Home / Publicaties / Lease-auto weer onder schot

Lease-auto weer onder schot?

Lea­se­con­trac­ten moeten veelal worden aan­ge­past

11/01/2011

Recent heeft de Hoge Raad zich gebogen over de aftrekbaarheid van de eigen bijdrage van de werknemer aan de werkgever op de bijtelling voor privé-gebruik van een auto van de zaak, i.c. een lease-auto. De werknemer wilde de totale eigen bijdrage, als gevolg van het boven de norm leasen van een auto, aftrekken. De Hoge Raad stond slechts een evenredige aftrek toe Recent heeft de Hoge Raad zich gebogen over de aftrekbaarheid van de eigen bijdrage van de naar rato van het aantal privé gereden kilometers ten opzichte van de totale kilometrage. Onder privé gebruik voor een door de werkgever ter beschikking gestelde auto moet worden verstaan, aldus de Hoge Raad, het gebruik dat de werknemer van de auto maakt tijdens privé-ritten. Dit oordeel is in overeenstemming met eerdere jurisprudentie.

In de loonbelasting wordt bepaald dat "de vergoeding die de belastingplichtige voor het gebruik voor privé-doeleinden is verschuldigd" in mindering komt op de bijtelling voor privé-gebruik van de lease-auto. In de handleiding loonbelasting 2010 lezen we hierover: "voorwaarden zijn dat de bijdrage bestemd is voor het privé-gebruik en u dat vooraf met uw werknemer heeft afgesproken". Als voorbeelden van eigen bijdragen noemt de handleiding: parkeerkosten, accessoires, een afkoopsom, vast bedrag per gereden privé-kilometer en een eigen bijdrage bij schade. En tenslotte, aldus de handleiding: "bij een hoger leasebedrag van een auto uit een duurdere klasse komt alleen het bedrag dat de werknemer aan u betaalt voor het privé-gebruik in mindering op de bijtelling". Daarmee wordt gedoeld op het privé-ritten gebruik.

In leasecontracten wordt over het algemeen toegestaan voor een hoger bedrag te leasen maar de werknemer is dan wel een eigen bijdrage verschuldigd. Zonder nadere bepaling zal slechts het aan de privé-ritten relaterend deel van de eigen bijdrage aftrekbaar zijn van de bijtelling wegens privé gebruik van de lease-auto.

Door de wet, jurisprudentie en de handleiding loonbelasting goed te volgen en vooraf af te spreken dat een eventuele eigen bijdrage van de werknemer aan de werkgever uitsluitend betrekking heeft op het daadwerkelijk privé gebruik van de lease-auto door de werknemer, kan de volledige eigen bijdrage in aftrek worden gebracht op de bijtelling voor privé-gebruik van de lease-auto door de werknemer. Bestaande leasecontracten dienen eventueel zodanig aangepast te worden dat over de aftrek van de eigen bijdrage voor privé-doeleinden geen misverstanden meer bestaan.