Fusies & Overnames

België

Ons succes valt te verklaren door de adviezen die door onze gespecialiseerde advocaten aan honderden bedrijven werden verstrekt in verband met aangelegenheden van Belgisch recht in het kader van fusies, aankopen en verkopen van activa en aandelen op nationaal en internationaal niveau, van het verwerven van controle door de overheid, van aanbestedingen, privatiseringen, herstructureringen (van herfinancieringen tot procedures voor gerechtelijke akkoorden) in haast alle bedrijfssectoren. Onze advocaten hebben veel ervaring met het verstrekken van advies aan Belgische en buitenlandse cliënten, meer bepaald aan industriële ondernemingen, vastgoedinvesteerders, handels en investeringsbanken, financiële adviseurs en overheden. De contracten waarmee wij ons bezighouden, zijn van de meest uiteenlopende complexiteit en hebben de meest verschillende draagwijdte. Onze zakenadvocaten zijn allemaal zeer strikt en proactief: wij zijn voor onze cliënten veel meer dan zomaar specialisten. Daarom hebben wij ervaring met alle Belgische en internationale aspecten van fusie-aankoopverrichtingen, zowel vanuit het standpunt van de aankopers als vanuit dat van de verkopers: door de onzekerheden en de wettelijke en operationele risico’s te integreren, dragen wij bij tot het structureren van die verrichtingen.

Een belangrijke troef van ons kantoor ligt in het beheersen van aankoopverrichtingen en van het financieren ervan. Wij hebben veel ervaring met het structureren van de kapitalen die betrokken zijn bij dat soort verrichtingen, alsook een grondige kennis van de structuren van preferente leningen en van de meest complexe mechanismen, zoals hybride structuren die preferente leningen, leningen van tweede rang en mezzanine kredieten combineren.

Dienstenaanbod

Privé fusies en overnames

 • De transactie structureren
 • Transactiebeheer
 • Onderhandeling van geheimhoudingsovereenkomsten en intentieverklaringen
 • Bijstand bij veilingprocedures en bij het structureren van het proces
 • Due diligence onderzoeken uitvoeren namens zowel verkopers als kopers
 • Voorbereiding van de relevante transactiecontracten en ondernemingsbeslissingen
 • Contractonderhandelingen
 • Voorbereiding voor het ondertekenen en de afsluiting
 • Ondersteuning bij activiteiten na de afsluiting

Gedwongen fusies en overnames

 • Verkoop en aankoop van noodlijdende activa, noodlijdende schulden en noodlijdende bedrijven
 • Aankoop bij de beheerder
 • Vereffening van noodlijdende activa

Openbare fusies en overnames

 • Openbaar bod op aandelen
 • Handelen in onderling overleg / handel met voorkennis
 • Integratie (overeenkomst van beheer / overeenkomst tot overdracht van winst)
 • Uitkoop (vennootschapsrecht / overnamerecht)
 • Delisting
 • Advies verstrekken aan Raden van Bestuur en Raden van Toezicht

Focus

Transacties staan centraal bij het advies dat wij verstrekken op het gebied van ondernemingsrecht. Onze advocaten gespecialiseerd in fusies-aankopen werken naadloos samen met experts uit diverse andere praktijkgebieden, zowel in België als op internationaal niveau. Zo kunnen wij advies op maat leveren vanuit een enkele bron.

Onze Pan-Europese publicaties, zoals “CMS European M&A Study”, die een diepgaande analyse biedt van meer dan 2.000 fusie-overname transacties tussen 2007 en 2015, en “CMS Guide to Merger Control” getuigen van de internationale samenhang van de CMS-organisatie en onze leidende positie als innovatieve dienstverlener op het gebied van juridisch advies.

Lees meer Lees minder

CMS is ‘quick on the ball’ in corporate and M&A-related matters.

Legal 500, 2017
22 maart 2017
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2017
In ge­o­po­li­ti­cal terms, the­re has been no­thing to com­pa­re with 2016 sin­ce the end of the Cold War. Nei­ther Brexit nor the elec­ti­on of Pre­si­dent Trump was ex­pec­ted. The po­ten­ti­al im­pact of ei­ther event...
01 november 2016
In­to the un­known: Eu­ro­pean M&A Out­look 2016
2016 has been do­mi­na­ted by the UK’s de­ci­si­on to lea­ve the Eu­ro­pean Union. With this in mind, our la­test sur­vey of se­ni­or Eu­ro­pe-ba­sed exe­cu­ti­ves was ta­ken on­ce be­fo­re the 23 Ju­ne, and then again with...

Feed

24/03/2021
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2021: Eu­ro­pees M&A-kli­maat kan­telt naar 'ko­pers­vrien­de­lijk'...
Eu­ro­pa is te­rug­ge­keerd naar een 'ko­per­vrien­de­lijk' kli­maat, ver­ge­lijk­baar met de VS waar meer "ko­per­vrien­de­lij­ke" stand­pun­ten ge­brui­ke­lijk zijn, nu de CO­VID-19 pan­de­mie een meer ri­si­co­mij­den­de hou­ding...
22/09/2020
Eu­ro­pean M&A Out­look 2020
De CO­VID-19-pan­de­mie heeft een gro­te weer­slag op de Eu­ro­pe­se fu­sie- en over­na­me­markt. De voor­uit­zich­ten voor trans­ac­ties in Eu­ro­pa zijn som­ber. Toch zijn er kan­sen en mo­ge­lijk­he­den voor de­ge­nen die ri­si­co's...
19/03/2020
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2020: Sel­ler remains king in Eu­ro­pe whi­le in­du­stry...
Met de hui­di­ge acu­te pan­de­mie staan we te­gen­over zeer uit­da­gen­de tij­den in ver­schil­len­de as­pec­ten. We zijn al­len be­zorgd om on­ze ge­lief­den, on­ze col­le­ga's en ons­zelf in een goe­de ge­zond­heid te kun­nen...
05/09/2019
Eu­ro­pe­se M&A exe­cu­ti­ves voor­zich­tig met het ma­ken van deals
Brus­sel, 5 sep­tem­ber 2019. Zwak­ke eco­no­mi­sche in­di­ca­to­ren, on­ze­ker­heid rond­om de Brexit en groei­end pro­tec­ti­o­nis­me in de we­reld­han­del heb­ben ge­leid tot een ver­schui­ving in het sen­ti­ment in de M&A-we­reld...
27/03/2019
CMS Eu­ro­pees M&A-on­der­zoek 2019: On­danks een on­ze­ke­re markt­si­tu­a­tie, be­pa­len...
De "ver­ko­pers­vrien­de­lij­ke" dy­na­miek in Eu­ro­pe­se fu­sies en over­na­mes nam in 2018 toe, on­danks een da­ling van de vo­lu­mes op het ein­de van het jaar. Dit in te­gen­stel­ling tot de Ame­ri­kaan­se markt, waar de...
28/01/2019
Vir­gi­nie Fré­mat be­noemd als ad­vo­caat ven­noot
Het ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS kon­digt aan dat Vir­gi­nie Fré­mat be­vor­derd werd tot ad­vo­caat ven­noot en dit van­af ja­nu­a­ri 2019.Vir­gi­nie, die het kan­toor ver­voeg­de in 2006, heeft een di­plo­ma rech­ten van de Ka­tho­lie­ke...
22/03/2018
CMS Eu­ro­pees M&A-on­der­zoek: Ver­ko­pers staan cen­traal bij stij­gen­de trans­ac­tie­waar­de...
Het aan­tal ver­rich­te trans­ac­ties met een es­crow ac­count zijn fors ge­ste­gen in de Be­ne­lux, van 24% in 2016 tot 37% in 2017 en de Be­ne­lux is bij ver­re de re­gio waar het groot­ste aan­tal van de­ze trans­ac­ties...
28 september 2017
Het op­ti­mis­me is te­rug in de Eu­ro­pe­se M&A-markt, zo volgt uit on­der­zoek...
90% van de on­der­vraag­den ver­wacht een toe­na­me in het aan­tal deals in Eu­ro­pa door niet-Eu­ro­pe­se ko­pers67% ver­wacht dat M&A in Eu­ro­pa zal toe­ne­men54% denkt dat on­der­ne­min­gen met veel li­qui­di­tei­ten zul­len...
09 maart 2017
Waar­de­ring van on­der­ne­min­gen & pri­cing clau­su­les
Op 9 maart or­ga­ni­seert CMS, in sa­men­wer­king met Ma­zars, een se­mi­na­rie om­trent waar­de­be­pa­ling van een on­der­ne­ming en de ty­pi­sche pri­cing clau­su­les in over­na­me-over­een­kom­sten, in­zon­der­heid over en hoe ko­per...
01 augustus 2016
CMS Bel­gië stond Del­hai­ze Groep bij in al­le ope­ra­ti­o­ne­le en vast­goedas­pec­ten...
CMS Bel­gië stond Del­hai­ze Groep met suc­ces bij in al­le Bel­gi­sche ju­ri­di­sche as­pec­ten van de voor­be­rei­ding van de ope­ra­ti­o­ne­le im­ple­men­ta­tie van de grens­over­schrij­den­de fu­sie met Ko­nink­lij­ke Ahold N.V...
28/06/2016
CMS heeft Del­hai­ze bij­ge­staan bij de ver­koop van Tom&Co
CMS Bel­gi­um heeft Del­hai­ze bij­ge­staan bij de ver­koop van Tom&Co, de die­ren­spe­ci­aal­zaak voor voe­ding en ver­zor­ging van huis­die­ren, aan in­ves­te­rings­groep Pet­Ser­Co. Pet­Ser­Co zal 100% van de aan­de­len van...
22/06/2016
CMS heeft Lam­pi­ris bij­ge­staan in het ka­der van de re­or­ga­ni­sa­tie van haar...
CMS Bel­gi­um heeft Lam­pi­ris bij­ge­staan in het ka­der van de re­or­ga­ni­sa­tie van haar aan­deel­hou­der­schap. Op 14 ju­ni 2016 werd een over­een­komst ge­slo­ten tot over­dracht van het maat­schap­pe­lijk ka­pi­taal van...