Home / Juristen / Fleur van Assendelft de Coningh
Portret van Fleur Assendelft de Coningh

Fleur van Assendelft de Coningh

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Fleur van Assendelft de Coningh is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Employment & Pensions van ons kantoor. In de praktijk adviseert en procedeert Fleur over alle facetten van het arbeidsrecht. Specifiek adviseert zij en treedt zij op voor (internationale en nationale) ondernemingen over onder meer reorganisaties, ondernemingsraadprocedures, individuele ontslagzaken, overgang van onderneming (collectieve) arbeidsvoorwaarden en arbeidsrechtelijke onderwerpen gerelateerd aan fusies en overnames. 

Daarnaast focust Fleur zich op en heeft zij brede ervaring met ondernemingen in de energy sector en industrie. 

Fleur is sinds 2011 in dienst bij CMS.

Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

  • Vereniging voor Arbeidsrecht
  • Nederlandse Orde van Advocaten
  • VAAN lidmaatschap
Meer Minder

Opleidingen

  • Arbeidsrecht, Grotius Academie
  • Nederlands recht (arbeidsrecht), Universiteit van Amsterdam
  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit van Amsterdam
Meer Minder

Feed

Toon alleen
13/11/2020
Pen­si­oen­scha­de bij ein­de ar­beids­over­een­komst
Be­ëin­di­ging van een ar­beids­over­een­komst heeft vaak ne­ga­tie­ve ge­vol­gen voor de in­ko­mens­po­si­tie van de werk­ne­mer. Ook zijn of haar pen­si­oen kan daar­door ge­raakt wor­den. Even­tu­eel kan ver­goe­ding van der­ge­lij­ke...
01/09/2020
NOW 3.0: Wij­zi­gin­gen per 1 ok­to­ber 2020
Het ka­bi­net heeft op 28 au­gus­tus 2020 be­kend­ge­maakt dat per 1 ok­to­ber 2020 de Tij­de­lij­ke Nood­maat­re­gel Over­brug­ging voor Werk­ge­le­gen­heid (NOW) wordt ver­lengd. De re­ge­ling is nog niet ge­pu­bli­ceerd, maar...
03 juni 2020
CMS ad­vi­seert Mon­go­lia Meng­niu Dairy bij aan­koop ac­ti­va Sie­ve­Corp
CMS heeft In­ner Mon­go­lia Meng­niu Dairy (Group) Co., LTD ge­ad­vi­seerd bij de aan­koop van ac­ti­va uit de fail­lie­te boe­del van Sie­ve­Corp Eu­ro­pe B.V. en ver­wan­te on­der­ne­min­gen. De ge­fail­leer­de ven­noot­schap­pen...
09/04/2020
CO­VID-19 en pen­si­oen: uit­stel of be­spa­ring pen­si­oen­kos­ten mo­ge­lijk?
Kos­ten­be­spa­rin­gen zijn van­we­ge de co­rona­cri­sis voor veel werk­ge­vers in­mid­dels van le­vens­be­lang. Ook als aan­spraak op een NOW-sub­si­die of an­de­re cri­sis­fa­ci­li­tei­ten kan wor­den ge­maakt. Uit­stel of ver­la­ging...
16/12/2019
Mi­nis­ter Kool­mees be­ant­woordt vra­gen; werk­ge­vers moe­ten snel aan de slag...
De Ho­ge Raad oor­deel­de op 8 no­vem­ber 2019 (Xe­l­la-uit­spraak) dat de werk­ge­ver een tran­si­tie­ver­goe­ding dien­de te be­ta­len over het dienst­ver­band tot en met de dag na twee jaar ziek­te. Na de uit­spraak wa­ren...
01/05/2019
CMS ad­vi­seert TP Group bij de aan­koop van Sapien­za Con­sul­ting
CMS heeft TP Group bij­ge­staan bij de aan­koop van Sapien­za Con­sul­ting voor een koop­prijs die kan op­lo­pen tot 13,5 mil­joen eu­ro.  Sapien­za Con­sul­ting le­vert op­los­sin­gen en vaar­dig­he­den op het ge­bied van...
26/04/2019
Pen­si­oen bij ein­de dienst­ver­band – de ge­lijk­waar­di­ge voor­zie­ning en an­de­re...
Een ont­slag heeft al­ler­lei con­se­quen­ties voor een werk­ne­mer. Ook op het ge­bied van pen­si­oen. Maar bij dat as­pect wordt lang niet al­tijd stil­ge­staan. Ter­wijl op­los­sin­gen op dat vlak wel be­schik­baar zijn...
25/02/2019
CMS ad­vi­seert bij de ver­koop van Brand New Tel­ly In­du­stries
CMS heeft de ver­ko­pen­de aan­deel­hou­ders bij­ge­staan bij de ver­koop van al­le aan­de­len in het ka­pi­taal van Brand New Tel­ly In­du­stries B.V. aan Tal­pa Net­work B.V.Brand New Tel­ly In­du­stries ont­wik­kelt con­cep­ten...
14 februari 2019
Cross-bor­der re­struc­tu­ring - na­ti­o­nal and re­gi­o­nal per­spec­ti­ves - Fran­ce
Em­ploy­ment we­bi­nar se­ries 2018-2019We in­vi­te you to join us for a new se­ries of em­ploy­ment we­binars tit­led:Cross-bor­der re­struc­tu­ring – na­ti­o­nal and re­gi­o­nal per­spec­ti­ves­In the era of glo­ba­li­sa­ti­on...
07 februari 2019
Cross-bor­der re­struc­tu­ring - na­ti­o­nal and re­gi­o­nal per­spec­ti­ves - Ro­ma­nia
Em­ploy­ment we­bi­nar se­ries 2018-2019We in­vi­te you to join us for a new se­ries of em­ploy­ment we­binars tit­led:Cross-bor­der re­struc­tu­ring – na­ti­o­nal and re­gi­o­nal per­spec­ti­ves­In the era of glo­ba­li­sa­ti­on...
06/02/2019
CMS ad­vi­seert Vat­ten­fall bij de over­na­me van DEL­TA Ener­gie
CMS ad­vi­seert Vat­ten­fall bij de over­na­me van DEL­TA Ener­gie, het on­der­deel van DEL­TA dat groe­ne stroom en gas le­vert aan con­su­men­ten en het mkb.   Met de­ze over­na­me­ver­ste­vigt Vat­ten­fall haar po­si­tie...
31 januari 2019
Cross-bor­der re­struc­tu­ring - na­ti­o­nal and re­gi­o­nal per­spec­ti­ves - Po­land
Em­ploy­ment we­bi­nar se­ries 2018-2019We in­vi­te you to join us for a new se­ries of em­ploy­ment we­binars tit­led:Cross-bor­der re­struc­tu­ring – na­ti­o­nal and re­gi­o­nal per­spec­ti­ves­In the era of glo­ba­li­sa­ti­on...