Home / Advocaten / Bruno Duquesne
Portret van Bruno Duquesne

Bruno Duquesne

Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels

Bruno adviseert zowel Belgische als buitenlandse cliënten over alle aspecten van vastgoedtransacties, waaronder de structurering van deals, juridische audits, het opstellen en onderhandel van overeenkomsten tot de overdracht van onroerende goederen, en onroerende vennootschappen en de oprichting van joint ventures. Hij behandelt tevens de opstelling van documentatie die nodig is met het oog op de financiering van deze transacties. 

Bruno heeft eveneens een ruime ervaring in grensoverschrijdende transacties en coördineert en leidt transacties die zich uitstrekken over verschillende rechtsgebieden. 

Bruno werd toegelaten tot de Brusselse Balie in 1989. Hij begon zijn loopbaan bij een groot Belgisch advocatenkantoor in de praktijkgroep Corporate & Finance waar hij deelnam aan verschillende transacties. Daarna trad hij toe tot het advocatenkantoor dat uiteindelijk de Belgische tak werd van CMS waar hij zich geleidelijk specialiseerde in Corporate Real Estate.  

Hij behaalde een licentie in de rechten aan de Universiteit van Leuven en een LL.M. in ‘Comparative Law Studies’ aan het Georgetown University Law Center. 

Hij spreekt vloeiend Frans, Nederlands en Engels. 

Meer Minder

Relevante ervaring

 • Tussenkomst voor een Duits investeringsfonds in het kader van de verkoop van verschillende onroerende goederen gelegen in Brussel
 • Regelmatige tussenkomst voor verschillende Belgische en buitenlandse financiële instellingen in het kader van hun verrichtingen betreffende onroerende leningen in België
 • Tussenkomst voor verschillende Franse vastgoedgroepen in het kader van hun projecten tot ontwikkeling van commerciële centra in België
Meer Minder

Publicaties

 • B. DUQUESNE & L. DE CRANE, “La scission de société et les conventions d’occupation”, in JurimPratique, 2021/1-2, 273-288.  
 • B. DUQUESNE, « Le bail commercial de courte durée arrive enfin à Bruxelles », in L’Echo, 15/05/2019.  
 • B. DUQUESNE, « Quel bilan 5 ans après la régionalisation des baux ? », in L’Echo, 18/04/2019.  
 • B. DUQUESNE, "Property finance: what the coming year?", in Belgian Real Estate Showcase, 2011 
 • B. DUQUESNE, "Belgian Real Estate Certificates: rediscovering an ancestor", in Belgian Real Estate Showcase, 2010 
 • B. DUQUESNE, "Le club deal, comme soupape à la crise ?", in L’Echo, 20/05/2010. 
Meer Minder

Opleidingen

 • 1989 - Toegelaten tot de Brusselse Franstalige Balie  
 • 1987 - Georgetown University Law Centre - USA (LL.M.) 
 • 1986 - Université Catholique de Louvain, UCLouvain (Licenciaat in de rechten) 
Meer Minder
18/12/2017
Het nieu­we Bel­gi­sche stel­sel van za­ke­lij­ke ze­ker­he­den in 10 vra­gen
De her­vor­ming van het ju­ri­disch stel­sel met be­trek­king tot roe­ren­de za­ke­lij­ke ze­ker­he­den, werd reeds sinds lan­ge tijd ver­wacht. Door de over­gang van het ou­de stel­sel, dat ge­ba­seerd was op de bui­ten­be­zit­stel­ling...
04/10/2016
CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2016
2015 was ano­ther re­cord year, with the deal va­lue of the Eu­ro­pean in­vest­ment mar­ket rea­ching an un­pre­ce­den­ted high of al­most EUR 250bn. Hig­hest growth was in Ger­ma­ny, whe­re deal va­lu­es we­re al­most EUR...

Feed

04/10/2017
CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2017
Vast­goed­markt blijft sta­biel en ver­ko­per­vrien­de­lijk­Ster­ke vraag naar kan­toor­ruim­te­Meer in­ter­na­ti­o­na­le in­ves­teer­ders op Ne­der­land­se markt­Veel ver­ko­per­vrien­de­lij­ke be­pa­lin­gen in koop­over­een­kom­sten­Stuttg­art...
21/10/2016
CMS Eu­ro­pean Deal Point Stu­dy 2016
• Ster­ke vraag naar kan­toor- en win­kel­ruim­te • Meer con­trac­ten wor­den ge­slo­ten met aan­spra­ke­lijk­heids­be­per­kin­gen en met kor­te­re con­trac­tu­e­le ver­val­ter­mij­nen voor ver­ko­pers • Meer na­ti­o­na­le in­ves­teer­ders...
15/09/2016
Re­al Es­ta­te Cam­pus 2016
Deel­na­me­kos­ten 125 €/per­soon voor de cy­clus van 3 op­lei­din­gen (geen ge­deel­te­lij­ke in­schrij­ving mo­ge­lijk). Voor el­ke in­schrij­ving schenkt CMS € 50 aan Sa­muso­ci­al.Het is ons een ge­noe­gen u te mo­gen...
09/06/2016
Re­al Es­ta­te Cam­pus 2016
Deel­na­me­kos­ten 125 €/per­soon voor de cy­clus van 3 op­lei­din­gen (geen ge­deel­te­lij­ke in­schrij­ving mo­ge­lijk). Voor el­ke in­schrij­ving schenkt CMS € 50 aan Sa­muso­ci­al.Het is ons een ge­noe­gen u te mo­gen...
12/05/2016
Re­al Es­ta­te Cam­pus 2016
Deel­na­me­kos­ten: 125 €/per­soon voor de cy­clus van 3 op­lei­din­gen (geen ge­deel­te­lij­ke in­schrij­ving mo­ge­lijk). Voor el­ke in­schrij­ving schenkt CMS € 50 aan Sa­muso­ci­al.Het is ons een ge­noe­gen u te mo­gen...
23/10/2015
CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2015
CMS is ver­heugd om de “CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2015” voor te stel­len. Het be­treft de eer­ste CMS stu­die over vast­goed op de Eu­ro­pe­se trans­ac­tie­markt. CMS heeft zich ge­ba­seerd op...
20/06/2013
Re­al Es­ta­te Break­fast Fran­ce
Veel Bel­gi­sche on­der­ne­min­gen die in Frank­rijk ac­tief zijn, wor­den er ge­con­fron­teerd met vast­goed­pro­ble­ma­tie­ken. Ver­schil­len­de pro­mo­to­ren zijn er ac­tief, even­als een aan­tal in­ves­teer­ders in het do­mein...
03/12/2009
Grey to Green
Nous som­mes heu­reux de vous con­vier à la pre­mi­è­re édi­ti­on de no­tre « Re­al Es­ta­te An­nu­al Con­fe­ren­ce ». Cet évè­ne­ment se tien­dra chaque an­née dans le cou­rant de l’au­tom­ne. Son am­bi­ti­on est de...