Home / Advocaten / Stéphane Collin
Portret van Stéphane Collin

Stéphane Collin

Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels

Stéphane is gespecialiseerd in de herstructurering van private en publieke ondernemingen. Hij adviseert Belgische en buitenlandse groepen over de structurering van hun participaties (met name door fusies, overdrachten of inbreng van bedrijfstakken of spin-offs) en over de structurering van hun partnerschappen.

Ook is hij betrokken bij fusies en overnames met het oog op het organiseren van post-overname integratie operaties of het structureren van desinvesteringen.

Hij heeft specifieke expertise in de staal- en cementsector en heeft deelgenomen aan de sluiting van talrijke samenwerkingsovereenkomsten en bouwprojecten in deze sectoren.

Meer Minder

Relevante ervaring

 • Assistentie van een Europese groep actief in de staalsector voor een joint venture met een andere staalgroep
 • Advies bij het sluiten van samenwerkingsakkoorden voor de bouw van windparken in Wallonië
 • Assistentie van een vennootschap actief in de staalsector bij de verbouwing van een hoogoven
 • Assistentie van een vennootschap actief in de betonsector bij de bouw van een nieuwe fabricage-eenheid
 • Advies bij fusies van intercommunales in Wallonië
 • Assistentie van een vennootschap bij het sluiten van een samenwerkingsakkoord met betrekking tot de bouw van een energiecentrale
 • Assistentie van een Franse farmaceutische groep bij de reorganisatie van de Belgische ondernemingen van de groep
 • "Aspects légaux de la tenue du conseil d’administration, Droits et devoirs de l’administrateur & Responsabilités de l’administrateur ", sinds 2004, opleiding georganiseerd door Solvay Business School in samenwerking met de Association Belge des Administrateurs
Meer Minder

Publicaties

 • S. COLLIN & M. COMANS: « Cross-border mergers after Brexit with Belgium », Thomson Reuters Practical Law, gepubliceerd op 27/09/2018, (www.practicallaw.com/w-016-8013).
 • S. COLLIN & COLLABORATEURS: « Les entreprises conjointes ou "joint-ventures" », Guide juridique de l'entreprise, Livre XVIII, Ed. Kluwer, Brussel, 4e ed, 2012
 • S. COLLIN & J-F. GOFFIN: « La protection de l’actionnaire minoritaire en droit belge », Brussel, Kluwer, 2000
Meer Minder

Docentschappen

 • 03/04/2014: Spreker tijdens seminarie Vanham & Vanham, « Réalisation et conséquences juridiques d'une opération de fusion-acquisition » : Fusions, acquisitions et restructurations de sociétés : Actualités en droit des sociétés et en droit fiscal, met J. Janjevic
 • 25 & 26/09/2007: Spreker tijdens seminarie IFE, « Quelles nouvelles contraintes pour les communes, les intercommunales et les administrateurs en matière d’information et de bonne gouvernance ? » Intercommunales : Quels changements depuis le décret du 19/07/2006 ?
Meer Minder

Opleidingen

 • 1999 - Toegelaten tot de Brusselse Franstalige Balie 
 • 1999 - Katholieke Universiteit Brussel, KUB (Postgraduaat in IP & IT recht)
 • 1998 - Université Libre de Bruxelles, ULB (Licentiaat in de rechten)
Meer Minder
06/04/2016
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2016
2015 was a land­mark year for M & A. The­re we­re se­ve­r­al in­du­stry ga­me-chan­ging deals. Each of the first three quar­ters of 2015 saw Eu­ro­pean M&A deal va­lue ex­ceeding EUR 170bn cul­mi­na­ting in Q4 2015 being...

Feed

22/09/2022
Han­de­la­ren op­ti­mis­tisch on­danks moei­lij­ke markt­om­stan­dig­he­den
De ver­wach­tin­gen voor fu­sies en over­na­mes zijn hoog­ge­span­nen: Bij­na al­le res­pon­den­ten (88%) over­we­gen mo­men­teel fu­sies en over­na­mes.On­der­ge­waar­deer­de doel­wit­ten en nood­lij­den­de ver­ko­pen sti­mu­le­ren ac­ti­vi­teit:...
23/03/2022
CMS: De Eu­ro­pe­se M&A-markt is te­rug op het ni­veau van vóór de co­ron­a­pan­de­mie
23 maart 2022 – De Eu­ro­pe­se M&A-markt is te­rug op het ni­veau van vóór de co­ron­a­pan­de­mie. Dat blijkt uit de jaar­lijk­se Eu­ro­pean M&A Stu­dy van in­ter­na­ti­o­naal ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS. Vo­rig jaar was er...
14/09/2021
De weg naar her­stel: Eu­ro­pean M&A Out­look 2022
Pri­va­te equi­ty-par­tij­en pro­fi­te­ren meer dan stra­te­gi­sche ko­pers van de koop­kan­sen als ge­volg van de co­rona­cri­sis. Dat stelt maar liefst 71% van de deal­ma­kers in de ne­gen­de edi­tie van de 'Eu­ro­pean M&A...
24/03/2021
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2021: Eu­ro­pees M&A-kli­maat kan­telt naar 'ko­pers­vrien­de­lijk'...
Eu­ro­pa is te­rug­ge­keerd naar een 'ko­per­vrien­de­lijk' kli­maat, ver­ge­lijk­baar met de VS waar meer "ko­per­vrien­de­lij­ke" stand­pun­ten ge­brui­ke­lijk zijn, nu de CO­VID-19 pan­de­mie een meer ri­si­co­mij­den­de hou­ding...
22/09/2020
Eu­ro­pean M&A Out­look 2020
De CO­VID-19-pan­de­mie heeft een gro­te weer­slag op de Eu­ro­pe­se fu­sie- en over­na­me­markt. De voor­uit­zich­ten voor trans­ac­ties in Eu­ro­pa zijn som­ber. Toch zijn er kan­sen en mo­ge­lijk­he­den voor de­ge­nen die ri­si­co's...
18/02/2020
Her­vor­ming van het Wet­boek van Ven­noot­schap­pen: uit­da­gin­gen voor uw on­der­ne­ming
Sinds 1 ja­nu­a­ri 2020 is de nieu­we wet tot in­voe­ring van het Wet­boek van Ven­noot­schap­pen en Ver­e­ni­gin­gen van kracht. Be­paal­de ven­noot­schaps­vor­men kun­nen niet lan­ger wor­den op­ge­richt en de dwin­gen­de be­pa­lin­gen...
05/09/2019
Eu­ro­pe­se M&A exe­cu­ti­ves voor­zich­tig met het ma­ken van deals
Brus­sel, 5 sep­tem­ber 2019. Zwak­ke eco­no­mi­sche in­di­ca­to­ren, on­ze­ker­heid rond­om de Brexit en groei­end pro­tec­ti­o­nis­me in de we­reld­han­del heb­ben ge­leid tot een ver­schui­ving in het sen­ti­ment in de M&A-we­reld...
23/03/2017
CMS Eu­ro­pees M&A-on­der­zoek: M&A was ro­buust in 2016 en blijft kan­sen cre­ë­ren...
In 2016 bleef het aan­tal trans­ac­ties in Eu­ro­pa op het ni­veau van 2015, al lag de glo­ba­le waar­de er­van wel la­ger; in Eu­ro­pa von­den meer deals plaats dan in Noord-Ame­ri­ka of elk an­der we­reld­deelEu­ro­pe­se...
08/11/2016
De pro-Brexit-stem be­koelt de ver­wach­tin­gen rond deals, zo blijkt uit on­der­zoek...
79% van de on­der­vraag­den geeft aan dat grens­over­schrij­den­de deals in Eu­ro­pa door niet-Eu­ro­pe­se ko­pers zul­len toe­ne­men54% is van me­ning dat on­der­ge­waar­deer­de doe­len de be­lang­rijk­ste drijf­veer is aan de...
01/08/2016
CMS Bel­gië stond Del­hai­ze Groep bij in al­le ope­ra­ti­o­ne­le en vast­goedas­pec­ten...
CMS Bel­gië stond Del­hai­ze Groep met suc­ces bij in al­le Bel­gi­sche ju­ri­di­sche as­pec­ten van de voor­be­rei­ding van de ope­ra­ti­o­ne­le im­ple­men­ta­tie van de grens­over­schrij­den­de fu­sie met Ko­nink­lij­ke Ahold N.V...
22/06/2016
CMS heeft Lam­pi­ris bij­ge­staan in het ka­der van de re­or­ga­ni­sa­tie van haar...
CMS Bel­gi­um heeft Lam­pi­ris bij­ge­staan in het ka­der van de re­or­ga­ni­sa­tie van haar aan­deel­hou­der­schap. Op 14 ju­ni 2016 werd een over­een­komst ge­slo­ten tot over­dracht van het maat­schap­pe­lijk ka­pi­taal van...
08/10/2015
CMS pu­bli­ceert haar Eu­ro­pean M&A Out­look
Ge­du­ren­de de eer­ste helft van het jaar steeg de trans­ac­tie­waar­de van fu­sies en over­na­mes in de we­reld met 17 %, ter­wijl het aan­tal trans­ac­ties met 14 % daal­de, ten op­zich­te van vo­rig jaar De Eu­ro­pe­se...