Home / Juristen / Jean-François Goffin
Portret van Jean-François Goffin

Jean-François Goffin

Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Engels, Nederlands

Jean-François Goffin bezit een uitgebreide ervaring inzake vennootschapsrecht. Hij komt regelmatig tussen in geschillen en meerbepaald inzake conflicten met aandeelhouders. Hij is een erkend Belgisch expert met betrekking tot vraagstukken over « corporate governance » en de verantwoordelijkheid van bedrijfsleiders. Hij is onder andere raadsman van verschillende bedrijfsleiders in het kader van geschillen met betrekking tot verantwoordelijkheden.

Hij is auteur en coauteur van verschillende publicaties omtrent dit thema en meer bepaald coauteur met Grégory de Sauvage van een uitgave genaamd « Responsabilités des dirigeants d’entreprises », die verscheen bij Larcier in 2012. Hij geeft regelmatig opleidingen en seminaries binnen dit domein.

Jean-François heeft een expertise ontwikkeld in de formalisering van duurzame relaties tussen aandeelhouders (aandeelhoudersovereenkomsten, statuten, huishoudelijk reglement, …).

Zijn ervaring betreft eveneens de sector van fusies en overnames. Bovenop zijn kennis binnen de « mid-market M&A », houdt hij zich bezig met vele en ingewikkelde herstructureringen van bedrijven in moeilijkheden in België (herstructurering, juridische reorganisatie). Momenteel treedt hij op in de juridische reorganisatie van meerdere industriële bedrijven.

Meer Minder

“With a high reputation in the field of corporate governance, shareholder relations and directors’ liabilities, CMS DeBacker’s Jean-François Goffin acts for directors in complex intragroup litigation.”

Legal 500 - 2008

Relevante ervaring

 • Assistentie van bestuurders in het kader van aansprakelijkheidsgeschillen
 • Bemiddelaar inzake een conflict tussen aandeelhouders
 • Assistentie van diverse industriële vennootschappen bij juridische reorganisaties
Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

 • Verantwoordelijke van de praktijk Insolventie & Herstructurering van het kantoor
Meer Minder

Publicaties

 • « Responsabilités des dirigeants d’entreprises », met Grégory de Sauvage, Larcier, 2012.
 • « Jurisprudence en droit des sociétés commerciales – Recueil annuel 2012 », met François-Xavier Van der Mersch, Kluwer, 2012
 • "L’assemblée Générale des actionnaires ou associés dans les sociétés anonymes, les sociétés privées à responsabilité limitée et les sociétés coopératives", Kluwer, 2012.
 • « Droit des sociétés commerciales », Kluwer, 2012
 • Contribution au Guide juridique de l'entreprise -Traité théorique et pratique, sur « L'assemblée générale des actionnaires ou associés dans les SA, SPRL et SCRL », Kluwer
 • Contribution au Recueil annuel de jurisprudence en droit des sociétés commerciales, Kluwer.
 • Revue Générale du Contentieux Fiscal « La responsabilité civile des dirigeants de société en matière fiscale » Jean-François Goffin en Grégory de Sauvage, Larcier – 2008/5
 • « La responsabilité des dirigeants d’entreprises », Larcier, 2004.
 • « La protection de l’actionnaire minoritaire en droit belge », Chronique de jurisprudence, met Stéphane Collin, Kluwer, 2000.
 • "Les actions en cession forcée et en reprise forcée : premiers pas jurisprudentiels", JT, 1998.
 • "L'entreprise en difficulté - aspect juridique et rôle du professionnel de la comptabilité", Comptabilité et Fiscalité Pratiques, juni 1996.
 • "Solutions aux conflits d'actionnaires", CED Samson, 1996.
 • "La protection de la responsabilité des administrateurs" met Benoît FERON, JT, 1996.
Meer Minder

Docentschappen

Spreker studiedag Vanham & Vanham :

 • 31/01/2019 : « Les responsabilités des administrateurs – Actualités récentes – Impacts de la réforme du droit de l’insolvabilité – Perspectives dans le nouveau Code des sociétés »
  Prévention, limitation et couverture de la responsabilité des administrateurs et dirigeants
 • 23/03/2017 : « Les conflits entre actionnaires – Prévention des blocages et abus – Règlement des conflits »
  L’intervention du juge des référés et les différentes mesures provisoires
 • 17/03/2016 : « Les pactes d’actionnaires en pratique – Clauses usuelles – Contraintes juridiques »
  Les pactes d’actionnaires pour prévenir et régler les conflits entre actionnaires
 • 20/10/2015 : « La corporate governance à l’épreuve de la pratique »
  Un dialogue effectif entre la société et ses actionnaires
 • 26/02/2015 : « Le conseil d’administration – Missions et fonctionnement sous l’éclairage de la corporate governance » 
  Les responsabilités des membres du conseil d’administration
 • 03/12/2014 : « Les responsabilités des administrateurs et dirigeants – Nouveaux risques – Précautions utiles » 
  Les responsabilités dans les entreprises en difficulté

Spreker studiedag GUBERNA :

 • 07/05/2019 : Table Ronde « Être administrateur dans un contexte belge de gouvernance d’entreprise en mutation »
  L’impact du nouveau CSA pour l’administrateur
 • 25/04/2019 : Formation « Board Effectiveness » – « Droits, devoirs et responsabilités des administrateurs »
  Droits et devoirs de l’administrateur – Relations entre actionnaires – Responsabilités des administrateurs
 • 27/06/2018 : Soirée CAP sur la gouvernance des PME - Actionnariat et projet de l’entreprise : comment les réunir (pro)activement ?
  La gouvernance actionnariale – Pourquoi conclure une convention d’actionnaires ?
 • 19/04/2018 : Formation « Board Effectiveness » – « Droits, devoirs, responsabilités des administrateurs »
  Droits et devoirs de l’administrateur – Relations entre actionnaires – Responsabilités des administrateurs
 • 26/10/2017 : Formation « Board Effectiveness » – « Droits, devoirs, responsabilités des administrateurs »
  Droits, devoirs, responsabilités des administrateurs – Relations entre actionnaires – Responsabilités des administrateurs
 • 03/05/2017 : Soirée CAP sur la gouvernance des PME
  La gouvernance actionnariale -
  Pourquoi conclure une convention d’actionnaires ?
 • 01/12/2016 : Opleiding « Board Effectiveness » – « Droits, devoirs, responsabilités des administrateurs »
  Droits, devoirs, responsabilités des administrateurs – Relations entre actionnaires – Responsabilités de l’administrateur
 • 19/05/2016 : Soirée CAP sur la gouvernance des PME
  La gouvernance actionnariale – Pourquoi conclure une convention d’actionnaires ?
 • 26/11/2015 : Opleiding « Board Effectiveness » – « Les droits, les devoirs et la responsabilité des administrateurs : concepts »
  Droits et devoirs de l’administrateur – Relations entre actionnaires – Responsabilités de l’administrateur
 • 22/04/2015 : Soirée CAP sur la gouvernance des PME 
  Droits, devoirs et responsabilités de l’administrateur – Un conseil d’administration ou conseil d’avis actif : quelles responsabilités ?
 • 25/03/2015 : Soirée CAP sur la gouvernance des PME 
  La gouvernance actionnariale – Quels points à traiter et pourquoi mettre en place une gouvernance des actionnaires ?
 • 22/01/2015 : Opleiding « Board Effectiveness » – « Les droits, devoirs et responsabilités des administrateurs »
 • 23/04/2014 et 14/05/2014 : Cycle de soirées sur la gouvernance dans les PME
  La gouvernance actionnariale : quels points à traiter et pourquoi mettre en place une gouvernance des actionnaires ? 
  Droits, devoirs et responsabilités de l’administrateur
  Un conseil d’administration ou conseil d’avis actif : quelles responsabilités ?
 • 14-21/02/2014 : Opleiding Director Effectiveness
  L’administrateur, le droit des sociétés et les codes de gouvernance d’entreprise - La prise de décision et la déontologie dans les décisions
 • 23/01/2014 : Opleiding Board Effectiveness – « Responsabilité des administrateurs » 
  Droits et devoirs de l’administrateur & responsabilités de l’administrateur

Andere :

 • 21/03/2017 : Spreker studiedag Ordre des Experts – Comptables et Comptables brevetés de Belgique « Rencontres comptables et fiscales 2017 » 
  La responsabilité des administrateurs en général et en particulier dans les entreprises en difficulté
 • 15/11/2016 : Spreker Workshop Be Angels Academy – « Conseil d’administration : outil essentiel pour le développement des PME »
  Droits et devoirs de l’administrateur – Responsabilités de l’administrateur et protection
 • 22/09/2015 : Spreker studiedag IFE « Responsabilités des dirigeants »
  Les responsabilités des administrateurs d’entreprises en difficulté
 • 10/03/2015 : Spreker conferentie Allianz  
  L’assurance de responsabilité - Bestuurdersaansprakelijkheids-verzekeringen
 • 06/05/2014 : Spreker conferentievan  "jeune barreau de Bruxelles" « Le droit de l’entreprise »
  Prévention, limitation et couverture de la responsabilité des administrateurs et dirigeants
 • 24/04/2014 : Spreker colloquium over de PRJ – Barreau de Nivelles
  La réorganisation judiciaire par transfert d’entreprise sous autorité de justice à l’aune de la loi du 27 mai 2013
Meer Minder

Opleidingen

 • 1985 - Université Catholique de Louvain, UCL (Licentiaat in de rechten)
 • 1986 - Universiteit Leiden – Nederlands (Master Internationaal recht)
 • 1991 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
 • 1994 - University of Cornell (LL.M.)
Meer Minder
Get in contact with
07 januari 2013
Res­pon­sa­bi­li­tés des di­ri­ge­ants de so­ci­é­tés
De­puis la der­ni­è­re édi­ti­on de l’ou­vra­ge « Res­pon­sa­bi­li­tés des di­ri­ge­ants de so­ci­é­tés » (2004), la ma­ti­è­re n’a ces­sé d’évo­lu­er, la lé­gis­la­ti­on et la ju­ris­pru­den­ce ten­dant à im­po­ser de...

Feed

29 maart 2021
Een op­los­sing voor on­der­ne­min­gen in moei­lijk­he­den
De wet­ge­ver heeft ein­de­lijk het Wet­boek van eco­no­misch recht ge­wij­zigd om het ar­se­naal van in­stru­men­ten waar­over on­der­ne­min­gen in moei­lijk­he­den be­schik­ken om hun her­stel te be­werk­stel­li­gen, aan te vul­len...
24/03/2021
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2021: Eu­ro­pees M&A-kli­maat kan­telt naar 'ko­pers­vrien­de­lijk'...
Eu­ro­pa is te­rug­ge­keerd naar een 'ko­per­vrien­de­lijk' kli­maat, ver­ge­lijk­baar met de VS waar meer "ko­per­vrien­de­lij­ke" stand­pun­ten ge­brui­ke­lijk zijn, nu de CO­VID-19 pan­de­mie een meer ri­si­co­mij­den­de hou­ding...
22/09/2020
Eu­ro­pean M&A Out­look 2020
De CO­VID-19-pan­de­mie heeft een gro­te weer­slag op de Eu­ro­pe­se fu­sie- en over­na­me­markt. De voor­uit­zich­ten voor trans­ac­ties in Eu­ro­pa zijn som­ber. Toch zijn er kan­sen en mo­ge­lijk­he­den voor de­ge­nen die ri­si­co's...
27 april 2020
Wet­te­lij­ke op­schor­ting van uit­voe­rings­maat­re­ge­len – tij­de­lij­ke op­los­sing...
In het ka­der van de CO­VID-19 pan­de­mie wer­den reeds heel wat maat­re­ge­len ge­no­men om de eco­no­mie zo veel mo­ge­lijk te on­der­steu­nen in de­ze woe­li­ge pe­ri­o­de. Het is nu al dui­de­lijk dat de im­pact er­van enorm...
05/09/2019
Eu­ro­pe­se M&A exe­cu­ti­ves voor­zich­tig met het ma­ken van deals
Brus­sel, 5 sep­tem­ber 2019. Zwak­ke eco­no­mi­sche in­di­ca­to­ren, on­ze­ker­heid rond­om de Brexit en groei­end pro­tec­ti­o­nis­me in de we­reld­han­del heb­ben ge­leid tot een ver­schui­ving in het sen­ti­ment in de M&A-we­reld...
27/04/2019
Voor wel­ke fou­ten bent u aan­spra­ke­lijk?
Com­men­taar door Jean-Fran­çois Gof­fin­me­di­um­Het wet­boek ven­noot­schaps­recht re­gelt in hoe­ver­re be­stuur­ders aan­spra­ke­lijk zijn voor fou­ten die ze ma­ken. Die aan­spra­ke­lijk­heid wordt be­perkt tot een maxi­mum­be­drag...
June 2018
CMS Gui­de to An­ti-Bri­be­ry and Cor­rup­ti­on Laws 2018
We are de­ligh­ted to pre­sent the fifth edi­ti­on of the CMS Gui­de to An­ti-Bri­be­ry and Cor­rup­ti­on Laws.This edi­ti­on of the Gui­de co­vers mo­re coun­tries than ever be­fo­re, as­ses­sing the laws in 42 coun­tries...
08/11/2016
De pro-Brexit-stem be­koelt de ver­wach­tin­gen rond deals, zo blijkt uit on­der­zoek...
79% van de on­der­vraag­den geeft aan dat grens­over­schrij­den­de deals in Eu­ro­pa door niet-Eu­ro­pe­se ko­pers zul­len toe­ne­men54% is van me­ning dat on­der­ge­waar­deer­de doe­len de be­lang­rijk­ste drijf­veer is aan de...
08/10/2015
CMS pu­bli­ceert haar Eu­ro­pean M&A Out­look
Ge­du­ren­de de eer­ste helft van het jaar steeg de trans­ac­tie­waar­de van fu­sies en over­na­mes in de we­reld met 17 %, ter­wijl het aan­tal trans­ac­ties met 14 % daal­de, ten op­zich­te van vo­rig jaar De Eu­ro­pe­se...