Home / Insight / Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19)

Terug naar COVID-19: The new normal?

COVID-19 heeft enorme impact op ons dagelijks leven, ook op uw onderneming. Die impact en de maatregelen die zijn genomen om het virus te bestrijden, leiden tot grote problemen en veel vragen. 

De content (artikelen, podcasts, webinars) in de onderstaande feed laat zien met welke juridische en commerciële kwesties bedrijven over de hele wereld te maken hebben.

CMS Corona Legal Team

We hebben een CMS Corona Legal Team geformeerd, een multidisciplinair team van juridische experts dat zich richt op het adviseren van ondernemingen over alle corona-gerelateerde vraagstukken. Onze experts helpen u graag. Het is onze ambitie om samen met u de gevolgen van het coronavirus te beperken.

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op: [email protected].

CO­VID-19: Legal Q&A
De ge­vol­gen van de co­rona­cri­sis lei­den bij veel be­drij­ven tot on­ze­ker­he­den. In de­ze Q&A ge­ven een aan­tal prak­tijk­groe­pen ant­woord op de meest voor­ko­men­de vra­gen. De­ze pa­gi­na zal re­gel­ma­tig ge­üp­da­tet wor­den als meer in­for­ma­tie over CO­VID-19 en de ge­vo
Key me­a­su­res to con­si­der in op­ti­mi­s­ing cash-flow ma­na­ge­ment du­ring the...
Or­ga­ni­sa­ti­ons fa­ce much un­cer­tain­ty du­ring the CO­VID-19 cri­sis, which ma­kes ma­na­ging the cash-flow very chal­len­ging. This in­fo­grap­hic pro­vi­des se­ve­r­al key me­a­su­res to con­si­der, as re­com­men­ded by our ex­perts.me­di­um
CMS Ex­pert Gui­de for Di­rec­tors of Com­pa­nies

 

 

Feed

01/09/2020
NOW 3.0: Wij­zi­gin­gen per 1 ok­to­ber 2020
12 mei 2020
CMS Ex­pert Gui­de for di­rec­tors of com­pa­nies
05 mei 2020
CO­VID-19: Meer flexi­bi­li­teit voor de Eu­ro­pe­se struc­tuur- en in­ves­te­rings­fond­sen
Op 23 april 2020 heeft de Eu­ro­pe­se Unie de Ver­or­de­ning (EU) nr. 2020/558 aan­ge­no­men, be­tref­fen­de spe­ci­fie­ke maat­re­ge­len met het oog op uit­zon­der­lij­ke flexi­bi­li­teit bij het ge­bruik van de Eu­ro­pe­se struc­tuur-...
09/07/2020
Up­da­te: Be­las­ting­maat­re­ge­len in ver­band met CO­VID-19
27 april 2020
CMS Ex­pert Gui­de to govern­ment sup­port for em­ploy­ers and wor­kers
This ex­pert gui­de ex­plo­res the ways dif­fe­rent govern­ments ha­ve at­temp­ted to al­le­vi­a­te the stress the pan­de­mic has im­po­sed on both em­ploy­ers and wor­kers and en­su­re bu­si­ness con­ti­nui­ty.
24/6/2020
Va­kan­tie in co­ro­na­tijd: Waar moet u als werk­ge­ver op let­ten?
22 april 2020
CMS Ex­pert Gui­de to CO­VID-19's im­pact on IP legal ti­mings
As in all as­pects of bu­si­ness, CO­VID-19 is im­pac­ting the world of IP and the po­si­ti­on is con­stant­ly chan­ging. To help you pri­o­ri­ti­se and plan, the Glo­bal IP prac­ti­ce at CMS has put to­gether an over­view of CO­VID-19's cur­rent im­pact on pro­ce­du­ral ti­me­ta­bles be­fo­re courts, na­ti­o­nal in­tel­lec­tu­al pro­per­ty of­fi­ces and key in­ter­na­ti­o­nal IP in­sti­tu­ti­ons.
12/06/2020
De co­rona­cri­sis en de aan­be­ste­dings­prak­tijk in Ne­der­land
17 april 2020
CMS Ex­pert Gui­de to co­ro­na­vi­rus re­la­ted lo­an mo­ra­to­ri­ums
This gui­de con­tains a brief but com­pre­hen­si­ve over­view of cre­dit mo­ra­to­ri­ums for 30 coun­tries world­wi­de to help our clients na­vi­ga­te through the va­rious governm
Comparable
07 mei 2020
Pet­ra Heems­kerk: ‘Beet­je link, zo’n co­rona­clau­su­le bij een aan­be­ste­ding...
08 april 2020
CMS Ex­pert Gui­de to sta­te aid in the EU du­ring co­ro­na­vi­rus cri­sis
Are you loo­king for in­for­ma­ti­on on sta­te aid law in the EU du­ring CO­VID-19 cri­sis? This CMS Ex­pert Gui­de pro­vi­des you with eve­ry­thing you need to know.
24/04/2020
Spoed­wet­ge­ving aan­gaan­de het hou­den van al­ge­me­ne ver­ga­de­rin­gen ten tij­de...