Home / Expertise / Corporate/M&A / Corporate Litigation

Corporate Litigation

Nederland

Corporate litigation strekt zich uit op het gebied van het vennootschapsrecht en het procesrecht. Alle mogelijke geschillen in en rond de onderneming komen hierbij aan de orde. Deze kunnen variëren van kwesties over de aansprakelijkheid van bestuurders of concerns tot geschillen bij overname.

CMS voorziet u van deskundig advies en begeleiding bij dit soort kwesties. Ook in bijzondere procedures bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam als enquêteprocedures, jaarrekeningprocedures, procedures ex. artikel 26 Wet op de Ondernemingsraden staan wij u bij. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor begeleiding in zogenoemde uitkoopprocedures tot bijzondere procedures bij de gewone rechter, zoals in het kader van de wettelijke geschillenregeling.

Uiteraard kunnen onze gespecialiseerde advocaten u tevens bijstaan in kort geding procedures en andere algemene procedures bij de gewone rechter, nationale en internationale arbitrages, zoals bijvoorbeeld bij het NAI en de ICC en bindend advies.

Lees meer Lees minder
24/03/2021
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2021
Sub­scri­be to Cor­po­ra­te/M&A to­pics

Feed

03/06/2021
The im­pact of a re­vo­lu­ti­o­na­ry Dut­ch Cli­ma­te Chan­ge Ju­dg­ment on com­pa­nies...
In­tro­duc­ti­on: re­vo­lu­ti­o­na­ry ju­dg­ment for mul­ti­na­ti­o­nals in all sec­tors­Last week a re­vo­lu­ti­o­na­ry cli­ma­te chan­ge ju­dg­ment was ren­de­red with po­ten­ti­al­ly gre­at im­pact on com­pa­nies world­wi­de, es­pe­ci­al­ly on...
07/12/2020
On­vol­doen­de ver­ze­ke­ring van on­der­ne­ming kan be­stuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid...
De ver­ze­ke­rings­plicht van een be­stuur­der van de on­der­ne­ming is hot, ze­ker in de­ze tij­den van Co­vid-19.Op 13 ok­to­ber jl. heeft het Ge­rechts­hof Den Bosch, ECLI:NL:GHS­HE:2020:3156, een be­lang­rijk ar­rest...
12/10/2020
Co­rona­cri­sis bron voor frau­de en be­stuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid van CFO
Een bij­dra­ge van Pe­ter Schim­mel en Bart-Adri­aan de Ruij­ter voor Exe­cu­ti­ve­Fi­nan­ce over het ver­hoog­de frau­de­ri­si­co bij on­der­ne­min­gen in tij­den van Co­ro­na. In cri­sis­tijd wordt ge­frau­deerd om be­paal­de 's­train'...
01/04/2019
Bri­git­ta Ja­kic wint Young Ta­lent Award | Ad­vo­ca­tie
Bri­git­ta Ja­kic is win­naar van de Young Ta­lent Award. Af­ge­lo­pen don­der­dag nam zij de prijs in ont­vangst tij­dens de uit­rei­king van de Gou­den Zand­lo­pers door Ad­vo­ca­tie (Sdu). "Wat een le­vens­lijn, en wat...
05/11/2018
Bri­git­ta Ja­kic ver­ko­zen tot Meest Ta­lent­vol­le Pro­ce­sad­vo­caat
Bri­git­ta Ja­kic is af­ge­lo­pen vrij­dag tij­dens het 25-ja­rig lus­trum­con­gres van de Ver­e­ni­ging van In­cas­so- en pro­ce­sad­vo­ca­ten (VIA) uit­ge­roe­pen tot de Meest Ta­lent­vol­le Pro­ce­sad­vo­caat van Ne­der­land. Bri­git­ta...
27/09/2018
Dut­ch court al­lows Se­cu­ri­ties claims against Bra­zi­li­an Pe­tro­bras and D&O's
On 1 Sep­tem­ber 2018, a Rot­ter­dam court al­lo­wed a Dut­ch claim ve­hi­cle to sue the Bra­zi­li­an com­pa­ny Pe­tro­bras, its Board of Exe­cu­ti­ve Of­fi­cers and its Dut­ch sub­si­di­a­ries Pe­tro­bras Glo­bal Fi­nan­ce (PGF)...
11/06/2018
Sun­ri­se’s CHF 500m Swiss To­wers sa­le lights up M & A mar­ket
In one of the most pres­ti­gious deals in the Swiss M&A mar­ket last year, a cross-bor­der CMS team ad­vi­sed Sun­ri­se, the num­ber two Swiss te­le­com­mu­ni­ca­ti­ons ope­ra­tor, on the sa­le of Swiss To­wers AG for...
12/04/2018
Se­mi­nar As­best
Tij­dens de in­ter­ac­tie­ve pre­sen­ta­tie zul­len Ma­ri­us Rijn­ten (Tech­ni­cal Di­rec­tor Pro­per­ty Craw­ford & Com­pa­ny) en Bas Baks (Part­ner bij CMS) in­gaan op hun er­va­rin­gen met as­best ge­re­la­teer­de za­ken, en te­vens...
01/11/2017
Ca­pi­ta Se­lec­ta On­der­ne­mings­recht
Ri­chard No­wak komt eens per half jaar voor de cur­sus Ca­pi­ta Se­lec­ta On­der­ne­mings­recht naar CMS. Hij be­paalt in over­leg met de sec­tie on­der­ne­mings­recht wel­ke on­der­wer­pen re­le­vant zijn voor de prak­tijk...
09/10/2017
Ac­tu­a­li­tei­ten In­sol­ven­tie­recht en ze­ker­he­den
Om­schrij­ving Prof. mr. N.E.D. Fa­ber be­han­delt de re­cen­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van ze­ker­he­den en in­sol­ven­tie­recht. Aan de hand van de ju­ris­pru­den­tie van het af­ge­lo­pen jaar ko­men kwes­ties van pand...
11/08/2017
Een vol­macht om te be­stu­ren
Mag een aan­deel­hou­der-be­stuur­der bui­ten de al­ge­me­ne ver­ga­de­ring van aan­deel­hou­ders om zijn be­stuurs­ta­ken op ba­sis van een vol­macht aan een der­de over­dra­gen? Die vraag kwam re­cent aan de or­de in een pro­ce­du­re...
06/11/2015
Mo­der­ni­se­ring jaar­re­ke­nin­gen­recht