Home / People / Maurits Rabbie
Portret van Maurits Rabbie

Maurits Rabbie

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Maurits Rabbie is gespecialiseerd in corporate en commercial litigation. Hij maakt tevens onderdeel uit van het Energy & Climate Change team en heeft uitgebreide expertise in geschillen in deze sector. 

Maurits is ervaren in het voeren van arbitrale procedures (NAI en ICC) en procedures voor de Nederlandse rechter. Maurits is lid van de Vereniging Corporate Litigation en ICC Nederland.

Meer Minder

Relevante ervaring

 • Bijstaan Deense beursgenoteerde onderneming in een ICC-arbitrage betreffende een innovatief internationaal renewable energy-project tegen een Nederlandse beursgenoteerde onderneming.
 • Bijstaan minderheidsaandeelhouders en bestuur in enquêteprocedure(s) over beleid en strategie in onderneming in de renewable energy sector.
 • Bijstaan minderheidsaandeelhouders in aansprakelijkheidsprocedure tegen het bestuur en meerderheidsaandeelhouder.
 • Bijstaan technologiebedrijven in post-M&A geschillen.
 • Advisering Vattenfall ten aanzien van de acquisitie van energieleverancier Delta Energie van EQT.
 • Advisering van Partners Group ten aanzien van de acquisitie van een substantieel belang in de ProjectCo die beschikt over de projectrechten voor Nederlands offshore windpark Borssele III/IV (Verkopers: Shell, MVOW en Eneco).
 • Advisering van Microsoft ten aanzien van een zgn. Power Purchase Agreement (PPA) met Vattenfall teneinde haar Nederlandse data centers te voorzien van duurzame energie afkomstig van het door Vattenfall te bouwen windpark Wieringermeer.
 • Advisering van Tesla ten aanzien van haar contracten voor de ontwikkeling, bouw en installatie van de Powerpack (batterij voor industrieel gebruik) en de Powerwall (batterij voor consumenten gebruik) en daarmee gerelateerde registraties en vergunningseisen.
Meer Minder

Opleidingen

 • Master Ondernemingsrecht aan de Zuidas, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Bachelor Rechtsgeleerdheid, Utrecht University
 • Psychology and Neuroscience, Maastricht University
 • Pleitgenootschap Eggens
Meer Minder

Feed

06/04/2023
ESG Ont­bijt­ses­sie: ESG Li­ti­ga­ti­on & Claims
CMS or­ga­ni­seert op don­der­dag 6 april 2023 een ont­bijt­ses­sie over ESG Li­ti­ga­ti­on & Claims. Tij­dens de ont­bijt­ses­sie gaan we in op ESG Li­ti­ga­ti­on, de re­cen­te ont­wik­ke­lin­gen en wat de­ze con­creet be­te­ke­nen...
11/11/2022
Over­zicht ESG-in­ter­views
ESG: En­vi­ron­men­tal, So­ci­al & Gover­nan­ce
11/11/2022
ESG Li­ti­ga­ti­on & Claims
ESG: En­vi­ron­men­tal, So­ci­al & Gover­nan­ce
03/11/2022
Wets­voor­stel ESG-be­leid voor in­ter­na­ti­o­na­le on­der­ne­min­gen in­ge­diend op...
Op 1 no­vem­ber 2022 is het wets­voor­stel voor de Wet ver­ant­woord en duur­zaam in­ter­na­ti­o­naal on­der­ne­men (Wets­voor­stel ESG-be­leid) for­meel in­ge­diend bij de Twee­de Ka­mer. Na­dat de wet vo­rig jaar aan­han­gig...
10/06/2021
News­flash Ener­gy: over­zicht wet­ge­ving - maart, april en mei 2021
On­der­staand treft u een over­zicht aan van par­le­men­tai­re stuk­ken die be­trek­king heb­ben op de ener­gie­sec­tor en in maart, april en mei 2021 zijn ge­pu­bli­ceerd.Kli­maat1. In­put op­ha­len bij part­ners van het...
12/05/2021
CMS ad­vi­ses Equi­tix on Eu­ro­pean pro­ject port­fo­lio ac­qui­si­ti­on
CMS has ad­vi­sed key in­fra­struc­tu­re fund client Equi­tix on the con­di­ti­o­nal ac­qui­si­ti­on of sta­kes in six pu­blic-pri­va­te part­ner­ship (PPP) pro­jects held by DIF Ca­pi­tal Part­ners.The pro­jects are lo­ca­ted in...
01/04/2021
DOH gaat sa­men­wer­king aan met Eu­ro­pean Ener­gy voor zon­ne­park-pro­ject in...
Duur­za­me Ont­wik­ke­lings­maat­schap­pij Hol­land, een ont­wik­ke­laar van duur­za­me ener­gie­pro­jec­ten, is een lang­du­ri­ge sa­men­wer­king aan­ge­gaan met het Deen­se Eu­ro­pean Ener­gy voor de ont­wik­ke­ling van een zon­ne­park...
25/03/2021
News­flash Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving – ja­nu­a­ri en fe­bru­a­ri 2021
On­der­staand treft u een over­zicht aan van par­le­men­tai­re stuk­ken die be­trek­king heb­ben op de ener­gie­sec­tor en in ja­nu­a­ri en fe­bru­a­ri 2021 zijn ge­pu­bli­ceerd.Kli­maat1. Eind­rap­port stu­die­groep Kli­maat­op­ga­ve...
15/02/2021
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - no­vem­ber en de­cem­ber 2020
On­der­staand treft u een over­zicht aan van par­le­men­tai­re stuk­ken die be­trek­king heb­ben op de ener­gie­sec­tor en in no­vem­ber en de­cem­ber 2020 zijn ge­pu­bli­ceerd.Kli­maat1. In­ter­net­con­sul­ta­tie Kli­maat­wet 1.5Op...
10/12/2020
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - sep­tem­ber en ok­to­ber 2020
On­der­staand treft u een over­zicht aan van par­le­men­tai­re stuk­ken die be­trek­king heb­ben op de ener­gie­sec­tor en in sep­tem­ber en ok­to­ber 2020 zijn ge­pu­bli­ceerd.Kli­maat1.    Re­ac­tie EU-voor­stel op­ho­ging...
08/10/2020
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - ju­li en au­gus­tus 2020
On­der­staand treft u een over­zicht aan van par­le­men­tai­re stuk­ken die be­trek­king heb­ben op de ener­gie­sec­tor en in ju­li en au­gus­tus 2020 zijn ge­pu­bli­ceerd.Elek­tri­ci­teit, gas en warm­te1. Be­nut­ting ge­re­ser­veer­de...
03/08/2020
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - ju­ni 2020
On­der­staand treft u een over­zicht aan van par­le­men­tai­re stuk­ken die be­trek­king heb­ben op de ener­gie­sec­tor en in ju­ni 2020 zijn ge­pu­bli­ceerd.Kli­maat1. Be­ant­woor­ding Ka­mer­vra­gen Kli­maat­neu­tra­le ener­gie­sce­na­ri­o's...