Feed

Toon alleen
Ellen Gielen
21/06/2018
El­len Gie­len: "Wet­te­lij­ke ruim­te al­ter­na­tie­ven voor...
27 Jun. 18
We­bi­nar: Mer­ger Con­trol and Com­pe­ti­ti­on Law in M&A...
21-06-2018
It is very po­si­ti­ve that al­ter­na­ti­ves to ex­pen­si­ve me­di­ci­nes are being...
23-01-2018
Hof van Be­roep Brus­sel oor­deelt dat Al­di’s Bu­val pils geen in­breuk...
  In een ar­rest van 12 de­cem­ber 2017 heeft het Hof van Be­roep Brus­sel ge­oor­deeld dat Al­di’s Bu­val-pils geen in­breuk uit­maakt op In­bev’s mer­ken­rech­ten, en niet in strijd is met de eer­lij­ke markt­prak­tij­ken.
Frank Verlaan
21/06/2018
Straf­rech­te­lij­ke ver­oor­de­ling voor over­tre­den sport-...
21-06-2018
The #gam­bling in­du­stry is con­stant­ly in a sta­te of chan­ge. Whi­le re­gu­la­to­ry...
04 Jul. 18
We­bi­nar: Mer­ger Con­trol and Com­pe­ti­ti­on Law in M&A...
15-01-2018
Ne­ther­lands to be­co­me a new hub for in­ter­na­ti­o­nal com­mer­ci­al dis­pu­te...
Re­cent ye­ars has seen a down­ward trend in in­ter­na­ti­o­nal tra­de and com­mer­ci­al ca­ses brought be­fo­re Dut­ch courts. But with the Dut­ch par­li­a­ment sche­du­led to de­ba­te a bill for the es­ta­blish­ment of the Ne­ther­lands Com­mer­ci­al Court (NCC), in­ter­na­ti­o­nal com­mer­ci­al.
20-06-2018
Loot boxes – a tre­a­su­re tro­ve of gam­bling re­gu­la­to­ry...
11 Jul. 18
We­bi­nar: Mer­ger Con­trol and Com­pe­ti­ti­on Law in M&A...
23-10-2017
Toe­zeg­gin­gen KLM en Schip­hol aan de Au­to­ri­teit Con­su­ment & Markt 
Op 12 ok­to­ber 2017 heeft de Au­to­ri­teit Con­su­ment en Markt (ACM), de Ne­der­land­se me­de­din­gings­au­to­ri­teit,, na meer dan vier jaar haar me­de­din­gings­on­der­zoek naar de re­la­tie tus­sen KLM en de lucht­ha­ven van Schip­hol be­ëin­digd.
June 2018
CMS Gui­de to tax re­gimes in Cen­tral and Eas­tern Eu­ro­pe
25 Jul. 18
We­bi­nar: Mer­ger Con­trol and Com­pe­ti­ti­on Law in M&A...
20-06-2018
Has ga­ming in Bel­gi­um and the Ne­ther­lands been loot­ed by gam­bling...
16-10-2017
Re­geer­ak­koord 2017-2021 Ar­beids­recht
Op dins­dag 10 ok­to­ber 2017 heb­ben de par­tij­en VVD, CDA, D66 en Chris­ten­Unie hun re­geer­ak­koord "ver­trou­wen in de toe­komst" ge­pre­sen­teerd. Dit re­geer­ak­koord be­vat een groot aan­tal be­lang­rij­ke wij­zi­gin­gen op het ge­bied van het ar­beids­recht.
20/06/2018
Oud va­der­lands za­ke­lijk recht. Ver­krij­gen­de ver­ja­ring....
20-06-2018
In our CMS An­nu­al Re­view 2017-2018, we sha­re with you so­me of the...