Home / Publications / Wet dieren op 1 januari 2013 in werking getreden

Wet dieren op 1 januari 2013 in werking getreden

01/02/2013

Op 1 januari 2013 is de Wet dieren in werking getreden. Deze wet stelt zelf een beperkt aantal regels en biedt daarnaast de mogelijkheid om allerlei zaken over en voor dieren te regelen in AMvB's en ministeriële regelingen. Een aantal aspecten die de inwerkingtreding van deze nieuwe wet met zich mee brengt bespreken wij kort in deze bijdrage.

Gevolgen voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
Bestaande wetten op het gebied van diervoeders, diergeneesmiddelen en dierlijke producten worden door de inwerkingtreding van de Wet Dieren gebundeld en voorzien daarmee in effectieve en eenduidige maatregelen teneinde de naleving van deze regels te bevorderen.

Adequate handhaving van deze wet- en regelgeving is van essentiële betekenis voor de realisering van de beleidsdoelstellingen die aan deze wet ten grondslag liggen, te weten een slagvaardige en efficiënte handhaving van de regels over gehouden dieren, dierlijke (bij)producten, diervoeders en diergenees-middelen. Van groot belang hierbij is dat er een goed evenwicht bestaat tussen handhaving middels het strafrechtelijk instrumentarium en de toepassing van andere handhavingsinstrumenten, zoals bestuursdwang, de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete.

De nieuwe Wet Dieren heeft in dat kader gevolgen voor het toezicht dat de NVWA houdt bij onder meer houders van dieren, dierenartsen en veetransporteurs. De Wet dieren kent in artikel 8.7 aan de Minister de bevoegdheid toe om een bestuurlijke boete op te leggen aan een overtreder. Deze bevoegdheid zal door de NVWA in mandaat namens de minister worden uitgeoefend. Dit is een aanvulling op en versterking van de beschikbare herstelsancties, zoals de last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom. Met de bevoegdheid tot oplegging van een bestuurlijke boete wordt een bijdrage geleverd aan een slagvaardige en efficiënte handhaving.

Tegen een besluit tot oplegging van een bestuurlijke boete kan de overtreder bezwaar maken. De behandeling van bezwaarschriften is gemandateerd aan de Dienst Regelingen. Op grond van van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de rechtbank te Rotterdam de bevoegde rechter in een beroepszaak tegen een besluit op bezwaar. Tegen een uitspraak van de rechtbank staat, op basis van de Awb hoger beroep open bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Is er sprake van herhaling oftewel recidive, dan worden de boetebedragen verhoogd en kan in het uiterste geval worden overgegaan tot bestuursdwang. Hierbij neemt de NVWA zelf de maatregelen om de overtreding ongedaan te maken, op kosten van de overtreder.

Diervoeders
De veiligheid van dierlijke producten en de daarmee vervaardigde levensmiddelen wordt in belangrijke mate bepaald door het gebruikte diervoeder. Diervoeder moet dus gezond, zuiver en van goede handelskwaliteit zijn om te kunnen waarborgen dat het product geen risico’s voor mens, dier of milieu kan vormen. De Wet Dieren waarborgt dit.
Daarnaast hoeven vanaf 1 januari 2013 niet alle diervoeders meer te worden aangemeld die worden geïmporteerd uit landen buiten de Europese Unie. De aanmelding wordt beperkt tot specifieke risicoproducten.
De import van levensmiddelen en diervoeders wordt gelijkgetrokken voor wat betreft de wijze waarop de NVWA hiermee omgaat. Dit betekent een administratieve lastenverlichting. Tevens vervalt de heffing bij de import van diervoeders. Dit scheelt het bedrijfsleven circa €400.000 per jaar.

Agrarische ondernemers
Omdat het aantal besluiten en regelingen wordt teruggebracht door de Wet Dieren, biedt de nieuwe wet voordelen voor de agrarisch ondernemer in de zin van lastenverlichting. In de Wet dieren worden de volgende wetten gebundeld:

  • Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
  • Diergeneesmiddelenwet
  • Wet op de dierenbescherming
  • Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990
  • Kaderwet diervoeders

Ook onderdelen van de Landbouwwet en de Landbouwkwaliteitswet komen in de wet terug.
Tevens vervalt een aantal regelingen, zoals de Regeling vleeskeuring en de Regeling dierlijke bijproducten. Omdat de veranderingen voor sommige sectoren ingrijpend kunnen zijn, doen ondernemers er goed aan na te gaan wat dit voor hen betekent.

Wilt u weten welke gevolgen de inwerkingtreding van de Wet Dieren voor uw specifieke situatie met zich meebrengt of heeft u andere vragen na aanleiding van deze bijdrage? Neem contact op met Luurt Wildeboer of Janneke van Loenen-De Wild.

Authors

Picture of Luurt Wildeboer
Luurt Wildeboer
Counsel
Amsterdam
Janneke
Janneke van Loenen - de Wild