Home / Publicaties / Moet het bestuur van de VVE aan de leden afschriften...

Moet het bestuur van de VVE aan de leden afschriften verstrekken van stukken uit de administratie?

03/02/2015

Voor een eigenaar van een appartementsrecht ("Eigenaar") kan het van belang (informatie) zijn om afschriften van documenten uit de administratie van de Vereniging van Eigenaars ("VVE") te verkrijgen, terwijl het voor het bestuur van de VVE ("Bestuur") juist bezwaarlijk (geheimhouding) of onwenselijk (tijdrovend, kostbaar) kan zijn die afschriften te verschaffen.

Het Gerechtshof Amsterdam oordeelde op 22 april 2014 (ECLI:NL:GHAMS:2014:1485) over de vraag of een Eigenaar enkel inzage mag nemen in de ledenlijst en een offerte voor de levering en montage van een cv-installatie, of dat het Bestuur ook afschriften moet verschaffen van die stukken. Het hof oordeelt dat de het Bestuur van de VVE niet is gehouden om die afschriften te verschaffen; het enkele inzage geven volstaat in dit geval. Controle op het Bestuur kan voldoende worden uitgeoefend door inzage te geven in de offerte en de ledenlijst zonder dat afschriften worden verschaft, aldus het hof.

Het hof beoordeelde deze zaak aan de hand van het toepasselijke Modelreglement bij Splitsing in Appartementsrechten van november 1983 (het "Reglement 1983"). Daarin staat, kortweg, dat het Bestuur verplicht is om op verzoek van een Eigenaar inzage te verstrekken in alle op de administratie en het beheer van de VVE betrekking hebbende boeken, registers en bescheiden. Datzelfde artikel staat (nagenoeg woordelijk) in het modelreglementen bij splitsing van 1965, van 1973, van 1983 en van 1992. Aangenomen mag dus worden dat waar het over splitsingen gaat waarop een van deze modelreglementen van toepassing is, het Bestuur op gelijke wijze niet gehouden is afschriften van stukken aan de leden te verschaffen.

Alleen in het Modelreglement uit 2006 is de bepaling niet meer opgenomen. Bij splitsingen waarop dat modelreglement van toepassing kan e.e.a. dus anders liggen.

Een Eigenaar kan zich overigens ook altijd beroepen op zijn wettelijke (dus niet op basis van enig reglement) recht op inzage, afschrift of uittreksel van stukken waarbij iemand een rechtmatig belang heeft (exhibitieplicht, artikel 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). In dat geval moet de betreffende Eigenaar wel een bijzonder belang bij die stukken aannemelijk maken.

Binnen ditzelfde onderwerp: de rechtbank Noord-Holland oordeelde op 5 juni 2013 (ECLI:NL:RBNHO:2013:CA 3797) dat onder de "bescheiden" waar het Bestuur inzage in (dus geen afschrift van) moet verschaffen, offertes moeten worden verstaan die hebben geleid tot een opdracht maar óók offertes die zijn afgewezen. Het Bestuur is volgens de rechtbank dus verplicht inzage te geven in geaccepteerde en in afgewezen offertes.

Auteurs

Tristan Schonis