Home / Expertise / Real Estate / Agrarische sector

Agrarische sector

Nederland

De agrarische sector is voortdurend in beweging. Verduurzaming van de landbouw en aandacht voor dierenwelzijn stellen nieuwe eisen aan een evenwicht tussen milieu en economie. Landbouwbedrijven worden geconfronteerd met nieuwe regels voor de omvang (‘megastallen’), mestverwerking en plattelandswoningen. Verder zijn toeslagrechten en pachtprijzen van invloed op de bedrijfsvoering. Daarnaast ontwikkelt de pacht- en onteigeningsrechtspraak zich voortdurend en kunnen landbouwbedrijven en gemeenten worden geconfronteerd met langdurige onderhandelingen over de condities waaronder herinrichting van het landelijk gebied kan plaatsvinden. Een groot aantal zaken die de ontwikkeling en productie in de agrarische sector beïnvloeden.

De ruim 60.000 bedrijven actief in de sector, maar ook overheidsorganen, rentmeesters, fabrikanten van landbouwmachines en particulieren die zich met de landbouw bezighouden, krijgen in hun werk daarom te maken met diverse juridische vragen. Dit kunnen zowel vraagstukken zijn op het gebied van het privaatrecht zoals pacht, contractenrecht, aansprakelijkheid en onteigening, als op het gebied van het publiekrecht in verband met steeds meer wettelijke voorschriften en vergunningen. Bovendien kent de agrarische sector specifieke fiscale regelgeving.

Daarom heeft CMS een specialistenteam voor de agrarische sector dat bestaat uit advocaten en fiscalisten die gespecialiseerd zijn in de vele rechtsgebieden die de sector raken en die affiniteit hebben met het landelijk gebied.

Dit team adviseert en begeleidt cliënten bij procedures over onder andere:

 • grondgebruik (eigendom, erfpacht, pacht, landinrichting)
 • contractenrecht
 • onteigeningsrecht
 • (overheids)aansprakelijkheid
 • bedrijfsopvolging
 • erfrecht
 • veeverbetering
 • ruimtelijke ordening
 • vergunningen
 • subsidies
 • natuurbeschermingsrecht
 • milieurecht
 • productiequota
 • fiscaal recht

De juristen van het specialistenteam Agrarische Sector treden daarnaast regelmatig op als arbiter in arbitrages. Ook organiseert het team seminars om cliënten van de actuele ontwikkelingen binnen de agrarische sector op de hoogte te houden.

Lees meer Lees minder
19/04/2021
CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2021
16/04/2019
CMS Soil and Ground­wa­ter Con­ta­mi­na­ti­on Gui­de
From the 1970s on­wards, soil and ground­wa­ter con­ta­mi­na­ti­on has be­co­me an in­cre­a­sin­gly im­por­tant re­gu­la­to­ry is­sue. Howe­ver, the­re are still no uni­form re­gu­la­ti­ons. Nu­merous sets of ru­les ha­ve been de­vel­o­ped...
17/06/2021
CMS Re­al Es­ta­te Glo­bal Bro­chu­re
Glo­ba­li­sa­ti­on, po­li­ti­cal tur­bu­len­ce, chan­ges in ur­ban li­ving pat­terns, in­crea­sed di­gi­ti­sa­ti­on, shif­ting con­su­mer be­ha­vi­our and flexi­ble wor­king are just so­me of the is­sues that are trans­for­ming the de­mands...

Feed

30/10/2014
"Richt­lijn scha­de­ver­goe­ding we­gens in­breu­ken op het me­de­din­gings­recht"
Na­mens CMS en RBB Eco­no­mics no­di­gen wij u uit voor een se­mi­nar dat op 30 ok­to­ber 2014 plaats­vindt in Am­ster­dam. De bij­een­komst richt zich op de "Richt­lijn scha­de­ver­goe­ding we­gens in­breu­ken op het me­de­din­gings­recht"...
03/04/2013
Se­mi­nar Ac­tu­a­li­tei­ten Agra­risch Recht
De agra­ri­sche sec­tor is vol­op in be­we­ging. CMS Der­ks Star Bus­mann or­ga­ni­seert op woens­dag 3 april 2013 een se­mi­nar Ac­tu­a­li­tei­ten Agra­risch Recht, waar­in wij u graag wil­len bij­pra­ten over een aan­tal ci­viel­rech­te­lij­ke...
07/03/2013
Ont­ei­ge­ning op gro­te schaal voor re­a­li­sa­tie EHS
De be­lang­rijk­ste ont­wik­ke­lin­gen in de tot­stand­ko­ming van de Eco­lo­gi­sche Hoofd­struc­tuur (EHS) zijn op dit mo­ment: de aan­leg van ro­buus­te ver­bin­din­gen en het sti­mu­le­ren van par­ti­cu­lier en agra­risch na­tuur­be­heer...
07/03/2013
Be­zwaar ma­ken te­gen open­baar­ma­king sub­si­die­ge­ge­vens land­bouw en vis­se­rij...
Jaar­lijks wor­den de sub­si­die­ge­ge­vens van het Eu­ro­pe­se Ge­meen­schap­pe­lijk land­bouw­be­leid (GLB) en het Ge­meen­schap­pe­lijk vis­se­rij­be­leid (GVB) open­baar ge­maakt. De zorg­vul­dig­heid ver­eist dat be­lang­heb­ben­den...
01/02/2013
Non-con­for­mi­teit bij over­dracht van agra­risch on­roe­rend goed
Ko­pers van een on­roe­ren­de zaak kun­nen na de over­dracht ge­con­fron­teerd wor­den met ge­bre­ken. Die ge­bre­ken kun­nen zo ern­stig zijn, dat de on­roe­ren­de zaak niet ge­schikt is voor ‘nor­maal ge­bruik’. Te den­ken...
01/02/2013
Ac­ti­vi­tei­ten­be­sluit per 1 ja­nu­a­ri 2013 uit­ge­breid met agra­ri­sche ac­ti­vi­tei­ten
Met het Wij­zi­gings­be­sluit land­bouw­ac­ti­vi­tei­ten (Staats­blad 2012, 441) is sinds 1 ja­nu­a­ri 2013 de reik­wijd­te van het Ac­ti­vi­tei­ten­be­sluit ver­der uit­ge­breid met agra­ri­sche in­rich­tin­gen en ac­ti­vi­tei­ten bui­ten...
01/02/2013
De ge­vol­gen van de “ro­buus­te EHS” voor boe­ren
De Eco­lo­gi­sche hoofd­struc­tuur (EHS) is een net­werk van gro­te en klei­ne na­tuur­ge­bie­den waar­in de na­tuur (plant en dier) voor­rang heeft en wordt be­schermd.De pro­vin­cies heb­ben eind 2011 met de toen­ma­li­ge...
01/02/2013
Wet die­ren op 1 ja­nu­a­ri 2013 in wer­king ge­tre­den
Op 1 ja­nu­a­ri 2013 is de Wet die­ren in wer­king ge­tre­den. De­ze wet stelt zelf een be­perkt aan­tal re­gels en biedt daar­naast de mo­ge­lijk­heid om al­ler­lei za­ken over en voor die­ren te re­ge­len in AM­vB's en mi­nis­te­ri­ë­le...
01/02/2013
Agra­ri­sche erf­pacht
Erf­pacht trekt al en­ke­le ja­ren de aan­dacht in de agra­ri­sche sec­tor. Re­gu­lie­re pacht lijkt steeds meer af te ne­men om­dat ge­li­be­ra­li­seer­de pacht meer ren­de­ment en flexi­bi­li­teit biedt voor ver­pach­ters. Ge­li­be­ra­li­seer­de...
14/01/2013
Wet plat­te­lands­wo­nin­gen
Ro­man­tisch wo­nen in het bui­ten­ge­bied? Per 1 ja­nu­a­ri 2013 wordt het mo­ge­lijk plat­te­lands­wo­nin­gen in het bui­ten­ge­bied toe te staan. Het wets­voor­stel plat­te­lands­wo­nin­gen dat door het vo­ri­ge ka­bi­net al was...
14/12/2012
De ef­fec­ten van het re­geer­ak­koord voor de agra­ri­sche sec­tor
On­langs is het re­geer­ak­koord van ka­bi­net Rut­te II ver­sche­nen. Hier­na be­lich­ten wij in het kort de on­der­wer­pen die van be­lang zijn voor de agra­ri­sche sec­tor. Een com­ple­te op­som­ming vindt u in de bij­la­ge.1...
07/11/2012
Se­mi­nar Ac­tu­a­li­tei­ten Agra­risch Recht
Se­mi­nar Ac­tu­a­li­tei­ten Agra­risch Recht­De vol­gen­de as­pec­ten van het Agra­risch Recht wor­den tij­dens dit se­mi­nar be­spo­ken:Plat­te­lands­wo­nin­gen door Luurt Wil­de­boer Sinds de­ze zo­mer is het mo­ge­lijk om voor­ma­li­ge...