Feed

Toon alleen
Jasper Kampherbeek
18/01/2018
Uit­leg vrij­wa­rings­clau­su­le. Ha­vil­tex-cri­te­ri­um. Dwa­ling....
20 Feb. 18
Mee­ting of Minds
16-01-2018
This pu­bli­ca­ti­on co­vers the sha­ring of te­le­com­mu­ni­ca­ti­on net­works...
15-01-2018
Ne­ther­lands to be­co­me a new hub for in­ter­na­ti­o­nal com­mer­ci­al dis­pu­te...
Re­cent ye­ars has seen a down­ward trend in in­ter­na­ti­o­nal tra­de and com­mer­ci­al ca­ses brought be­fo­re Dut­ch courts. But with the Dut­ch par­li­a­ment sche­du­led to de­ba­te a bill for the es­ta­blish­ment of the Ne­ther­lands Com­mer­ci­al Court (NCC), in­ter­na­ti­o­nal com­mer­ci­al.
Roman Tarlavski
17/01/2018
CMS ad­vi­seert Bel­vac Pro­duc­ti­on Ma­chi­ne­ry, Inc. bij...
16-01-2018
The fourth edi­ti­on of On Your Ra­dar gi­ves you ac­cess to key em­ploy­ment...
23 Jan. 18
CMS Em­ploy­ment we­bi­nar Swit­zer­land "Work smart, not...
23-10-2017
Toe­zeg­gin­gen KLM en Schip­hol aan de Au­to­ri­teit Con­su­ment & Markt 
Op 12 ok­to­ber 2017 heeft de Au­to­ri­teit Con­su­ment en Markt (ACM), de Ne­der­land­se me­de­din­gings­au­to­ri­teit,, na meer dan vier jaar haar me­de­din­gings­on­der­zoek naar de re­la­tie tus­sen KLM en de lucht­ha­ven van Schip­hol be­ëin­digd.
Jan 2018
CMS Re­ne­wa­bles gui­de
A Sec­tor In Tran­si­ti­on
24 Jan. 18
CMS and Die Zeit Event in Davos
Va­lu­es un­der Pres­su­re: The Role of Ethics in Bu­si­ness
15-01-2018
Bors­se­le III/IV will be lo­ca­ted about 22 km off the Dut­ch coast of...
16-10-2017
Re­geer­ak­koord 2017-2021 Ar­beids­recht
Op dins­dag 10 ok­to­ber 2017 heb­ben de par­tij­en VVD, CDA, D66 en Chris­ten­Unie hun re­geer­ak­koord "ver­trou­wen in de toe­komst" ge­pre­sen­teerd. Dit re­geer­ak­koord be­vat een groot aan­tal be­lang­rij­ke wij­zi­gin­gen op het ge­bied van het ar­beids­recht.
Jan 2018
Net­work Sha­ring 3.0
In­fra­struc­tu­re sha­ring and in­vest­ment 2017
01 Feb. 18
Pro­duct­aan­spra­ke­lijk­heid: 'Op naar een duur­zaam per­spec­tief!'
11-01-2018
This se­mi­nar co­vers the legal as­pects of do­ing bu­si­ness with Ger­man...
13-10-2017
Re­geer­ak­koord 2017-2021 Mo­bi­li­teit
In­tro­du­ce so­me text In het Re­geer­ak­koord "Ver­trou­wen in de toe­komst" is er veel aan­dacht voor mo­bi­li­teit. Be­grij­pe­lijk, nu ge­ge­ven de snel­heid waar­mee ont­wik­ke­lin­gen el­kaar op­vol­gen on­mo­ge­lijk is het on­der­werp te ne­ge­ren.
15/01/2018
Ne­ther­lands to be­co­me a new hub for in­ter­na­ti­o­nal com­mer­ci­al...