Home / Expertise / Vastgoed recht & Bouw
high-rise building under construction against blue sky

Vastgoed recht & Bouw

België

Als investeerder, ontwikkelaar, gebruiker, bouwconsortium of vermogensbeheerder worden uw vastgoedovereenkomsten uitgevoerd binnen strikte termijnen en complexe lokale rechtstelsels. Als uw vastgoedactiva bijvoorbeeld over internationale markten verspreid zijn, wordt u geconfronteerd met verschillende vastgoedwetgevingen evenals met verschillende culturele en economische contexten. Met meer dan 800 advocaten in 40 landen geven wij doortastend juridisch advies over de grenzen heen, gecoördineerd vanuit uw thuismarkt. Of u nu in retail, vastgoed, hotels, infrastructuur, zorgcentra, kantoren, logistiek, hernieuwbare energie of studentenhuisvesting doet, wij hebben de specialisten voor u in huis.

Na tientallen jaren ervaring in zaken over heel Europa, hebben onze multidisciplinaire teams dezelfde patronen, processen en normen aangenomen, ook voor projectbeheer. Dit betekent dat we specialistenteams kunnen inzetten om u onmiddellijk te adviseren, ongeacht waar de vastgoedactiva gevestigd zijn. Als u een vastgoedfonds lanceert of beheert of een vastgoedjointventure opricht, kunnen onze fonds- en bedrijfsdeskundigen u voor elk land specifieke ondersteuning bieden. Deze aanpak stelt ons in staat om u te begeleiden bij al uw kwesties in verband met fiscaliteit, planning, schuldfinanciering, bouw- en beheer, naast uw traditioneel werk met betrekking tot de vastgoedportefeuille en vastgoedbeheer.

Lees meer Lees minder

"I would recommend CMS in connection to real estate in Belgium. We are fully satisfied with the level of service for real estate matters and the response time is good."

Feedback from a client, Chambers Europe, 2018

"know-how, service-orientation and great advice"

Feedback from a client, Chambers Europe, 2018

"They are efficient and can work quickly when needed."

Feedback from a client - Chambers Europe, 2017

“[The team] is able to give advice on a wide range of real estate-related questions, from town planning to tax issues."

Feedback from a client - Chambers Europe, 2017

“Clients appreciate the ‘accuracy and speed’ of advice provided by CMS”

Legal 500, 2017

Feed

Toon alleen
08/10/2018
CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2018
06 april 2020
CMS Ex­pert Gui­de to CO­VID-19 im­pact on con­struc­ti­on in­du­stry
As the en­ti­re eco­no­my has been hit hard by the out­break of the CO­VID-19, al­so the con­struc­ti­on in­du­stry is cur­rent­ly fa­cing dra­ma­tic and dis­rup­ti­ve chal­len­ges re­gar­ding fi­nan­ci­al pres­su­re, la­bour shor­ta­ges and sup­ply chain is­sues. In or­der to help our clients, we ha­ve pro­du­ced a fre­quent­ly up­da­ted, com­pa­ra­ti­ve gui­de over the im­pact the CO­VID-19 has on the con­struc­ti­on sec­tor across va­rious ju­ris­dic­ti­ons.
04 februari 2020
De her­vor­ming van het goe­de­ren­recht werd goed­ge­keurd
De Ka­mer heeft on­langs, op 30 ja­nu­a­ri 2020, met een­pa­rig­heid van stem­men een wets­voor­stel hou­den­de in­voe­ging van een nieuw Boek 3 “Goe­de­ren” goed­ge­keurd. De­ze mijl­paal vindt plaats in het ka­der van...
22/06/2018
Ju­ne 2018 News­let­ter
31 maart 2020
CMS Ex­pert Gui­de to CO­VID-19 im­pact on lea­se agree­ments
CO­VID-19 is do­mi­na­ting the glo­bal news and af­fec­ting all are­as of bu­si­ness li­fe. For both land­lords and te­nants, the ques­ti­on ari­ses as to the im­pact of the CO­VID-19 pan­de­mic on their lea­se re­la­ti­ons­hips. In this gui­de you will find a use­ful over­view of the im­pact CO­VID-19 has on lea­ses across va­rious ju­ris­dic­ti­ons. Plea­se no­te that this com­pa­ra­ti­ve ana­ly­sis is ba­sed on our cur­rent eva­lu­a­ti­on and is a sub­ject to fur­ther up­da­tes and amend­ments.
04 mei 2017
Be­scher­ming van zo­n­e­vreem­de bos­sen in het Vlaam­se Ge­west
De Vlaam­se Re­ge­ring heeft op 31 maart 2017 een kaart met aan­dui­ding van kwets­ba­re zo­n­e­vreem­de bos­sen vast­ge­steld. Voor die bos­sen geldt in de toe­komst een ont­bos­sings­ver­bod. Van 16 mei 2017 tot 14 ju­li...
24/05/2018
May 2018 News­let­ter
24 april 2018
CMS Ex­pert Gui­de to com­mer­ci­al re­al es­ta­te law and ru­les
Are you loo­king for in­for­ma­ti­on on com­mer­ci­al re­al es­ta­te law and ru­les? This CMS Ex­pert Gui­de pro­vi­des you with eve­ry­thing you need to know.
03 mei 2017
Be­per­king van de be­roeps­mo­ge­lijk­he­den te­gen ver­gun­nings­be­slis­sin­gen in...
Met een wij­zi­ging aan het Om­ge­vings­ver­gun­nings­de­creet wenst de Vlaam­se Re­ge­ring de mo­ge­lijk­heid om een ad­mi­ni­stra­tief be­roep in te die­nen te­gen een ver­gun­nings­be­slis­sing te be­per­ken tot die­ge­nen die eer­der...
31/01/2018
Ja­nu­a­ry 2018 News­let­ter
01 januari 2016
CMS Ex­pert Gui­de to re­al es­ta­te fi­nan­ce law
Are you loo­king for in­for­ma­ti­on on re­al es­ta­te fi­nan­ce law? This CMS Ex­pert Gui­de pro­vi­des you with eve­ry­thing you need to know.
22 november 2016
Nieu­we pro­ce­du­re voor ge­schil­len­be­slech­ting in de bouw
Tij­dens de uit­voe­ring van een werk ont­staan niet zel­den ge­schil­len. Op­dracht­ge­ver en aan­ne­mer zien zich dan ge­steld voor een uit­da­ging; het ge­schil moet wor­den op­ge­lost, zon­der dat de bouw ern­stig wordt...