Home / Juristen / Arnaud Van Oekel
De foto van Arnaud Van Oekel

Arnaud Van Oekel

Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels

Arnaud is een belangrijke schakel in het departement fusies & overnames van het kantoor. Hij heeft een ruime ervaring op het vlak van nationale en internationale transacties, met inbegrip van de organisatie en coördinatie van due diligence onderzoeken, de opstelling en onderhandeling van overeenkomsten tot overdracht van aandelen en adviesverlening in verband met vennootschapsrechtelijke structuren en financiële aangelegenheden.

Arnaud treedt ook op voor grote bankinstellingen in talrijke domeinen waaronder overnames, financieringen met inbegrip van de opstelling van zekerheidsinstrumenten.

Meer Minder

"Outstanding lawyer"

Legal 500, 2018

"The firm is 'Very proactive, able to move the files on and work at a fast pace to produce clear and helpful advice.'"

Feedback from a client about the department - Chambers Europe, 2018 (Banking & Finance)

Relevante ervaring

 • Assistentie van een Italiaanse groep bij de verkoop van een deelname van 50% in 22 staalproductie-eenheden in Europa en de Verenigde Staten aan een Russische groep (USD 850.000.000)
 • Assistentie van Engelse investeerders bij de aankoop van verschillende immobiliënmaatschappijen toebehorend aan privé promotoren met een herfinanciering van de bestaande schulden (EUR 540.000.000)
 • Assistentie van een Franse bank met betrekking tot de aankoop van de leasing activiteiten van een Belgische bank
 • Assistentie van een Belgische groep bij de structurering en de onderhandelingen voor twee syndicaatleningen van EUR 250.000.000 en EUR 50.000.000
 • Assistentie van een Japans farmaceutisch bedrijf met betrekking tot de aankoop van 10 % van de aandelen in de holding van de Europese marktleider in functionele- en dieetvoeding
Meer Minder

Opleidingen

 • 2000 - Université Libre de Bruxelles, ULB (Licentiaat in de rechten)
 • 2000 - Ingeschreven aan de Balie 
Meer Minder

Publicaties

 • “SRL ou SA, comment choisir le statut de ma société ?” met M. van der Stegen in L’Écho (27 april 2019).
 • “Een zaak starten? De bv wordt de nieuwe standaard” met M. van der Stegen in De Tijd (27 april 2019).
 • “EU Overview: 2015 M&A European market at a glance”gepubliceerd in de 2016 editie van “Getting the Deal Through: Mergers & Acquisitions”, met Vincent Dirckx en David Prync.
 • “La conversion de dette en capital: un remède dans le cadre des restructurations de crédits” met B. Vandervelde in Droit Bancaire et Financer, 2009/VI, p. 328.
Meer Minder
Sep 2018
CMS Eu­ro­pean M&A Out­look
Wel­co­me to the sixth edi­ti­on of the CMS Eu­ro­pean M&A Out­look, pu­blis­hed in as­so­ci­a­ti­on with Mer­ger­mar­ket.560340htt­ps://me­dia.cms­legal.com/me­dia/em­bed?key=359d53310ff19bdc048fb1438aec07d0&uni­que_key=40f0ab7fd6ab47cd40a6d4555ce3a7f8&width=720&height=405&au­to­play=fal­se&au­to­lights­off=fal­se&loop=fal­se&clean1al­waysez­no­de://499576The op­ti­mism amongst deal­ma­kers we re­por­ted in au­tumn last year was well-foun­ded: the mar­ket has remai­ned buoy­ant but the ques­ti­on now is can this op­ti­mism sur­vi­ve in the cur­rent frac­tious in­ter­na­ti­o­nal po­li­ti­cal en­vi­ron­ment?Our for­ward-loo­king sur­vey paints a mo­re nu­an­ced pic­tu­re than 12 months ago. For ma­ny, the sun­ny up­lands of M&A ac­ti­vi­ty are still in sight with cash-rich do­mestic and in­ter­na­ti­o­nal ac­qui­rers, an on­go­ing dri­ve for con­so­li­da­ti­on and an ap­pe­ti­te for lar­ge trans­for­ma­ti­o­nal deals dri­ving the mar­ket in the year ahead. Others, howe­ver, ques­ti­on this op­ti­mism and tho­se ex­pec­ting Eu­ro­pean M&A to slow and fi­nan­ci­al con­di­ti­ons to wor­sen ha­ve mul­ti­plied, re­flec­ting mo­re mo­de­ra­te GDP growth but per­haps mo­re sig­ni­fi­cantly, con­cern around ge­o­po­li­ti­cal risk and stock mar­ket vo­la­ti­li­ty.Key fin­dings from our re­search in­clu­de:M&A con­fi­den­ce ri­sing. Ne­ar­ly three-quar­ters of res­pon­dents are con­si­de­ring a deal in the next 12 months and ne­ar­ly 25% ex­pect Eu­ro­pean M&A to in­crea­se sig­ni­fi­cantly (both up from last year’s sur­vey) showing con­fi­den­ce in the mar­ket is still ro­bust.Ap­pe­ti­te high among over­seas buy­ers. Res­pon­dents pre­dict that over­seas buy­ers will show gro­wing in­te­rest in the Eu­ro­pean mar­ket with the overw­hel­ming ma­jo­ri­ty (92%) ex­pec­ting an in­crea­se in the num­ber of in­bound trans­ac­ti­ons and ne­ar­ly two-thirds an­ti­ci­pa­ting a fur­ther up-tick in ag­gre­ga­te in­bound M&A in va­lue for the year ahead.Fi­nan­cing con­di­ti­ons remain buoy­ant. Fi­nan­cing op­ti­ons ha­ve mul­ti­plied as bank len­ding cre­dit standards and terms and con­di­ti­ons con­ti­nue to ea­se. Debt ca­pi­tal mar­kets are mo­re li­quid and pri­va­te debt and PE funds con­ti­nue to draw in ca­pi­tal.Our fea­tu­res in this year’s re­port in­clu­de ar­ti­cles on “Key trends af­fec­ting the Eu­ro­pean com­pli­an­ce and re­gu­la­to­ry en­vi­ron­ment” and, of par­ti­cu­lar in­te­rest in the­se cur­rent un­cer­tain ti­mes, “The ri­se of pro­tec­ti­o­nist me­a­su­res” within the EU and other Eu­ro­pean ju­ris­dic­ti­ons.We ho­pe you find the Eu­ro­pean M&A Out­look in­te­res­ting and by all means sha­re the re­port with your col­lea­gues. Our an­nu­al CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy will be pu­blis­hed in spring 2019 when we will re­port back on how this buoy­ant mar­ket has im­pac­ted M&A trans­ac­ti­on terms and con­di­ti­ons.
18/12/2017
Het nieu­we Bel­gi­sche stel­sel van za­ke­lij­ke ze­ker­he­den in 10 vra­gen
De her­vor­ming van het ju­ri­disch stel­sel met be­trek­king tot roe­ren­de za­ke­lij­ke ze­ker­he­den, werd reeds sinds lan­ge tijd ver­wacht. Door de over­gang van het ou­de stel­sel, dat ge­ba­seerd was op de bui­ten­be­zit­stel­ling van de in pand ge­ge­ven goe­de­ren, naar een stel­sel zon­der bui­ten­zit­stel­ling ge­ba­seerd op een elek­tro­ni­sche re­gi­stra­tie zal Bel­gië over een even mo­dern sys­teem als haar buur­lan­den be­schik­ken.De­ze her­vor­ming, aan­ge­no­men in ju­li 2013, de­wel­ke in wer­king zal tre­den op 1 ja­nu­a­ri 2018, zal de ge­ves­tig­de prak­tij­ken zon­der eni­ge twij­fel om­gooi­en en de kre­diet­ge­vers er­toe ver­plich­ten om hun kre­diet­do­cu­men­ta­tie te her­zien. Bo­ven­dien, zul­len de ban­ken bin­nen af­zien­ba­re tijd even­eens een na­zicht die­nen uit te voe­ren van het ge­heel van de bij hen in pand ge­ge­ven han­dels­za­ken, aan­ge­zien der­ge­lij­ke pan­den hun rang slechts zul­len be­hou­den voor zo­ver de ver­eis­te for­ma­li­tei­ten bin­nen de twaalf maan­den vol­gend op de in­wer­king­tre­ding van de nieu­we wet­ge­ving vol­daan zijn.De­ze nieu­we re­gel­ge­ving is van toe­pas­sing zon­der af te doen aan de be­staan­de spe­ci­fie­ke be­pa­lin­gen bin­nen de an­de­re re­gel­ge­ving, zo­als de wet op de fi­nan­ci­ë­le ze­ker­he­den.On­ze be­knop­te gids geeft een over­zicht van de be­lang­rijk­ste on­der­de­len van de her­vor­ming in de vorm van een Q&A.Als u vra­gen hebt of in­dien u op de hoog­te wilt blij­ven van dit on­der­werp, aar­zel niet om ons te con­tac­te­ren: Ar­naud Van Oe­kel and Be­noît Van­der­vel­de.

Feed

Toon alleen
05/09/2019
Eu­ro­pe­se M&A exe­cu­ti­ves voor­zich­tig met het ma­ken van deals
Eu­ro­pean M&A Out­look 2019
15 mei 2020
CMS Ex­pert Gui­de to Re­ne­wa­ble Ener­gy
27/04/2019
Een zaak star­ten? De bv wordt de nieu­we stan­daard
Ar­ti­kel in De Tijd
17 februari 2020
CMS Ex­pert Gui­de to Air­craft Fi­nan­ce and Lea­sing
This gui­de sets out the res­pon­ses to a set of ques­ti­ons re­le­vant to any air­craft les­sor loo­king to lea­se an air­craft to a les­see/ope­ra­tor in the se­lec­ted coun­try.
18/12/2017
Het nieu­we Bel­gi­sche stel­sel van za­ke­lij­ke ze­ker­he­den in 10 vra­gen
23/03/2017
CMS Eu­ro­pees M&A-on­der­zoek: M&A was ro­buust in 2016 en blijft kan­sen cre­ë­ren...
31/01/2017
CMS stond ca­pi­ton bij in­za­ke de over­na­me van een meer­der­heids­be­lang in...
08/11/2016
De pro-Brexit-stem be­koelt de ver­wach­tin­gen rond deals, zo blijkt uit on­der­zoek...
CMS Eu­ro­pean M&A Out­look 2016
30/09/2016
Sep­tem­ber 2016 News­let­ter
08/10/2015
CMS pu­bli­ceert haar Eu­ro­pean M&A Out­look
Het aan­tal fu­sies en over­na­mes daalt, maar de trans­ac­tie­waar­de stijgt
23/07/2012
Pier­re Sle­gers en Ar­naud Van Oe­kel wor­den ven­no­ten bij CMS De Bac­ker