Home / Europa / Nederland / Real Estate / Agrarische sector

Agrarische sector

Terug naar Real Estate

De agrarische sector is voortdurend in beweging. Verduurzaming van de landbouw en aandacht voor dierenwelzijn stellen nieuwe eisen aan een evenwicht tussen milieu en economie. Landbouwbedrijven worden geconfronteerd met nieuwe regels voor de omvang (‘megastallen’), mestverwerking en plattelandswoningen. Verder zijn toeslagrechten en pachtprijzen van invloed op de bedrijfsvoering. Daarnaast ontwikkelt de pacht- en onteigeningsrechtspraak zich voortdurend en kunnen landbouwbedrijven en gemeenten worden geconfronteerd met langdurige onderhandelingen over de condities waaronder herinrichting van het landelijk gebied kan plaatsvinden. Een groot aantal zaken die de ontwikkeling en productie in de agrarische sector beïnvloeden.

De ruim 60.000 bedrijven actief in de sector, maar ook overheidsorganen, rentmeesters, fabrikanten van landbouwmachines en particulieren die zich met de landbouw bezighouden, krijgen in hun werk daarom te maken met diverse juridische vragen. Dit kunnen zowel vraagstukken zijn op het gebied van het privaatrecht zoals pacht, contractenrecht, aansprakelijkheid en onteigening, als op het gebied van het publiekrecht in verband met steeds meer wettelijke voorschriften en vergunningen. Bovendien kent de agrarische sector specifieke fiscale regelgeving.

Daarom heeft CMS een specialistenteam voor de agrarische sector dat bestaat uit advocaten en fiscalisten die gespecialiseerd zijn in de vele rechtsgebieden die de sector raken en die affiniteit hebben met het landelijk gebied.

Dit team adviseert en begeleidt cliënten bij procedures over onder andere:

 • grondgebruik (eigendom, erfpacht, pacht, landinrichting)
 • contractenrecht
 • onteigeningsrecht
 • (overheids)aansprakelijkheid
 • bedrijfsopvolging
 • erfrecht
 • veeverbetering
 • ruimtelijke ordening
 • vergunningen
 • subsidies
 • natuurbeschermingsrecht
 • milieurecht
 • productiequota
 • fiscaal recht

De juristen van het specialistenteam Agrarische Sector treden daarnaast regelmatig op als arbiter in arbitrages. Ook organiseert het team seminars om cliënten van de actuele ontwikkelingen binnen de agrarische sector op de hoogte te houden.

19/04/2021
CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2021
The CO­VID-19 pan­de­mic has left its mark on the Eu­ro­pean in­vest­ment mar­ket. In­vest­ment vo­lu­mes we­re around 23% lo­wer than in the pre­vious year, 2019, with its re­cord per­for­man­ce. Buy­ers fo­cu­sed pri­ma­ri­ly on pro­per­ties with sta­ble in­co­me and tho­se on­ly mi­ni­mal­ly af­fec­ted by the pan­de­mic. The num­ber of trans­ac­ti­ons in which steps we­re ta­ken to en­su­re the buy­er met its fi­nan­ci­al obli­ga­ti­ons was at a re­cord high. The trend to­wards mo­re buy­er-friend­ly ar­ran­ge­ments con­ti­nued. Tho­se are the key fin­dings of the CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2021.For the la­test edi­ti­on of this sur­vey of the Eu­ro­pean re­al es­ta­te trans­ac­ti­on mar­ket, in­ter­na­ti­o­nal com­mer­ci­al law firm CMS sys­te­ma­ti­cally as­ses­sed and eva­lu­a­ted mo­re than 1,900 re­al es­ta­te agree­ments on which it ad­vi­sed in coun­tries across Eu­ro­pe from the be­gin­ning of 2010 to the end of 2020.The key fin­dings:In­ves­tors fo­cus on sta­ble in­co­me­The CO­VID-19 pan­de­mic led to a chan­ge in in­ves­tor in­te­rest in the in­di­vi­du­al as­set clas­ses. Buy­ers fo­cu­sed pri­ma­ri­ly on pro­per­ties with sta­ble in­co­me and tho­se that we­re on­ly mi­ni­mal­ly af­fec­ted by the pan­de­mic. Lo­gis­tics and re­si­den­ti­al pro­per­ties we­re es­pe­ci­al­ly po­pu­lar.Of­fi­ce re­al es­ta­te remai­ned the stron­gest as­set class in Eu­ro­pe, but its sha­re of the mar­ket fell to a re­cord low of 30%. De­mand for re­tail pro­per­ties remai­ned at a con­sis­tent­ly low le­vel (15%). Lo­gis­tics re­al es­ta­te per­for­med par­ti­cu­lar­ly well, pos­ting a ri­se to 19% , a new re­cord. The pro­por­ti­on of in­vest­ment go­ing in­to spe­ci­a­list pro­per­ties such as ho­tels fell sig­ni­fi­cantly (14%). Re­si­den­ti­al re­al es­ta­te pro­ved po­pu­lar with in­ves­tors, with its sha­re ri­sing to 22%.Sel­lers ta­king steps to en­su­re that buy­ers meet their fi­nan­ci­al obli­ga­ti­ons­Du­ring the pan­de­mic, an in­crea­sed need for se­cu­ri­ty on the part of sel­lers was ap­pa­rent. The pro­por­ti­on of trans­ac­ti­ons in which steps we­re ta­ken to en­su­re the buy­er met its fi­nan­ci­al obli­ga­ti­ons ro­se to a re­cord high of 64%. In pre­vious ye­ars, se­cu­ri­ty was agreed in less than 50% of all trans­ac­ti­ons.This high le­vel is due to the in­crea­sed desi­re for se­cu­ri­ty on the part of sel­lers as a re­sult of the pan­de­mic; they we­re of­ten un­cer­tain about the buy­er’s sol­ven­cy go­ing for­ward. As a means of pro­vi­ding se­cu­ri­ty, both bank gu­a­ran­tees (17%) and a no­ta­ry’s es­crow ac­count (10%) be­ca­me less po­pu­lar. In ma­ny ca­ses, in con­trast, the buy­er ma­de an ad­van­ce pay­ment (29%). In 9% of trans­ac­ti­ons, use was ma­de of sub­mis­si­on to im­me­di­a­te en­for­ce­ment.Risk al­lo­ca­ti­on in con­tracts: buy­ers cat­ching up in a sel­ler-friend­ly mar­ket­Buy­ers we­re ab­le to streng­then their po­si­ti­on fur­ther in 2020 with re­gard to risk al­lo­ca­ti­on in con­tracts. In a mar­ket en­vi­ron­ment that remai­ned very sel­ler-friend­ly, they suc­cee­ded in ob­tai­ning fa­vou­ra­ble con­tract terms mo­re of­ten than in pre­vious ye­ars.As part of the war­ran­ty, gu­a­ran­tees we­re again agreed mo­re of­ten in fa­vour of buy­ers. The per­cen­ta­ge of agree­ments with in­di­vi­du­al li­a­bi­li­ty pro­vi­si­ons in­crea­sed to 75%. It was com­mon prac­ti­ce to pro­vi­de for both sub­jec­ti­ve and ob­jec­ti­ve gu­a­ran­tees.The pro­por­ti­on of deals with sel­ler-friend­ly li­mits on li­a­bi­li­ty, such as de mi­ni­mis and bas­ket clau­ses and caps, drop­ped slightly be­low the pri­or-year le­vel in 2020. The up­ward trend seen over ma­ny ye­ars in agree­ments ai­med at li­mi­ting li­a­bi­li­ty has thus been cur­bed so­me­what, whi­le buy­ers we­re ab­le to ne­go­ti­a­te mo­re fa­vou­ra­ble con­tract terms mo­re of­ten than be­fo­re.Buy­ers al­so pre­pa­red ground with re­gard to the con­trac­tu­al pro­vi­si­ons on li­mita­ti­on pe­ri­ods. An in­cre­a­sing num­ber of li­mita­ti­on pe­ri­ods from 18 to 24 months we­re agreed in 2020, whi­le the­re was a slight fall in the pro­por­ti­on of short li­mita­ti­on pe­ri­ods of up to 18 months.Na­ti­o­nal in­ves­tors mo­re pro­mi­nen­tIn­ter­na­ti­o­nal in­ves­tors had a tough ti­me in 2020. Whi­le in­ter­na­ti­o­nal sel­lers ha­ve been res­pon­si­ble for the ma­jo­ri­ty of deals sin­ce 2017, their per­cen­ta­ge drop­ped back down to 43% in 2020, with na­ti­o­nal in­ves­tors be­co­ming mo­re ac­ti­ve. Na­ti­o­nal in­ves­tors ac­coun­ted for 48% of deals in 2018, whi­le in 2020, 57% of re­al es­ta­te in­vest­ments we­re ma­de by na­ti­o­nal in­ves­tors.
16/04/2019
CMS Soil and Ground­wa­ter Con­ta­mi­na­ti­on Gui­de
From the 1970s on­wards, soil and ground­wa­ter con­ta­mi­na­ti­on has be­co­me an in­cre­a­sin­gly im­por­tant re­gu­la­to­ry is­sue. Howe­ver, the­re are still no uni­form re­gu­la­ti­ons. Nu­merous sets of ru­les ha­ve been de­vel­o­ped...
28/10/2022
CMS Re­al Es­ta­te Glo­bal Bro­chu­re
Glo­ba­li­sa­ti­on, po­li­ti­cal tur­bu­len­ce, chan­ges in ur­ban li­ving pat­terns, in­crea­sed di­gi­ti­sa­ti­on, shif­ting con­su­mer be­ha­vi­our and flexi­ble wor­king are just so­me of the is­sues that are trans­for­ming the de­mands...

Feed

30/10/2014
"Richt­lijn scha­de­ver­goe­ding we­gens in­breu­ken op het me­de­din­gings­recht"
Na­mens CMS en RBB Eco­no­mics no­di­gen wij u uit voor een se­mi­nar dat op 30 ok­to­ber 2014 plaats­vindt in Am­ster­dam. De bij­een­komst richt zich op de "Richt­lijn scha­de­ver­goe­ding we­gens in­breu­ken op het me­de­din­gings­recht"...
03/04/2013
Se­mi­nar Ac­tu­a­li­tei­ten Agra­risch Recht
De agra­ri­sche sec­tor is vol­op in be­we­ging. CMS Der­ks Star Bus­mann or­ga­ni­seert op woens­dag 3 april 2013 een se­mi­nar Ac­tu­a­li­tei­ten Agra­risch Recht, waar­in wij u graag wil­len bij­pra­ten over een aan­tal ci­viel­rech­te­lij­ke...
07/03/2013
Ont­ei­ge­ning op gro­te schaal voor re­a­li­sa­tie EHS
De be­lang­rijk­ste ont­wik­ke­lin­gen in de tot­stand­ko­ming van de Eco­lo­gi­sche Hoofd­struc­tuur (EHS) zijn op dit mo­ment: de aan­leg van ro­buus­te ver­bin­din­gen en het sti­mu­le­ren van par­ti­cu­lier en agra­risch na­tuur­be­heer...
07/03/2013
Be­zwaar ma­ken te­gen open­baar­ma­king sub­si­die­ge­ge­vens land­bouw en vis­se­rij...
Jaar­lijks wor­den de sub­si­die­ge­ge­vens van het Eu­ro­pe­se Ge­meen­schap­pe­lijk land­bouw­be­leid (GLB) en het Ge­meen­schap­pe­lijk vis­se­rij­be­leid (GVB) open­baar ge­maakt. De zorg­vul­dig­heid ver­eist dat be­lang­heb­ben­den...
01/02/2013
Ac­ti­vi­tei­ten­be­sluit per 1 ja­nu­a­ri 2013 uit­ge­breid met agra­ri­sche ac­ti­vi­tei­ten
Met het Wij­zi­gings­be­sluit land­bouw­ac­ti­vi­tei­ten (Staats­blad 2012, 441) is sinds 1 ja­nu­a­ri 2013 de reik­wijd­te van het Ac­ti­vi­tei­ten­be­sluit ver­der uit­ge­breid met agra­ri­sche in­rich­tin­gen en ac­ti­vi­tei­ten bui­ten...
01/02/2013
Non-con­for­mi­teit bij over­dracht van agra­risch on­roe­rend goed
Ko­pers van een on­roe­ren­de zaak kun­nen na de over­dracht ge­con­fron­teerd wor­den met ge­bre­ken. Die ge­bre­ken kun­nen zo ern­stig zijn, dat de on­roe­ren­de zaak niet ge­schikt is voor ‘nor­maal ge­bruik’. Te den­ken...
01/02/2013
Agra­ri­sche erf­pacht
Erf­pacht trekt al en­ke­le ja­ren de aan­dacht in de agra­ri­sche sec­tor. Re­gu­lie­re pacht lijkt steeds meer af te ne­men om­dat ge­li­be­ra­li­seer­de pacht meer ren­de­ment en flexi­bi­li­teit biedt voor ver­pach­ters. Ge­li­be­ra­li­seer­de...
01/02/2013
De ge­vol­gen van de “ro­buus­te EHS” voor boe­ren
De Eco­lo­gi­sche hoofd­struc­tuur (EHS) is een net­werk van gro­te en klei­ne na­tuur­ge­bie­den waar­in de na­tuur (plant en dier) voor­rang heeft en wordt be­schermd.De pro­vin­cies heb­ben eind 2011 met de toen­ma­li­ge...
01/02/2013
Wet die­ren op 1 ja­nu­a­ri 2013 in wer­king ge­tre­den
Op 1 ja­nu­a­ri 2013 is de Wet die­ren in wer­king ge­tre­den. De­ze wet stelt zelf een be­perkt aan­tal re­gels en biedt daar­naast de mo­ge­lijk­heid om al­ler­lei za­ken over en voor die­ren te re­ge­len in AM­vB's en mi­nis­te­ri­ë­le...
14/01/2013
Wet plat­te­lands­wo­nin­gen
Ro­man­tisch wo­nen in het bui­ten­ge­bied? Per 1 ja­nu­a­ri 2013 wordt het mo­ge­lijk plat­te­lands­wo­nin­gen in het bui­ten­ge­bied toe te staan. Het wets­voor­stel plat­te­lands­wo­nin­gen dat door het vo­ri­ge ka­bi­net al was...
14/12/2012
De ef­fec­ten van het re­geer­ak­koord voor de agra­ri­sche sec­tor
On­langs is het re­geer­ak­koord van ka­bi­net Rut­te II ver­sche­nen. Hier­na be­lich­ten wij in het kort de on­der­wer­pen die van be­lang zijn voor de agra­ri­sche sec­tor. Een com­ple­te op­som­ming vindt u in de bij­la­ge.1...
07/11/2012
Se­mi­nar Ac­tu­a­li­tei­ten Agra­risch Recht
Se­mi­nar Ac­tu­a­li­tei­ten Agra­risch Recht­De vol­gen­de as­pec­ten van het Agra­risch Recht wor­den tij­dens dit se­mi­nar be­spo­ken:Plat­te­lands­wo­nin­gen door Luurt Wil­de­boer Sinds de­ze zo­mer is het mo­ge­lijk om voor­ma­li­ge...