Home / Juristen / Stéphane Collin
Portret van Stéphane Collin

Stéphane Collin

Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels

Stéphane is gespecialiseerd in private en openbare vennootschapsherstructureringen. In deze materie adviseert hij Belgische en buitenlandse vennootschapsgroepen bij fusies, inbreng en overdracht van bedrijfstakken, splitsing van vennootschappen en bij reorganisaties of samenwerkingsakkoorden.

Hij heeft een ruime ervaring in de staal- en betonsector en assisteerde bij verschillende joint ventures en bouwprojecten in deze sectoren.

Meer Minder

Relevante ervaring

 • Assistentie van een Europese groep actief in de staalsector voor een joint venture met een Russische staalgroep
 • Advies bij het sluiten van samenwerkingsakkoorden voor de bouw van windparken in Wallonië
 • Assistentie van een vennootschap actief in de staalsector bij de verbouwing van een hoogoven
 • Assistentie van een vennootschap actief in de betonsector bij de bouw van een nieuwe fabricage-eenheid
 • Advies bij fusies van intercommunales in Wallonië
 • Assistentie van een vennootschap bij het sluiten van een samenwerkingsakkoord met betrekking tot de bouw van een energiecentrale
 • Assistentie van een Franse farmaceutische groep bij de reorganisatie van de Belgische ondernemingen van de groep
 • "Aspects légaux de la tenue du conseil d’administration, Droits et devoirs de l’administrateur & Responsabilités de l’administrateur ", sinds 2004, opleiding georganiseerd door Solvay Business School in samenwerking met de Association Belge des Administrateurs
Meer Minder

Publicaties

 • S. Collin en M. Comans, “Cross-border mergers after Brexit with Belgium”, Thomson Reuters Practical Law, gepubliceerd op 27 september 2018, (www.practicallaw.com/w-016-8013).
 • "Les entreprises conjointes ou 'joint-ventures'", door Mr Stéphane Collin en zijn medewerkers, Guide juridique de l'entreprise, Livre XVIII, Ed. Kluwer, Brussel, 4de ed., 2012
 • "La protection de l’actionnaire minoritaire en droit belge", met Jean-François Goffin, Brussel, Kluwer, 2000
Meer Minder

Docentschappen

 • « Réalisation et conséquences juridiques d'une opération de fusion-acquisition », Mr Stéphane Collin met Mr Jelena Janjevic, seminarie Vanham & Vanham : Fusions, acquisitions et restructurations de sociétés : Actualités en droit des sociétés et en droit fiscal, 3 april 2014
 • "Quelles nouvelles contraintes pour les communes, les intercommunales et les administrateurs en matière d’information et de bonne gouvernance?", 2007, seminarie georganiseerd door IFE, Intercommunales : Quels changements depuis le décret du 19/07/2006 ?, 25 en 26 september 2007
 • "Droits, devoirs et responsabilités de l’administrateur", met Jean-François Goffin, seminarie georganiseerd door de Fondation des Administrateurs, 15 januari 2004
 • "Quelles responsabilités encourues par les administrateurs et membres du comité de direction? Comment aménager leurs responsabilités?", seminarie georganiseerd door IFE, Le conseil d’administration, op 1 december 2004
Meer Minder

Opleidingen

 • 1998 - Université Libre de Bruxelles, ULB (Licentiaat in de rechten)
 • 1999 - Katholieke Universiteit Brussel, KUB (Postgraduaat in IP & IT recht)
 • 1999 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
Meer Minder
27 september 2018
CMS Eu­ro­pean M&A Out­look
Wel­co­me to the sixth edi­ti­on of the CMS Eu­ro­pean M&A Out­look, pu­blis­hed in as­so­ci­a­ti­on with Mer­ger­mar­ket. The op­ti­mism amongst deal­ma­kers we re­por­ted in au­tumn last year was well-foun­ded: the mar­ket...
06 april 2016
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2016
2015 was a land­mark year for M & A. The­re we­re se­ve­r­al in­du­stry ga­me-chan­ging deals. Each of the first three quar­ters of 2015 saw Eu­ro­pean M&A deal va­lue ex­ceeding EUR 170bn cul­mi­na­ting in Q4 2015 being...

Feed

Toon alleen
24/03/2021
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2021: Eu­ro­pees M&A-kli­maat kan­telt naar 'ko­pers­vrien­de­lijk'...
Eu­ro­pa is te­rug­ge­keerd naar een 'ko­per­vrien­de­lijk' kli­maat, ver­ge­lijk­baar met de VS waar meer "ko­per­vrien­de­lij­ke" stand­pun­ten ge­brui­ke­lijk zijn, nu de CO­VID-19 pan­de­mie een meer ri­si­co­mij­den­de hou­ding...
22/09/2020
Eu­ro­pean M&A Out­look 2020
De CO­VID-19-pan­de­mie heeft een gro­te weer­slag op de Eu­ro­pe­se fu­sie- en over­na­me­markt. De voor­uit­zich­ten voor trans­ac­ties in Eu­ro­pa zijn som­ber. Toch zijn er kan­sen en mo­ge­lijk­he­den voor de­ge­nen die ri­si­co's...
18 februari 2020
Her­vor­ming van het Wet­boek van Ven­noot­schap­pen: uit­da­gin­gen voor uw on­der­ne­ming
Sinds 1 ja­nu­a­ri 2020 is de nieu­we wet tot in­voe­ring van het Wet­boek van Ven­noot­schap­pen en Ver­e­ni­gin­gen van kracht. Be­paal­de ven­noot­schaps­vor­men kun­nen niet lan­ger wor­den op­ge­richt en de dwin­gen­de be­pa­lin­gen...
05/09/2019
Eu­ro­pe­se M&A exe­cu­ti­ves voor­zich­tig met het ma­ken van deals
Brus­sel, 5 sep­tem­ber 2019. Zwak­ke eco­no­mi­sche in­di­ca­to­ren, on­ze­ker­heid rond­om de Brexit en groei­end pro­tec­ti­o­nis­me in de we­reld­han­del heb­ben ge­leid tot een ver­schui­ving in het sen­ti­ment in de M&A-we­reld...
23/03/2017
CMS Eu­ro­pees M&A-on­der­zoek: M&A was ro­buust in 2016 en blijft kan­sen cre­ë­ren...
In 2016 bleef het aan­tal trans­ac­ties in Eu­ro­pa op het ni­veau van 2015, al lag de glo­ba­le waar­de er­van wel la­ger; in Eu­ro­pa von­den meer deals plaats dan in Noord-Ame­ri­ka of elk an­der we­reld­deelEu­ro­pe­se...
08/11/2016
De pro-Brexit-stem be­koelt de ver­wach­tin­gen rond deals, zo blijkt uit on­der­zoek...
79% van de on­der­vraag­den geeft aan dat grens­over­schrij­den­de deals in Eu­ro­pa door niet-Eu­ro­pe­se ko­pers zul­len toe­ne­men54% is van me­ning dat on­der­ge­waar­deer­de doe­len de be­lang­rijk­ste drijf­veer is aan de...
01 augustus 2016
CMS Bel­gië stond Del­hai­ze Groep bij in al­le ope­ra­ti­o­ne­le en vast­goedas­pec­ten...
CMS Bel­gië stond Del­hai­ze Groep met suc­ces bij in al­le Bel­gi­sche ju­ri­di­sche as­pec­ten van de voor­be­rei­ding van de ope­ra­ti­o­ne­le im­ple­men­ta­tie van de grens­over­schrij­den­de fu­sie met Ko­nink­lij­ke Ahold N.V...
22/06/2016
CMS heeft Lam­pi­ris bij­ge­staan in het ka­der van de re­or­ga­ni­sa­tie van haar...
CMS Bel­gi­um heeft Lam­pi­ris bij­ge­staan in het ka­der van de re­or­ga­ni­sa­tie van haar aan­deel­hou­der­schap. Op 14 ju­ni 2016 werd een over­een­komst ge­slo­ten tot over­dracht van het maat­schap­pe­lijk ka­pi­taal van...
08/10/2015
CMS pu­bli­ceert haar Eu­ro­pean M&A Out­look
Ge­du­ren­de de eer­ste helft van het jaar steeg de trans­ac­tie­waar­de van fu­sies en over­na­mes in de we­reld met 17 %, ter­wijl het aan­tal trans­ac­ties met 14 % daal­de, ten op­zich­te van vo­rig jaar De Eu­ro­pe­se...
06 juni 2013
Be­stuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid
Het ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS De­Bac­ker en de ver­ze­ke­rings­ma­ke­laar Aon no­di­gen u graag uit op het se­mi­na­rie dat ze sa­men or­ga­ni­se­ren over Be­stuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid en de D&O ver­ze­ke­ring. Aon en CMS De­Bac­ker...
03 december 2009
Grey to Green
Nous som­mes heu­reux de vous con­vier à la pre­mi­è­re édi­ti­on de no­tre « Re­al Es­ta­te An­nu­al Con­fe­ren­ce ». Cet évè­ne­ment se tien­dra chaque an­née dans le cou­rant de l’au­tom­ne. Son am­bi­ti­on est de...