Feed

28/07/2021
Pu­blic pro­cure­ment re­gu­la­ti­on and law in the Ne­ther­lands
Oc­to­ber 2018 1. Whe­re can one find pu­blic pro­cure­ment no­ti­fi­ca­ti­ons for the Ne­ther­lands? On­li­ne ser­vi­ce: www.Ten­der­Ned.nl (man­da­to­ry, ar­ti­cle 4.13 Pro­cure­ment Act (Aan­be­ste­dings­wet 2012));On­li­ne ser­vi­ce:...
26/07/2021
Wij wil­len om een ach­ter­stand in te lo­pen de func­ti­o­ne­rings­ge­sprek­ken over­slaan.
De rol van de per­so­neels­ver­te­gen­woor­di­ging (PVT) is be­perkt ten op­zich­te van een on­der­ne­mings­raad (OR). Een PVT heeft min­der rech­ten en fa­ci­li­tei­ten, maar is net als de OR ge­ba­seerd op de Wet op de on­der­ne­mings­ra­den...
26/07/2021
De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie keurt wij­zi­gin­gen goed aan twee Vlaam­se steun­re­ge­lin­gen...
Op 5 ju­li 2021 heeft de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie nieu­we wij­zi­gin­gen goed­ge­keurd aan twee be­staan­de Vlaam­se steun­re­ge­lin­gen die in 2020 wa­ren goed­ge­keurd op grond van sec­ties 3.1 en 3.3 van de tij­de­lij­ke ka­der­re­ge­ling...
23/07/2021
Fit for 55: A new cli­ma­te pack­a­ge
On 14 Ju­ly 2021, the Eu­ro­pean Com­mis­si­on pu­blis­hed the lar­gest le­gis­la­ti­ve pack­a­ge re­la­ted to the cli­ma­te and ener­gy: “Fit for 55”. The main as­sump­ti­on of the new pack­a­ge is a re­duc­ti­on of 55% in...
23/07/2021
GD­PR 3 ye­ars on – The gre­a­test hits (and mis­ses)
Mo­re than three ye­ars ha­ve pas­sed sin­ce the GD­PR ap­plied and a lot has hap­pe­ned in the world of da­ta pro­tec­ti­on du­ring that ti­me – fi­nes, class ac­ti­ons, court chal­len­ges and mo­re. We gi­ve our “play­list”...
22/07/2021
Con­sul­ta­tie No­vel­le WCO I
Marc van Zan­ten heeft na­mens CMS ge­re­a­geerd op het con­sul­ta­tie­do­cu­ment over het wets­voor­stel Wij­zi­ging van de Wet con­ti­nu­ï­teit on­der­ne­min­gen I met het oog op de be­per­king van het toe­pas­sings­be­reik ter...
22/07/2021
CMS In­ter­na­ti­o­nal Dis­pu­tes Di­gest - 2021 Sum­mer Edi­ti­on
Wel­co­me to the 2021 sum­mer edi­ti­on of our In­ter­na­ti­o­nal Dis­pu­tes Di­gest, a bi-an­nu­al pu­bli­ca­ti­on fea­tu­ring ana­ly­sis and com­men­ta­ry on the key trends cur­rent­ly sha­ping the glo­bal dis­pu­te re­so­lu­ti­on mar­ket.As...
21/07/2021
AvdR Pod­cast Aan­be­ste­dings­recht
In de pod­cast Aan­be­ste­dings­recht voor de Aca­de­mie voor de Rechts­prak­tijk (AvdR) be­spre­ken Pet­ra Heems­kerk en Fre­de­rik van Nou­huys ju­ris­pru­den­tie van de maand mei 2021. Aan de or­de ko­men o.a. de vol­gen­de...
20/07/2021
En­ga­ging flexi­ble wor­kers in the Ne­ther­lands
Af­ter chal­len­ging ti­mes for the Ho­tel & Lei­su­re in­du­stry due to the CO­VID-19 pan­de­mic, brigh­ter days seem to be ahead as the vac­ci­na­ti­on pro­gram­me in the Ne­ther­lands is in full pro­cess and the Dut­ch so­ci­e­ty...
20/07/2021
Ro­gier de Vrey: be­drij­ven ne­men niet ge­noeg maat­re­ge­len om hun ge­ge­vens...
Bij­na de helft (45%) van de beurs­ge­no­teer­de be­drij­ven faalt in het be­scher­men van be­drijfs­ge­hei­men. Dit blijkt uit een we­reld­wijd on­der­zoek van CMS on­der 314 exe­cu­ti­ves. Het rap­port be­na­drukt dat de kos­ten...
16/07/2021
Be­las­tin­gen kun­nen de pla­neet red­den
Veel za­ke­lij­ke klan­ten kie­zen er­voor om zon­ne­pa­ne­len te la­ten in­stal­le­ren op hun be­drijfs­pand. Zij ma­ken dan in de mees­te ge­val­len aan­spraak op de zo­ge­naam­de SDE++ sub­si­die, die de on­ren­da­be­le top af­dekt...
16/07/2021
Da­ta pro­tec­ti­on up­da­te: la­test de­vel­op­ments on EU and UK trans­fers
Back­ground On 28 Ju­ne 2021, the Eu­ro­pean Com­mis­si­on is­sued two EU ade­qua­cy de­ci­si­ons fi­nal­ly brin­ging to an end the un­cer­tain­ty over whe­ther trans­fers of per­so­nal da­ta from the EU to the UK could con­ti­nue...