De foto van Bruno Fonteyn

Bruno Fonteyn

Senior Associate

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels

Alvorens het departement publiek recht van CMS DeBacker te vervoegen in oktober 2008, heeft Bruno gedurende vijf jaar gewerkt als juridisch medewerker voor de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren.

Hij is gespecialiseerd in gezondheidsrecht, waaronder de problematieken in verband met ziekenhuizen, medische hulpmiddelen, medische experimenten en biobanken. Bovendien is hij eveneens actief in grondwettelijk en administratief recht.

Bruno is lid van het Ethisch comité van het Erasmusziekenhuis waar hij juridisch advies levert omtrent medische experimenten en ethische zaken.

Meer Minder

Opleidingen

 • 2003 - Université Catholique de Louvain, UCL (Licenciaat in de rechten)
 • 2003 - University of Sherbrooke, Canada
 • 2008 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
Meer Minder

Lidmaatschappen

 • Juridisch adviseur bij de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren (2003-2008)
 • Lid van het etisch comité van het Erasmus Ziekenhuis - ULB, sedert maart 2008
Meer Minder

Publicaties

 • Personalized medicine: a major challenge for social security systems, (met P. Slegers), in SCRIP Regulatory Affairs, CUBITT Consulting, 18 juni 2014
 • “Distribution & Marketing of Drugs, Jurisdictional comparisons”, (met P. Slegers), European Lawyer Reference, 2013 p. 29
 • "L’Ordre des médecins et la procédure disciplinaire", co-auteur met D. Holsters, Le droit disciplinaire des Ordres professionnels (onder toezicht van P. Corvilain), Formation Permanente CUP, 2004, vol. 74
 • "Het Elektronisch Medisch Dossier: uit wettelijk en deontologisch standpunt bekeken",co-auteur met Prof. Dr. Michel Deneyer en Prof. Dr. Etienne De Groot, De Praktijkjurist XV, Story, Conferentie van de Jonge Balie te Brugge, 2009, p. 1
 • « L’utilisation de matériel corporel humain à des fins scientifiques : commentaires à propos de la loi du 19 décembre 2008", co-auteur met P. Slegers, Journal des Tribunaux 2009, p. 205
 • Nota over"Ziekenhuizen, mededingingsrecht en recht op kwaliteitsvolle zorg"(D. Fornaciari, S. Callens et E. Schokkaert), B. Fonteyn, JT, 2010, p. 707.
 • "Indemnisation des dommages résultant de soins de santé : le Fonds est mort, vive le Fonds !",(met C. Pouppez en P. Slegers), JT, 14 mei 2011, nr. 6437, p. 373-380
 • "La directive 2011/24/UE relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers : bien plus qu’une codification" (met P. Slegers), European Journal of Consumer Law, Larcier, nr. 1/2012, p. 61-79
 • "La plate-forme eHealth – Enjeux de santé publique et de sécurité sociale", (met C. Dubois), Journal des Tribunaux, 24 november 2012, nr. 6498,  p. 769-776
Meer Minder

Feed

Toon alleen
30/11/2018
No­vem­ber 2018 News­let­ter
05-12-2018
Nieu­we wij­zi­gin­gen in het ge­zon­heids­zorg­land­schap
Een nieu­we wet werd aan­ge­no­men op 30 ok­to­ber 2018 hou­den­de di­ver­se be­pa­lin­gen in­za­ke ge­zond­heid. De­ze nieu­we wet be­vat tal van wij­zi­gin­gen van uit­een­lo­pen­de wet­ge­ving in het do­mein van de ge­zond­heids­zorg.
16/03/2018
March 2018 News­let­ter
25-04-2018
Bin­nen­kort zal de­zelf­de laag­va­ri­a­be­le zorg voor el­ke pa­ti­ënt in elk...
De mi­nis­ter­raad heeft tij­dens haar ver­ga­de­ring op 30 maart 2018 het voor­ont­werp van wet van mi­nis­ter van So­ci­a­le Za­ken en Volks­ge­zond­heid Mag­gie De Block goed­ge­keurd over de ge­bun­del­de fi­nan­cie­ring van de zie­ken­huis­ac­ti­vi­tei­ten.
31/01/2018
Ja­nu­a­ry 2018 News­let­ter
25-04-2018
Het ju­ri­disch ka­der voor de op­rich­ting van zie­ken­huis­net­wer­ken wordt...
Ter na­vol­ging van haar con­cep­tu­e­le no­ta van 18 mei 2017, heeft mi­nis­ter van So­ci­a­le Za­ken en Volks­ge­zond­heid Mag­gie De Block nu een voor­ont­werp van wet voor­ge­steld dat een ju­ri­disch ka­der op­richt voor het cre­ë­ren van zie­ken­huis­net­wer­ken.
30/11/2017
No­vem­ber 2017 News­let­ter
20-03-2018
De her­vor­ming van het on­der­ne­mings­recht: ook van be­lang voor zie­ken­hui­zen...
Sinds eni­ge maan­den werkt de re­ge­ring aan de twee­de ver­sie van een voor­ont­werp van wet tot in­voe­ring van het Wet­boek van Ven­noot­schap­pen en Ver­e­ni­gin­gen. Op 1 mei 2018 zal ook het vol­le­dig her­vorm­de in­sol­ven­tie­recht in wer­king tre­den.
19-11-2017
Het team ar­ti­fi­ci­ë­le in­tel­li­gen­tie
31-01-2018
Nieu­we wet moe­digt kie­zen voor goed­ko­pe ge­nees­mid­de­len ver­der aan
Op kerst­dag 2017 heeft het par­le­ment een nieu­we pro­gram­ma­wet aan­ge­no­men. Eén van de doel­stel­lin­gen er­van was het voor­schrij­ven en de te­rug­be­ta­ling van goed­ko­pe ge­nees­mid­de­len te be­vor­de­ren. Ge­nees­mid­de­len wor­den vol­gens prijs in­ge­deeld: aan de hand van ver­schil­len­de.
31/03/2017
Ju­ne 2017 News­let­ter
07-12-2017
Ko­nink­lijk Be­sluit re­gelt toe­zicht op kli­ni­sche proe­ven
Vol­gend op de Eu­ro­pe­se Ver­or­de­ning[1] be­tref­fen­de kli­ni­sche proe­ven met ge­nees­mid­de­len voor men­se­lijk ge­bruik heeft de Bel­gi­sche wet­ge­ver op 7 mei 2017 een wet aan­ge­no­men ter con­cre­ti­se­ring van de­ze Ver­or­de­ning.