Home / Advocaten / Jean-François Goffin
Portret van Jean-François Goffin

Jean-François Goffin

Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Engels, Nederlands

Jean-François Goffin bezit een uitgebreide ervaring inzake vennootschapsrecht. Hij komt regelmatig tussen in geschillen en meerbepaald inzake conflicten met aandeelhouders. Hij is een erkend Belgisch expert met betrekking tot vraagstukken over « corporate governance » en de verantwoordelijkheid van bedrijfsleiders. Hij is onder andere raadsman van verschillende bedrijfsleiders in het kader van geschillen met betrekking tot verantwoordelijkheden.

Hij is auteur en coauteur van verschillende publicaties omtrent dit thema en meer bepaald coauteur met Grégory de Sauvage van een uitgave genaamd « Responsabilités des dirigeants d’entreprises », die verscheen bij Larcier in 2012. Hij geeft regelmatig opleidingen en seminaries binnen dit domein.

Jean-François heeft een expertise ontwikkeld in de formalisering van duurzame relaties tussen aandeelhouders (aandeelhoudersovereenkomsten, statuten, huishoudelijk reglement, …).

Zijn ervaring betreft eveneens de sector van fusies en overnames. Bovenop zijn kennis binnen de « mid-market M&A », houdt hij zich bezig met vele en ingewikkelde herstructureringen van bedrijven in moeilijkheden in België (herstructurering, juridische reorganisatie). Momenteel treedt hij op in de juridische reorganisatie van meerdere industriële bedrijven.

Meer Minder

Relevante ervaring

 • Assistentie van bestuurders in het kader van aansprakelijkheidsgeschillen
 • Bemiddelaar inzake een conflict tussen aandeelhouders
 • Assistentie van diverse industriële vennootschappen bij juridische reorganisaties
Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

 • Verantwoordelijke van de praktijk Insolventie & Herstructurering van het kantoor
Meer Minder

Publicaties

 • « Responsabilités des dirigeants d’entreprises », met Grégory de Sauvage, Larcier, 2012.
 • « Jurisprudence en droit des sociétés commerciales – Recueil annuel 2012 », met François-Xavier Van der Mersch, Kluwer, 2012.
 • « L’assemblée Générale des actionnaires ou associés dans les sociétés anonymes, les sociétés privées à responsabilité limitée et les sociétés coopératives», Kluwer, 2012.
 • « Droit des sociétés commerciales », Kluwer, 2012.
 • Contribution au Guide juridique de l'entreprise -Traité théorique et pratique, sur « L'assemblée générale des actionnaires ou associés dans les SA, SPRL et SCRL », Kluwer.
 • Contribution au Recueil annuel de jurisprudence en droit des sociétés commerciales, Kluwer.
 • Revue Générale du Contentieux Fiscal « La responsabilité civile des dirigeants de société en matière fiscale » Jean-François Goffin en Grégory de Sauvage, Larcier – 2008/5.
 • « La responsabilité des dirigeants d’entreprises », Larcier, 2004.
 • « La protection de l’actionnaire minoritaire en droit belge », Chronique de jurisprudence, met Stéphane Collin, Kluwer, 2000.
 • "Les actions en cession forcée et en reprise forcée : premiers pas jurisprudentiels", JT, 1998.
 • "L'entreprise en difficulté - aspect juridique et rôle du professionnel de la comptabilité", Comptabilité et Fiscalité Pratiques, juni 1996.
 • "Solutions aux conflits d'actionnaires", CED Samson, 1996.
 • "La protection de la responsabilité des administrateurs" met Benoît Feron, JT, 1996.
Meer Minder

Docentschappen

Spreker studiedag Vanham & Vanham:

 • 27/10/2021: « Actualités en matière de gouvernance des sociétés- Flexibilité dans la répartition des rôles entre l’organe d’administration et les actionnaires – Nouvelles opportunités offertes par le CSA » - L’administrateur de sociétés : ses devoirs et ses responsabilités après l’entrée en vigueur du CSA.
 • 17/09/2020: « Les Pactes d'actionnaires »
 • 23/10/2019: « La nouvelle Governance des sociétés »
 • 31/01/2019: « Les responsabilités des administrateurs – Actualités récentes – Impacts de la réforme du droit de l’insolvabilité – Perspectives dans le nouveau Code des sociétés » - Prévention, limitation et couverture de la responsabilité des administrateurs et dirigeants
 • 23/03/2017: « Les conflits entre actionnaires – Prévention des blocages et abus – Règlement des conflits » - L’intervention du juge des référés et les différentes mesures provisoires

Spreker studiedag GUBERNA:

 • 21/01/2021: Opleiding « Director Effectiveness » – « Droits, devoirs et responsabilités des administrateurs » (Webinar)
 • 15/10/2020: Opleiding « Director Effectiveness » – « Droits, devoirs et responsabilités des administrateurs »
 • 25/08/2020: Opleiding « Director Effectiveness » – « Droits, devoirs et responsabilités des administrateurs »
 • 17/10/2019: Opleiding « Board Effectiveness » – « Droits, devoirs et responsabilités des administrateurs »
 • 07/05/2019: Table Ronde Guberna – « Être Administrateur dans un contexte belge de gouvernance d’entreprise en mutation » - L’impact du nouveau CSA pour l’administrateur
 • 25/04/2019: Opleiding Board Effectiveness – « Droits, devoirs et responsabilités des administrateurs » - Droits et devoirs de l’administrateur – Relations entre actionnaires – Responsabilités des administrateurs

Andere:

 • 09/10/2020: Spreker studiedag Anthemis « La réorganisation judiciaire : derniers développements et perspectives »
 • 08/05/2020: Spreker CMS Webinar « L’administrateur face à la crise : entre risques et opportunités »
 • 27/09/2019: Spreker seminarie AXA « Droits, devoirs et responsabilités de l’administrateur dans le nouveau CSA »
 • 19/06/2019: Spreker seminarie Anthemis « Les nouvelles règles pour Les ASBL après l’adoption du Code des Sociétés et des Associations »
 • 04/06/2019: Spreker colloquium Réseau CAP – OECCBB – Au carrefour des Réformes
 • 28/05/2019: Spreker conferentie Tribunal de l’Entreprise du Brabant wallon – La réforme du Code des sociétés

 

Meer Minder

Opleidingen

 • 1985 - Université Catholique de Louvain, UCL (Licentiaat in de rechten)
 • 1986 - Universiteit Leiden – Nederlands (Master Internationaal recht)
 • 1991 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
 • 1994 - University of Cornell (LL.M.)
Meer Minder
07/01/2013
Res­pon­sa­bi­li­tés des di­ri­ge­ants de so­ci­é­tés
De­puis la der­ni­è­re édi­ti­on de l’ou­vra­ge « Res­pon­sa­bi­li­tés des di­ri­ge­ants de so­ci­é­tés » (2004), la ma­ti­è­re n’a ces­sé d’évo­lu­er, la lé­gis­la­ti­on et la ju­ris­pru­den­ce ten­dant à im­po­ser de...

Feed

22/09/2022
Han­de­la­ren op­ti­mis­tisch on­danks moei­lij­ke markt­om­stan­dig­he­den
De ver­wach­tin­gen voor fu­sies en over­na­mes zijn hoog­ge­span­nen: Bij­na al­le res­pon­den­ten (88%) over­we­gen mo­men­teel fu­sies en over­na­mes.On­der­ge­waar­deer­de doel­wit­ten en nood­lij­den­de ver­ko­pen sti­mu­le­ren ac­ti­vi­teit:...
23/03/2022
CMS: De Eu­ro­pe­se M&A-markt is te­rug op het ni­veau van vóór de co­ron­a­pan­de­mie
23 maart 2022 – De Eu­ro­pe­se M&A-markt is te­rug op het ni­veau van vóór de co­ron­a­pan­de­mie. Dat blijkt uit de jaar­lijk­se Eu­ro­pean M&A Stu­dy van in­ter­na­ti­o­naal ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS. Vo­rig jaar was er...
14/09/2021
De weg naar her­stel: Eu­ro­pean M&A Out­look 2022
Pri­va­te equi­ty-par­tij­en pro­fi­te­ren meer dan stra­te­gi­sche ko­pers van de koop­kan­sen als ge­volg van de co­rona­cri­sis. Dat stelt maar liefst 71% van de deal­ma­kers in de ne­gen­de edi­tie van de 'Eu­ro­pean M&A...
24/03/2021
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2021: Eu­ro­pees M&A-kli­maat kan­telt naar 'ko­pers­vrien­de­lijk'...
Eu­ro­pa is te­rug­ge­keerd naar een 'ko­per­vrien­de­lijk' kli­maat, ver­ge­lijk­baar met de VS waar meer "ko­per­vrien­de­lij­ke" stand­pun­ten ge­brui­ke­lijk zijn, nu de CO­VID-19 pan­de­mie een meer ri­si­co­mij­den­de hou­ding...
22/09/2020
Eu­ro­pean M&A Out­look 2020
De CO­VID-19-pan­de­mie heeft een gro­te weer­slag op de Eu­ro­pe­se fu­sie- en over­na­me­markt. De voor­uit­zich­ten voor trans­ac­ties in Eu­ro­pa zijn som­ber. Toch zijn er kan­sen en mo­ge­lijk­he­den voor de­ge­nen die ri­si­co's...
27/04/2020
Wet­te­lij­ke op­schor­ting van uit­voe­rings­maat­re­ge­len – tij­de­lij­ke op­los­sing...
In het ka­der van de CO­VID-19 pan­de­mie wer­den reeds heel wat maat­re­ge­len ge­no­men om de eco­no­mie zo veel mo­ge­lijk te on­der­steu­nen in de­ze woe­li­ge pe­ri­o­de. Het is nu al dui­de­lijk dat de im­pact er­van enorm...
18/02/2020
Her­vor­ming van het Wet­boek van Ven­noot­schap­pen: uit­da­gin­gen voor uw on­der­ne­ming
Sinds 1 ja­nu­a­ri 2020 is de nieu­we wet tot in­voe­ring van het Wet­boek van Ven­noot­schap­pen en Ver­e­ni­gin­gen van kracht. Be­paal­de ven­noot­schaps­vor­men kun­nen niet lan­ger wor­den op­ge­richt en de dwin­gen­de be­pa­lin­gen...
05/09/2019
Eu­ro­pe­se M&A exe­cu­ti­ves voor­zich­tig met het ma­ken van deals
Brus­sel, 5 sep­tem­ber 2019. Zwak­ke eco­no­mi­sche in­di­ca­to­ren, on­ze­ker­heid rond­om de Brexit en groei­end pro­tec­ti­o­nis­me in de we­reld­han­del heb­ben ge­leid tot een ver­schui­ving in het sen­ti­ment in de M&A-we­reld...
27/04/2019
Voor wel­ke fou­ten bent u aan­spra­ke­lijk?
Com­men­taar door Jean-Fran­çois Gof­fin­me­di­um­Het wet­boek ven­noot­schaps­recht re­gelt in hoe­ver­re be­stuur­ders aan­spra­ke­lijk zijn voor fou­ten die ze ma­ken. Die aan­spra­ke­lijk­heid wordt be­perkt tot een maxi­mum­be­drag...
26/06/2018
CMS Gui­de to An­ti-Bri­be­ry and Cor­rup­ti­on Laws 2018
We are de­ligh­ted to pre­sent the fifth edi­ti­on of the CMS Gui­de to An­ti-Bri­be­ry and Cor­rup­ti­on Laws.This edi­ti­on of the Gui­de co­vers mo­re coun­tries than ever be­fo­re, as­ses­sing the laws in 42 coun­tries...
08/11/2016
De pro-Brexit-stem be­koelt de ver­wach­tin­gen rond deals, zo blijkt uit on­der­zoek...
79% van de on­der­vraag­den geeft aan dat grens­over­schrij­den­de deals in Eu­ro­pa door niet-Eu­ro­pe­se ko­pers zul­len toe­ne­men54% is van me­ning dat on­der­ge­waar­deer­de doe­len de be­lang­rijk­ste drijf­veer is aan de...
08/10/2015
CMS pu­bli­ceert haar Eu­ro­pean M&A Out­look
Ge­du­ren­de de eer­ste helft van het jaar steeg de trans­ac­tie­waar­de van fu­sies en over­na­mes in de we­reld met 17 %, ter­wijl het aan­tal trans­ac­ties met 14 % daal­de, ten op­zich­te van vo­rig jaar De Eu­ro­pe­se...