Home / People / Bob Barnhoorn
Portret van Bob Barnhoorn

Bob Barnhoorn

Advocaat

Contact
CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Bob Barnhoorn is advocaat in onze praktijkgroep Ondernemingsrecht/M&A. Hij is werkzaam op het gebied van ondernemings- en vennootschapsrecht. Bob adviseert middelgrote tot grote ondernemingen over nationale en internationale fusies, overnames en andere zaken.

Bob Barnhoorn is sinds 2020 werkzaam bij CMS.

Meer Minder

Opleidingen

  • International Business Law, Universiteit Leiden
  • Ondernemingsrecht, Universiteit Leiden
Meer Minder

Expertise

Feed

30/11/2022
CMS heeft Grou­pe BBL ge­ad­vi­seerd bij de over­na­me van de Sha­re Lo­gis­tics...
CMS heeft Grou­pe BBL ge­ad­vi­seerd bij de over­na­me van de Sha­re Lo­gis­tics groep, een in­ter­na­ti­o­na­le dienst­ver­le­ner op het ge­bied van lucht- en zee­vracht, met ves­ti­gin­gen in Ne­der­land, Duits­land, Frank­rijk...
17/06/2022
CMS ad­vi­seert Ze­hn­der Group bij koop aan­de­len in Fil­tech
CMS heeft Ze­hn­der Group, een aan­bie­der van in­door kli­maat­op­los­sin­gen ge­no­teerd aan de Zwit­ser­se beurs, ge­ad­vi­seerd bij de koop van de aan­de­len in Fil­tech. Fil­tech is pro­du­cent van lucht­fil­ters en een...
08/02/2022
CMS ad­vi­seert FD Me­di­a­groep bij ver­koop van Sprin­gest
CMS heeft FD Me­di­a­groep bij­ge­staan bij de ver­koop van Sprin­gest, een ver­ge­lij­kings- en boe­kings­si­te voor op­lei­din­gen, e-learning en trai­ners aan Stu­dy­tu­be, een snel­groei­end Ne­der­lands on­li­ne leer­plat­form.Het...
20/12/2021
CMS be­ge­leidt Gar­den Ca­pi­tal Group bij de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang...
CMS heeft Gar­den Ca­pi­tal Group, een ven­noot­schap van de fa­mi­lie Dijkstra, bij­ge­staan bij de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang in de Ne­der­land­se ho­tel­groep Eden Ho­tels aan een doch­ter­ven­noot­schap van...
25/11/2021
CMS be­ge­leidt JB Wealth Ma­na­ge­ment bij ver­koop Ap­plied Risk aan DNV AS
CMS heeft JB Wealth Ma­na­ge­ment bij­ge­staan bij de ver­koop van Ap­plied Risk Hol­ding B.V. aan DNV AS. Ap­plied Risk is een cy­ber se­cu­ri­ty spe­ci­a­list op het ge­bied van in­du­stri­ë­le sys­te­men. Met de­ze over­na­me...
23/04/2021
CMS ad­vi­seert Xead Group bij ver­koop van Flet­cher Ho­tels
CMS heeft de Luxem­burg­se ho­te­l­in­ves­teer­der Xead Group ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van Flet­cher Ho­tels aan de Ne­der­land­se in­ves­teer­der Ege­ria.Xead Group en me­de-aan­deel­hou­der NIBC heb­ben hun min­der­heids­be­lang...
11/03/2021
CMS ad­vi­seert World Brain bij de ver­koop van At­lan­tis Press
CMS heeft World Brain bij­ge­staan bij de ver­koop van At­lan­tis Press aan Sprin­ger Na­tu­re.At­lan­tis Press is een 'o­pen ac­ces­s' uit­ge­ver van we­ten­schap­pe­lij­ke, tech­ni­sche en me­di­sche (STM) pu­bli­ca­ties, op­ge­richt...