Home / Advocaten / Gaël Chuffart
Portret van Gaël Chuffart

Gaël Chuffart

Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels

Gaël Chuffart adviseert over een brede waaier aan onderwerpen op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid.

Gaël is gespecialiseerd in collectieve werkrelaties (collectief ontslag, reorganisaties, stakingen, collectieve arbeidsovereenkomsten, harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden, werktijden, enz.), individueel arbeidsrecht (ontslag, intimidatie, wijzigingen van de werkomstandigheden, enz.) en werknemersbeloningen (salarisbeleid, aandelenoptieplannen, extralegale voordelen, loonoptimalisatie, enz.).

Hij verleent daarnaast eveneens advies over de internationale werknemersmobiliteit. meer bepaald inzake de problematiek omtrent de detachering vanuit het perspectief van arbeids- en sociale zekerheid en belastingen (salary splits, uitzendingspatronen, enz.).

Hij biedt ook gespecialiseerde hulp op het gebied van aanvullende pensioenregelingen (en aanverwante producten) en het gebruik van technologie en communicatie op de werkvloer (internet, e-mail, telewerken, privacy, enz.).

Gaël Chuffart publiceert regelmatig over deze onderwerpen en is een veelgevraagd spreker.

Gaël Chuffart werd aanbevolen door Legal 500 EMEA.

Meer Minder

Relevante ervaring

 • Assistentie bieden aan internationale bedrijven in de context van hun herstructureringsproces,
 • Assistentie bieden aan tal van internationale bedrijven die actief zijn in de luxe-, entertainment- en industriesector om lobbyorganisaties op te zetten in België (inclusief aansluiting bij de Belgische sociale zekerheid, inschrijving voor de vereiste verzekeringen, enz.),
 • Assistentie bieden aan internationale verenigingen zonder winstoogmerk om de Belgische werk- en verblijfsvergunning voor hun buitenlandse werknemers te verkrijgen,
 • Het opstellen van contractbeëindigingen voor senior executives met een risico-element van enkele miljoen voor tal van internationale klanten,
 • Assistentie bieden aan een groot farmaceutisch bedrijf bij het opstellen van een uitkeringsregeling voor werknemers,
 • Het opstellen van alle arbeidsdocumenten (waaronder arbeidsreglement, arbeidscontracten, enz.) voor de Belgische filialen van een bedrijf actief in de logistiek,
 • Het verkrijgen van gerechtelijke bevelen voor een toonaangevende voedingsdistributeur zodat ze kunnen blijven werken tijdens een staking,
 • Crisisbeheersituaties en sessies gericht op het vermijden van stakingen door het oplossen van problemen en het bereiken van consensus,
 • Een groot bedrijf actief in de industrie voor alcoholhoudende dranken adviseren, helpen onderhandelen en assisteren bij alle aspecten van het tewerkstellingsbeleid en bijbehorende praktijken,
 • Assistentie en advisering van één van de grootste aanbieders van groepsverzekeringen in België.
Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

 • Lid van de Vereniging van de Praktijkjuristen in Sociaal Recht (VPJSR)
 • Lid van de “Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise à Paris”
Meer Minder

Publicaties

 • G. CHUFFART, « Une nouvelle arme contre la discrimination à l’embauche ? », Trends-Tendances, 01/09/2022.
 • G. CHUFFART,« Engager un travailleur ukrainien », Trends-Tendances, 12/04/2022.
 • G. CHUFFART, « Des répercussions pénales en cas de non-respect ? » Trends-Tendances, 24/03/2022.
 • G. CHUFFART & B. SIMONART, « Pensions complémentaires », Kluwer, 2016.
 • G. CHUFFART, « Accident en état d’ivresse avec la voiture de société : un licenciement pour motif grave est-il envisageable ? », Trends Tendances, 22/10/2015, p.80
 • G. CHUFFART, « Quelle réglementation pour la nouvelle économie », Lobby, n°30, april 2015
Meer Minder

Docentschappen

 • 22/04/2020: Webinar «Lockdown in practice » met S. BERG 
 • 19/03/2020: Webinar «Key Employment Considerations», met S. BERG & E. DUDEN
 • 21/04/2016: Webinar Kluwer « Pensions complémentaires » with B. SIMONART
Meer Minder

Opleidingen

 • 2001 - Toegelaten tot de Brusselse Franstalige Balie 
 • 2001 - Universiteit van Brussel, ULB (Licentiaat in de rechten)
 • 2001 - Universiteit van Rotterdam, EU - Nederland (Licentiaat in de rechten)
Meer Minder

Feed

02/11/2020
CO­VID-19: Cer­ti­fi­caat no­dig om de aan­we­zig­heid op de werk­plaats te recht­vaar­di­gen
Wij wil­len uw aan­dacht ves­ti­gen op het feit dat er af­ge­lo­pen zon­dag een nieuw mi­nis­te­ri­eel be­sluit werd uit­ge­vaar­digd dat voor­ziet in nieu­we maat­re­ge­len en ver­plich­tin­gen in hoof­de van de werk­ge­vers...
07/05/2020
De te pres­te­ren op­zeg­gings­ter­mijn tij­dens een pe­ri­o­de van "co­vid-19" tij­de­lij­ke...
Lees­tijd: 2 mi­nu­ten Wat voor­ziet de wet­ge­ving op dit ogen­blik? Ter her­in­ne­ring, de hui­di­ge wet­ge­ving maakt een on­der­scheid tus­sen twee vor­men van tij­de­lij­ke werk­loos­heid: tij­de­lij­ke werk­loos­heid we­gens...
14/06/2018
CMS In­ter­na­ti­o­nal HR Ga­thering - Am­ster­dam
We are de­ligh­ted to in­vi­te you to our In­ter­na­ti­o­nal CMS HR Ga­thering in Am­ster­dam on 14 Ju­ne 2018! Ta­king pla­ce du­ring the CMS Part­ners Mee­ting, this event cre­a­tes an op­por­tu­ni­ty for us to net­work and...
07/06/2017
CMS On your ra­dar - Ju­ne 2017
The in­ter­na­ti­o­nal CMS em­ploy­ment group is de­ligh­ted to sha­re our new On Your Ra­dar pu­bli­ca­ti­on to keep you up to da­te with the key em­ploy­ment and la­bour de­vel­op­ments that mat­ter across Eu­ro­pe and be­yond...
16/02/2017
“Ge­op­ti­ma­li­seer­de ver­goe­ding van werk­ne­mers via ka­pi­taal­par­ti­ci­pa­ties (stock...
Op 16 fe­bru­a­ri 2017 or­ga­ni­seert CMS Bel­gi­um een in­ter­ac­tief se­mi­na­rie over de ver­schil­len­de mo­ge­lijk­he­den die on­der­ne­min­gen heb­ben, zo­wel KMO’s als mul­ti­na­ti­o­nals, om hun werk­ne­mers te la­ten deel­ne­men...
16/11/2016
So­ci­aal recht : CMS ver­telt u er al­les over !
Op woens­dag 16 no­vem­ber 2016 or­ga­ni­seert CMS een eer­ste in­fo­ses­sie om­trent en­ke­le ac­tu­e­le the­ma’s in het so­ci­aal recht:Dans les cou­loirs de la Cham­bre : quels sont les pro­jets du gou­ver­ne­ment en ma­ti­è­re...
30/06/2016
Mo­ti­ve­ring van het ont­slag: wel­ke re­de­nen moe­ten wor­den mee­ge­deeld?
Sinds de in­wer­king­tre­din van CAO nr. 109 van 12 fe­bru­a­ri 2014 be­tref­fen­de de mo­ti­ve­ring van het ont­slag heeft el­ke werk­ne­mer het recht om de re­de­nen van zijn ont­slag te ken­nen, of­wel op zijn ver­zoek...
02/06/2016
CMS ad­vi­seert SBM Dé­ve­lop­pe­ment in­za­ke haar over­na­me van de in­ter­na­ti­o­na­le...
CMS Bel­gi­um, on­der­steund door on­ge­veer tien Eu­ro­pe­se kan­to­ren uit het CMS-net­werk en een part­ner kan­toor uit de Ver­e­nig­de Sta­ten, trad op als Bel­gisch ad­vi­seur voor SBM Dé­ve­lop­pe­ment in­za­ke ar­beids­recht...