Feed

Toon alleen
Eva Schothorst - Gransier
18/05/2018
EU Pro­duct Li­a­bi­li­ty Di­rec­ti­ve still an ade­qua­te tool,...
23 Mei 18
Pu­blic Pro­cure­ment Fo­rum in Lis­bon
18-05-2018
The Eu­ro­pean Com­mis­si­on pu­blis­hed its fifth re­port on the per­for­man­ce...
23-01-2018
Hof van Be­roep Brus­sel oor­deelt dat Al­di’s Bu­val pils geen in­breuk...
  In een ar­rest van 12 de­cem­ber 2017 heeft het Hof van Be­roep Brus­sel ge­oor­deeld dat Al­di’s Bu­val-pils geen in­breuk uit­maakt op In­bev’s mer­ken­rech­ten, en niet in strijd is met de eer­lij­ke markt­prak­tij­ken.
Barbara Veldmaat
18/05/2018
Is uw be­drijf al pri­va­cy proof?
18-05-2018
Het wets­voor­stel Ex­pe­ri­men­teer­wet zelf­rij­den­de au­to's is aan­ge­no­men...
23 Mei 18
We­bi­nar: Mer­ger Con­trol and Com­pe­ti­ti­on Law in M&A...
15-01-2018
Ne­ther­lands to be­co­me a new hub for in­ter­na­ti­o­nal com­mer­ci­al dis­pu­te...
Re­cent ye­ars has seen a down­ward trend in in­ter­na­ti­o­nal tra­de and com­mer­ci­al ca­ses brought be­fo­re Dut­ch courts. But with the Dut­ch par­li­a­ment sche­du­led to de­ba­te a bill for the es­ta­blish­ment of the Ne­ther­lands Com­mer­ci­al Court (NCC), in­ter­na­ti­o­nal com­mer­ci­al.
17/05/2018
Ex­pe­ri­men­teer­wet: de zelf­rij­den­de au­to on­der­weg
24 Mei 18
Ont­bijt­se­mi­nars Re­al Es­ta­te 2018
23-10-2017
Toe­zeg­gin­gen KLM en Schip­hol aan de Au­to­ri­teit Con­su­ment & Markt 
Op 12 ok­to­ber 2017 heeft de Au­to­ri­teit Con­su­ment en Markt (ACM), de Ne­der­land­se me­de­din­gings­au­to­ri­teit,, na meer dan vier jaar haar me­de­din­gings­on­der­zoek naar de re­la­tie tus­sen KLM en de lucht­ha­ven van Schip­hol be­ëin­digd.
09/05/2018
Een kor­te be­schou­wing van een steeds meer voor­ko­mend...
30 Mei 18
We­bi­nar: Mer­ger Con­trol and Com­pe­ti­ti­on Law in M&A...
08-05-2018
Thanks to the #ICO phe­no­me­non, ap­prox. USD 4bn we­re rai­sed in 2017....
16-10-2017
Re­geer­ak­koord 2017-2021 Ar­beids­recht
Op dins­dag 10 ok­to­ber 2017 heb­ben de par­tij­en VVD, CDA, D66 en Chris­ten­Unie hun re­geer­ak­koord "ver­trou­wen in de toe­komst" ge­pre­sen­teerd. Dit re­geer­ak­koord be­vat een groot aan­tal be­lang­rij­ke wij­zi­gin­gen op het ge­bied van het ar­beids­recht.
08/05/2018
Wets­voor­stel Ar­beids­markt in Ba­lans
Re­ac­tie na­mens CMS en Hu­man Ca­pi­tal Agen­da Dut­ch Block­chain...
08-05-2018
CMS part­ner Kat­ja Van Kra­nen­burg spo­ke with Hel­lo Zui­d­as edi­tor-in-chief...