Feed

Toon alleen
Robert Jan Dil
13-07-2018
Ho­ge Raad be­krach­tigt nieu­we wen­ding in recht­spraak...
25 Jul. 18
We­bi­nar: Mer­ger Con­trol and Com­pe­ti­ti­on Law in M&A...
23-01-2018
Hof van Be­roep Brus­sel oor­deelt dat Al­di’s Bu­val pils geen in­breuk...
  In een ar­rest van 12 de­cem­ber 2017 heeft het Hof van Be­roep Brus­sel ge­oor­deeld dat Al­di’s Bu­val-pils geen in­breuk uit­maakt op In­bev’s mer­ken­rech­ten, en niet in strijd is met de eer­lij­ke markt­prak­tij­ken.
Hein van der Meer
13/07/2018
Ne­der­land, dit kan veel be­ter
11-07-2018
CMS is de­ligh­ted to pre­sent a gui­de co­ve­ring the main as­pects of e-pu­blic...
06 Sep. 18
Se­mi­nar 'So­ci­aal In­ko­pen'
15-01-2018
Ne­ther­lands to be­co­me a new hub for in­ter­na­ti­o­nal com­mer­ci­al dis­pu­te...
Re­cent ye­ars has seen a down­ward trend in in­ter­na­ti­o­nal tra­de and com­mer­ci­al ca­ses brought be­fo­re Dut­ch courts. But with the Dut­ch par­li­a­ment sche­du­led to de­ba­te a bill for the es­ta­blish­ment of the Ne­ther­lands Com­mer­ci­al Court (NCC), in­ter­na­ti­o­nal com­mer­ci­al.
04/07/2018
Het ge­bruik van dro­nes
20 Sep. 18
Ont­bijt­se­mi­nars Re­al Es­ta­te 2018
10-07-2018
The CMS La­tin Ame­ri­ca group has is­sued the la­test quar­ter­ly up­da­te...
23-10-2017
Toe­zeg­gin­gen KLM en Schip­hol aan de Au­to­ri­teit Con­su­ment & Markt 
Op 12 ok­to­ber 2017 heeft de Au­to­ri­teit Con­su­ment en Markt (ACM), de Ne­der­land­se me­de­din­gings­au­to­ri­teit,, na meer dan vier jaar haar me­de­din­gings­on­der­zoek naar de re­la­tie tus­sen KLM en de lucht­ha­ven van Schip­hol be­ëin­digd.