Home / Juristen / Bruno Duquesne
Portret van Bruno Duquesne

Bruno Duquesne

Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels

Bruno adviseert zowel Belgische als buitenlandse cliënten over alle aspecten van vastgoedtransacties, waaronder de structurering van deals, juridische audits, het opstellen en onderhandel van overeenkomsten tot de overdracht van onroerende goederen, en onroerende vennootschappen en de oprichting van joint ventures. Hij behandelt tevens de opstelling van documentatie die nodig is met het oog op de financiering van deze transacties.

Bruno heeft eveneens een ruime ervaring in grensoverschrijdende transacties en coördineert en leidt transacties die zich uitstrekken over verschillende rechtsgebieden.

Meer Minder

Clients describe him as "pragmatic and focused on finding solutions" and value his ability to "find the most practical and easy way to deal with complex matters."

Chambers Europe, 2018

“Head of department Bruno Duquesne is noted for his precise knowledge and decisiveness in negotiations. He is described by a source as "a deal maker who knows what he is talking about.”

Chambers Europe - 2013

Relevante ervaring

 • Tussenkomst voor een Duits investeringsfonds in het kader van de verkoop van verschillende onroerende goederen gelegen in Brussel
 • Regelmatige tussenkomst voor verschillende Belgische en buitenlandse financiële instellingen in het kader van hun verrichtingen betreffende onroerende leningen in België
 • Tussenkomst voor verschillende Franse vastgoedgroepen in het kader van hun projecten tot ontwikkeling van commerciële centra in België
Meer Minder

Publicaties

 • « Le bail commercial de courte durée arrive enfin à Bruxelles », L’Echo, 15 mei 2019
 • « Quel bilan 5 ans après la régionalisation des baux ? », L’Echo, 18 april 2019
 • « Traité pratique de droit commercial, Tome 1 : Principes et contrats fondamentaux – Titre VI Le Leasing immobilier", Kluwer 2009, co-auteur met Didier Grégoire
 • « Property finance: what the coming year? », Belgian Real Estate Showcase 2011
 • « Belgian Real Estate Certificates: rediscovering an ancestor », Belgian Real Estate Showcase 2010
 • « Le club deal, comme soupape à la crise ? », L’Echo, 20 mei 2010
 • « Financement immobilier. Considérations typologiques et structurelles », Revue pratique de l’immobilier, 3/2009

« 

Meer Minder

Opleidingen

 • 1986 - Université Catholique de Louvain, UCL (Licenciaat in de rechten)
 • 1987 - Georgetown University Law Center (LL.M.)
 • 1989 - Ingeschreven aan de Balie 
Meer Minder
18/12/2017
Het nieu­we Bel­gi­sche stel­sel van za­ke­lij­ke ze­ker­he­den in 10 vra­gen
De her­vor­ming van het ju­ri­disch stel­sel met be­trek­king tot roe­ren­de za­ke­lij­ke ze­ker­he­den, werd reeds sinds lan­ge tijd ver­wacht. Door de over­gang van het ou­de stel­sel, dat ge­ba­seerd was op de bui­ten­be­zit­stel­ling...
04 oktober 2016
CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2016
2015 was ano­ther re­cord year, with the deal va­lue of the Eu­ro­pean in­vest­ment mar­ket rea­ching an un­pre­ce­den­ted high of al­most EUR 250bn. Hig­hest growth was in Ger­ma­ny, whe­re deal va­lu­es we­re al­most EUR...

Feed

Toon alleen
September 2017
CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2017
Vast­goed­markt blijft sta­biel en ver­ko­per­vrien­de­lijk­Ster­ke vraag naar kan­toor­ruim­te­Meer in­ter­na­ti­o­na­le in­ves­teer­ders op Ne­der­land­se markt­Veel ver­ko­per­vrien­de­lij­ke be­pa­lin­gen in koop­over­een­kom­sten­Stuttg­art...
24/10/2016
CMS Eu­ro­pean Deal Point Stu­dy 2016
• Ster­ke vraag naar kan­toor- en win­kel­ruim­te • Meer con­trac­ten wor­den ge­slo­ten met aan­spra­ke­lijk­heids­be­per­kin­gen en met kor­te­re con­trac­tu­e­le ver­val­ter­mij­nen voor ver­ko­pers • Meer na­ti­o­na­le in­ves­teer­ders...
15 september 2016
Re­al Es­ta­te Cam­pus 2016
Deel­na­me­kos­ten 125 €/per­soon voor de cy­clus van 3 op­lei­din­gen (geen ge­deel­te­lij­ke in­schrij­ving mo­ge­lijk). Voor el­ke in­schrij­ving schenkt CMS € 50 aan Sa­muso­ci­al.Het is ons een ge­noe­gen u te mo­gen...
09 juni 2016
Re­al Es­ta­te Cam­pus 2016
Deel­na­me­kos­ten 125 €/per­soon voor de cy­clus van 3 op­lei­din­gen (geen ge­deel­te­lij­ke in­schrij­ving mo­ge­lijk). Voor el­ke in­schrij­ving schenkt CMS € 50 aan Sa­muso­ci­al.Het is ons een ge­noe­gen u te mo­gen...
12 mei 2016
Re­al Es­ta­te Cam­pus 2016
Deel­na­me­kos­ten: 125 €/per­soon voor de cy­clus van 3 op­lei­din­gen (geen ge­deel­te­lij­ke in­schrij­ving mo­ge­lijk). Voor el­ke in­schrij­ving schenkt CMS € 50 aan Sa­muso­ci­al.Het is ons een ge­noe­gen u te mo­gen...
23 oktober 2015
CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2015
CMS is ver­heugd om de “CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2015” voor te stel­len. Het be­treft de eer­ste CMS stu­die over vast­goed op de Eu­ro­pe­se trans­ac­tie­markt. CMS heeft zich ge­ba­seerd op...
20 juni 2013
Re­al Es­ta­te Break­fast Fran­ce
Veel Bel­gi­sche on­der­ne­min­gen die in Frank­rijk ac­tief zijn, wor­den er ge­con­fron­teerd met vast­goed­pro­ble­ma­tie­ken. Ver­schil­len­de pro­mo­to­ren zijn er ac­tief, even­als een aan­tal in­ves­teer­ders in het do­mein...
13/03/2013
CMS kon­digt eer­ste pan-Eu­ro­pe­se stan­daard groe­ne huur­clau­su­les aan
CMS, voor­aan­staand Eu­ro­pe­se ju­ri­di­sche en fis­ca­le dienst­ver­le­ner, ont­hult op MI­PIM – de in­ter­na­tio-na­le beurs voor on­roe­rend goed in Can­nes - de eer­ste stan­daard groe­ne huur­clau­su­les, toe­pas­baar door­heen...
03 december 2009
Grey to Green
Nous som­mes heu­reux de vous con­vier à la pre­mi­è­re édi­ti­on de no­tre « Re­al Es­ta­te An­nu­al Con­fe­ren­ce ». Cet évè­ne­ment se tien­dra chaque an­née dans le cou­rant de l’au­tom­ne. Son am­bi­ti­on est de...