Home / Publicaties / Mededingingsrecht: Een greep uit de relevante ontwikkelingen...

Mededingingsrecht: Een greep uit de relevante ontwikkelingen – april en mei 2019

04/06/2019

Onderstaand treft u een overzicht aan van een aantal relevante ontwikkelingen op het gebied van het mededingingsrecht.

Invallen ACM in verband met vermoedens aanbestedingskartel in Amsterdam
3 mei 2019

In april heeft de ACM invallen gepleegd bij een aantal bouwbedrijven die, zo vermoedt de ACM, prijsafspraken hebben gemaakt in het kader van aanbestedingen van de gemeente Amsterdam in de GWW-sector. De gemeente hanteert bij de selectie van bouwbedrijven zogenaamde 'groslijsten'. Dit om de administratieve last te verlagen omdat de geschiktheid van aanbieders niet voor ieder project behoeft te worden nagegaan. Mogelijk heeft deze relatief gesloten procedure het makkelijker gemaakt om de vermeende afspraken te maken.

Bekendmaking ACM: aanbestedingen GWW-sector

Schadevergoedingsacties naar aanleiding van het luchtvrachtkartel
1 mei 2019

De rechtbank Amsterdam heeft op 1 mei 2019 drie vonnissen gewezen in schadevergoedingsprocedures ingevolge het luchtvrachtkartel. In twee vonnissen oordeelt de rechtbank dat Nederlands recht van toepassing is op de ingestelde schadevergoedingsvorderingen. Die rechtsvraag was gerezen omdat de vorderingen zien op één enkele voortgezette inbreuk van artikel 101 VWEU die begon vóór 1 mei 2004. In 2004 was de EU-verordening betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II)nog niet van toepassing. Daarnaast is het in het geval van internationale vluchten moeilijk om de plaats aan te wijzen waar de schade is toegebracht. De rechtbank oordeelt dat het doeltreffendheidsbeginsel en het beginsel van de goede procesorde vergen dat Nederlands recht van toepassing is.

In haar derde uitspraak stelt de rechtbank prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie. De eerste vraag is of artikel 101 VWEU van toepassing is op kartels in de luchtvaartsector in de periode vóór 1 mei 2004. De tweede vraag is of de nationale rechter bevoegd is om bij kartelschadevorderingen jegens luchtvaartmaatschappijen te oordelen nu het kartel is ontstaan op een moment waarop geen autoriteit bevoegd was op te treden tegen een dergelijke inbreuk in deze sector. De rechtbank acht verwijzing aangewezen aangezien zij zelf beide vragen in beginsel bevestigend beantwoordt, maar het Engelse High Court in een vergelijkbare zaak tot een ander oordeel kwam.

Uitspraak rechtbank Amsterdam : SCC (Nederlands recht)
Uitspraak rechtbank Amsterdam : Equilib (Nederlands recht)
Uitspraak rechtbank Amsterdam : SCC (prejudiciële vraag)

De ACM heeft Cool Cat en Bever ten onrechte beboet
30 april 2019

Het CBb heeft op 30 april 2019 twee boetebesluiten van de ACM gericht aan de bedrijven Cool Cat en Bever vernietigd omdat er onbevoegd was gehandhaafd. De besluiten waren genomen in verband met bepaalde online-verkooppraktijken, waaronder het niet tijdig terugbetalen van de bezorgkosten van geretourneerde producten. De ACM had de boete gebaseerd op de regels voor koop op afstand, het juridisch kader voor transacties op het internet. De ACM was echter ten tijde van beboeting nog niet bevoegd om op die grond te handhaven. Eerder vernietigde de rechtbank Rotterdam al een deel van de boetebesluiten omdat de ACM in strijd had gehandeld met het gelijkheidsbeginsel. De ACM had voordat zij overging tot handhaven namelijk andere bedrijven wel gewaarschuwd, maar Cool Cat en Bever niet.

Uitspraak CBb: Cool Cat
Uitspraak CBb: Bever

Toch boetes in de Taxizaak
23 april 2019

Het CBb heeft op 23 april 2019 alsnog boetes opgelegd aan Rotterdamse Mobiliteit Centrale en BIOS in verband met een markverdelingsafspraak op het gebied van taxivervoer in de regio Rotterdam. Op 5 maart 2013 had de ACM deze partijen oorspronkelijk boetes opgelegd. De rechtbank Rotterdam vernietigde deze boetebesluiten vervolgens op 19 oktober 2016 omdat de boetebesluiten geen begrijpelijke geografische marktafbakening bevatten. Het CBb oordeelt evenwel dat het in omstandigheden als deze mogelijk is zonder een duidelijke marktafbakening een boete op te leggen. Het CBb is echter ook van oordeel dat vanwege de duur van de procedure de boetes verminderd moeten worden met 10%.

Uitspraak CBb: RMC
Uitspraak CBb: RMC en BIOS

Vervolgonderzoek voor de fusie tussen PostNL en Sandd
05 april 2019

De consolidatie van de markt voor post in Nederland laat nog even op zich wachten. De ACM heeft namelijk op 1 april 2019 besloten dat nader onderzoek nodig is naar de beoogde overname van Sandd door PostNL. PostNL en Sandd hebben vervolgens op 16 april 2019 een vergunning bij de ACM aangevraagd om te mogen fuseren. De ACM kan de precieze definitie van de relevante markt aanpassen maar volgens dit besluit leidt de fusie op de markten voor zakelijke partijenpost, postzegelpost en inkomende grensoverschrijdende brievenpost tot een quasi-monopolie. Het is te verwachten dat de ACM kritisch blijft in verband met mogelijke nadelige gevolgen van de fusie, namelijk hogere prijzen en slechtere kwaliteit. De maatschappelijke voordelen van de fusie moeten volgens PostNL en Sandd echter niet worden onderschat. De fusie zou resulteren in een efficiëntere markt met een levensvatbaar en winstgevend postbedrijf.

Besluit ACM: PostNL/Sandd

ACM kondigt onderzoek tegen Apple aan na marktstudie appstores
11 april 2019

Op de markt voor apps voor smartphones is mogelijk de mededinging beperkt, zo blijkt uit een op 11 april 2019 door de ACM gepubliceerde marktstudie. De marktstudie ziet op de twee meest gebruikte appstores, de App Store van Apple en de Google Play Store van Google. De ACM stelt een vervolgonderzoek in tegen Apple naar mogelijk misbruik van de machtspositie die het bedrijf heeft met de App Store. Apple geeft op het platform eigen apps mogelijk voorrang en maakt het daarmee moeilijker voor concurrerende software om een grootschalig publiek te bereiken. Appaanbieders "zijn in grote mate afhankelijk van Apple en Google voor het aanbieden van apps aan gebruikers" aldus Henk Don, bestuurslid van de ACM. De ACM sluit niet expliciet uit dat het op een later moment ook Google zal onderzoeken.

Publicatie ACM: marktstudie app stores

Auteurs

Portret van Edmon Oude Elferink
Edmon Oude Elferink
Partner
Amsterdam
Portret van Annemieke Hazelhoff
Annemieke Hazelhoff
Counsel
Amsterdam
Merle Temme