Home / Juristen / Maurits Rabbie
Portret van Maurits Rabbie

Maurits Rabbie

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Maurits Rabbie is werkzaam binnen de Corporate/M&A Praktijkgroep van ons kantoor en richt zich met name op de energiesector. Hij is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en adviseert op het gebied van fusies en overnames, joint ventures en duurzame energie projecten. Maurits adviseert onder meer bij transacties in nationaal en internationaal verband.

Maurits is sinds 2017 werkzaam bij CMS.

Meer Minder

Opleidingen

  • Master ondernemingsrecht, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Bachelor rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht
  • Bachelor psychologie, Universiteit Maastricht
Meer Minder

Feed

10/06/2021
News­flash Ener­gy: over­zicht wet­ge­ving - maart, april en mei 2021
On­der­staand treft u een over­zicht aan van par­le­men­tai­re stuk­ken die be­trek­king heb­ben op de ener­gie­sec­tor en in maart, april en mei 2021 zijn ge­pu­bli­ceerd.Kli­maat1. In­put op­ha­len bij part­ners van het...
12/05/2021
CMS ad­vi­ses Equi­tix on Eu­ro­pean pro­ject port­fo­lio ac­qui­si­ti­on
CMS has ad­vi­sed key in­fra­struc­tu­re fund client Equi­tix on the con­di­ti­o­nal ac­qui­si­ti­on of sta­kes in six pu­blic-pri­va­te part­ner­ship (PPP) pro­jects held by DIF Ca­pi­tal Part­ners.The pro­jects are lo­ca­ted in...
01/04/2021
DOH gaat sa­men­wer­king aan met Eu­ro­pean Ener­gy voor zon­ne­park-pro­ject in...
Duur­za­me Ont­wik­ke­lings­maat­schap­pij Hol­land, een ont­wik­ke­laar van duur­za­me ener­gie­pro­jec­ten, is een lang­du­ri­ge sa­men­wer­king aan­ge­gaan met het Deen­se Eu­ro­pean Ener­gy voor de ont­wik­ke­ling van een zon­ne­park...
25/03/2021
News­flash Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving – ja­nu­a­ri en fe­bru­a­ri 2021
On­der­staand treft u een over­zicht aan van par­le­men­tai­re stuk­ken die be­trek­king heb­ben op de ener­gie­sec­tor en in ja­nu­a­ri en fe­bru­a­ri 2021 zijn ge­pu­bli­ceerd.Kli­maat1. Eind­rap­port stu­die­groep Kli­maat­op­ga­ve...
15/02/2021
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - no­vem­ber en de­cem­ber 2020
On­der­staand treft u een over­zicht aan van par­le­men­tai­re stuk­ken die be­trek­king heb­ben op de ener­gie­sec­tor en in no­vem­ber en de­cem­ber 2020 zijn ge­pu­bli­ceerd.Kli­maat1. In­ter­net­con­sul­ta­tie Kli­maat­wet 1.5Op...
10/12/2020
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - sep­tem­ber en ok­to­ber 2020
On­der­staand treft u een over­zicht aan van par­le­men­tai­re stuk­ken die be­trek­king heb­ben op de ener­gie­sec­tor en in sep­tem­ber en ok­to­ber 2020 zijn ge­pu­bli­ceerd.Kli­maat1.    Re­ac­tie EU-voor­stel op­ho­ging...
08/10/2020
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - ju­li en au­gus­tus 2020
On­der­staand treft u een over­zicht aan van par­le­men­tai­re stuk­ken die be­trek­king heb­ben op de ener­gie­sec­tor en in ju­li en au­gus­tus 2020 zijn ge­pu­bli­ceerd.Elek­tri­ci­teit, gas en warm­te1. Be­nut­ting ge­re­ser­veer­de...
03/08/2020
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - ju­ni 2020
On­der­staand treft u een over­zicht aan van par­le­men­tai­re stuk­ken die be­trek­king heb­ben op de ener­gie­sec­tor en in ju­ni 2020 zijn ge­pu­bli­ceerd.Kli­maat1. Be­ant­woor­ding Ka­mer­vra­gen Kli­maat­neu­tra­le ener­gie­sce­na­ri­o's...
23/06/2020
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - april en mei 2020
On­der­staand treft u een over­zicht aan van par­le­men­tai­re stuk­ken die be­trek­king heb­ben op de ener­gie­sec­tor en in de maan­den april en mei 2020 zijn ge­pu­bli­ceerd.Kli­maat1. Ka­bi­nets­aan­pak Kli­maat­be­leid: bur­ger­par­ti­ci­pa­tie...
18/12/2019
Voor niets gaat de zon op
De Twee­de Ka­mer heeft haar zor­gen ge­uit over het toe­ne­men­de aan­tal zon­ne­par­ken dat ten kos­te gaat van land­bouw­grond en ne­ga­tie­ve ge­vol­gen heeft voor kwets­ba­re na­tuur en bo­dem­le­ven. De op­los­sing:...
19/11/2019
CMS be­ge­leidt Es­sent bij koop van duur­za­me ener­gie­maat­schap­pij Van­de­bron
CMS be­ge­leidt Es­sent bij koop van de duur­za­me ener­gie­maat­schap­pij Van­de­bron. Van­de­bron past als groen voor­beeld en ex­pert naad­loos bij Es­sent's ver­de­re ver­duur­za­mings­stra­te­gie. Schaal­ver­gro­ting­Van­de­bron...
13/11/2019
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - sep­tem­ber 2019
On­der­staand treft u een over­zicht aan van par­le­men­tai­re stuk­ken die be­trek­king heb­ben op de ener­gie­sec­tor en in de maand sep­tem­ber 2019 zijn ge­pu­bli­ceerd. Kli­maat 1. Wet­ge­vings­over­zicht Kli­maat­ak­koord...