Home / Europa / Nederland / Real Estate / Agrarische sector

Agrarische sector

Advocatenkantoor in Nederland gespecialiseerd in Agrarische sector

Terug naar Real Estate

De agrarische sector is voortdurend in beweging. Verduurzaming van de landbouw en aandacht voor dierenwelzijn stellen nieuwe eisen aan een evenwicht tussen milieu en economie. Landbouwbedrijven worden geconfronteerd met nieuwe regels voor de omvang (‘megastallen’), mestverwerking en plattelandswoningen. Verder zijn toeslagrechten en pachtprijzen van invloed op de bedrijfsvoering. Daarnaast ontwikkelt de pacht- en onteigeningsrechtspraak zich voortdurend en kunnen landbouwbedrijven en gemeenten worden geconfronteerd met langdurige onderhandelingen over de condities waaronder herinrichting van het landelijk gebied kan plaatsvinden. Een groot aantal zaken die de ontwikkeling en productie in de agrarische sector beïnvloeden.

De ruim 60.000 bedrijven actief in de sector, maar ook overheidsorganen, rentmeesters, fabrikanten van landbouwmachines en particulieren die zich met de landbouw bezighouden, krijgen in hun werk daarom te maken met diverse juridische vragen. Dit kunnen zowel vraagstukken zijn op het gebied van het privaatrecht zoals pacht, contractenrecht, aansprakelijkheid en onteigening, als op het gebied van het publiekrecht in verband met steeds meer wettelijke voorschriften en vergunningen. Bovendien kent de agrarische sector specifieke fiscale regelgeving.

Daarom heeft CMS een specialistenteam voor de agrarische sector dat bestaat uit advocaten en fiscalisten die gespecialiseerd zijn in de vele rechtsgebieden die de sector raken en die affiniteit hebben met het landelijk gebied.

Dit team adviseert en begeleidt cliënten bij procedures over onder andere:

 • grondgebruik (eigendom, erfpacht, pacht, landinrichting)
 • contractenrecht
 • onteigeningsrecht
 • (overheids)aansprakelijkheid
 • bedrijfsopvolging
 • erfrecht
 • veeverbetering
 • ruimtelijke ordening
 • vergunningen
 • subsidies
 • natuurbeschermingsrecht
 • milieurecht
 • productiequota
 • fiscaal recht

De juristen van het specialistenteam Agrarische Sector treden daarnaast regelmatig op als arbiter in arbitrages. Ook organiseert het team seminars om cliënten van de actuele ontwikkelingen binnen de agrarische sector op de hoogte te houden.

Aanmelden voor Real Estate & Construction onderwerpen
Blijf up-to-date met onze client services.
19/04/2021
CMS European Real Estate Deal Point Study 2021
The COVID-19 pandemic has left its mark on the European investment market. Investment volumes were around 23% lower than in the previous year, 2019, with its record performance. Buyers focused primarily on properties with stable income and those only minimally affected by the pandemic. The number of transactions in which steps were taken to ensure the buyer met its financial obligations was at a record high. The trend towards more buyer-friendly arrangements continued. Those are the key findings of the CMS European Real Estate Deal Point Study 2021. For the latest edition of this survey of the European real estate transaction market, international commercial law firm CMS systematically assessed and evaluated more than 1,900 real estate agreements on which it advised in countries across Europe from the beginning of 2010 to the end of 2020. The key fin­dings:In­ves­tors focus on stable incomeThe COVID-19 pandemic led to a change in investor interest in the individual asset classes. Buyers focused primarily on properties with stable income and those that were only minimally affected by the pandemic. Logistics and residential properties were especially popular. Office real estate remained the strongest asset class in Europe, but its share of the market fell to a record low of 30%. Demand for retail properties remained at a consistently low level (15%). Logistics real estate performed particularly well, posting a rise to 19% , a new record. The proportion of investment going into specialist properties such as hotels fell significantly (14%). Residential real estate proved popular with investors, with its share rising to 22%. Sellers taking steps to ensure that buyers meet their financial obli­ga­ti­ons­Du­ring the pandemic, an increased need for security on the part of sellers was apparent. The proportion of transactions in which steps were taken to ensure the buyer met its financial obligations rose to a record high of 64%. In previous years, security was agreed in less than 50% of all transactions. This high level is due to the increased desire for security on the part of sellers as a result of the pandemic; they were often uncertain about the buyer’s solvency going forward. As a means of providing security, both bank guarantees (17%) and a notary’s escrow account (10%) became less popular. In many cases, in contrast, the buyer made an advance payment (29%). In 9% of transactions, use was made of submission to immediate enforcement. Risk allocation in contracts: buyers catching up in a seller-friendly marketBuyers were able to strengthen their position further in 2020 with regard to risk allocation in contracts. In a market environment that remained very seller-friendly, they succeeded in obtaining favourable contract terms more often than in previous years. As part of the warranty, guarantees were again agreed more often in favour of buyers. The percentage of agreements with individual liability provisions increased to 75%. It was common practice to provide for both subjective and objective guarantees. The proportion of deals with seller-friendly limits on liability, such as de minimis and basket clauses and caps, dropped slightly below the prior-year level in 2020. The upward trend seen over many years in agreements aimed at limiting liability has thus been curbed somewhat, while buyers were able to negotiate more favourable contract terms more often than before. Buyers also prepared ground with regard to the contractual provisions on limitation periods. An increasing number of limitation periods from 18 to 24 months were agreed in 2020, while there was a slight fall in the proportion of short limitation periods of up to 18 months. National investors more pro­mi­nen­tIn­ter­na­ti­o­nal investors had a tough time in 2020. While international sellers have been responsible for the majority of deals since 2017, their percentage dropped back down to 43% in 2020, with national investors becoming more active. National investors accounted for 48% of deals in 2018, while in 2020, 57% of real estate investments were made by national investors.
16/04/2019
CMS Soil and Groundwater Contamination Guide
From the 1970s onwards, soil and groundwater contamination has become an increasingly important regulatory issue. However, there are still no uniform regulations. Numerous sets of rules have been developed...

Feed

30/10/2014
"Richtlijn schadevergoeding wegens inbreuken op het me­de­din­gings­recht"
Namens CMS en RBB Economics nodigen wij u uit voor een seminar dat op 30 oktober 2014 plaatsvindt in Amsterdam. De bijeenkomst richt zich op de "Richtlijn schadevergoeding wegens inbreuken op het me­de­din­gings­recht"...
03/04/2013
Seminar Actualiteiten Agrarisch Recht
De agrarische sector is volop in beweging. CMS Derks Star Busmann organiseert op woensdag 3 april 2013 een seminar Actualiteiten Agrarisch Recht, waarin wij u graag willen bijpraten over een aantal ci­viel­rech­te­lij­ke...
07/03/2013
Onteigening op grote schaal voor realisatie EHS
De belangrijkste ontwikkelingen in de totstandkoming van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zijn op dit moment: de aanleg van robuuste verbindingen en het stimuleren van particulier en agrarisch natuurbeheer...
07/03/2013
Bezwaar maken tegen openbaarmaking subsidiegegevens landbouw en visserij...
Jaarlijks worden de subsidiegegevens van het Europese Ge­meen­schap­pe­lijk landbouwbeleid (GLB) en het Ge­meen­schap­pe­lijk visserijbeleid (GVB) openbaar gemaakt. De zorgvuldigheid vereist dat be­lang­heb­ben­den...
01/02/2013
Agrarische erfpacht
Erfpacht trekt al enkele jaren de aandacht in de agrarische sector. Reguliere pacht lijkt steeds meer af te nemen omdat geliberaliseerde pacht meer rendement en flexibiliteit biedt voor verpachters. Ge­li­be­ra­li­seer­de...
01/02/2013
Ac­ti­vi­tei­ten­be­sluit per 1 januari 2013 uitgebreid met agrarische activiteiten
Met het Wij­zi­gings­be­sluit land­bouw­ac­ti­vi­tei­ten (Staatsblad 2012, 441) is sinds 1 januari 2013 de reikwijdte van het Ac­ti­vi­tei­ten­be­sluit verder uitgebreid met agrarische inrichtingen en activiteiten buiten...
01/02/2013
Non-conformiteit bij overdracht van agrarisch onroerend goed
Kopers van een onroerende zaak kunnen na de overdracht geconfronteerd worden met gebreken. Die gebreken kunnen zo ernstig zijn, dat de onroerende zaak niet geschikt is voor ‘normaal gebruik’. Te denken...
01/02/2013
De gevolgen van de “robuuste EHS” voor boeren
De Ecologische hoofdstructuur (EHS) is een netwerk van grote en kleine natuurgebieden waarin de natuur (plant en dier) voorrang heeft en wordt beschermd. De provincies hebben eind 2011 met de toenmalige...
01/02/2013
Wet dieren op 1 januari 2013 in werking getreden
Op 1 januari 2013 is de Wet dieren in werking getreden. Deze wet stelt zelf een beperkt aantal regels en biedt daarnaast de mogelijkheid om allerlei zaken over en voor dieren te regelen in AMvB's en ministeriële...
14/01/2013
Wet plat­te­lands­wo­nin­gen
Romantisch wonen in het buitengebied? Per 1 januari 2013 wordt het mogelijk plat­te­lands­wo­nin­gen in het buitengebied toe te staan. Het wetsvoorstel plat­te­lands­wo­nin­gen dat door het vorige kabinet al was...
14/12/2012
De effecten van het regeerakkoord voor de agrarische sector
Onlangs is het regeerakkoord van kabinet Rutte II verschenen. Hierna belichten wij in het kort de onderwerpen die van belang zijn voor de agrarische sector. Een complete opsomming vindt u in de bijlage.1...
07/11/2012
Seminar Actualiteiten Agrarisch Recht
Seminar Actualiteiten Agrarisch RechtDe volgende aspecten van het Agrarisch Recht worden tijdens dit seminar be­spo­ken:Plat­te­lands­wo­nin­gen door Luurt Wildeboer Sinds deze zomer is het mogelijk om voormalige...