Home / Europa / Nederland / Corporate/M&A / Corporate Litigation

Corporate Litigation

Terug naar Corporate/M&A

Corporate litigation strekt zich uit op het gebied van het vennootschapsrecht en het procesrecht. Alle mogelijke geschillen in en rond de onderneming komen hierbij aan de orde. Deze kunnen variëren van kwesties over de aansprakelijkheid van bestuurders of concerns tot geschillen bij overname.

CMS voorziet u van deskundig advies en begeleiding bij dit soort kwesties. Ook in bijzondere procedures bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam als enquêteprocedures, jaarrekeningprocedures, procedures ex. artikel 26 Wet op de Ondernemingsraden staan wij u bij. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor begeleiding in zogenoemde uitkoopprocedures tot bijzondere procedures bij de gewone rechter, zoals in het kader van de wettelijke geschillenregeling.

Uiteraard kunnen onze gespecialiseerde advocaten u tevens bijstaan in kort geding procedures en andere algemene procedures bij de gewone rechter, nationale en internationale arbitrages, zoals bijvoorbeeld bij het NAI en de ICC en bindend advies.

24/03/2022
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2022
The CMS Cor­po­ra­te/M&A Group is plea­sed to launch the fourteenth edi­ti­on of the Eu­ro­pean M&A Stu­dy
Sub­scri­be to Cor­po­ra­te/M&A to­pics

Feed

03/11/2022
Wets­voor­stel ESG-be­leid voor in­ter­na­ti­o­na­le on­der­ne­min­gen in­ge­diend op...
Op 1 no­vem­ber 2022 is het wets­voor­stel voor de Wet ver­ant­woord en duur­zaam in­ter­na­ti­o­naal on­der­ne­men (Wets­voor­stel ESG-be­leid) for­meel in­ge­diend bij de Twee­de Ka­mer. Na­dat de wet vo­rig jaar aan­han­gig...
18/07/2022
Chro­ni­cle on Dut­ch M&A dis­pu­tes
In 2021 the­re was a sig­ni­fi­cant in­crea­se of ju­dg­ments in re­la­ti­on to dis­pu­tes re­gar­ding Dut­ch M&A trans­ac­ti­ons. In the chro­ni­cle on Dut­ch M&A Dis­pu­tes our cor­po­ra­te li­ti­ga­ti­on spe­ci­a­lists Bart-Adri­aan...
09/06/2022
Kro­niek over­na­me­ge­schil­len in co­ro­na­jaar 2021
Op vrij­dag 3 ju­ni 2022 is de ‘Kro­niek Over­na­me­ge­schil­len in co­ro­na­jaar 2021’ van Bart-Adri­aan de Ruij­ter en Do­mi­ni­que Gla­ze­ner ver­sche­nen in het toon­aan­ge­ven­de tijd­schrift ‘Maand­blad voor On­der­ne­mings­recht’...
28/09/2021
Over­na­me­ge­schil­len in tij­den van (co­ro­na)cri­sis
Af­ge­lo­pen week ver­scheen de toon­aan­ge­ven­de bun­del Ge­schrif­ten van­we­ge de Ver­e­ni­ging Cor­po­ra­te Li­ti­ga­ti­on 2020-2021 (Wol­ters Klu­wer, 2021) met een bij­dra­ge van on­ze ad­vo­ca­ten Bart-Adri­aan de Ruij­ter en...
03/06/2021
The im­pact of a re­vo­lu­ti­o­na­ry Dut­ch Cli­ma­te Chan­ge Ju­dg­ment on com­pa­nies...
In­tro­duc­ti­on: re­vo­lu­ti­o­na­ry ju­dg­ment for mul­ti­na­ti­o­nals in all sec­tors­Last week a re­vo­lu­ti­o­na­ry cli­ma­te chan­ge ju­dg­ment was ren­de­red with po­ten­ti­al­ly gre­at im­pact on com­pa­nies world­wi­de, es­pe­ci­al­ly on...
07/12/2020
On­vol­doen­de ver­ze­ke­ring van on­der­ne­ming kan be­stuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid...
De ver­ze­ke­rings­plicht van een be­stuur­der van de on­der­ne­ming is hot, ze­ker in de­ze tij­den van Co­vid-19.Op 13 ok­to­ber jl. heeft het Ge­rechts­hof Den Bosch, ECLI:NL:GHS­HE:2020:3156, een be­lang­rijk ar­rest...
12/10/2020
Co­rona­cri­sis bron voor frau­de en be­stuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid van CFO
Een bij­dra­ge van Pe­ter Schim­mel en Bart-Adri­aan de Ruij­ter voor Exe­cu­ti­ve­Fi­nan­ce over het ver­hoog­de frau­de­ri­si­co bij on­der­ne­min­gen in tij­den van Co­ro­na. In cri­sis­tijd wordt ge­frau­deerd om be­paal­de 's­train'...
01/04/2019
Bri­git­ta Ja­kic wint Young Ta­lent Award | Ad­vo­ca­tie
Bri­git­ta Ja­kic is win­naar van de Young Ta­lent Award. Af­ge­lo­pen don­der­dag nam zij de prijs in ont­vangst tij­dens de uit­rei­king van de Gou­den Zand­lo­pers door Ad­vo­ca­tie (Sdu). "Wat een le­vens­lijn, en wat...
05/11/2018
Bri­git­ta Ja­kic ver­ko­zen tot Meest Ta­lent­vol­le Pro­ce­sad­vo­caat
Bri­git­ta Ja­kic is af­ge­lo­pen vrij­dag tij­dens het 25-ja­rig lus­trum­con­gres van de Ver­e­ni­ging van In­cas­so- en pro­ce­sad­vo­ca­ten (VIA) uit­ge­roe­pen tot de Meest Ta­lent­vol­le Pro­ce­sad­vo­caat van Ne­der­land. Bri­git­ta...
27/09/2018
Dut­ch court al­lows Se­cu­ri­ties claims against Bra­zi­li­an Pe­tro­bras and D&O's
On 1 Sep­tem­ber 2018, a Rot­ter­dam court al­lo­wed a Dut­ch claim ve­hi­cle to sue the Bra­zi­li­an com­pa­ny Pe­tro­bras, its Board of Exe­cu­ti­ve Of­fi­cers and its Dut­ch sub­si­di­a­ries Pe­tro­bras Glo­bal Fi­nan­ce (PGF)...
11/06/2018
Sun­ri­se’s CHF 500m Swiss To­wers sa­le lights up M & A mar­ket
In one of the most pres­ti­gious deals in the Swiss M&A mar­ket last year, a cross-bor­der CMS team ad­vi­sed Sun­ri­se, the num­ber two Swiss te­le­com­mu­ni­ca­ti­ons ope­ra­tor, on the sa­le of Swiss To­wers AG for...
12/04/2018
Se­mi­nar As­best
Tij­dens de in­ter­ac­tie­ve pre­sen­ta­tie zul­len Ma­ri­us Rijn­ten (Tech­ni­cal Di­rec­tor Pro­per­ty Craw­ford & Com­pa­ny) en Bas Baks (Part­ner bij CMS) in­gaan op hun er­va­rin­gen met as­best ge­re­la­teer­de za­ken, en te­vens...