Home / Advocaten / Arnaud Van Oekel
Portret van Arnaud Van Oekel

Arnaud Van Oekel

Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels

Arnaud is een belangrijke schakel in het departement fusies & overnames van het kantoor. Hij heeft een ruime ervaring op het vlak van nationale en internationale transacties, met inbegrip van de organisatie en coördinatie van due diligence onderzoeken, de opstelling en onderhandeling van overeenkomsten tot overdracht van aandelen en adviesverlening in verband met vennootschapsrechtelijke structuren en financiële aangelegenheden.

Arnaud treedt ook op voor grote bankinstellingen in talrijke domeinen waaronder overnames, financieringen met inbegrip van de opstelling van zekerheidsinstrumenten.

Meer Minder

"He was highly dedicated, very pragmatic and smart his its approach to the deal."

Feedback from a client, Legal 500, 2022

"Arnaud Van Oekel is an excellent M&A lawyer."

Feedback from a client, Legal 500, 2022

"Arnaud Van Oekel is reachable, deal- and client-oriented, responsive and has deep knowledge of the market."

Feedback from a client - Legal 500, 2021

"flexible"

Feedback from a client - Legal 500, 2021

Relevante ervaring

 • Bijstand aan Société Générale bij de verkoop aan ABN AMRO van haar Belgische Wealth Management en Private Banking activiteiten
 • Bijstand aan de Franse group Boulanger in het kader van de overname van Krëfel, gespecialiseerde keten in electro- en huishoudartikelen, gevestigd in België en Luxemburg
 • Bijstand aan Proximus met betrekking tot het strategische partnerschap met Eurofiber, betreffende het uitrollen van het massieve glasvezelnetwerk in Wallonië
 • Bijstand aan Biogroup, één van de grootste Franse leaders op het vlak van laboratoriumdienstverlening en medische diagnoses, in het kader van de overname van CMA Medina Group, toonaangevende laboratoriumdienstverlener in Belgïe
 • Bijstand aan de logistieke afdeling van de SNCF groep in het kader van de overname van de Railtraxx groep, een onafhankelijke Belgische groep actief in goederenvervoerdiensten doorheen Europa 
 • Bijstand aan Excelerate Energy (US) in het kader van de overname van de (LNG) gastransport branche van Exmar 
Meer Minder

Publicaties

 • “SRL ou SA, comment choisir le statut de ma société ?” met M. van der Stegen in L’Écho (27 april 2019).
 • “Een zaak starten? De bv wordt de nieuwe standaard” met M. van der Stegen in De Tijd (27 april 2019).
 • “EU Overview: 2015 M&A European market at a glance”gepubliceerd in de 2016 editie van “Getting the Deal Through: Mergers & Acquisitions”, met Vincent Dirckx en David Prync.
 • “La conversion de dette en capital: un remède dans le cadre des restructurations de crédits” met B. Vandervelde in Droit Bancaire et Financer, 2009/VI, p. 328.
Meer Minder

Opleidingen

 • 2000 - Université Libre de Bruxelles, ULB (Licentiaat in de rechten)
 • 2000 - Ingeschreven aan de Balie 
Meer Minder
18/12/2017
Het nieu­we Bel­gi­sche stel­sel van za­ke­lij­ke ze­ker­he­den in 10 vra­gen
De her­vor­ming van het ju­ri­disch stel­sel met be­trek­king tot roe­ren­de za­ke­lij­ke ze­ker­he­den, werd reeds sinds lan­ge tijd ver­wacht. Door de over­gang van het ou­de stel­sel, dat ge­ba­seerd was op de bui­ten­be­zit­stel­ling...

Feed

23/03/2022
CMS: De Eu­ro­pe­se M&A-markt is te­rug op het ni­veau van vóór de co­ron­a­pan­de­mie
23 maart 2022 – De Eu­ro­pe­se M&A-markt is te­rug op het ni­veau van vóór de co­ron­a­pan­de­mie. Dat blijkt uit de jaar­lijk­se Eu­ro­pean M&A Stu­dy van in­ter­na­ti­o­naal ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS. Vo­rig jaar was er...
14/09/2021
De weg naar her­stel: Eu­ro­pean M&A Out­look 2022
Pri­va­te equi­ty-par­tij­en pro­fi­te­ren meer dan stra­te­gi­sche ko­pers van de koop­kan­sen als ge­volg van de co­rona­cri­sis. Dat stelt maar liefst 71% van de deal­ma­kers in de ne­gen­de edi­tie van de 'Eu­ro­pean M&A...
24/03/2021
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2021: Eu­ro­pees M&A-kli­maat kan­telt naar 'ko­pers­vrien­de­lijk'...
Eu­ro­pa is te­rug­ge­keerd naar een 'ko­per­vrien­de­lijk' kli­maat, ver­ge­lijk­baar met de VS waar meer "ko­per­vrien­de­lij­ke" stand­pun­ten ge­brui­ke­lijk zijn, nu de CO­VID-19 pan­de­mie een meer ri­si­co­mij­den­de hou­ding...
22/09/2020
Eu­ro­pean M&A Out­look 2020
De CO­VID-19-pan­de­mie heeft een gro­te weer­slag op de Eu­ro­pe­se fu­sie- en over­na­me­markt. De voor­uit­zich­ten voor trans­ac­ties in Eu­ro­pa zijn som­ber. Toch zijn er kan­sen en mo­ge­lijk­he­den voor de­ge­nen die ri­si­co's...
18/02/2020
Her­vor­ming van het Wet­boek van Ven­noot­schap­pen: uit­da­gin­gen voor uw on­der­ne­ming
Sinds 1 ja­nu­a­ri 2020 is de nieu­we wet tot in­voe­ring van het Wet­boek van Ven­noot­schap­pen en Ver­e­ni­gin­gen van kracht. Be­paal­de ven­noot­schaps­vor­men kun­nen niet lan­ger wor­den op­ge­richt en de dwin­gen­de be­pa­lin­gen...
05/09/2019
Eu­ro­pe­se M&A exe­cu­ti­ves voor­zich­tig met het ma­ken van deals
Brus­sel, 5 sep­tem­ber 2019. Zwak­ke eco­no­mi­sche in­di­ca­to­ren, on­ze­ker­heid rond­om de Brexit en groei­end pro­tec­ti­o­nis­me in de we­reld­han­del heb­ben ge­leid tot een ver­schui­ving in het sen­ti­ment in de M&A-we­reld...
27/04/2019
Een zaak star­ten? De bv wordt de nieu­we stan­daard
Com­men­taar door Ar­naud Van Oe­kel en Ma­thil­de Van der Ste­gen­me­di­um­Na de her­vor­ming van het wet­boek ven­noot­schap­pen zijn er twee dui­de­lijk te on­der­schei­den ju­ri­di­sche ven­noot­schaps­vor­men. Maak ken­nis met...
18/12/2017
Het nieu­we Bel­gi­sche stel­sel van za­ke­lij­ke ze­ker­he­den in 10 vra­gen
De her­vor­ming van het ju­ri­disch stel­sel met be­trek­king tot roe­ren­de za­ke­lij­ke ze­ker­he­den, werd reeds sinds lan­ge tijd ver­wacht. Door de over­gang van het ou­de stel­sel, dat ge­ba­seerd was op de bui­ten­be­zit­stel­ling...
23/03/2017
CMS Eu­ro­pees M&A-on­der­zoek: M&A was ro­buust in 2016 en blijft kan­sen cre­ë­ren...
In 2016 bleef het aan­tal trans­ac­ties in Eu­ro­pa op het ni­veau van 2015, al lag de glo­ba­le waar­de er­van wel la­ger; in Eu­ro­pa von­den meer deals plaats dan in Noord-Ame­ri­ka of elk an­der we­reld­deelEu­ro­pe­se...
31/01/2017
CMS stond ca­pi­ton bij in­za­ke de over­na­me van een meer­der­heids­be­lang in...
Ca­pi­ton - een Duit­se pri­va­te equi­ty-fonds - heeft een over­een­komst ge­slo­ten over de over­na­me van een meer­der­heids­be­lang in Ge­ma­co Group met de hui­di­ge meer­der­heids­aan­deel­hou­der Saf­fel­berg In­vest­ments...
08/11/2016
De pro-Brexit-stem be­koelt de ver­wach­tin­gen rond deals, zo blijkt uit on­der­zoek...
79% van de on­der­vraag­den geeft aan dat grens­over­schrij­den­de deals in Eu­ro­pa door niet-Eu­ro­pe­se ko­pers zul­len toe­ne­men54% is van me­ning dat on­der­ge­waar­deer­de doe­len de be­lang­rijk­ste drijf­veer is aan de...
08/10/2015
CMS pu­bli­ceert haar Eu­ro­pean M&A Out­look
Ge­du­ren­de de eer­ste helft van het jaar steeg de trans­ac­tie­waar­de van fu­sies en over­na­mes in de we­reld met 17 %, ter­wijl het aan­tal trans­ac­ties met 14 % daal­de, ten op­zich­te van vo­rig jaar De Eu­ro­pe­se...