Arbeidsrecht

Advocatenkantoor in Nederland gespecialiseerd in Arbeidsrecht

Terug naar Employment & Pensions

Het is in arbeidsrelaties voor alle betrokken partijen van groot belang om tot een goede vastlegging te komen van alle rechten en plichten. Deze schriftelijke vastlegging dient steeds actueel te zijn en afgestemd op recente wetswijzigingen en CAO-bepalingen.

Dit is van toepassing op (arbeids)overeenkomsten, maar ook op specifieke reglementen en protocollen over studie(kosten), autokosten- en vervoersregelingen, ziekte- en klachtenprocedures, reglementen met betrekking tot het gebruik van e-mail en internet, meldings- en controlevoorschriften bij ziekte of protocollen ter voorkoming van seksuele intimidatie. Ook de vastlegging van een gedegen geheimhoudings- en concurrentiebeding hoort hier uiteraard bij.

CMS staat er voor in dat deze overeenkomsten en regelingen steeds naar de laatste stand van rechtspraak en wetgeving worden opgesteld of beoordeeld. Daarbij gaat het om alle vormen van overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld freelance-overeenkomsten, oproep- of nulurenovereenkomsten, managementovereenkomsten of overeenkomsten van opdracht.

Met de toenemende behoefte aan flexibiliteit en gespecialiseerde werknemersondersteuning, komt outsourcing de laatste jaren steeds meer voor. Dit uitbesteden van taken die niet tot de zogenaamde core business behoren, heeft hierdoor een belangrijker plaats gekregen in arbeidsverhoudingen en het arbeidsrecht.

Zo kunnen ondernemingen voor verschillende vragen komen te staan. Waar moet u bijvoorbeeld op letten als u tot outsourcing besluit? Hoe kunnen personeelsleden via outsourcingstrajecten op een gunstige manier worden overgenomen? En op welke manier kunnen arbeids- en pensioenvoorwaarden dan het beste geharmoniseerd worden?

CMS beschikt over gespecialiseerde kennis over de verschillende verschijningsvormen van outsourcing en van de branches waarin deze vorm van samenwerking toepasbaar is. Hierdoor kunnen we u voorzien van een praktisch en passend advies.

Arbeidsongeschiktheid en uitval van werknemers heeft ingrijpende (financiële) consequenties. De (reïntegratie)verplichtingen van werkgevers en werknemers, die daarop betrekking hebben, zijn de laatste jaren sterk toegenomen.

De arbeidsrechtspecialisten van CMS zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied en kunnen u hierin op een deskundige manier bijstaan.

Daarnaast kunnen wij u adviseren over voorschriften met betrekking tot veiligheid op het werk, arbeidsomstandigheden en Arbowetgeving, om daarmee de kans op ongevallen zoveel mogelijk te verkleinen.

Ook begeleiden wij ondernemers in de contacten met de arbeidsinspectie en het Openbaar Ministerie als zich een arbeidsongeval heeft voorgedaan.

Verstoorde arbeidsverhoudingen en disfunctioneren van werknemers kan tot langdurige en kostbare procedures leiden. Bovendien verstoort het de balans binnen de onderneming of organisatie van de werkgever. Het Nederlandse ontslagrecht is hierbij grillig en voor velen complex.

CMS heeft veel ervaring in het begeleiden van partijen in een dergelijke situatie, met de intentie de problemen zo snel mogelijk weg te nemen. Daarbij wordt rekening gehouden met alle relevante belangen, waaronder niet in de laatste plaats de bescherming van bedrijfsgeheimen en de concurrentiepositie.

De wisselende stemmingen van de economie dwingt werkgevers vooruit te denken en waar nodig tijdig maatregelen te treffen. Dit kan betekenen dat er een reorganisatie met personele consequenties moet worden doorgevoerd.

CMS adviseert ondernemingen bij zowel grote, collectieve reorganisaties als bij kleinere (niet collectieve) reorganisaties. Die begeleiding omvat behalve de ontslagprocedures, ook alle zaken die daaraan vooraf gaan, zoals planning, melding collectief ontslag en overleg met de OR of vakorganisaties.

Bij de overname van een onderneming of onderdelen van een onderneming, is een goede beoordeling van de personele consequenties noodzakelijk. Daarbij kan het gaan over achterstallige aanspraken, pensioenbelangen, concurrentierisico's, flexibele contracten en dergelijke.

De arbeidsrechtspecialisten van CMS bieden ondersteuning bij de arbeidsrechtelijke aspecten in due diligence-processen en adviseren over bijvoorbeeld afstemming en uniformering van arbeidsvoorwaarden.

De werkgever kan tegenover derden aansprakelijk zijn voor onrechtmatige daden van zijn eigen werknemers of van hulppersonen die hij heeft ingeschakeld.

Daarnaast kan een werknemer zijn werkgever aansprakelijk stellen voor schade die de werknemer door eigen schuld heeft opgelopen, bijvoorbeeld aan de eigen auto tijdens werktijd.

CMS adviseert vooraf over het beperken en afdichten van dit soort risico's, maar treedt als het tot een juridische procedure komt ook in rechte op. Daarnaast kunnen wij ondersteuning bieden bij het opstarten van een verhaalsactie.

De rechtspositie van ambtenaren en semi-ambtenaren, waaronder bijvoorbeeld onderwijzend personeel is nu en in de nabije toekomst aan veranderingen onderhevig.

Binnen de praktijkgroep arbeidsrecht van CMS zijn specialisten werkzaam die veel kennis en ervaring hebben op het gebied van het (semi)ambtenarenrecht.

De rol van de ondernemingsraad wordt steeds belangrijker, ook op het terrein van arbeidsvoorwaarden.

CMS adviseert over de rechten en plichten van werkgevers en ondernemingsraden bij advies- of instemmingsplichtige besluiten.

Ook staan wij partijen bij in procedures bij de (kanton)rechter of Ondernemingskamer.

Aanmelden voor Employment & Pensions onderwerpen
Blijf up-to-date met onze client services.
28/03/2019
CMS Guide to Employment Issues in M&A Transactions
CMS Employment Practice Area Group is pleased to share with you the 2019 edition of the CMS Guide to Employment Issues in M&A Transactions. While mergers and acquisitions (M&A) tend to be led by corporate...
28/01/2019
CMS Guides to Dismissals
CMS Employment Practice Area Group is pleased to share with you the 2019 edition of the Guides to DismissalsThe CMS Guides to Dismissals are intended to help employers anticipate the possible courses...

Feed

12/06/2023
Dis­func­ti­o­ne­ren­de werknemer meldt zich ziek
Als een dis­func­ti­o­ne­ren­de werknemer zich ziek meldt, kan hij natuurlijk echt ziek zijn. Maar hij kan zich ook ‘tactisch’ ziek melden. Dit kan een complexe si­tu­a­tie op­le­ve­ren. Aandacht hebben voor...
17/02/2023
Doorstarters: opgelet!
Cherry picking bij een overname vanuit faillissement wordt verleden tijd. De rechtspositie van de werknemer bij een overname in faillissement wijzigt namelijk drastisch als het Wetsvoorstel rechten van...
27/06/2022
De 5 belangrijkste wijzigingen van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante...
De Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare ar­beids­voor­waar­den is per 1 augustus 2022 ingegaan en geldt voor bestaande ar­beids­over­een­kom­sten en voor nieuwe ar­beids­over­een­kom­sten. Deze...
11/01/2022
De verstoorde ar­beids­ver­hou­ding: als herstel relatie niet meer mogelijk...
Een verstoorde ar­beids­ver­hou­ding is regelmatig de oorzaak van een ont­bin­dings­ver­zoek. Maar met welke aandachtspunten moet u als werkgever rekening houden als de spanningen tussen u en een werknemer zo...
26/07/2021
Wij willen om een achterstand in te lopen de func­ti­o­ne­rings­ge­sprek­ken overslaan.
De rol van de per­so­neels­ver­te­gen­woor­di­ging (PVT) is beperkt ten opzichte van een ondernemingsraad (OR). Een PVT heeft minder rechten en faciliteiten, maar is net als de OR gebaseerd op de Wet op de on­der­ne­mings­ra­den...
20/07/2021
Engaging flexible workers in the Netherlands
After challenging times for the Hotel & Leisure industry due to the COVID-19 pandemic, brighter days seem to be ahead as the vaccination programme in the Netherlands is in full process and the Dutch society...
30/06/2021
Deelname aan het begeleidingsteam van turnsters géén ar­beids­voor­waar­de:...
Het Gerechtshof Arn­hem-Leeu­war­den heeft op 30 juni 2021 geoordeeld dat de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) turn­trai­ner-coach Vincent Wevers toch niet hoeft voor te dragen als lid van het...
22/01/2021
Avondklok in Nederland, update voor werkgevers
Verplichte avondklok vanaf zaterdag 23 januariMet ingang van zaterdag 23 januari 2021 (tot en met woensdag 10 februari) geldt in Nederland een avondklok tussen 21.00 en 04.30 uur. Er zijn om­stan­dig­he­den...
07/01/2021
A short overview of the 2021 employment law changes in the Netherlands
Following a turbulent and challenging 2020, we will start 2021 by looking ahead at the most important legislative changes with respect to Dutch employment law. As a token of appreciation for your continued...
13/11/2020
Pensioenschade bij einde ar­beids­over­een­komst
Beëindiging van een ar­beids­over­een­komst heeft vaak ne­ga­tie­ve ge­vol­gen voor de inkomenspositie van de werknemer. Ook zijn of haar pensioen kan daardoor geraakt worden. Eventueel kan vergoeding van dergelijke...
20/10/2020
Stiekem appjes en e-mails lezen om werknemer te kunnen ontslaan
Binnen het strafrecht is ‘onrechtmatig verkregen bewijs’ een bekend begrip. Ook in ar­beids­recht­za­ken speelt regelmatig de vraag hoe het bewijs is verzameld. Sommige werkgevers zoeken voor bijvoorbeeld...
01/10/2020
Netherland's NVAB guideline for company doctors an essential tool for workplace...
On 1 July 2019, the Dutch Association for Occupational Health and Safety (NVAB) published the guideline 'Conflicts in the Workplace'. The aim of the guideline is to give guidance to company doctors in...