Home / Expertise / Corporate/M&A / Corporate Litigation

Corporate Litigation

Nederland

Corporate litigation strekt zich uit op het gebied van het vennootschapsrecht en het procesrecht. Alle mogelijke geschillen in en rond de onderneming komen hierbij aan de orde. Deze kunnen variëren van kwesties over de aansprakelijkheid van bestuurders of concerns tot geschillen bij overname.

CMS voorziet u van deskundig advies en begeleiding bij dit soort kwesties. Ook in bijzondere procedures bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam als enquêteprocedures, jaarrekeningprocedures, procedures ex. artikel 26 Wet op de Ondernemingsraden staan wij u bij. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor begeleiding in zogenoemde uitkoopprocedures tot bijzondere procedures bij de gewone rechter, zoals in het kader van de wettelijke geschillenregeling.

Uiteraard kunnen onze gespecialiseerde advocaten u tevens bijstaan in kort geding procedures en andere algemene procedures bij de gewone rechter, nationale en internationale arbitrages, zoals bijvoorbeeld bij het NAI en de ICC en bindend advies.

Lees meer Lees minder
March 2019
CMS Gui­de to Em­ploy­ment Is­sues in M&A Trans­ac­ti­ons
CMS Em­ploy­ment Prac­ti­ce Area Group is plea­sed to sha­re with you the 2019 edi­ti­on of the CMS Gui­de to Em­ploy­ment Is­sues in M&A Trans­ac­ti­ons.Whi­le mer­gers and ac­qui­si­ti­ons (M&A) tend to be led by cor­po­ra­te or tax la­wy­ers, de­a­ling ef­fec­ti­ve­ly with the em­ploy­ment law is­sues can sig­ni­fi­cantly im­pro­ve the chan­ces of a suc­ces­sful trans­fer. The im­por­tan­ce of em­ploy­ment law and the ty­pes of dif­fi­cul­ties that ari­se de­pend on the na­tu­re of the in­di­vi­du­al trans­ac­ti­on, but a fai­lu­re to ade­qua­te­ly exa­mi­ne the exis­ting rights and obli­ga­ti­ons bet­ween the tar­get com­pa­ny and its staff can re­sult in ex­pen­si­ve em­ploy­ment claims, ad­mi­ni­stra­ti­ve fi­nes and other li­a­bi­li­ties.The em­ploy­ment la­wy­ers on the team must car­ry out due di­li­gen­ce to iden­ti­fy any po­ten­ti­al pro­blems with col­lec­ti­ve bar­gai­ning agree­ments, mis­clas­si­fi­ca­ti­on of em­ploy­ees (e.g. as free­lan­ce), pen­si­on sche­mes, em­ploy­ee be­ne­fits, ac­cru­ed and as-yet un­paid ti­me off, exis­ting legal claims and po­ten­ti­al legal claims. They can al­so help de­sign lay­off and re­ten­ti­on stra­te­gies, en­su­re re­gu­la­to­ry com­pli­an­ce, har­mo­ni­se em­ploy­ment prac­ti­ces in the new com­bi­ned en­ti­ty and deal with cross-bor­der clas­hes in em­ploy­ment cul­tu­re.This CMS Gui­de to Em­ploy­ment Is­sues in M&A Trans­ac­ti­ons pro­vi­des a com­pre­hen­si­ve over­view of the em­ploy­ment law re­qui­re­ments to be ta­ken in­to ac­count when de­a­ling with an M&A trans­ac­ti­on in any one of 31 ju­ris­dic­ti­ons. In­for­ma­ti­on about cross-bor­der mer­gers can be found in a se­pa­ra­te CMS gui­de.This gui­de of­fers a va­lu­a­ble re­sour­ce to help with the plan­ning ne­ces­sa­ry to ma­na­ge risk and avoid ma­jor pro­blems du­ring eve­ry sta­ge of the in­te­gra­ti­on pro­cess. Should you need mo­re de­tai­led ad­vi­ce, plea­se reach out to your re­gu­lar CMS con­tact or send an e-mail to em­ploy­[email protected]­legal.com. We ha­ve a pro­ven track re­cord in un­der­stan­ding our clients’ needs, and in de­li­ve­ring a pro­fes­si­o­nal and seam­less ser­vi­ce. We will be hap­py to pro­vi­de fur­ther ad­vi­ce.The CMS Em­ploy­ment Team
March 2019
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy
Met trots pre­sen­teert de CMS Cor­po­ra­te/M&A groep de elf­de edi­tie van haar jaar­lijk­se Eu­ro­pe­se M&A-on­der­zoek. 560px340pxhtt­ps://me­dia.cms­legal.com/me­dia/em­bed?uni­que_key=bfd4ddeb­be2c42442e25ca7daaa0c5d9&width=720&height=405&au­to­play=fal­se&au­to­lights­off=fal­se&loop=fal­se&cleanal­waysez­no­de://556355Het CMS Eu­ro­pees M&A-on­der­zoek 2019 ana­ly­seert 458 trans­ac­ties waar­in CMS in 2018 heeft ge­ad­vi­seerd. Dit is het groot­ste aan­tal deals dat ooit in dit jaar­lijk­se on­der­zoek on­der de loep is ge­no­men en een af­spie­ge­ling van het steeds gro­ter wor­den­de markt­aan­deel van CMS en de bij­be­ho­ren­de stij­ging in de M&A-lea­gue ta­bles. Het on­der­zoek rap­por­teert over de hui­di­ge markt­stan­daar­den in ri­si­co­ver­de­ling bij fu­sies en over­na­mes, waar­bij 2018 ver­ge­le­ken wordt met 2017 en het acht­ja­ri­ge ge­mid­del­de van de pe­ri­o­de 2010-2017.In de rap­por­ta­ge la­ten we in het bij­zon­der ons licht schij­nen op:CMS Trend In­dexTrends en ont­wik­ke­lin­gen in ver­schil­len­de spe­ci­fie­ke ele­men­ten van de on­der­zoch­te trans­ac­ties wor­den weer­ge­ge­ven door de po­si­tie in 2018 te ver­ge­lij­ken met die van 2017 en/of het acht­ja­ri­ge ge­mid­del­de van de pe­ri­o­de 2010–2017.Ver­ge­lij­king tus­sen Eu­ro­pe­se en Ame­ri­kaan­se ri­si­co­ver­de­lingOp hoofd­lij­nen ana­ly­se­ren we de ver­schil­len tus­sen de ri­si­co­ver­de­ling in stan­daard­kwes­ties van Eu­ro­pe­se en Ame­ri­kaan­se fu­sies en over­na­mes.Re­gi­o­na­le ver­schil­len in Eu­ro­paBe­paal­de kwes­ties die ken­mer­kend zijn voor een of meer van de zes Eu­ro­pe­se re­gi­o's die in het on­der­zoek aan bod ko­men, wor­den be­licht.Deal­waar­de ana­ly­seWe heb­ben on­ze da­ta aan­ge­hou­den te­gen trans­ac­ties met drie ver­schil­len­de deal­waar­den: deals tot 25 mil­joen eu­ro; deals van 25 mil­joen tot 100 mil­joen eu­ro en deals van meer dan 100 mil­joen eu­ro.Voor het eerst geeft het rap­port in­zicht in wat de be­lang­rijk­ste deal­dri­vers zijn ge­weest van el­ke on­der­zoch­te trans­ac­tie. Dit in aan­vul­ling op de ana­ly­se van­uit de ach­ter­grond van de ver­ko­per (voor­na­me­lijk stra­te­gi­sche en fi­nan­ci­ë­le in­ves­teer­ders maar ook een aan­zien­lijk aan­tal pri­vé­per­so­nen) en de ko­per (bij­na uit­slui­tend stra­te­gi­sche en fi­nan­ci­ë­le in­ves­teer­ders).Be­lang­rij­ke be­vin­din­gen uit het rap­port zijn on­der meer:Af­na­me in ge­bruik van koop­prijs­aan­pas­sin­genOn­ge­veer 44% van de deals be­vat­te een koop­prijs­aan­pas­sing te­gen­over 48% in 2017. Dit is een aan­zien­lij­ke af­wij­king van de al­ge­me­ne ten­dens in de af­ge­lo­pen ja­ren.Sig­ni­fi­can­te toe­na­me in de toe­pas­sing van ‘lock­ed box’-struc­tu­renVan de deals zon­der koop­prijs­aan­pas­sing werd in 2018 in 59% van de ge­val­len een lock­ed box ge­bruikt. Dat is een sig­ni­fi­can­te toe­na­me ten op­zich­te van de 49% in 2017.De po­pu­la­ri­teit van earn-outs blijft groei­enEr was in 2018 een stij­ging van twee pro­cent­pun­ten in het ge­bruik van earn-outs ten op­zich­te van het jaar er­voor. Een kwart van de klei­ne en mid-cap deals heeft nu een earn-out­re­ge­ling.Een re­cord­jaar voor War­ran­ty & In­dem­ni­ty-ver­ze­ke­rin­gen (W&I)Ver­ko­pers wen­den hun ga­ran­tie­ri­si­co’s steeds meer af door het aan­bie­den van W&I. Bij­na een der­de (30%) van de deals met een waar­de van meer dan 100 mil­joen eu­ro be­vat een W&I.Wij ver­trou­wen er­op dat het CMS Eu­ro­pees M&A-on­der­zoek een hulp­mid­del zal zijn bij uw da­ge­lijk­se M&A-ac­ti­vi­tei­ten.560px340pxhtt­ps://form.jot­form.com/90832787017968al­ways
June 2020
CMS Cor­po­ra­te / M&A Glo­bal Bro­chu­re
A glo­bal lea­der in Cor­po­ra­te / M&AWe ad­vi­se so­me of the world’s lea­ding com­pa­nies on mer­gers & ac­qui­si­ti­ons, of­ten in chal­len­ging and cross-bor­der si­tu­a­ti­ons. With mo­re than 1,000 la­wy­ers of­fe­ring best-in-class legal ex­per­ti­se across 41 ju­ris­dic­ti­ons, we de­li­ver a seam­less client ex­pe­rien­ce and in­va­ria­bly re­cei­ve top ran­kings from in­du­stry com­men­ta­tors in­clu­ding Bloom­berg, Mer­ger­mar­ket and Thom­son Reu­ters.

Feed

Toon alleen
01/04/2019
Bri­git­ta Ja­kic wint Young Ta­lent Award | Ad­vo­ca­tie
05/11/2018
Bri­git­ta Ja­kic ver­ko­zen tot Meest Ta­lent­vol­le Pro­ce­sad­vo­caat
June 2018
Sun­ri­se’s CHF 500m Swiss To­wers sa­le lights up M & A mar­ket
An­nu­al Re­view 2017-2018
11/08/2017
Een vol­macht om te be­stu­ren
06/11/2015
Mo­der­ni­se­ring jaar­re­ke­nin­gen­recht
05/08/2015
Be­stuur­ders per­soon­lijk aan­spra­ke­lijk voor boe­te niet-na­le­ving cao
10/09/2014
Per­soon­lij­ke aan­spra­ke­lijk­heid be­stuur­der ver­eist naast we­ten­schap van...
10/09/2014
Aan­spra­ke­lijk­heid be­stuur­der, toets van Spaan­se Vil­la of Ont­van­ger/Roe­lof­sen?
10/07/2014
In­struc­tie­be­voegd­heid en de aan­spra­ke­lijk­heid van de moe­der­ven­noot­schap...
een kwes­tie van ba­lans
15/05/2014
Aan­spra­ke­lijk­heid be­stuur­ders en com­mis­sa­ris­sen: schen­ding ad­mi­ni­stra­tie­plicht
15/05/2014
Ge­gron­de re­de­nen om te twij­fe­len aan een juist be­leid of juis­te gang van...
08/05/2014
Con­sul­ta­tie Wet Be­stuur en toe­zicht rechts­per­so­nen