Home / Expertise / Employment & Pensions / Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Nederland

Het is in arbeidsrelaties voor alle betrokken partijen van groot belang om tot een goede vastlegging te komen van alle rechten en plichten. Deze schriftelijke vastlegging dient steeds actueel te zijn en afgestemd op recente wetswijzigingen en CAO-bepalingen.

Dit is van toepassing op (arbeids)overeenkomsten, maar ook op specifieke reglementen en protocollen over studie(kosten), autokosten- en vervoersregelingen, ziekte- en klachtenprocedures, reglementen met betrekking tot het gebruik van e-mail en internet, meldings- en controlevoorschriften bij ziekte of protocollen ter voorkoming van seksuele intimidatie. Ook de vastlegging van een gedegen geheimhoudings- en concurrentiebeding hoort hier uiteraard bij.

CMS staat er voor in dat deze overeenkomsten en regelingen steeds naar de laatste stand van rechtspraak en wetgeving worden opgesteld of beoordeeld. Daarbij gaat het om alle vormen van overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld freelance-overeenkomsten, oproep- of nulurenovereenkomsten, managementovereenkomsten of overeenkomsten van opdracht.

Met de toenemende behoefte aan flexibiliteit en gespecialiseerde werknemersondersteuning, komt outsourcing de laatste jaren steeds meer voor. Dit uitbesteden van taken die niet tot de zogenaamde core business behoren, heeft hierdoor een belangrijker plaats gekregen in arbeidsverhoudingen en het arbeidsrecht.

Zo kunnen ondernemingen voor verschillende vragen komen te staan. Waar moet u bijvoorbeeld op letten als u tot outsourcing besluit? Hoe kunnen personeelsleden via outsourcingstrajecten op een gunstige manier worden overgenomen? En op welke manier kunnen arbeids- en pensioenvoorwaarden dan het beste geharmoniseerd worden?

CMS beschikt over gespecialiseerde kennis over de verschillende verschijningsvormen van outsourcing en van de branches waarin deze vorm van samenwerking toepasbaar is. Hierdoor kunnen we u voorzien van een praktisch en passend advies.

Arbeidsongeschiktheid en uitval van werknemers heeft ingrijpende (financiële) consequenties. De (reïntegratie)verplichtingen van werkgevers en werknemers, die daarop betrekking hebben, zijn de laatste jaren sterk toegenomen.

De arbeidsrechtspecialisten van CMS zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied en kunnen u hierin op een deskundige manier bijstaan.

Daarnaast kunnen wij u adviseren over voorschriften met betrekking tot veiligheid op het werk, arbeidsomstandigheden en Arbowetgeving, om daarmee de kans op ongevallen zoveel mogelijk te verkleinen.

Ook begeleiden wij ondernemers in de contacten met de arbeidsinspectie en het Openbaar Ministerie als zich een arbeidsongeval heeft voorgedaan.

Verstoorde arbeidsverhoudingen en disfunctioneren van werknemers kan tot langdurige en kostbare procedures leiden. Bovendien verstoort het de balans binnen de onderneming of organisatie van de werkgever. Het Nederlandse ontslagrecht is hierbij grillig en voor velen complex.

CMS heeft veel ervaring in het begeleiden van partijen in een dergelijke situatie, met de intentie de problemen zo snel mogelijk weg te nemen. Daarbij wordt rekening gehouden met alle relevante belangen, waaronder niet in de laatste plaats de bescherming van bedrijfsgeheimen en de concurrentiepositie.

De wisselende stemmingen van de economie dwingt werkgevers vooruit te denken en waar nodig tijdig maatregelen te treffen. Dit kan betekenen dat er een reorganisatie met personele consequenties moet worden doorgevoerd.

CMS adviseert ondernemingen bij zowel grote, collectieve reorganisaties als bij kleinere (niet collectieve) reorganisaties. Die begeleiding omvat behalve de ontslagprocedures, ook alle zaken die daaraan vooraf gaan, zoals planning, melding collectief ontslag en overleg met de OR of vakorganisaties.

Bij de overname van een onderneming of onderdelen van een onderneming, is een goede beoordeling van de personele consequenties noodzakelijk. Daarbij kan het gaan over achterstallige aanspraken, pensioenbelangen, concurrentierisico's, flexibele contracten en dergelijke.

De arbeidsrechtspecialisten van CMS bieden ondersteuning bij de arbeidsrechtelijke aspecten in due diligence-processen en adviseren over bijvoorbeeld afstemming en uniformering van arbeidsvoorwaarden.

De werkgever kan tegenover derden aansprakelijk zijn voor onrechtmatige daden van zijn eigen werknemers of van hulppersonen die hij heeft ingeschakeld.

Daarnaast kan een werknemer zijn werkgever aansprakelijk stellen voor schade die de werknemer door eigen schuld heeft opgelopen, bijvoorbeeld aan de eigen auto tijdens werktijd.

CMS adviseert vooraf over het beperken en afdichten van dit soort risico's, maar treedt als het tot een juridische procedure komt ook in rechte op. Daarnaast kunnen wij ondersteuning bieden bij het opstarten van een verhaalsactie.

De rechtspositie van ambtenaren en semi-ambtenaren, waaronder bijvoorbeeld onderwijzend personeel is nu en in de nabije toekomst aan veranderingen onderhevig.

Binnen de praktijkgroep arbeidsrecht van CMS zijn specialisten werkzaam die veel kennis en ervaring hebben op het gebied van het (semi)ambtenarenrecht.

De rol van de ondernemingsraad wordt steeds belangrijker, ook op het terrein van arbeidsvoorwaarden.

CMS adviseert over de rechten en plichten van werkgevers en ondernemingsraden bij advies- of instemmingsplichtige besluiten.

Ook staan wij partijen bij in procedures bij de (kanton)rechter of Ondernemingskamer.

Lees meer Lees minder
28 maart 2019
CMS Gui­de to Em­ploy­ment Is­sues in M&A Trans­ac­ti­ons
CMS Em­ploy­ment Prac­ti­ce Area Group is plea­sed to sha­re with you the 2019 edi­ti­on of the CMS Gui­de to Em­ploy­ment Is­sues in M&A Trans­ac­ti­ons.Whi­le mer­gers and ac­qui­si­ti­ons (M&A) tend to be led by cor­po­ra­te...
28 januari 2019
CMS Gui­des to Dis­mis­sals
CMS Em­ploy­ment Prac­ti­ce Area Group is plea­sed to sha­re with you the 2019 edi­ti­on of the Gui­des to Dis­mis­salsThe CMS Gui­des to Dis­mis­sals are in­ten­ded to help em­ploy­ers an­ti­ci­pa­te the pos­si­ble cour­ses...
Sub­scri­be to Em­ploy­ment & Pen­si­ons to­pics

Feed

Toon alleen
22/01/21
Avond­klok in Ne­der­land, up­da­te voor werk­ge­vers
Ver­plich­te avond­klok van­af za­ter­dag 23 ja­nu­a­ri­Met in­gang van za­ter­dag 23 ja­nu­a­ri 2021 (tot en met woens­dag 10 fe­bru­a­ri) geldt in Ne­der­land een avond­klok tus­sen 21.00 en 04.30 uur. Er zijn om­stan­dig­he­den...
07/01/2021
A short over­view of the 2021 em­ploy­ment law chan­ges in the Ne­ther­lands
Fol­lo­wing a tur­bu­lent and chal­len­ging 2020, we will start 2021 by loo­king ahead at the most im­por­tant le­gis­la­ti­ve chan­ges with res­pect to Dut­ch em­ploy­ment law. As a to­ken of ap­pre­ci­a­ti­on for your con­ti­nued...
13/11/2020
Pen­si­oen­scha­de bij ein­de ar­beids­over­een­komst
Be­ëin­di­ging van een ar­beids­over­een­komst heeft vaak ne­ga­tie­ve ge­vol­gen voor de in­ko­mens­po­si­tie van de werk­ne­mer. Ook zijn of haar pen­si­oen kan daar­door ge­raakt wor­den. Even­tu­eel kan ver­goe­ding van der­ge­lij­ke...
20/10/2020
Stie­kem ap­pjes en e-mails le­zen om werk­ne­mer te kun­nen ont­slaan
Bin­nen het straf­recht is ‘on­recht­ma­tig ver­kre­gen be­wijs’ een be­kend be­grip. Ook in ar­beids­recht­za­ken speelt re­gel­ma­tig de vraag hoe het be­wijs is ver­za­meld. Som­mi­ge werk­ge­vers zoe­ken voor bij­voor­beeld...
01/10/2020
Ne­ther­land's NVAB gui­de­li­ne for com­pa­ny doc­tors an es­sen­ti­al tool for work­pla­ce...
On 1 Ju­ly 2019, the Dut­ch As­so­ci­a­ti­on for Oc­cu­pa­ti­o­nal He­alth and Sa­fe­ty (NVAB) pu­blis­hed the gui­de­li­ne 'Con­flicts in the Work­pla­ce'. The aim of the gui­de­li­ne is to gi­ve guid­an­ce to com­pa­ny doc­tors in...
01/09/2020
NOW 3.0: Wij­zi­gin­gen per 1 ok­to­ber 2020
Het ka­bi­net heeft op 28 au­gus­tus 2020 be­kend­ge­maakt dat per 1 ok­to­ber 2020 de Tij­de­lij­ke Nood­maat­re­gel Over­brug­ging voor Werk­ge­le­gen­heid (NOW) wordt ver­lengd. De re­ge­ling is nog niet ge­pu­bli­ceerd, maar...
28/08/2020
Dut­ch ru­ling re­minds ma­na­ging di­rec­tors ser­ving as proxy hol­ders that their...
Last week, the Dut­ch Sub­dis­trict Court in Gel­der­land con­fir­med the dis­mis­sal of a ma­na­ging di­rec­tor ser­ving as a proxy hol­der for a Ne­ther­lands-ba­sed com­pa­ny due to se­rious cul­pa­ble ac­ti­ons and ru­led...
12/08/2020
Ne­ther­lands in­crea­ses op­ti­ons for part­ners to ta­ke birth lea­ve
As of 1 Ju­ly 2020, the Ne­ther­lands in­tro­du­ced a sub­stan­ti­al in­crea­se in birth-lea­ve en­tit­le­ments. Pa­ren­tal part­ners who­se child was born on or af­ter 1 Ju­ly 2020 are now en­tit­led to fi­ve weeks of sup­ple­men­tal...
07/07/2020
Saying good­bye to your long-term ill em­ploy­ee?
Ter­mi­na­ting the em­ploy­ment agree­ment of a long-term ill em­ploy­ee? Em­ploy­ers in the Ne­ther­lands now ha­ve the pos­si­bi­li­ty to re­quest com­pen­sa­ti­on for the tran­si­ti­on pay­ment. New le­gis­la­ti­on ca­me in­to ef­fect...
30/06/2020
‘He­laas: u bent ont­sla­gen, maar ge­luk­kig slechts voor een ge­deel­te’
Veel werk­ge­vers heb­ben mo­men­teel min­der werk. Als de ver­wach­tin­gen slecht zijn, kun­nen zij de be­slis­sing ma­ken om ar­beids­over­een­kom­sten te be­ëin­di­gen. Maar wat nu als er bij­voor­beeld voor een deel van...
24/6/2020
Va­kan­tie in co­ro­na­tijd: Waar moet u als werk­ge­ver op let­ten?
Met het open­stel­len van de gren­zen van een aan­zien­lijk aan­tal lan­den kunt u als werk­ge­ver on­ge­twij­feld de ko­men­de tijd re­ke­nen op nieu­we va­kan­tie­aan­vra­gen van uw werk­ne­mers. Hoe be­oor­deelt u de­ze aan­vra­gen?...
18/06/2020
Ma­jor chan­ges to Dut­ch em­ploy­ment law in 2020 to car­ry hu­ge fi­nan­ci­al im­pact
With all CO­VID-19 de­vel­op­ments in the first half of this year, one could al­most for­get that on 1 Ja­nu­a­ry 2020 Dut­ch em­ploy­ment law has chan­ged sig­ni­fi­cantly. In this up­da­te we dis­cuss the three most im­pact­ful...