Home / Europa / België / Vennootschapsrecht/Fusies & Overnames / Vennootschapsrechtelijke geschillen

Vennootschapsrechtelijke geschillen

Terug naar Vennootschapsrecht/Fusies & Overnames

Vandaag, meer dan ooit, brengt zakendoen risico’s met zich mee. Wij kunnen u efficiënt bijstaan bij verschillende soorten geschillen, waarmee u geconfronteerd kan worden: gaande van een conflict tussen partners in een joint venture, een aandeelhouder die beweert dat de vennootschap wordt beheerd in zijn nadeel of een eis tot schadevergoeding of garantie ten gevolge van een fusie of overname. Het gevoelige karakter van dergelijke geschillen vereist een onberispelijke juridische dienstverlening. Onze advocaten hebben de kennis, vaardigheid en ervaring om u te helpen met de uitdagingen die gepaard gaan met alle geschillen die uw vennootschap kan treffen. Geschillen kunnen echter schadelijk zijn voor de commerciële doelstellingen van een bedrijf en, zoals het gezegde luidt, voorkomen beter is dan genezen. Om deze reden adviseren wij onze cliënten voordat er een geschil ontstaat. Wanneer er alsnog een geschil ontstaat, verbinden wij ons ertoe, waar mogelijk, alternatieve methodes te hanteren voor de geschillenbeslechting.

Dienstenaanbod

  • Bestuurdersaansprakelijkheid: bijstand in gerechtelijke procedures inzake de aansprakelijkheid van bestuurders of voorzitters, evenals advies op maat inzake uw mogelijkheden in een concreet geval: het al dan niet kennis geven van aansprakelijkheid of het al dan niet bestaan van een risico tot aansprakelijkheid voor bestuurder of voorzitter. Wij adviseren eveneens inzake maatregelen, die u kunnen beschermen tegen het persoonlijke aansprakelijkheidrisico;
  • Concernaansprakelijkheid: uitgebreid internationaal juridisch advies inzake al dan niet vrijwillige aansprakelijkheid van moeder- en dochtermaatschappijen;
  • Geschillen met aandeelhouders: bijstand binnen of buiten de rechtbank inzake de relatie met de aandeelhouders. Speciale procedures kunnen op korte termijn worden ingesteld; Procedures inzake het enquêterecht: bijstand bij het indienen van een verzoek bij de rechtbank om een onderzoek te laten verrichten en bijstand gedurende de procedure binnen vennootschappen;
  • Uitkoopprocedures: advies inzake de overdracht van aandelen, bijstand in het zo soepel mogelijk beheren van uitkoopprocedures en juridisch advies inzake de kansen tot het verkrijgen van een gedwongen aandelenoverdracht;
  • Overname geschillen: bijstand met alle kwesties inzake overname geschillen zoals de stopzetting van onderhandelingen of eisen met betrekking tot verklaringen en waarborgen en geschillen inzake earn-outs.

Feed

01/07/2021
CMS Bel­gië ver­sterkt hun cor­po­ra­te af­de­ling met de be­noe­ming van twee ven­no­ten
Ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS kon­digt de be­noe­ming van twee ven­no­ten bin­nen hun de­par­te­ment ven­noot­schaps­recht in Brus­sel aan.Gré­go­ry de Sau­va­ge ver­voeg­de het cor­po­ra­te de­par­te­ment van het CMS-kan­toor in Brus­sel...
19/01/2018
Vir­gi­nie Fré­mat be­noemd als As­so­ci­a­te Part­ner
Het ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS kon­digt aan dat Vir­gi­nie Fré­mat be­vor­derd werd tot As­so­ci­a­te Part­ner en dit van­af ja­nu­a­ri 2018.Vir­gi­nie, die het kan­toor ver­voeg­de in 2006, heeft een di­plo­ma rech­ten van de Ka­tho­lie­ke...