwillige openbare overnamebiedingen
 • Advies aan financiële instellingen in verband met zowel de onderhandse plaatsing als de openbare uitgifte van effecten
 • Advies aan verschillende Britse en Amerikaanse private equity bedrijven in verband met hun Belgische investeringen, wat betreft vennootschapsrechtelijke aangelegenheden,, merger control en financiering
 • Advies aan talrijke wereldwijde en binnenlandse industriële bedrijven voor grensoverschrijdende en binnenlandse middelgrote en grote fusies en overnames, zowel bij aandelen- als activatransacties, en bedrijfsherstructurering
 • Advies aan een wereldleider in verzekeringsbemiddeling en risicobeheer in verband met de overname van een grote Belgische kredietverzekeringsmakelaar actief in 30 landen.
 • Advies aan een wereldwijde keten van hamburger fastfoodrestaurants in verband met de oprichting van een Belgische joint venture, inclusief de voorwaarden van de joint venture, de oprichting en diverse daaropvolgende kapitaalverhogingen en uitgiften van effecten.
Meer Minder

Publicaties

 • Vincent is de auteur van verschillende publicaties, in het Frans en in het Engels, met betrekking tot openbare overnamebiedingen en fusie- en overnametransacties. Hij treedt geregeld op als spreker tijdens conferenties over onderwerpen die met zijn praktijk verband houden, waaronder de aansprakelijkheid van bestuurders.
Meer Minder

Opleidingen

 • 1991 - Université Catholique de Louvain, UCL (Licentiaat in de rechten, Magna Cum Laude)
Meer Minder
27 september 2018
CMS Eu­ro­pean M&A Out­look
Wel­co­me to the sixth edi­ti­on of the CMS Eu­ro­pean M&A Out­look, pu­blis­hed in as­so­ci­a­ti­on with Mer­ger­mar­ket. The op­ti­mism amongst deal­ma­kers we re­por­ted in au­tumn last year was well-foun­ded: the mar­ket...
20 juni 2017
Sha­re­hol­der Ac­ti­vism: A Eu­ro­pean Per­spec­ti­ve
In re­cent ye­ars, the­re has been sig­ni­fi­cant growth in sha­re­hol­der ac­ti­vism. The­se “ac­ti­vist sha­re­hol­ders” are fund ma­na­gers (ty­pi­cally hed­ge funds) who usu­al­ly ac­qui­re mi­no­ri­ty in­te­rests in li­sted...

Feed

Toon alleen
24/03/2021
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2021: Eu­ro­pees M&A-kli­maat kan­telt naar 'ko­pers­vrien­de­lijk'...
Eu­ro­pa is te­rug­ge­keerd naar een 'ko­per­vrien­de­lijk' kli­maat, ver­ge­lijk­baar met de VS waar meer "ko­per­vrien­de­lij­ke" stand­pun­ten ge­brui­ke­lijk zijn, nu de CO­VID-19 pan­de­mie een meer ri­si­co­mij­den­de hou­ding...
22/09/2020
Eu­ro­pean M&A Out­look 2020
De CO­VID-19-pan­de­mie heeft een gro­te weer­slag op de Eu­ro­pe­se fu­sie- en over­na­me­markt. De voor­uit­zich­ten voor trans­ac­ties in Eu­ro­pa zijn som­ber. Toch zijn er kan­sen en mo­ge­lijk­he­den voor de­ge­nen die ri­si­co's...
19/03/2020
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2020: Sel­ler remains king in Eu­ro­pe whi­le in­du­stry...
Met de hui­di­ge acu­te pan­de­mie staan we te­gen­over zeer uit­da­gen­de tij­den in ver­schil­len­de as­pec­ten. We zijn al­len be­zorgd om on­ze ge­lief­den, on­ze col­le­ga's en ons­zelf in een goe­de ge­zond­heid te kun­nen...
05/09/2019
Eu­ro­pe­se M&A exe­cu­ti­ves voor­zich­tig met het ma­ken van deals
Brus­sel, 5 sep­tem­ber 2019. Zwak­ke eco­no­mi­sche in­di­ca­to­ren, on­ze­ker­heid rond­om de Brexit en groei­end pro­tec­ti­o­nis­me in de we­reld­han­del heb­ben ge­leid tot een ver­schui­ving in het sen­ti­ment in de M&A-we­reld...
27/03/2019
CMS Eu­ro­pees M&A-on­der­zoek 2019: On­danks een on­ze­ke­re markt­si­tu­a­tie, be­pa­len...
De "ver­ko­pers­vrien­de­lij­ke" dy­na­miek in Eu­ro­pe­se fu­sies en over­na­mes nam in 2018 toe, on­danks een da­ling van de vo­lu­mes op het ein­de van het jaar. Dit in te­gen­stel­ling tot de Ame­ri­kaan­se markt, waar de...
September 2017
CMS Eu­ro­pean M&A Out­look 2017
Wel­co­me to the fifth edi­ti­on of the CMS Eu­ro­pean M&A Out­look, pu­blis­hed in as­so­ci­a­ti­on with Mer­ger­mar­ket. What a dif­fe­ren­ce a year ma­kes. When we con­duc­ted our 2016 sur­vey, res­pon­dents we­re still in...
23/03/2017
CMS Eu­ro­pees M&A-on­der­zoek: M&A was ro­buust in 2016 en blijft kan­sen cre­ë­ren...
In 2016 bleef het aan­tal trans­ac­ties in Eu­ro­pa op het ni­veau van 2015, al lag de glo­ba­le waar­de er­van wel la­ger; in Eu­ro­pa von­den meer deals plaats dan in Noord-Ame­ri­ka of elk an­der we­reld­deelEu­ro­pe­se...
19/01/2017
CMS Bel­gië stond Tro­ca­de­ro Ca­pi­tal Part­ners bij in ver­band met de fi­nan­cie­ring...
CMS Bel­gië stond het Fran­se in­ves­te­rings­fonds Tro­ca­de­ro Ca­pi­tal Part­ners bij in ver­band met de fi­nan­cie­ring van de Groep 4C.4C Con­sul­ting is een Pla­ti­num Sa­les­For­ce in­te­gra­tor, op­ge­richt in Bel­gië in...
09/11/2016
CMS stond No­zon bij in zijn over­na­me door Star­bree­ze AB
CMS Bel­gië stond de aan­deel­hou­ders van No­zon bij met be­trek­king tot de over­na­me door Star­bree­ze AB, een beurs­ge­no­teer­de pro­du­cent, uit­ge­ver en ver­de­ler van en­ter­tain­ment­soft­wa­re. De trans­ac­tie be­droeg...
08/11/2016
De pro-Brexit-stem be­koelt de ver­wach­tin­gen rond deals, zo blijkt uit on­der­zoek...
79% van de on­der­vraag­den geeft aan dat grens­over­schrij­den­de deals in Eu­ro­pa door niet-Eu­ro­pe­se ko­pers zul­len toe­ne­men54% is van me­ning dat on­der­ge­waar­deer­de doe­len de be­lang­rijk­ste drijf­veer is aan de...
01 augustus 2016
CMS Bel­gië stond Del­hai­ze Groep bij in al­le ope­ra­ti­o­ne­le en vast­goedas­pec­ten...
CMS Bel­gië stond Del­hai­ze Groep met suc­ces bij in al­le Bel­gi­sche ju­ri­di­sche as­pec­ten van de voor­be­rei­ding van de ope­ra­ti­o­ne­le im­ple­men­ta­tie van de grens­over­schrij­den­de fu­sie met Ko­nink­lij­ke Ahold N.V...
28/06/2016
CMS heeft Del­hai­ze bij­ge­staan bij de ver­koop van Tom&Co
CMS Bel­gi­um heeft Del­hai­ze bij­ge­staan bij de ver­koop van Tom&Co, de die­ren­spe­ci­aal­zaak voor voe­ding en ver­zor­ging van huis­die­ren, aan in­ves­te­rings­groep Pet­Ser­Co. Pet­Ser­Co zal 100% van de aan­de­len van...