Home / People / Fleur van Assendelft de Coningh
Portret van Fleur Assendelft de Coningh

Fleur van Assendelft de Coningh

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Fleur van Assendelft de Coningh is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Employment & Pensions van ons kantoor. In de praktijk adviseert en procedeert Fleur over alle facetten van het arbeidsrecht. Specifiek adviseert zij en treedt zij op voor (internationale en nationale) ondernemingen over onder meer reorganisaties, ondernemingsraadprocedures, individuele ontslagzaken, overgang van onderneming (collectieve) arbeidsvoorwaarden en arbeidsrechtelijke onderwerpen gerelateerd aan fusies en overnames. 

Daarnaast focust Fleur zich op en heeft zij brede ervaring met ondernemingen in de energy sector en industrie. 

Fleur is sinds 2011 in dienst bij CMS.

Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

  • Vereniging voor Arbeidsrecht
  • Nederlandse Orde van Advocaten
  • VAAN lidmaatschap
Meer Minder

Opleidingen

  • Arbeidsrecht, Grotius Academie
  • Nederlands recht (arbeidsrecht), Universiteit van Amsterdam
  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit van Amsterdam
Meer Minder

Feed

21/02/2023
We­bi­nar: Wet be­scher­ming klok­ken­lui­ders aan­ge­no­men, en nu?
Het Wets­voor­stel 'Wet be­scher­ming klok­ken­lui­ders' is op 24 ja­nu­a­ri 2023 aan­ge­no­men door de Eer­ste Ka­mer en treedt bin­nen­kort in wer­king. De in­voe­ring leidt tot ver­an­de­rin­gen voor or­ga­ni­sa­ties waar wij...
20/12/2022
CMS ad­vi­seert ter za­ke van de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang in Byn­der
CMS heeft Byn­der ge­ad­vi­seerd met be­trek­king tot de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang aan Tho­mas H. Lee Part­ners, L.P. (THL). Byn­der is een we­reld­wij­de lei­der in Di­gi­tal As­set Ma­na­ge­ment (DAM), met een...
30/11/2022
CMS heeft Grou­pe BBL ge­ad­vi­seerd bij de over­na­me van de Sha­re Lo­gis­tics...
CMS heeft Grou­pe BBL ge­ad­vi­seerd bij de over­na­me van de Sha­re Lo­gis­tics groep, een in­ter­na­ti­o­na­le dienst­ver­le­ner op het ge­bied van lucht- en zee­vracht, met ves­ti­gin­gen in Ne­der­land, Duits­land, Frank­rijk...
11/07/2022
CMS ad­vi­seert Na­no Di­men­si­on Ltd. bij de aan­koop van Ad­ma­tec en For­ma­tec
CMS heeft Na­no Di­men­si­on Ltd. ge­ad­vi­seerd bij de Ne­der­lands­rech­te­lij­ke as­pec­ten van de over­na­me van Ad­ma­tec Eu­ro­pe B.V. en For­ma­tec Hol­ding B.V. voor een koop­prijs van 12,9 mil­joen USD. Na­no Di­men­si­on...
05/07/2022
CMS ad­vi­seer­de de aan­deel­hou­ders van Léons Group bij de ver­koop van Léons...
CMS ad­vi­seer­de de aan­deel­hou­ders van Léons Group bij de ver­koop van Léons Group aan Ar­dona­gh Eu­ro­pe. Léons Group, op­ge­richt in 1951 door Max Léons, is ge­spe­ci­a­li­seerd in full-ser­vi­ce ver­ze­ke­rings­op­los­sin­gen...
20/12/2021
CMS be­ge­leidt Gar­den Ca­pi­tal Group bij de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang...
CMS heeft Gar­den Ca­pi­tal Group, een ven­noot­schap van de fa­mi­lie Dijkstra, bij­ge­staan bij de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang in de Ne­der­land­se ho­tel­groep Eden Ho­tels aan een doch­ter­ven­noot­schap van...
25/11/2021
CMS be­ge­leidt JB Wealth Ma­na­ge­ment bij ver­koop Ap­plied Risk aan DNV AS
CMS heeft JB Wealth Ma­na­ge­ment bij­ge­staan bij de ver­koop van Ap­plied Risk Hol­ding B.V. aan DNV AS. Ap­plied Risk is een cy­ber se­cu­ri­ty spe­ci­a­list op het ge­bied van in­du­stri­ë­le sys­te­men. Met de­ze over­na­me...
13/11/2020
Pen­si­oen­scha­de bij ein­de ar­beids­over­een­komst
Be­ëin­di­ging van een ar­beids­over­een­komst heeft vaak ne­ga­tie­ve ge­vol­gen voor de in­ko­mens­po­si­tie van de werk­ne­mer. Ook zijn of haar pen­si­oen kan daar­door ge­raakt wor­den. Even­tu­eel kan ver­goe­ding van der­ge­lij­ke...
01/09/2020
NOW 3.0: Wij­zi­gin­gen per 1 ok­to­ber 2020
Het ka­bi­net heeft op 28 au­gus­tus 2020 be­kend­ge­maakt dat per 1 ok­to­ber 2020 de Tij­de­lij­ke Nood­maat­re­gel Over­brug­ging voor Werk­ge­le­gen­heid (NOW) wordt ver­lengd. De re­ge­ling is nog niet ge­pu­bli­ceerd, maar...
03/06/2020
CMS ad­vi­seert Mon­go­lia Meng­niu Dairy bij aan­koop ac­ti­va Sie­ve­Corp
CMS heeft In­ner Mon­go­lia Meng­niu Dairy (Group) Co., LTD ge­ad­vi­seerd bij de aan­koop van ac­ti­va uit de fail­lie­te boe­del van Sie­ve­Corp Eu­ro­pe B.V. en ver­wan­te on­der­ne­min­gen. De ge­fail­leer­de ven­noot­schap­pen...
09/04/2020
CO­VID-19 en pen­si­oen: uit­stel of be­spa­ring pen­si­oen­kos­ten mo­ge­lijk?
Kos­ten­be­spa­rin­gen zijn van­we­ge de co­rona­cri­sis voor veel werk­ge­vers in­mid­dels van le­vens­be­lang. Ook als aan­spraak op een NOW-sub­si­die of an­de­re cri­sis­fa­ci­li­tei­ten kan wor­den ge­maakt. Uit­stel of ver­la­ging...
16/12/2019
Mi­nis­ter Kool­mees be­ant­woordt vra­gen; werk­ge­vers moe­ten snel aan de slag...
De Ho­ge Raad oor­deel­de op 8 no­vem­ber 2019 (Xe­l­la-uit­spraak) dat de werk­ge­ver een tran­si­tie­ver­goe­ding dien­de te be­ta­len over het dienst­ver­band tot en met de dag na twee jaar ziek­te. Na de uit­spraak wa­ren...