Home / Europa / Nederland / German Desk
CMS Nederland Germany Desk

German Desk

in Nederland

Gelet op het traditioneel grote handelsvolume tussen Nederland en Duitsland zijn er op talloze vlakken contractuele relaties tussen internationaal opererende Nederlandse en Duitse ondernemingen – of het nou gaat om agenturen, filialen, holdings, joint ventures of andere vormen van samenwerking. Vaak ontstaan er daarbij misverstanden en zelfs irritatie, hetgeen uiteindelijk te herleiden valt tot de verschillende rechtssystemen van beide landen. Verder blijft ook heden ten dage, de dominantie van het Engels als “lingua franca” ten spijt, de taalbarrière een probleem. Bij onderhandelingen tussen Nederlandse en Duitse zakenpartners wordt bijvoorbeeld meestal het Duits als voertaal gekozen; hierdoor kunnen er interpretatieverschillen ontstaan of nuances verloren gaan.

Daarnaast zijn er natuurlijk veelvuldig grensoverschrijdende geschillen tussen Nederlandse en Duitse partijen.

Als groot internationaal kantoor is CMS in staat tot een op deze Nederlands-Duitse constellaties afgestemde juridische dienstverlening.

De advocaten van onze German Desk beheersen zowel de Nederlandse als de Duitse taal vloeiend. Zij zijn experts op hun vakgebieden in het Nederlandse recht en hebben daarnaast ook kennis van het Duitse recht, deels zelfs met dubbele kwalificaties als Nederlandse advocaten en Duitse Rechtsanwälte.

Zij zijn daarom in staat Nederlandse en Duitse cliënten in hun moedertaal te adviseren en tegelijkertijd de vertaalslag te maken tussen hen en de twee betrokken rechtssystemen. Dankzij de uitstekende afstemming binnen CMS kan er voorts snel en kostenefficiënt gebruik worden gemaakt van de expertise van Duitse CMS collega’s, zowel voor incidentele zaken als voor complexe projecten. Verder kunnen er via de CMS CEE German Desk hiervoor ook Duitstalige advocaten in andere jurisdicties worden ingeschakeld.

Onze expertise

Het team van onze CMS German Desk adviseert al vele jaren met succes Duitse bedrijven op de Nederlandse markt. Bovendien coördineren onze experts de advisering van Nederlandse bedrijven in Duitsland.

De advocaten van de German Desk ondersteunen cliënten op verschillende manieren:

 • als een one-stop-shop voor alle juridische vraagstukken die voortkomen uit grensoverschrijdende economische betrekkingen
 • door een nauwe samenwerking met de advocaten en fiscalisten van CMS Duitsland en andere Duitstalige juristen (bijv. Zwitserland en Oostenrijk, maar ook elders in het buitenland)
 • door een speciale expertise in de belangrijkste sectoren van beide landen, zoals: lifesciences, energie, IT, dienstverlening, machinebouw en automotive
 • door contact met autoriteiten en instellingen, zoals de Kamer van Koophandel.

De advocaten van de German Desk zijn uw onmisbare juridische adviseurs voor uw commerciële activiteiten en investeringen in Nederland en Duitsland. Tot ons dienstenpakket behoren: 

Oprichting van onderneming in Nederland

 • Selectie van beleggingsstrategieën en -vormen
 • Oprichting van vestigingen, joint ventures en dochterondernemingen
 • Advisering bij licentie- en registratieprocedures

Corporate/M&A

 • Fusies en overnames
 • Kapitaalmarkten
 • Private Equity
 • Joint Ventures and Strategische Allianties
 • Investment Funds
 • Corporate Governance
 • Corporate Litigation
 • Vennootschapsrecht, oprichting van vennootschappen, fusies en splitsingen
 • Aansprakelijkheidsvraagstukken en Corporate Compliance

Commercial

 • Evaluatie van het distributiesysteem
 • Import-, export-, handelsagent- en distributieovereenkomsten
 • Algemene voorwaarden

Onroerend goed, bouw en milieu

 • Leasing, huur, koop en overdracht van kantoor- en productie-onroerend goed
 • Huur- , architecten- en constructiecontracten
 • Vergunningen en milieuwetgeving

Fiscaal recht

 • Belastingadvies
 • Fiscale planning
 • Belastingoptimalisatie van investeringen en transacties

Arbeidsrecht

 • Detachering van werknemers, individueel en collectief arbeidsrecht
 • Reorganisaties en ontslag
 • Arbeidsconflicten

Technologie en industriële eigendomsrechten

 • Research en development, IT en multimediacontracten
 • Merk-, patent- en knowhow-licentieovereenkomsten

Arbitrage en procesvoering

 • Alternatieve geschillenbeslechting
 • Preventie en risicobeheer

 

Lees meer Lees minder

Het internationale desk team

De corporate advocaten Martika Jonk (partner) en Christian Delgado (counsel) zijn uw contactpersonen.

Martika Jonk is advocaat partner in de praktijkgroep Corporate/M&A. Martika heeft ruim 30 jaar ervaring als advocaat en begeleidt binnenlandse en buitenlandse cliënten bij overnames, fusies, reorganisaties en adviseert over een breed scala aan vennootschapsrechtelijke en algemene ondernemingsrechtelijke vraagstukken. Martika was van 1992-1997 Resident Partner van het Berlijnse kantoor van CMS. Zij is tevens sedert 1995 toegelaten als advocaat in Duitsland en is gespecialiseerd in Nederlands-Duitse grensoverschrijdende transacties. Daarnaast is zij commissaris/toezichthouder bij diverse ondernemingen.


Experts

Portret van Martika Jonk
Martika Jonk
Senior Counsel | Advocaat

Feed

02/10/2014
Joint ven­tu­res tus­sen Ne­der­land­se en Duit­se on­der­ne­min­gen - Work­shop 2014
Duit­se en Ne­der­land­se be­drij­ven gaan re­gel­ma­tig sa­men­wer­kin­gen aan in Duits­land of Ne­der­land. Bij het aan­gaan van de­ze cross bor­der joint ven­tu­res zijn er veel on­der­wer­pen die de aan­dacht vra­gen van de...
03/10/2013
Ac­tu­e­le as­pec­ten M&A in Duits­land en Ne­der­land - work­shop 2013
In dit se­mi­nar staan en­ke­le ac­tu­e­le ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van M & A (Mer­gers & Ac­qui­si­ti­ons) in Duits­land en Ne­der­land cen­traal, waar­bij met na­me wordt ge­ke­ken van­uit de po­si­tie van de ko­per. On­der...
04/10/2012
Se­mi­nar Ac­tu­e­le As­pec­ten M & A in Duits­land en Ne­der­land
De over­na­me van of fu­sie met een be­drijf in Duits­land en Ne­der­land dient on­der ju­ri­di­sche en fis­ca­le as­pec­ten goed te wor­den voor­be­reid en om­ge­zet. In dit se­mi­nar­staan de ac­tu­e­le ont­wik­ke­lin­gen op het...
13/09/2012
Se­mi­nar flex-BV
Op 12 ju­ni 2012 heeft de Eer­ste Ka­mer het wets­voor­stel tot in­voe­ring van de flex-BV aan­ge­no­men. De flex-BV wordt per 1 ok­to­ber 2012 een feit. De nieu­we wet maakt de re­gels voor de BV een­vou­di­ger en flexi­be­ler...
06/09/2012
Se­mi­nar flex-BV
12/06/2012
In­voe­ring van de flex-BV op 1 ok­to­ber 2012
Op 12 ju­ni 2012 zijn de wets­voor­stel­len be­tref­fen­de de flex-bv door de eer­ste ka­mer aan­ge­no­men. De flex-bv wordt 1 ok­to­ber 2012 in­ge­voerd.Op 31 mei 2011 is het wets­voor­stel be­tref­fen­de be­stuur en toe­zicht...
20/02/2012
CMS ad­vi­seert PM­CS.hel­pLi­ne bij ac­qui­si­tie van MCH+
CMS Der­ks Star Bus­mann heeft PM­CS.hel­pLi­ne Soft­wa­re Group ge­ad­vi­seerd bij de ac­qui­si­tie van de aan­de­len in Mo­bi­le Com­mu­ni­ca­ti­ons in Ho­me ca­re (MCH+) B.V. te Lei­den. De trans­ac­tie is eind ja­nu­a­ri 2012...
20/02/2012
CMS ad­vi­seert DKG bij over­na­me van Norm-teq
CMS Der­ks Star Bus­mann heeft Deut­sche Kahn­ei­sen Ge­sell­schaft mbH (DKG) uit Ber­lijn bij­ge­staan bij de over­na­me van de aan­de­len in Norm-teq B.V. en Norm-teq Pro­duk­tie B.V. uit Hen­ge­lo.DKG ont­wik­kelt en...
06/10/2011
Ju­ri­di­sche en fis­ca­le as­pec­ten van joint ven­tu­res tus­sen Ne­der­land­se en...
Duit­se en Ne­der­land­se be­drij­ven gaan re­gel­ma­tig sa­men­wer­kin­gen aan in Duits­land of Ne­der­land. Bij het aan­gaan van de­ze cross bor­der joint ven­tu­res zijn er veel on­der­wer­pen die de aan­dacht vra­gen van de...
16/09/2010
Han­dels­ver­te­gen­woor­di­ging in Duits­land
Op don­der­dag 16 sep­tem­ber 2010 or­ga­ni­se­ren CMS Der­ks Star Bus­mann en CMS Ha­sche Si­gle in sa­men­wer­king met de Ne­der­lands-Duit­se Han­dels­ka­mer (DN­HK) een se­mi­nar om­trent de wet­te­lij­ke voor­waar­den van een...
13/04/2010
Han­dels­ver­tre­t­er in den Nie­der­lan­den (Duits­ta­lig)
Op dins­dag 13 april 2010 or­ga­ni­se­ren CMS Der­ks Star Bus­mann en CMS Ha­sche Si­gle in sa­men­wer­king met de de Ne­der­lands-Duit­se Han­dels­ka­mer (DN­HK) en de In­du­strie- und Han­dels­kam­mer in Düs­sel­dorf een se­mi­nar...
03/11/2009
Stu­die­dag: Za­ken doen in Duits­land
Op dins­dag 3 no­vem­ber a.s. or­ga­ni­seert de Ne­der­lands-Duit­se Han­dels­ka­mer (DN­HK) in sa­men­wer­king met De­On­der­ne­mer de stu­die­dag: Za­ken doen in Duits­land. CMS Ha­sche Si­gle is part­ner van de­ze stu­die­dag en...