Arbitration

Civiel procesrecht
Civiel procesrecht is de verzamelterm voor de beslechting van geschillen tussen (rechts)personen door een wettelijk gereguleerde instantie. De geschillen gaan over privaatrechtelijke onderwerpen. Zoals bijvoorbeeld handelszaken, arbeidszaken, personen- en familierecht, contractenrecht, aansprakelijkheidszaken, aanbestedingen en aanneming van werken.

Kort geding
In het Nederlands recht wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen een gewone rechtszaak, een bodemprocedure en een kort geding. Bij een kort geding vraagt de eisende partij aan een ervaren rechter, de voorzieningenrechter, om met spoed een voorlopige maatregel te nemen. De voorzieningenrechter zal de zaak niet uitgebreid onderzoeken. De beslissing van de voorzieningenrechter heeft dan ook een voorlopig karakter.

Bodemprocedure
Vaak leggen partijen zich bij het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter neer. Maar dat hoeft niet, de verliezende partij kan in een bodemprocedure dezelfde discussie nog eens voorleggen aan de gewone rechter. Deze bodemrechter onderwerpt de zaak, zo nodig, aan een grondig inhoudelijk onderzoek. Het kan zijn dat de winnaar van het kort geding toch de bodemzaak verliest.

Hoger beroep
In bijna alle Nederlandse rechtszaken bestaat het recht van hoger beroep. In eerste instantie legt de eiser het geschil voor aan de rechtbank. De verliezende partij kan dan binnen een wettelijk bepaalde termijn het geschil nog een keer voorleggen aan het Gerechtshof. Wel moet de verliezer duidelijk aangegeven waarom de eerste rechter de verkeerde beslissing heeft genomen.

Arbitrage
Het wetboek van burgerlijke rechtsvordering geeft ook het raamwerk van een Nederlandse arbitrageprocedure. De arbiters en partijen hebben binnen dat raamwerk de vrijheid om de procedure zelf in te richten. Partijen kunnen daarbij zelf een scheidsrechter aanwijzen, de arbiter. Arbiters zijn niet altijd juristen. Meestal zijn arbiters juist deskundig op het gebied van de kern van het geschil. Bij arbitrage is hoger beroep in beginsel niet mogelijk, tenzij partijen dit juist hebben afgesproken.

In alle bovengenoemde vormen van procederen is bijstand van een advocaat onontbeerlijk. De advocaat stroomlijnt de discussie en zorgt dat de rechter of arbiter de benodigde informatie in een begrijpelijke vorm ontvangt. CMS heeft jarenlange ervaring op dit gebied om u hierin deskundig bij te staan.

 
Peter Soede
Peter Soede
Part­ner
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Peter Soede is in 1988 (cum laude) afgestudeerd van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Na 1 jaar als advocaat werkzaam te zijn geweest op de Nederlandse Antillen ( St. Maarten), is hij in 1990 in dienst...
Daphne Zorab - Castelijns
Daphne Zorab
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Daphne Zorab is als advocaat-medewerker werkzaam binnen de Praktijkgroep Litigation & Insurance van ons kantoor.Zij is gespecialiseerd in procesrecht, ondernemingsrecht en contractenrecht. Daphne adviseert...