Home / Juristen / Fleur van Assendelft de Coningh
De foto van Fleur van Assendelftde Coningh

Fleur van Assendelft de Coningh

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Fleur van Assendelft de Coningh is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Employment & Pensions van ons kantoor. In de praktijk adviseert en procedeert Fleur over alle facetten van het arbeidsrecht. Specifiek adviseert zij en treedt zij op voor (internationale en nationale) ondernemingen over onder meer reorganisaties, ondernemingsraadprocedures, individuele ontslagzaken, overgang van onderneming (collectieve) arbeidsvoorwaarden en arbeidsrechtelijke onderwerpen gerelateerd aan fusies en overnames. 

Daarnaast focust Fleur zich op en heeft zij brede ervaring met ondernemingen in de energy sector en industrie. 

Fleur is sinds 2011 in dienst bij CMS.

Meer Minder

Opleidingen

  • Arbeidsrecht, Grotius Academie
  • Nederlands recht (arbeidsrecht), Universiteit van Amsterdam
  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit van Amsterdam
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Vereniging voor Arbeidsrecht
  • Nederlandse Orde van Advocaten
  • VAAN lidmaatschap
Meer Minder

Feed

Toon alleen
01/09/2020
NOW 3.0: Wij­zi­gin­gen per 1 ok­to­ber 2020
14 oktober 2015
Be­ëin­di­ging van de ar­beids­over­een­komst op ba­sis van dis­func­ti­o­ne­ren on­der...
Voor de be­ëin­di­ging van een ar­beids­over­een­komst dient de werk­ge­ver een re­de­lij­ke grond te kun­nen aan­to­nen. De re­de­lij­ke gron­den zijn li­mi­ta­tief op­ge­no­men in de wet en om­vat­ten ook de re­de­lij­ke grond...
03 juni 2020
CMS ad­vi­seert Mon­go­lia Meng­niu Dairy bij aan­koop ac­ti­va Sie­ve­Corp
09/04/2020
CO­VID-19 en pen­si­oen: uit­stel of be­spa­ring pen­si­oen­kos­ten mo­ge­lijk?
16/12/2019
Mi­nis­ter Kool­mees be­ant­woordt vra­gen; werk­ge­vers moe­ten snel aan de slag...
Com­pen­sa­tie­re­ge­ling voor tran­si­tie­ver­goe­ding sla­pen­de dienst­ver­ban­den
01/05/2019
CMS ad­vi­seert TP Group bij de aan­koop van Sapien­za Con­sul­ting
26/04/2019
Pen­si­oen bij ein­de dienst­ver­band – de ge­lijk­waar­di­ge voor­zie­ning en an­de­re...
25/02/2019
CMS ad­vi­seert bij de ver­koop van Brand New Tel­ly In­du­stries
06/02/2019
CMS ad­vi­seert Vat­ten­fall bij de over­na­me van DEL­TA Ener­gie
04/12/2018
CMS ad­vi­seert ISS bij ver­koop aan CSU
29/11/2018
CMS ad­vi­seert FD Me­di­a­groep bij aan­koop Si­zo
19/07/2018
CMS has as­sisted Mer­ck Ven­tu­res and Bell Food Group on their in­vest­ment...