Home / Europa / Nederland / China
CMS Nederland | China desk

China

in Nederland

Brug naar China, springplank in China

De juridische, zakelijke en culturele dynamiek in Nederland en China verschilt sterk. Dat kan lastig zijn, maar ook een concurrentievoordeel opleveren voor wie op beide speelvelden uit de voeten kan. Onze grensoverschrijdende China Practice in Nederland en China (Shanghai en Beijing) is thuis in beiden werelden en geeft u de slagkracht die u nodig heeft.

Vanuit onze vestigingen in zowel Nederland als China zijn wij altijd dichtbij uw business en in beide tijdszones ‘on the ball’. Door onze uitgebreide ervaring met juridische advisering van Nederlandse én Chinese cliënten weten wij wat beide werelden scheidt en verbindt. Met die kennis bevorderen wij de samenwerking en communicatie tussen - de juiste - Nederlandse en Chinese partners. Over fysieke, culturele en taalgrenzen heen, zonder ruis. En loopt het toch mis, dan kunt u uiteraard ook op ons rekenen.

De juristen van onze China Practice

Als cliënt van CMS kunt u een beroep doen op ervaren en hoogopgeleide juristen die de Nederlandse en Chinese wet door en door kennen. Onze China Practice bestaat uit zowel Nederlandse als Chinese juristen die door jarenlange samenwerking met elkaar kunnen lezen en schrijven. Zij beschikken over uitgebreide zakelijke, culturele en levenservaring in Nederland en China en helpen u verder in beide markten: in het Nederlands, Chinees of Engels, in pak op kantoor, casual in een theehuis, of tijdens  een diner.

In zowel China als Nederland onderhouden zij intensieve contacten met relevante overheidsinstanties, zakelijke en industriële partijen en netwerken. Deze contacten zetten zij in om u verder te helpen, want uw zakelijke succes in China is ook ons succes.

Lees meer Lees minder

Het internationale desk team

 


Experts

Portret van Mark Ziekman
Mark Ziekman
Partner
Portret van Cecilia Weijden
Cecilia van der Weijden
Partner

Feed

15/09/2017
CMS ad­vi­seert Mu­ta­res AG bij ver­koop van de Gees­inknor­ba groep
CMS heeft Mu­ta­res AG ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van de Gees­inknor­ba groep aan het Chi­ne­se green­tech fonds Firi­on In­vest­ments.Gees­inknor­ba is een toon­aan­ge­ven­de Eu­ro­pe­se le­ve­ran­cier van tech­ni­sche op­los­sin­gen...
01/09/2016
CMS opent kan­toor in Hong Kong
Frank­furt – In­ter­na­ti­o­naal ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS heeft een kan­toor ge­o­pend in Hong Kong. Na ja­ren van in­ten­sie­ve voor­be­rei­din­gen, en met de CMS In­ter­na­ti­o­nal Ar­bi­tra­ti­on Group die al ja­ren in Hong Kong...
18/05/2015
Jur­jen Groot pa­nel­lid tij­dens Chi­na Luxu­ry Se­mi­nar
Het aan­tal ver­mo­gen­de Chi­ne­se con­su­men­ten groeit jaar op jaar. In 2013 be­droeg het aan­tal Chi­ne­se mil­jo­nairs 2,378,000, vol­gens Bos­ton Glo­bal Con­sul­ting. Chi­ne­se klan­ten zie je ge­re­geld te­rug in de chi­que...
09/09/2014
Break­fast mee­ting on ex­pa­tri­a­ti­on of Dut­ch em­ploy­ees to Chi­na
Plea­se no­te: un­for­tu­na­te­ly the re­gi­stra­ti­on for this se­mi­nar is clo­sed. Click he­re to search for up­co­ming events/se­mi­nar­sOn Tu­es­day 9 Sep­tem­ber 2014 CMS or­ga­ni­zes a break­fast mee­ting on ex­pa­tri­a­ti­on of...
11/09/2013
Dra­gon Cock­tail 2013 - Chi­na's ri­sing con­su­ming po­wer
De Dra­gon Cock­tail is een jaar­lijks te­rug­ke­ren­de Chi­na net­werk­bij­een­komst, ge­or­ga­ni­seerd door de Chi­na Ka­mer van het NCH in sa­men­wer­king met ABN AM­RO Bank. De­ze bij­een­komst is bij uit­stek ge­schikt voor...
08/03/2013
Jur­jen Groot be­noemd als ex­pert EU Chi­na IPR SME Help­desk
Jur­jen Groot, ad­vo­caat bij CMS, is per 1 maart 2013 be­noemd als ex­ter­ne ex­pert van de EU Chi­na IPR SME Help­desk.De­ze EU Chi­na IPR SME Help­desk wordt ge­fi­nan­cierd door de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie. Zij heeft...
13/01/2012
Chi­na
De au­teur re­a­geert via een in­ge­zon­den brief op een ar­ti­kel waar­in ge­we­zen wordt op het pro­bleem voor puur Ne­der­land­se ad­vo­ca­ten­kan­to­ren om suc­ces­vol te ope­re­ren in Chi­na
27/01/2011
High­tech in Chi­na: kans en be­drei­ging?
Steeds meer Eu­ro­pe­se be­drij­ven doen za­ken met Chi­na. Vaak is daar­bij on­ge­wild spra­ke van tech­no­lo­gie­over­dracht naar Chi­ne­se in­stan­ties en be­drij­ven. Dit leidt tot on­eer­lij­ke con­cur­ren­tie, wat een be­drei­ging...
27/09/2010
CMS op 7th Chi­na In­ter­na­ti­o­nal Cre­dit & Risk Ma­na­ge­ment Con­fe­ren­ce
Van 26-28 sep­tem­ber 2010 wordt in Na­n­jing (Chi­na) de "7th Chi­na In­ter­na­ti­o­nal Cre­dit and Risk Ma­na­ge­ment Con­fe­ren­ce" ge­or­ga­ni­seerd. Jur­jen Groot, lid van de CMS DSB Chi­na Desk en werk­zaam op het CMS-kan­toor...
16/06/2010
Li­fes­cien­ces - A legal gui­de to Chi­na
The CMS, Chi­na li­fes­cien­ces team would li­ke to in­tro­du­ce the 2nd edi­ti­on of its legal gui­de to Chi­na, a 130 pa­ge gui­de to the li­fes­cien­ces in­du­stry in Chi­na ful­ly up­da­ted.To suc­ces­sful­ly es­ta­blish a pre­sen­ce...
03/05/2010
CMS op World Ex­po 2010 Shang­hai
Van 1 mei t/m 31 ok­to­ber vindt de World Ex­po 2010 plaats in Shang­hai. Het the­ma van de World Ex­po is 'Bet­ter Ci­ty, Bet­ter Li­fe'. Ne­der­land zal ste­vig in­zet­ten op de­ze World Ex­po en trekt al­le re­gis­ters...
20/04/2009
CMS DSB spon­sort CC­PIT Exe­cu­ti­ve Bu­si­ness Se­mi­nar
Da­tum: Dins­dag 28 april 2009, 8.00 - 18.00 uur Lo­ca­tie: World Fo­rum & Eu­ro­pe Chi­na Tra­de Cen­tre (ECTC), Den Haag­Hoe gaat Chi­na om met de we­reld­wij­de, eco­no­mi­sche ´slow­down´ en wat zijn de con­se­quen­ties...