Home / Advocaten / Romain Alderweireldt
Portret van Romain Alderweireldt

Romain Alderweireldt

Senior Associate

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Engels, Nederlands

Romain is gespecialiseerd in het Belgisch en Europees mededingingsrecht en legt zich voornamelijk toe op de media-sector en de sector van de elektronische communicatie.

Romain behandelt sinds 2004 dossiers met betrekking tot misbruik van machtspositie, zowel wat betreft adviesverlening als procesvoering, met name inzake vorderingen tot schadevergoeding wegens schending van het mededingingsrecht. Hij behandelt tevens dossiers ten aanzien van de sectorregulatoren bevoegd voor de elektronische communicatie.

Romain heeft een bijzondere expertise opgebouwd en praktische kennis vergaard inzake de mededingingsrechtelijke en regulatoire aspecten van, onder meer, vaststelling van machtspositie, prijs- en kostenmodellering, het ontwikkelen en toepassen van testen voor wurgprijzen of kortingen, alsook de analyse en beoordeling van netwerkeffecten.

Romain heeft verder een bijzondere interesse voor en begrip van complexe vraagstukken inzake toegang tot “big data” en hun gebruik, zoals algoritmen en artificiële intelligentie, in hun vele toepassingsgebieden.

Romain begon zijn carrière in 2004 in het advocatenkantoor Olswang, alvorens CMS in 2017 te vervoegen.

Meer Minder

Relevante ervaring

  • Onderzoeken inzake mededingingsrechtelijke inbreuken : bijstaan van ondernemingen die geconfronteerd worden met klachten over mededingingsrechtelijke inbreuken (misbruik van dominante positie, kartels, enz.) en / of de beoordeling, samen met de betrokken ondernemingen, of hun gedrag, dan wel het gedrag van hun concurrenten, klanten of toeleveranciers, mededingingsrechtelijke vragen opwerpen. Nog meer concreet, staat Romain ondernemingen bij in geval van “dawn raids” of andere onderzoeksmaatregelen van de bevoegde mededingingsautoriteit(en), bereidt hij antwoorden voor op verzoeken om inlichtingen en bezwaarschriften, behandelt hij verzoeken om voorlopige maatregelen en komt hij tussen in beroepsprocedures tegen beslissingen van de bevoegde autoriteiten.
  • Burgerrechtelijke geschillen: De behandeling van schadeclaims en vorderingen tot staking wegens schending van het mededingingsrecht.
  • Elektronische communicatie: adviesverlening over de naleving van het sectorspecifieke reglementaire kader door telecommunicatie-operatoren en de vertegenwoordiging van deze laatsten in beroepen tegen de beslissingen van de sectorregulatoren.
  • Concentratiecontrole: aanmeldingen van concentraties bij de nationale en Europese mededingingsautoriteiten.
Meer Minder

Opleidingen

  • 2003 - Toegelaten tot de Brusselse Franstalige Balie 
  • 2003 - University of Aberdeen - Schotland (LL.M European and International Law)
  • 2002 - Université Catholique de Louvain, UCLouvain (Licentiaat in de rechten)
  • 2002 - Università degli Studi di Padova - Italië (Erasmus)
Meer Minder
12/05/2022
10 key as­pects of the re­vi­sed EU com­pe­ti­ti­on law in the field of dis­tri­bu­ti­on...
The new Ver­ti­cal Block Exemp­ti­on Re­gu­la­ti­on (VBER) and the new ac­com­pan­ying Ver­ti­cal Gui­de­li­nes (VGL) we­re pu­blis­hed on 10 May 2022. The new VBER will en­ter in­to for­ce on 1 Ju­ne 2022 and ap­ply for the next twel­ve ye­ars. The new VBER/VGL in­tro­du­ce sev

Feed

26/04/2021
Het team ar­ti­fi­ci­ë­le in­tel­li­gen­tie
De le­den van de groep ar­ti­fi­ci­ë­le in­tel­li­gen­tie zijn aan­dach­ti­ge wa­kers van de ont­wik­ke­ling van ar­ti­fi­ci­ë­le in­tel­li­gen­tie bin­nen hun vak­ge­bied. Ze heb­ben een pas­sie voor in­no­va­tie en zijn ge­spe­ci­a­li­seerd...